intTypePromotion=1

Quyết định 04-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
98
lượt xem
5
download

Quyết định 04-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành thể lệ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 01­N H/ Q §   g µ y   N 8­1­1991 B a n  h µ n h  th Ó  l Ö   Ý n  ô n g  n g ¾ n  h ¹ n ® è i  t d víi c¸c t æ   h ø c     c kinh t Õ Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc    ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   cø  l Ng h Nh n     c«ng  è  ¹ L Önh  è  b ti   s 37/H§NN8  µy  5­ ng 24­ 1990  µ  v Ph¸p  Önh  ©n  µng,HTX   Ýn  ông  µ  l Ng h   td v C«ng   ty Tµi chÝnh     c«ng  è  ¹  Önh  è  b ti L s 38/H§NN8  µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ   Þch  c Ch t Héi ®ång  µ   íc,N ícCéng  µ   Héi   ñ    Nh n     Ho X∙   Ch Ngh Üa  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 196/H§BT  µy  11­ ng 12­ 1989  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng  ë quy    ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ     nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  l  n  c¸cBé;   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 138/H§BT  µy  5­ ng 8­ 1990  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  Ò    chøc  v    n¨ng,nhiÖm   ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ©n   µng  µ   ícViÖt  Ng h Nh n   Nam; Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Kinh  Õ­kÕ   ¹ch; t   ho Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  h theo  Õt  nh  µy  Ó   Ö  Ýn  ông  ¾n  ¹n  quy ®Þ n Th l t d ng h ®èi víi   chøc      tæ  c¸c kinhtÕ.   §i Ò u    Ó   Ö  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.Thay  Ó  Ö  2. Th l n c hi l     k t  k  th l tÝn  ông  d ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/NH­Q§  µy  04­ ng 27­ 1988. §i Ò u    Ó   Ö  Ýn  ông  µy  îc¸p dông  3. Th l t d n ®    chung  cho    ©n  µng  c¸cNg h th ng  ¹i,Ng ©n   µng  u    vµ  ¬ m  h ®Ç t ph¸ttr Ón,HTX   Ýn  ông  µ   i   td v C«ng    µi ty T   chÝnh. §i Ò u    4. C¸c  ng  Ý  ®å ch Ch¸nh    v¨n phßng, Ch¸nh    thanh    ô   ëng, tra,V tr   ViÖn  ëng  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Tæng  tr thu   h Nh n   gi¸m  c  µ  ®è v Gi¸m  c    ©n   ®è c¸cNg hµng  ¬ng  ¹i;Ng ©n   µng  u    µ  th m  h ®Ç t v ph¸ttr Ón,HTX   Ýn  ông  µ   i   td v C«ng    ty Tµi chÝnh  µ      v c¸c Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Ng h Nh n     ph   ® Æc   khu  ùcthuéc Trung  ng  Þu  tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thi h quy   n
  2. 2 T h Ó   Ö  l t Ý n d ô n g  n g ¾ n  h ¹ n ® è i víi  c¸c  æ  ch øc  kinh t Õ t (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  NH/Q§  µy  01­   ®Þ s 04­ ng 08­ 1991  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u 1.  C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i,ng©n  µng  u    µ  ng h th m  h ®Ç t v ph¸ttr Ón,  i   HTX   Ýn  ông  µ  td v C«ng    µi chÝnh  äit¾t lµ tæ  ty T   (g       chøc  Ýn  ông­ td TCTD)  thùc  Ön  hi chøc  n¨ng  kinh doanh  Òn  Ö, dïng    ån  èn  Ýn  ông      ti t   c¸c ngu v t d ®Ó cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ  èc    qu doanh,hîp doanh,tËp  Ó  µ        th v tdoanh  vay  äi (g   t¾t lµ c¸c tæ        chøc  kinh  Õ­ t TCKT)  nh»m   ôc   ch    m ®Ý bæ xung  èn u  ng  v l ®é phôc  ô    v c¸cnhu  Çu  c s¶n  Êt­kinhdoanh. xu     §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  vèn. t vay  2.1­Vèn    vay ph¶i lu«n    lu«n  îc gi¸trÞ vËt t  µng  ®        , h ho¸ ¬ng  ¬ng  µm  t ® l ®¶m   b¶o. 2.2­Ph¶isö  ông  èn     d v vay  ng  ôc  ch  ∙  ®ó m ®Ý ® cam  Õt      k khixinvay  èn. v 2.3­Vèn    cho  vay  ph¶i® îchoµn    y    tiÒn gèc  µ  Òn l∙     tr¶®Ç ®ñ c¶    v ti   itheo  , ®óng h¹n  ∙  n  nh.   ® Ê ®Þ §i Ò u    Òu  Ön    îcvay  èn. 3. §i ki ®Ó ®   v 3.1.­ èivíi äi  chøc   §     m tæ  kinh tÕ   : ­ Ph¶i lµ tæ        chøc  ã   c t c¸ch ph¸p  ©n,  ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  nh m t  ti g   i TCTD   cho  vay,ho¹t®éng     theo ®óng  Ëtdoanh    lu   nghiÖp. ­S¶n  Êt,kinhdoanh  ãl∙vµ  Êp  µnh    xu     c   ch h i nghiªm  chØnh    Ýnh  c¸cch s¸ch  cña  µ   íc; Nh n ­ Cã     èn  ùcã    ®ñ v t   theo møc    quy  nh, vèn  ®Þ   vay  TCTD   chØ      ®Ó bæ sung  vµo  tæng  møc  èn u  ng  Çn  Õt. v l ®é c thi ­ Tæ     chøc  ¹ch    µ  h to¸nv qu¶n  ýtµichÝnh  l    theo  ng  ®ó ph¸p  Önh  Õ     l k to¸n vµ  èng    th kª.Cung  Êp  c cho   c¸c TCTD   ÷ng  µiliÖu cÇn  ÕtvÒ   nh t    thi   s¶n  Êt, xu   kinhdoanh  µ  µichÝnh;   v t  ­ M çi    TCKT  chØ   îc vay  èn    ét  ®  v ë m TCTD   trong níc,n¬i m ë   µikho¶n      t  tiÒn  öi chÝnh. Trong  êng  îp  i  g    tr h ® vay  èn    v ë TCTD  kh¸c,ph¶i tÊtto¸n m äi         kho¶n  îvíi n    TCTD   ang  ® quan  Ö. h ­ Ch Êp  Ën  µ  ùc thim äi    nh v th     quy  nh  ®Þ trong thÓ  Ö  Ýn  ông  ña  ©n     lt d c Ng hµng  µ    ícvµ  Nh  n   TCTD   ang  ® cho  vay  èn. v
  3. 3 3.2 ­ §èivíi        TCKT   Ëp  Ó,ngoµinh÷ng  iÒu  Ön  t th     ® ki nªu trªn,     vay  èn  khi v ph¶ithÕ  Êp  µis¶n  µ      ch t   v khis¸p  Ëp  nh hoÆc     Ó  gi¶ith ph¶itr¶nî h Õt  î vay       n  (c¶ gèc  µ  i   v l∙ ) 3.3­§èivíi         doanh,ngoµinh÷ng  t     quy  nh  trªn, ®Þ nªu   ph¶inép    TCTD     b¶n sao  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  Õu  Ëtdoanh    (N lu   nghiÖp quy  nh)  ã  ôsë  ­ ®Þ c tr   th êng  ócïng  tr   trong ®Þa   µn  ña    b c TCTD   ô  ph tr¸chcho    vay; ph¶icã  èn      v tham  gia trªn60%      trong tæng    nhu  Çu  èn  ña  ôc  ch    c vcm ®Ý xin vay  ;  äi  ®ã m kho¶n  tiÒn vay  î ®Ò u     n  ph¶ithÕ  Êp  µis¶n;ph¶itr¶h Õt  î (c¶ gèc  Én  itr ckhi   ch t        n    l l∙   í     ) ngõng  kinh doanh, hoÆc       thay ® æi  ¬i® Æt  ôsë  µ      n  tr   v khicßn  î qu¸ h¹n  a  n    ch ® îcvay  ãn  íi.   m m §i Ò u 4.  èi t ng  §  î cho  vay bao  å m     Þ vËt t  µng  g gi¸tr    , h ho¸  µ      v c¸c chi phÝ  Êu  µnh  gi¸mua  c th nªn    hoÆc     µnh  gi¸th s¶n  È m. ph §i Ò u 5.    Gi¸ cho vay  cø  µo  îp  ng  c¨n  v h ®å kinh tÕ, hoÆc        trªnchøng  tõmua  Ëtt  µng    µ    Ý  µ   n  Þ    v  ,h ho¸ v chiph m ®¬ v vay  èn  ∙  Êp  Ën. v ® ch nh §i Ò u    êih¹n  6. Th   cho  ® îcx¸c ®Þnh  ¾n   íi® Æc   iÓ m   vay      g v  ® chuyÓn  vèn  ña    ×nh s¶n  Êt ­ kinh doanh  ña  c qu¸ tr   xu       c TCKT   vay  èn,nhng  v  kh«ng    qu¸ 6 th¸ng.Trêng  îp  Æc   Öt cã    h® bi   quy  nh   ®Þ riªng,nhng  èi®a     t   kh«ng  qu¸    1 n¨m. §i Ò u 7. TCTD  ph¸ttiÒn    vay theo  Õn    ùc hiÖn  ôc  ch    ti ®é th   m ®Ý vay vèn  ña  c TCKT. §i Ò u 8. Tæng    nî    ¹ivay  ña  ét  d c¸c lo   c m kh¸ch  µng  h kh«ng  îc qu¸ ®   10%   èn  ù cã  µ  ü  ù  ÷cña  v t   v qu d tr   TCTD. Tæng  è  èn  s v cho  kh¸ch hµng    10    vay nhiÒu  Êt  nh kh«ng  îc qu¸  ®  30%  tæng  è   nî  sd cho vay  ña  c TCTD   .    ®ã C¸c TCTD  kh«ng  îcgiµnh  Òn  ®∙icho  ®  quy u    vay  i víi ®è    kh¸ch hµng    vay  Æc   Öt ® bi   ®∙  îcquy  nh  ®  ®Þ trong Ph¸p  Önh  ©n   µng,HTX   Ýn  ông  µ    l Ng h   td v C«ng    µi tyT   chÝnh.Trêng  îp ® Æc   ÖtsÏcã    h  bi     quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u 9. TCKT  ph¶i cã    tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  Öc      î  µ      th hi vi tr¶ ®ñ n v l∙ i ®óng  ú  ¹n,chñ  ng    î khi®Õ n   ¹n.N Õ u   kh   ®é tr¶n     h  kh«ng  ù tr¶th×  t     TCTD   Êu kh trõvµo  µikho¶n  Òn  öi, n Õu  Òn  öikh«ng      ×    t  ti g     ti g   ®ñ tr¶th TCTD   chuyÓn  è  s thiÕu sang  îqu¸ h¹n.   n    §i Ò u 10.   L∙icho  vay  îc thùc  Ön  ®  hi theo møc   TCTD   n  nh   do  Ê ®Þ trong  ¹m    ph vi khung    Êt  ∙  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt l∙ su ® ®   i ®è Ng h Nh n     ®Þnh.  Öc  Vi thu    Òn  l∙ ti vay  îc tiÕn  µnh  ï hîp  íitõng  ¬ng  i ®  h ph   v  ph ph¸p    cho vay.
  4. 4 §i Ò u 11. TCTD   îc quyÒn  cÇu    ®  yªu  kh¸ch  µng  h vay  èn  v cung  Êp  c c¸c th«ng    ã  ªnquan  n   èn    tinc li   ®Õ v vay,tiÕn  µnh  Óm       h ki so¸ttrong qu¸ tr×nh      cho vay  µ  ö  ông  èn  vsd v vay.N Õ u     Ön      víi Ó  Ö  Ýn  ông  µy    ph¸thi saitr¸so    i th l t d n th× ph¶ixö  ýtheo chÕ         l    ®é quy  nh. ®Þ §i Ò u 12. C¸c    TCKT   îc vay  èn  ¾n   ¹n  ña    ®  v ng h c c¸c TCTD  theo    c¸c lo¹ sau  y:   i ®© ­Vay      bæ xung  èn u  ng. v l ®é ­ChiÕtkhÊu      chøng  õcã  t   gi¸ I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N A. C h o  vay b æ  xu n g  v è n  u   é n g l® §i Ò u    13. Sau    ∙  ö  ông  Õt  èn u  ng  ùcã  µ  èn  ®éng  khi® s d h v l ®é t   v v huy  vµo  s¶n  Êt­ kinh  xu   doanh, TCTK   ã  Ó      c th xin vay  ¾n   ¹n  è  ng h s cßn  Õu    thi ë TCTD   ¬i® Æt  n  quan  Ö.  h Nhu  Çu  c vay  èn  èi®a  v t   kh«ng  îctr¸víi ®     i quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  trong thÓ  Ö  µy.   i 3    ln   §i Ò u 14. TCTK   ã    c quan  Ö   Ýn  ông  îc TCTD   ë   htd ®  m cho  ét  µi m t  kho¶n  Òn vay  c¹nh tµikho¶n  Òn göichÝnh  ña  n  Þ  . ti   bªn     ti     c ®¬ v ®ã §i Ò u    ¬ng  15. Ph ph¸p cho    vay: 15.1­C¸c    TCKT  s¶n  Êt hoÆc   ©n  xu   lu chuyÓn  µng      nh,  Õu   h ho¸ æn ®Þ n nhu  Çu  c vay  èn  êng  v th xuyªn,cã  Ó  Ëp  Õ   ¹ch      th l k ho xin vay  µ    î cho    v tr¶n   c¶ quý hay  mïa,vô.N Õ u   c¶     TCTD   Êy  ã  Ó  th c th cho  vay  × b¸o  th   cho  n  Þ    ®¬ v vay lËp thñ tôccô  Ó  Ën  èn        th nh v vay. 15.2­ Trêng  îp    h nhu  Çu  c vay  èn  v kh«ng  êng  th xuyªn, TCTD     cho    vay tõng  ãn.  çi  Çn  m M l vay, TCKT     ph¶i lµm  n       ®¬ xin vay, cã    ×nh  Ò   ôc     gi¶itr vm ®Ých  vay  èn, tæng  v  nhu  Çu  èn, sè  èn  n  Þ  ∙  ã, møc   èn  Çn    c v   v ®¬ v ® c   vc xin vay,ho¹ch  nh    ×nh chu    ®Þ qu¸ tr   chuyÓn  èn  ña  i t ng xin vay  èn,vµ    v c ®è  î     v   kh¶ n¨ng    î vèn  tr¶n   vay.TCTD   Õn  µnh  Óm     Ýnh        Õt      ti h ki tra,t to¸n ®Ó gi¶iquy cho vay. Riªng  i  íikinh tÕ  Ëp  Ó  µ    ®è v     t th v t doanh, TCTD     chØ  cho vay  õng  Çn  t l theo m ãn.   15.3­M çi  Çn  Ën  Òn vay,TCTK     l nh ti     ph¶ilËp  Õ   cnhËn  î TCTD       kh í   n  ph¸t tiÒn vay    b»ng c¸ch chuyÓn  ¼ng    th cho  thô hëng.Trêng  îp thËtcÇn  Õt bªn      h    thi   ph¶ichuyÓn  Òn    ti vay  sang  µikho¶n  Òn  öihoÆc     Òn  Æt   t  ti g   ph¸tti m cho  n   ®¬ vÞ vay,ph¶ighitr ctrong ®¬n          í    xinvay.
  5. 5 §i Ò u    Öc  nh kú  ¹n  îdùa    Æc   iÓ m   chuyÓn  èn  16. Vi ®Þ   h n   trªn® ® chu  v cña  i  îng    ®è t xin vay. N Õ u     TCTD  cho vay theo  Õ   ¹ch  ý, mïa, vô  ×  k ho qu     th ®Þnh  møc   nî tõng  Çn  thu    l trong ®Þnh  ú. N Õ u     k  cho vay theo  õng  ãn,  ×  t m th h¹n    î ® îcÊn  nh  µo  óc®èi t ng xinvay    ∙  thu n     ®Þ v l    î     ®ã ® chuyÓn  Ó.TCTD   ã  th   c thÓ cho vay  Õp theo ®èi t ng míi,n Õu  ti      î      TCKT     Çu. yªu c TCKT   ã  Ó    î tr c h¹n,khi®Õ n   ¹n  c th tr¶n   í      h ph¶itrÝch  µikho¶n  Òn  öi,   t  ti g   hay  ép  Òn  Æt   µo  n ti m v TCTD       î.N Õ u   ®Ó tr¶n   kh«ng  ñ  ng    ch ®é tr¶,TCTDsÏ  trÝch  Òn  öi cña  ti g   bªn  ®Ó   vay thu  î,n Õu   Òn  öi kh«ng      Ï chuyÓn   n  ti g   ®ñ tr¶s   ngay  Çn  ph cßn  Õu sang  îqu¸ h¹n. thi   n    TCTD   îcquyÒn  ®  phong    µ    ¹i tµis¶n  Õ  Êp      î khi to¶ v ph¸tm     th ch ®Ó thu n     c¸cTCKT   Ëp  Ó  µ     t th v tdoanh  kh«ng cßn  kh¶ n¨ng  µichÝnh      î.TCKT   t  ®Ó thu n   quèc doanh, hîp    doanh  µo  Êt  nm kh¶ n¨ng    î,TCTD   îc quyÒn  tr¶n   ®  tham    gia thanh  ýtµis¶n    ïng chianguån    î. l    ®Ó c     thu n §i Ò u 17. èi víitr ng  îp  ã   §     ê h c quan  Ö   h vay, tr¶ th ng     ê xuyªn hoÆc   tõng  ãn   ng  ã  ú  ¹n    ét  m nh c k h trªn m th¸ng,chØ   Ýnh  µ    t v thu  i Òn  l∙ ti vay  µo    v ngµy  èith¸ng,nhng  Õu  µnî vay  õng  ãn  ã  êih¹n    íi ét  cu     n l    t m c th   tr¶d   m th¸ng,sÏ   thu l∙khitr¶nî gèc.TCTD       Òn vay          i   thu l∙ti   i b»ng  c¸ch trÝch tµikho¶n  Òn göi,      ti     hoÆc   Ën  Òn m Æt   ña  nh ti   c bªn  vay  ép  µo;n Õu  n   ¹n  ép    µ   Òn göi nv  ®Õ h n l∙m ti     i kh«ng    è        ®ñ s d ®Ó tr¶, TCTD   ÏnhËp    µo  îgèc. s  l∙v n   i   Òu  .TCKT   ã  cÇu  èn  ¹itÖ    Ëp  Ët   µng    õ §i 18   c nhu  v ngo   ®Ó nh v t h ho¸ t   nícngoµi,    TCTD   ã  Ó  c th xem   Ðt vµ  Õu    iÒu  Ön  Ïcho  x n ®ñ ® ki s   vay  b»ng  ng  ®å tiÒn  Öt  Vi Nam    ®Ó TCKT  mua   ¹itÖ, hoÆc   òng  ã  Ó  ngo     c c th ph¸t tiÒn      vay b»ng  ¹itÖ, nhng  Én  ¹ch    ngo     vh to¸ncho  vay b»ng  ång  Öt Nam.  § Vi   C¸c TCKT   ph¶ichÊp  µnh  Õ       h ch ®é qu¶n  ýngo¹ihèicña  µ   íc. l     Nh n B. C hi Õ t kh Ê u  ch ø n g  t õ c ã  gi¸ §i Ò u  19. TCTD   ã  Ó   Ën  Õt khÊu  c th nh chi   c¸c  ú  Õu  ¬ng  ¹i k phi th m  nh»m   óp  gi c¸c  TCKT   èc  qu doanh, hîp    doanh  ôc  åi n¨ng  ùc thanh  ph h   l  to¸n   vèn. §i Ò u    20. TCKT     ÕtkhÊu    µ®¬n  Þ  ÷v÷ng  îcc©n  i xinchi   ph¶il   v gi   ®  ®è   tµichÝnh  µ  ¹t®éng    v ho   kinhdoanh  ã  i   c l∙ . §i Ò u    kú  Õu    21. C¸c  phi xinTCTD   ÕtkhÊu    ¶m   chi   ph¶i® b¶o  y    ®Ç ®ñ c¨n cø    ph¸p lý,    cßn  ¹n thanh    µ  îcb¶o  µn  Ö nh   h  to¸nv ®   to m gi¸. §i Ò u        ÕtkhÊu,TCKT     ©n  22. Khixinchi     ph¶itu theo c¸cquy  nh       ®Þ sau ®©y: ­ Lµ m   n    Õt khÊu  µ  Ëp    ®¬ xin chi   v l b¶ng  cã  Ìm  kª  k theo   c¸c b¶n  èc  ú  gk phiÕu. Hai    bªn giao  Ën  nh chøng  õ  µ  t v b¶o qu¶n   c¸c  nh quy  nh   i  íi ®Þ ®è v   chøng  õcã  t   gi¸.
  6. 6 ­ TCTD   îc xem   Ðt,tÝnh      ®  x  to¸ntrong 2  µy  µm  Öc,chän      ng l vi   c¸c chøng  tõcã  Ó  Ën  ÕtkhÊu  µ      th nh chi   v b¸o cho TCKT   ÕtvÒ   bi   møc  Òn chiÕtkhÊu. ti     ­    Khi ph¸ttiÒn  Õt khÊu, TCTD   Êu  õ ngay  Çn  îc hëng    chi     kh tr   ph ®  theo  suÊt chiÕtkhÊu  õ 50%   n       t  ®Õ 150%   møc  sinh lîcña     i chøng  õ xinchiÕtkhÊu, t        sè  Òn cßn  ¹® îcchuyÓn  µo  µikho¶n  Òn göicña  ti   l    i v t  ti     TCKT.  êng  îp chøng  Tr h  tõ chiÕtkhÊu      kh«ng    â lîsuÊt,TCTD   Ýnh  Êt chiÕtkhÊu  ghir     i   t su     b»ng    Êt l∙su   i cho vay  ×nh  ©n  Ön  µnh. b qu hi h ­ H¹n  ÕtkhÊu  èi®a    chi   t   b»ng  êih¹n  th   cßn  îcl hµnh  ña  ®  u  c chøng  õ xin t    chiÕtkhÊu.Khih Õt  ¹n  ÕtkhÊu,TCTD   Ých tµikho¶n  Òn göicña       h chi     tr     ti     TCKT   ®Ó  thu  åi ®ñ   è  Òn  ∙  Ën  Õt khÊu  åihoµn    h   s ti ® nh chi   r  tr¶chøng  õ xin chiÕt t      khÊu. N Õ u     TCKT   kh«ng  ã    c ®ñ kh¶  n¨ng    î,TCTD   ÏchuyÓn  tr¶n   s  sang  î qu¸ n    h¹n  µ  ¾t  u   l∙ theo    Êt nî qu¸ h¹n,®ång  êilËp  è  ¬  a  v b ®Ç thu    i l∙ su         i th   h s ® sang  Träng  µikinh tÕ  ö  ývµ  t    x l   th«ng  b¸o    ¬ng  Ön  trªnph ti th«ng    ichóng    tin®¹   ®Ó ng¨n chÆn   Öc    µnh  ú  Õu  ña  n  Þ    vi ph¸th k phi c ®¬ v kinhtÕ  .   ®ã III.T h Õ  c h Ê p  t µi ¶ n ® Ó  v a yv è n N g © n  h µ n g.    s §i Ò u      tiÒn  23. Khi vay  TCTD,    c¸c TCKT   Ëp  Ó, tdoanh  t th    ph¶i® a  µi   t  s¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh    Õ  Êp.Gi¸trÞtµis¶n  Õ  Êp  thu   h c m ra th ch         th ch ph¶inhiÒu    h¬n  Òn vay  îtõ20%   ëlªn. ti   n    tr     Riªng ®èi víi chøc       tæ  kinh tÕ  Ëp  Ó    t th s¶n  Êtxu   n«ng nghiÖp  µ  v n«ng  ©n    Ó  ã  íng dÉn  d c¸th c h   riªng. §i Ò u    µis¶n  Õ  Êp  nîTCTD   24. T   th ch vay    bao  å m   µng,b¹c,®¸  ý, g v     qu   kim  Ý; c¸c chøng  kh     chØ   Òn  öi,thÎgöi tiÕtkiÖm   c¸c Ng ©n   µng  èc  ti g         do    h qu doanh ph¸thµnh  µ    Êt  ng    v c¸c b ®é s¶n..    µis¶n    . t  c¸c ®ã kh«ng  Þ   µng  éc  br bu vµo    c¸ckho¶n  Õ  Êp  th ch kh¸c. Tµi s¶n  Õ  Êp    th ch ph¶i lµ së  ÷u  îp      h h ph¸p  ña  c bªn  vay, khi ® a  thÕ      ra  chÊp  ph¶igiao  ép  Ön  Ët (nÕu  µ tµis¶n  ã  Ó u  ÷ ë    n hi v   l    c th l gi   kho  ña  c TCTD)  hoÆc   Êy  ê chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  gi t   nh quy s h (b¶n  èc) víi®Çy     ñ  ôc c«ng  g    ®ñ th t   chøng  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  Õu  µtµis¶n  c th quy (n l     kh«ng  Ó u  ÷). Õ u   µi th l gi   N t  s¶n  Õ  Êp  éc  ë  ÷u  ña  Ëp  Ó, ph¶i cã  th ch thu s h c t th     thªm  v¨n b¶n  Þ   Õt  ngh quy tËp  Ó  Êt trÝ ® a  thÕ  Êp  th nh     ra  ch vay  Òn  ña  ti c TCTD.  Õ u   µis¶n  Õ  Êp  N t  th ch thuéc  ë  ÷u  ña  õ 2  êi trëlªn,khi® a  thÕ  Êp  s h c t   ng         ra  ch vay  Òn  ti ph¶icã  n     ®¬ cam   Õt  íi y    ÷  ý  ña    cã  Òn  ë  ÷u. k v  ®Ç ®ñ ch k c c¸cbªn  quy s h §i Ò u    vay  ã  Ó    Þ  bªn    øng    25. Bªn  c th ®Ò ngh 1  kh¸c® ra b¶o    Öc  l∙nhvi vay  î TCTD.  n  Bªn  Ën  nh b¶o    l∙nh ph¶i lµ chñ  Ó  ã  y         th c ®Ç ®ñ t c¸ch  ph¸p  ý, l  xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê cÇn  Õtvµ  a  µis¶n            thi   ® t   ra b¶o      Òu  vµ  Òu  l∙nhnh §i 23  §i 24  ∙  trªn. Öc  Ën  ® nªu   Vi nh b¶o    l∙nhph¶i® îclµm     b»ng    v¨n b¶n  ã  ù    Ën  c s x¸cnh cña  ¬  c quan  ã  Èm   Òn.  î  n   ¹n,n Õu   c th quy N ®Õ h   bªn vay kh«ng    îc,bªn  tr¶®   nhËn  b¶o    l∙nhph¶itr¶thay nh       tr¸chnhiÖ m  y    ña  vay  i víi   ®Ç ®ñ c bªn  ®è     TCTD.
  7. 7 §i Ò u    26. Tr¸chnhiÖm  ña      c haibªn. 26.1­TCTD     cho vay  èn  ù xem   Ðt viÖc  Õ  Êp  µis¶n  ña  v t  x  th ch t   c bªn   vay vµ  chøc  Óm  Ën,b¶o  tæ  ki nh   qu¶n  µi t  s¶n  ïng b¶n  èc  Êy têcña  µi c  g gi     t  s¶n    b¶o l∙nh. èivíi Êt ®éng         § b s¶n  vay  ang  ïng,TCTD   bªn  ® d   ph¶itheo dâichÆt  Ïvµ       ch   th«ng    b¸o cho    ¬  c¸cc quan  Ph¸p  ËtbiÕttõkhib ¾t  u   lu        ®Ç cho  vay  Òn. ti 26.2­Bªn    vay  giao ®Çy    µis¶n  µ  ÷b¶n    ®ñ t   v gi   sao    Êy têcña  µis¶n  c¸cgi     t  thÕ  Êp.M äi  µis¶n  ∙  Õ  Êp  ch   t  ® th ch cho  kho¶n  îvay  u   n  ®Ò kh«ng  îccÇ m   è, ®  c  nhîng b¸n, trao ® æi...N Õ u   µ tµis¶n  Õ  Êp  ang  ö  ông, bªn        l    th ch ® sd   vay  ã  c tr¸chnhiÖ m    b¶o qu¶n  nguyªn vÑn.   26.3­KhithÕ  Êp  µis¶n,bªn     ch t     vay  µ  v TCTD   cho vay ph¶icïng ®¸nh        gi¸ tµis¶n  Õ  Êp, cã  ù    th ch   s chøng  Õn  µ    Ën  ña  ¬  ki v x¸c nh c c quan  C«ng  chøng  hoÆc   µichÝnh      T  gi¸c¶.TCTD   ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm      tra,gi¸m    µis¶n  Õ  s¸tt   th chÊp  cho  n         îvay.Bªn  ®Õ khithu ®ñ n     vay  ã  c tr¸chnhiÖ m  ¹o®iÒu  Ön  Ën    t  ki thu lî cho  Öc  Óm       i vi ki tra,gi¸m    ña  s¸tc TCTD.    Ý   Óm   Ën  µ  µm  ñ tôc Chi ph ki nh v l th     thÕ  Êp  bªn  ch do  vay  Þu.ch §i Ò u    ö  ýtµis¶n  Õ  Êp. 27. X l     th ch 27.1­Khibªn      vay    î®Çy    gèc  µ  iTCTD   Ïgiao l¹ toµn  é  µi tr¶n   ®ñ c¶  v l∙  , s    i b t  s¶n  µ  Êy  ê thÕ  Êp. N Õ u   µis¶n    v gi t   ch   t  ®ã kh«ng nguyªn  Ñn      a  Õ  v nh khi® th chÊp,TCTD     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  åihoµn.   b  27.2­Khi bªn     vay kh«ng    îc nî,TCTD   Ëp  ñ  ôc ®Ò   Þ     ¬  tr¶®     l th t   ngh c¸c c quan  ÷u  h tr¸chxö  ývµ    ¹i tµis¶n  Õ  Êp. TiÒn    îctr cnhÊt ®Ó     l   ph¸tm     th ch   thu ®   í     tr¶nîcò    èc  µ  i  Õp ®ã         (c¶ g v l∙ )ti   tr¶cho      Ý  , c¸cchiph b¶o  qu¶n  µ    ¹i,cuèi v ph¸tm     cïng  Ï tr¶l¹ sè  Òn  õa  s     i ti th cho    bªn vay.Trêng  îp    h kh«ng  nî ® îc b»ng    thu      gi¸ trÞtµis¶n  Õ  Êp,TCTD   îcquyÒn  ëikiÖn  ícph¸p luËt.    th ch   ®  kh   tr     IV. u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  trong q u¸ tr × nh   Q c h o  v a y­ thu n î §i Ò u 28.  Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c    ®è c¸c TCTD   c  Ëp    ®é l quy ®Þnh    Ó  c¸c th thøc cho vay,thu nî cô  Ó; c«ng  è  Óu    Êt trong khung        th   b bi l∙ su   i   l∙suÊtThèng  c  ©n  µng  µ   ícÊn  nh. Tæng    i   ®è Ng h Nh n   ®Þ   gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h quèc doanh  ã  Ó  c th quy  nh  ®Þ thªm    êng  îp ® Æc   ÖtvÒ   iÒu  Ön    c¸ctr h  bi   ® ki cho vay,thêih¹n  nî,møc      thu    ph¸n  Õt    quy khicho  vay.B Êt  ú  Êp  µo  µo    k c n n trong   TCTD   òng  c kh«ng  îc phÐp  Ôn  l∙  ¹  ®  mi thu  ih møc     víibiÓu    Êt hiÖn  , l∙ so    i l∙ su   i hµnh hoÆc   á  ñ tôcthÕ  Êp  µis¶n. b th     ch t  
  8. 8 §i Ò u 29. Gi¸m  c      ®è c¸c chi nh¸nh  ña  c TCTD   Þu  µn  µn  ch ho to tr¸ch   nhiÖ m  ícTæng  tr   gi¸m  c  µ  ®è v Gi¸m  c    ®è c¸cTCTD   Ò   ÷ng  Õt ®Þnh    v nh quy   cho vay  èn. ChØ   îc ký  Öt  v  ®   duy cho  vay c¨n  trªnhå  ¬  ∙  îc lËp  cø    s ® ®   theo    quy ®Þnh,  ã  ÷  ý  ña  c ch k c c¸n  é  Ýn  ông  µ  Óm       Õu  ã    ÷ng  bt d v ki so¸tviªn (n c ).Nh m ãn cho vay    trªnmøc  ph¸n quyÕt ph¶ithØnh  Þ        th Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  ®èc  Êp      îc chÊp  Ën  íi cho  c trªnkhi®   thu m   vay.ChØ   îc phÐp    ¹n  î m ét    ®  gia h n   lÇn cho  çi  ãn   mm vay, n Õu     bªn vay  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  µ  ã  n      c l   ch ® v c ®¬ xin gia h¹n. V. Ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý n î §i Ò u 30. C¸c    TCTD   êng  th xuyªn  Óm     ki tra trong qu¸  ×nh  tr cho vay,   sö  ông  èn  d v vay  µ  v b¶o  qu¶n  µis¶n  Õ  Êp  ña  t  th ch c TCKT;  µng  H th¸ng ph¶i     tÝnh to¸n gi¸trÞ vËt t lµm  ¶m            ® b¶o  î vay. C¸c  n    TCKT   ã  c tr¸chnhiÖ m   Êt   xu   tr×nh ®Çy      µiliÖu vµ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  Öc  Óm    ®ñ c¸ct     t   ki thu l   i vi ki tra. §i Ò u  31. Õ u    hiÖn c¸c  êng  îp  ö  ông  èn   N ph¸t tr h sd v vay    ôc   sai m ®Ých, hoÆc   èn    v vay  Þ   Êttho¸t TCTD   b th     , ph¶ikÞp  êixö  ýtuú møc        th   l     ®é sai ph¹m,  íc nhÊt  tr   ph¶ithu  åi l¹ vèn, dï cha  n   ¹n      h  i      ®Õ h tr¶,hoÆc   chuyÓn  ngay  sang  î qu¸ h¹n.TCTD   ã  Ó  ¹n  Õ   n      c th h ch møc  cho vay,t¹m  nh    ®× chØ  cho vay,  c«ng  è  ©n  Öt®èi xö  íi õng  chøc  b ph bi     v   t tæ  kinh tÕ    hoÆc   Ê m     ch døt quan  Ö   h tÝn  ông. Møc     ö  ý   d   ®é x l   cao  Êt  µ ® a  Träng  µikinh tÕ  Ðt  ö  µ  ú nh l   ra  t    x x v tu   tÝnh  Êtmøc      ¹m  µ   ch   ®é viph m TCTD   ã  Ó  ëikiÖn  ícph¸p luËt. c th kh   tr     VI. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    cø  µo  Ó  Ö  µy,c¸cvô  ã  ªnquan  µ    32. C¨n  v th l n     c li   v c¸cTCTD   ã  c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn.   h  th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2