intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

86
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành quy định về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  b é   ¬ n g  m ¹ i s è  0441/2002/Q§­B T M   B tr th n g µ y  16 th¸ng 04 n¨ m  2002  a n  h µ n h  Q u y   Þ n h  v Ò  s ö  d ô n g   b ® c ê  hi Ö u  Q u ¶ n  lý  Þ   ê n g  d õ n g   h ¬ n g  ti Ö n giao th«ng c h ë  h µ n g  l Ë u  th tr p t¹i Þ  x∙, u y Ö n  biªn giíi  th  h B é  tr ng b é  th¬ ng m ¹i ë ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l x l    h ch ng 6/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 95/CP  µy  ng 4/12/1993  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖm   ô    v quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  h   tæ  b m¸y  ña  é  ¬ng  ¹i; c B Th m ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 10/CP  µy  ng 23/01/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v tæ chøc,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n cña    v  h  Qu¶n  ýthÞ  êng; l   tr ­ C¨n  V¨n  cø  b¶n  è  s 308/VPCP­VI  µy  ng 17/01/2002  ña  c V¨n phßng  ChÝnh  ñ  ph th«ng  ý  Õn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  b¸o  ki c Th t   ph cho  Ðp  éitr ng  éi ph §  ë §   Qu¶n  ýthÞ  êng  îcdïng  ê  Öu  l  tr ®  c hi Qu¶n  ýthÞ  êng  õng  ¬ng  Ön  l  tr d ph ti giao  th«ng  ë  µng  Ëu t¹ thÞ    Ön    í ; ch h l     x∙,huy i biªngi i ­Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C Qu¶n  ýthÞ  êng. l   tr Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n “Quy  nh  Ò   ö  ông  ®Þ v sd cê  Öu  hi Qu¶n  ýthÞ  êng  õng  ¬ng  Ön  l  tr d ph ti giao th«ng  ë  µng  Ëu  ¹  Þ  ch h l ti th x∙,huyÖn    í ”   biªngi i . §i Ò u 2. Giao cho  ôc  ëng  ôc  C tr C Qu¶n  ý thÞ  êng  l  tr chØ   o, híng ®¹     dÉn  «n  c, kiÓm    Öc    µnh  ® ®è   travi thih Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    3. “Quy  nh  Ò   ö  ông  ê  Öu  ®Þ vsd c hi Qu¶n  ýthÞ  êng  õng  ­ l  tr d ph ¬ng  Ön  ti giao th«ng  ë  µng  Ëu” cã  Öu  ùc thihµnh  ch h l   hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng  é,  ô  ëng  ô   V¨n  B V tr V Ph¸p  Õ,  ôc  ëng  ôc  ch C tr C Qu¶n  ýthÞ  êng;Gi¸m  c  ë  ¬ng  ¹i(Së  ¬ng  ¹i­ Du  Þch),   ôc  l   tr   ®è S Th m  Th m    l  c Chi tr ng  ë Chi  ôc  c Qu¶n  ý thÞ  êng    l  tr c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  ® Þ n h v Ò  s ö  d ô n g  c ê  hi Ö u  q u ¶ n  l ý th Þ  tr n g  d õ n g   ê p h ¬ n g  ti Ö n giao th«ng c h ë  h µ n g  l Ë u t¹i Þ  x∙, u y Ö n  biªn giíi  th  h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 0441/2002/Q§­BTM   ngµy  th¸ng04  16    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  ¬ng  ¹i) c B tr B Th m I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u 1. Quy  nh  µy  dông  i  íi§éi tr ng  éi Qu¶n  ýthÞ  ­ ®Þ n ¸p  ®è v     ë §   l  tr êng    îcph©n  khi®   c«ng  µm  Öm   ô  ¹ c¸c thÞ    Ön    l nhi v ti     x∙,huy ë khu  ùc    í v biªngi i  cña    c¸c tØnh  ã  êng  c® biªn gií  èc   i qu gia  gi¸p víic¸c níc l¸ng giÒng: Qu¶ng             Ninh,Cao    B»ng, L¹ng  ¬n, Hµ     S   Giang,Lµo    Cai,Lai Ch ©u,  µ   Ünh,     HT Qu¶ng  TrÞ,T ©y    Ninh,Long    Giang,§ång    An, An    Th¸p,KiªnGiang.    Trong  ¹m    ÷ng  a   µn  ph vinh ®Þ b trªn,   ¬inµo  ùcl ng Qu¶n  ýthÞ  êng   n   ë l  î   l  tr ®∙  èihîp cã  Öu  ph     hi qu¶  íilùc l ng  v    î C¶nh    s¸tgiao  th«ng trong viÖc  õng  ­   d ph ¬ng  Ön    Óm     µng  Ëu  ×  Õp  ôc duy  ×vµ    ti ®Ó ki trah l th ti t   tr   ph¸thuy  ù  èihîp s ph     ®ã. §i Ò u    µic¸c ®Þa  µn  2. Ngo     b quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   1  Quy  nh  µy, ®Þ n  viÖc  õng    ¬ng  Ön  d c¸c ph ti giao  th«ng  ë  µng  Ëu  ùc  Ön  ch h l th hi theo  Ó m     §i 4 ChØ   Þ  è  th s 21/1998CT­ TTg  µy  4­ ng 24­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ:"Lùc l c Th t   ph    ­ îng  Qu¶n  ý thÞ  êng, Thu Õ   ô, H¶i  l  tr   v  quan    khi ph¸t hiÖn  ¬ng  Ön    ph ti giao   th«ng  ã  ë  µng  Ëu  ×  ùctiÕp li   Ö   íi c ch h l th tr     ªnh v   C¶nh    s¸tgiao th«ng  ang  µm    ® l nhiÖ m   ô  ¬igÇn  Êt ®Ó   vn  nh   C¶nh    s¸tgiao th«ng  õng  ¬ng  Ön cho    ùc   d ph ti   c¸c l   l ng ®ã   Óm    Óm    µ  î   ki tra,ki so¸tv ph¶ichÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt   tr      vÒ     Çu  õng  ¬ng  Ön giao th«ng". yªu c d ph ti     §i Ò u 3. Nghiªm  Ê m   Öc  î dông  ê  Öu  c vi l i   c hi Qu¶n  ý thÞ  êng    l  tr ®Ó dõng  ¬ng  Ön  ph ti giao  th«ng      tr¸ c¸c quy  nh.  êng  îp    ¹m,  ú  i ®Þ Tr h vi ph tu theo  møc       ¹m,  µ   Þ   ö  ý kû  Ët hµnh  Ýnh  ®é sai ph m b x l   lu   ch hoÆc   truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù  µ  åi th ng  Öth¹ivÒ   Ët chÊt (nÕu  ã) theo  h s v b   ê thi     v     c  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   §i Ò u    4. Tr¸ch nhiÖm   µ  Üa  ô  ña  êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön   v ngh v c ng   khi ph ti   hoÆc   ñ  µng: ch h 1.Ch Êp  µnh    h nghiªm chØnh  Öu  Önh  õng  ¬ng  Ön  ña  éitr ng  hi l d ph ti c §   ë §éi Qu¶n  ý thÞ  êng  µ  Þu  ù  Óm     Óm     i  íihµng    l  tr v ch s ki tra,ki so¸t®è v   ho¸  ë  ch trªnph¬ng  Ön.   ti 2. XuÊt  ×nh c¸c ho¸ ®¬n  µ    tr       v chøng  õ cã  ªnquan  n   ån  èc  ña  t   li   ®Õ ngu g c hµng      ¬ng  Ön. ho¸ trªnph ti 3. KhiÕu  ¹ivµ  è c¸o víic¬    n   t       quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ò     µnh  Nh n   th quy v c¸c h viviph¹m     ph¸p  Ëtcña  éitr ng,KiÓ m       Þ  êng      µnh  lu   §  ë   so¸tviªnth tr khithih c«ng  vô.
  3. 3 II. × n h t ù, ñ t ô c d õ n g  p h ¬ n g  ti Ö n giao th«ng, ki Ó m  tra,  Tr  th   ki Ó m  s o¸t µ n g  l Ë u  h §i Ò u 5. ViÖc  õng  ¬ng  Ön  d ph ti giao th«ng    Óm     Óm     ®Ó ki tra,ki so¸t hµng  Ëu  l ph¶itr Öt®Ó   ©n  ñ c¸c quy  nh   i  tu th     ®Þ trong ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m    l x l    hµnh  Ýnh. ch §i Ò u 6.  éi tr ng  §   ë (hoÆc  ã   éi tr ng  îc ñy  Òn  Ph §   ë ®   quy b»ng  b¶n  v¨n  khi§éitr ng  i  ¾ng)     ë ® v chØ  îcdõng  ¬ng  Ön giao th«ng    Óm       ®  ph ti     ®Ó ki trakhi cã    ®Ó   Ën  nh  c¨n cø  nh ®Þ r»ng trong ph¬ng  Ön ®ã   ã  ë  µng  Ëu    ti   c ch h 1 qua    c¸c nguån      ña  ¬  ë  tinb¸o c c s hoÆc   th«ng qua  iÒu      ® tra, minh. x¸c C¨n  "PhiÕu    Êt  õng  ¬ng  Ön  ë  µng  Ëu" (theo  É u   cø  ®Ò xu d ph ti ch h l  m ®Ýnh  Ìm  k Quy  nh  µy),§éitr ng  ®Þ n     ë (hoÆc  ã  éitr ng  îcñy  Òn)  Ph §   ë ®   quy xem   xÐt,ra    Quy Õt  nh  Óm     µ  Þu  ®Þ ki tra v ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   Õt   tr   lu   quy   ®Þnh  ña  × nh. cm §i Ò u      µm  Öm   ô,§éitr ng  éiQu¶n  ýthÞ êng    Êp  7. Khi l nhi v     ë §   l  t ph¶ich hµnh    c¸cquy  inh  ® sau:   1. Ph¶i chÊp  µnh  y         h ®Ç ®ñ Quy  Õ   ch c«ng    t¸c qu¶n  ý thÞ  êng    l  tr ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1243/2000/Q§­BTM   µy  ng 6/9/2000  ña  é   ­ c B tr ëng  é  ¬ng  ¹i. B Th m 2. §éitr ng      ë (hoÆc  ã  éi tr ng  îc uû  Òn)  ô  Ph §   ë ®   quy ph tr¸chTæ     c«ng    t¸c ph¶i®eo    b¨ng  c«ng          t¸ctrªntay tr¸(b¨ng m µ u     i   ®á thªuhµng  ÷    µu   µng    ch inm v cã  ph¶n  quang  Óm    Þ  êng". "ki so¸tth tr 3. Ph¶icã  ê  Öu      c hi Qu¶n  ýthÞ  êng  l  tr (theo m É u     quy  nh)  µ    ®Þ v c¸c c«ng  cô  ç  î ïng ®Ó     Ýn  Öu  õng  ¬ng  Ön,nh: h tr  d   ph¸tt hi d ph ti   ­Cßi hiÖu       (cßithæib»ng  Öng);   mi ­Loa  ãng    ph thanh  hoÆc     iÖn; loa® ­ §Ìn hiÖu:®Ìn         pin hoÆc   n  ®Ì pha    Óm    µ  õng  ¬ng  Ön vµo  (khiki trav d ph ti   ban  ªm). ® 4. Sö   ông  «    m«     ©n  èilín, µu   d xe  t«,xe  t« ph kh     hoÆc   t thuyÒn m¸y  ña  c lùcl ng Qu¶n  ýthÞ  êng   î   l   tr (quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è    t  i 4  6  ®Þ s 10/CP  cña  Ýnh  ñ) cã  ¾ m   ê  Öu  Ch ph   c c hi Qu¶n  ýthÞ  êng. Khi kiÓm     Óm     l  tr    tra,ki so¸t vµo ban  ªm,  ® ph¶ig ¾n  n  Ýn  Öu  Çn    ®Ì t hi tu tra. §i Ò u 8.  éng    Öu  Önh  õng  ¬ng  Ön    Óm     i  íi § t¸c,hi l d ph ti ®Ó ki so¸t®è v   viÖc  õng  ¬ng  Ön trªn® êng  é. d ph ti     b 1.§éitr ng      ë (hoÆc  ã  éitr ng  îcuû  Òn)  ùctiÕp ph¸thiÖu  Önh  Ph §   ë ®   quy tr      l dõng    íikho¶n  xe:v   c¸ch tèithiÓu  µ 50    i víic¸c lo¹  c¬  í     i víi    l   m ®è       i xe  gi i5m ®è     , c¸clo¹ xe    ¬:     th« s i A.  Ban  µy ng
  4. 4 HiÖu  Önh  õng  ¬ng  Ön: l d ph ti +  §øng  nghiªm  íng vÒ   Ýa  ¬ng  Ön; h   ph ph ti +  Thæi  ét  åicßidµi,m¹nh,døt kho¸t; m h         + Tay ph¶icÊ m   ê  Öu    c hi Qu¶n  ýthÞ  êng  ê th¼ng    Êt m¹nh  Ò   l  tr gi   lªnph   v phÝa  íc3  Çn      Önh  õng  tr   l ®Ó ra l d xe. B.  Ban  ªm ® +  ïng  s¸ng ®Ìn    D ¸nh    pinhoÆc   n  ®Ì pha  íng vµo  ¬ng  h  ph tiªn; +  ùc  Ön  chíp¸nh s¸ng vµ  Th hi 3       thæim ét  åicßidµimanh, døt kho¸t;   h         +  Êt  ¹nh  lÇn  ê  Öu  Ph m 3  c hi Qu¶n  ýthÞ  êng  ¹ cê  Öu  ã    Öu  l  tr (lo i hi c tinhi   ph¸tquang  µo    v ban  ªm)      Önh  õng  ® ®Ó ra l d xe. 2. Khi ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön nhËn  îctÝn  Öu  õng  ¬ng  Ön      khi ph ti   ®  hi d ph ti   vµ gi¶m  èc ®é   ×  éi tr ng  t   th §   ë (hoÆc   ã   éi tr ng  îc uû  Òn)  ïng  ê  Ph §   ë ®   quy d c hiÖu chØ  Þ  Ýcho  ¬ng  Ön dõng  ¹®Ó   Óm  v tr   ph ti   l   ki i so¸t. 3. Khi ®ang  Çn    Óm        tu traki so¸tb»ng  «    xe  t« hoÆc   m«     Õu    xe  t«,n ph¸t hiÖn  ¬ng  Ön chë  µng  Ëu,dïng    ph ti   h l  loath«ng  cho  ¬ng  Ön ®ã   õng  ¹ b¸o  ph ti   d l  i (th«ng b¸o  â  ¹    Ón  è) vµ  ö  ông  ê  Öu  r lo i bi s   s d xe, c hi theo  Öu  Önh    õng  hi l trªnd ph¬ng  Ön ®Ó   Óm  ti   ki tra. §i Ò u 9.  éng    Öu  Önh, tÝn  Öu  õng  ¬ng  Ön  § t¸c,hi l   hi d ph ti giao th«ng  ® êng  û. thu A.  Ban  µy ng HiÖu  Önh  ña  éi tr ng  l c §   ë (hoÆc   ã   éi tr ng  îc ñy  Òn)    µm  Ph §   ë ®   quy khi l nhiÖ m  ô: v +  §øng  nghiªm  íng vÒ   ¬ng  Ön cÇn  Óm    Óm  h   ph ti   ki tra,ki so¸t; + Tay ph¶icÇ m   ê  Öu    c hi Qu¶n  ýthÞ  êng  ¬ th¼ng    Êt m¹nh  Ò   l  tr gi   lªnph   v phÝa  ícm Æt   lÇn; tr   3  + Thæi  tiÕng    ét  Õng  µi,m ét  Õng  ¾n,  ét  Õng  µihoÆc   3  cßi:m ti d  ti ng m ti d  dïng loaphãng     thanh    Çu  ¬ng  Ön dõng  ¹®Ó   Óm  yªu c ph ti   l   ki i tra. B.  Ban  ªm ® +  Öu  Önh  õng  ¬ng  Ön:dïng  Hi l d ph ti   ¸nh s¸ng  n  ®Ì pha hoÆc   n    µ  ®Ì pin v híng ¸nh    s¸ng  Ò   Ýa  ¬ng  Ön cÊn  Óm    Óm  v ph ph ti   ki tra,ki so¸t, ùc hiÖn  chíp  th   3    ¸nh s¸ng:m ét  ípdµi, ét  ípng ¾n,  ét  ípdµi;®ång  êivíi tiÕng cßi:     ch     m ch   m ch     th    3     m ét  Õng  µi,m ét  Õng ng ¾n,  ét  Õng  µi. ti d  ti   m ti d +  µi tÝn  Öu  µ  Öu  Önh  ãi trªncã  Ó  Õt  îp  ïng    ãng  Ngo   hi v hi l n     th k h d loa ph thanh hoÆc         Çu  ¬ng  Ön dõng  ¹®Ó   Óm    loapinyªu c ph ti   l   ki i tra. §i Ò u 10. Khi ph¬ng  Ön  ∙  õng  ¼n,  éitr ng     ti ® d h §   ë (hoÆc  ã  éi tr Ph §   ­ ëng  îcuû  Òn)  Õn  n   Þ  Ý thÝch  îp tr c®Ç u   ¬ng  Ön,yªu  Çu  ®   quy ti ®Õ v tr   h   í  ph ti   c ngêi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  ¾t m¸y, rêikháiph¬ng  Ön,xuÊt tr×nh giÊy  ê   khi ph ti t        ti       t  theo quy  nh    Óm     µng  ®Þ ®Ó ki trah ho¸  ë    ¬ng  Ön.Trêng  îp  Óm   ch trªnph ti   h ki traph¬ng  Ön  êng  û  ×  éi tr ng    ti ® thu th §   ë (hoÆc  ã  éi tr ng  îc ñy  Òn)  Ph §   ë ®   quy ph¶i cho  µu,thuyÒn  Çn    ña    t  tu tra c Qu¶n  ý thÞ  êng  l  tr cÆp   ¹n  µu,thuyÒn  m t 
  5. 5 chë  µng  Ëu;gÆp   h l  ThuyÒn  ëng  tr hoÆc   ñ  ¬ng  Ön nãirâ yªu  Çu  Óm   ch ph ti       c ki tra. §éi tr ng    ë (hoÆc  ã  éi tr ng  îc ñy  Òn)  îc quyÒn  Ph §   ë ®   quy ®  yªu  Çu  êi c ng   ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  a  ¬ng  Ön  ã  khi ph ti ® ph ti c nghi vÊn  ë  µng  Ëu  Ò   ôsë    ch h l v tr   cña  éihoÆc   a  iÓ m   §  ®Þ ® quy  nh    Óm  ®Þ ®Ó ki tra. §èi víiph¬ng  Ön  Ën     ti v chuyÓn  µng  c  ¹i,d Ô   h ®é h   ch¸y,næ     hoÆc     c¸c chÊt nguy  Ó m     hi kh¸c,ph¶i® a  ¬ng  Ön  n   ¬i xa      ph ti ®Õ n   khu  ùc  ©n    vd c hoÆc   n¬iv ¾ng  êi;yªu cÇu  êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön hoÆc   ñ  ¬ng  Ön ¸p   ng     ng   khi ph ti   ch ph ti     dông  Ön  bi ph¸p  phßng  èng  ch ch¸y næ;  ¶m     ® b¶o  toµn  åimíi tiÕn  µnh  an  r    h kiÓm    Óm  tra,ki so¸t. §i Ò u    11. Trong  êng  îp  êi®Ò u   Ón  ¬ng  Ön  ë  µng  Ëu  tr h ng   khi ph ti ch h l cè  ×nh  èng  i,kh«ng  Êp  µnh  Önh  õng  ¬ng  Ön hoÆc   èng  ­ t ch ®è   ch h l d ph ti   ch ng êi thihµnh     c«ng  ô  ×  éi tr ng  v th §   ë (hoÆc   ã   éi tr ng  îc ñy  Ph §   ë ®   quyÒn)  ã  c quyÒn    ông    Ön  ¸p d c¸c bi ph¸p  ∙  ® quy  nh  ña  é   ®Þ c B C«ng  t¹ §iÒu    Òu  an  i  27, §i 28 Quy  ×nh tuÇn    Óm    µ  ö  ýviph¹m  tr   traki so¸tv x l     trong lÜnh  ùc  toµn    v an  giao  th«ng  êng  è  ® ph ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 174/2000/Q§­ BCA  (C11)  ngµy  25/12/2000  µ  Òu    Òu  cña  v §i 14, §i 15  Quy  ×nh tuÇn    Óm     µ  tr   tra,ki so¸tv xö  ý vi ph¹m  Ëttù,an  µn  l    tr     to giao  th«ng  êng  û  éi ®Þa   ® thu n   ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 105/1999/Q§­ BCA   (C11) ngµy    9/3/1999    ùc hiÖn  ®Ó th   viÖc    uæi  ¬ng  Ön chë  µng  Ëu (trõkho¶n  §iÒu  Quy  ×nh tuÇn  truy® ph ti   h l    4  28  tr   trakiÓm     µ  ö  ýviph¹m    so¸tv x l     trong lÜnh  ùc  toµn    v an  giao th«ng  êng  é    ® bë tiÕt4  Òu  cña    §i 15  Quy  ×nh  Çn    Óm     µ  ö  ýviph¹m  Ëttù an  tr tu traki so¸tv x l     tr     toµn giao  th«ng  êng  û  i  íiQu¶n  ýthÞ  êng  ® thu ®è v   l  tr chØ   îc sö  ông  ® d c«ng  cô  ç  î µ   h tr  ph¸p luËt®∙  m     cho  Ðp). ph Trêng  îp  i  îng    ¹m  ã  µnh    èng  i  h ®è t vi ph ch vi ch ®è quyÕt  Öt  ×  îc li ,th ®   quyÒn    ông    Ön  ¸p d c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn  theo  Èm  Òn  th quy ph¸p  Ët®∙    lu   quy ®Þnh     ®Ó ng¨n  chÆn  c¸c  µnh    èng  i, ®ång  êi®Ò   h vi ch ®è   th   nghÞ   ùc l ng l  î   C«ng    an, hoÆc   Ýnh  Òn  ë  ¹    Ön  ç  î Khi thùc hiÖn  Öc  õng  Ch quy s t i vi h tr     chi .   vi d ph¬ng  Ön  ti giao  th«ng    Òm     µng  Ëu  ®Ó ki tra h l hoÆc     uæi  ¬ng  Ön truy ® ph ti   ch¹ytrèn,kh«ng  îclµm    ¾c      ®  ¸ch t giao th«ng,m Êt  toµn,¶nh  ëng  n         an    h ®Õ c¸c ph¬ng  Ön giao th«ng  ti     kh¸c. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u    ôc  ëng  ôc  12. C tr C Qu¶n  ýthÞ  êng, Gi¸m  c  ë  ¬ng  ¹i l  tr   ®è S Th m  (Së  ¬ng  ¹i ­ Du  Þch),Chi côc  ëng    ôc  Th m    l    tr Chi c qu¶n  ýthÞ  êng    l  tr c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ chiu tr¸chnhiÖ m       phæ   Õn, qu¸n  iÖt  íng bi   tr , h  dÉn  n   õng  ®Õ t c¸n  é  b c«ng  chøc trong  ùc l ng  l  î Qu¶n  ý thÞ  êng; tæ  l  tr   chøc  thùc  Ön  hi nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   Quy  nh  µy  Ò   ®Þ nv viÖc  õng  ¬ng  Ön  d ph tt giao th«ng  êng  é,® êng  û ®Ó   Órn trahµng  Ëu.   ® b  thu   ki     l §i Ò u  13. Giao cho  ôc  C Qu¶n  ý thÞ  êng  èng  Êt  l  tr th nh qu¶n  ý vµ  l  trang bÞ       c¸c c«ng  ô  ç  î Çn  Õtchuyªn dïng  ôc  ô  c h tr c thi     ph v cho  Öc  õng  ­ vi d ph ¬ng  Ön chë  µng  Ëu ®èi víi ùcl ng Qu¶n  ýthÞ  êng. ti   h l        î   l l   tr
  6. 6 Kinh  Ý   ph mua   ¾ m     s c¸c c«ng  ô  ç  înãi trªn ® îc sö  ông  ù  ån  c h tr        d t ngu Ng ©n s¸ch Nhµ   íccÊp    n  cho  Qu¶n  ýthÞ  êng. l   tr Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu   ã  ã  qu¸ tr       c kh kh¨n,víng m ¾ c   ×, c¸c Chi côc      g     Qu¶n  ýthÞ  êng  l  tr ph¶n ¸nh  Ò   é  ¬ng  ¹i (Côc  v B Th m  Qu¶n  ý thÞ  tr ng) ®Ó   l   ê   xem   Ðt gi¶i x     Õt.quy
  7. 7 C hi c ô c Q L T T  tØn h, T P... C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N § éi Q L T T   s è:...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph P hi Õ u  ® Ò  x u Ê t d õ n g  p h ¬ n g  ti Ö n c h ë  h µ n g  l Ë u Ngµy... th¸ng..     . .n¨m,  µo  åi. .giê §éi qu¶n  ý thÞ  êng  è:. .thuéc . v h .     . l  tr s .  .   Chi côc    QLTT  tØnh,thµnh  è:. .   ph . Nh Ën  îctinb¸o.. . ®   . Néi dung:.. . ......   . ...... Ph¬ng  Ön chë  µng  Ëu.. ti   h l . +  ¹iph¬ng  Ön.. . Lo   ti . +  Ón  è.. . Bi s . +  §Æc   iÓ m   ¬ng  Ön.. . ® ph ti . +  íng ®i.. . H   .. +  ù   Õn  n   a  µn.. D ki ®Õ ®Þ b . +  éc  Õn  êng... µo  åi.   ê..ngµy..   Thu tuy ®   v h .gi   . . .th¸ng..  . .n¨m . § Ò   Þ  ña  Ó m     ngh c Ki so¸tviªn. . .. ý  ki Õ n  c ñ a ® é i  ë n g  ® é i Q L T T   è:..... tr s K S V  n h Ë n  tin l Ë p p hi Õ u (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)
  8. 8 P h ô  l ô c TrÝch:§iÒu    Òu  Quy  ×nh tuÇn    Óm     µ  ö  ýviph¹m     27, §i 28  tr   traki so¸tv x l     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Ëttùan  µn    v tr     to giao th«ng  êng  é    ® b (ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Ý s 174/2000/Q§­ BCA   11) ngµy  th¸ng2  (C    25    n¨m 2000  ña  c Bé  ëng  é  tr B C«ng  an) §i Ò u 27. Trêng  îp  êi viph¹m    h ng     kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  õng  ch h hi l d xe  ña  c C¶nh    è  ×nh    bá  ¹y. s¸t, t c l¸xe  ch i 1. Nhanh  ãng    Ën    Æc   iÓ m   ña    Ón  è,lo¹    µu     ch ghinh c¸c ® ® c xe:Bi s   i m xe, s¬n..  µ  Æc   iÓ m   ña  êi l¸  (h×nh  .v ® ® c ng   ixe  d¸ng, khu«n  Æt,  Çn    m qu ¸o.. ) . . §ång  êisö  ông  ¬ng  Ön  th   d ph ti th«ng    tinth«ng b¸o cho    ùc l ng  Óm     c¸c l  î ki so¸t liÒn kÒ     Õn    èihîp  ¾t  ÷ vµ    trªntuy ®Ó ph   b gi   b¸o  l∙nh®¹o  n  Þ    c¸o    ®¬ v ®Ó chØ   ®¹o. 2. Trêng  îp  a  ¾t  ÷ ® îc th×    h ch b gi     th«ng  b¸o  íic¸ nh©n  m    hoÆc   chøc  tæ  ®¬n  Þ    Õt. v gi¶i quy 3. N Õ u   ã  Êu  Öu  éiph¹m  ×  chøc  ùc l ng    uæi. Khi truy   cd hi t   th tæ  l  î truy ®     ®uæi  îc sö  ông    Ýn  Öu  tiªn    n, loa.. vµ  ® d c¸c t hi u  :cßi,®Ì     . ph¶i b¶o  ¶m       ® an toµn. 4.KhigÇn  uæi  Þp,dïng loayªu cÇu  ¬ng  Ön ®ã   õng  ¹  ×m     ® k      ph ti   d l it c¸ch ,   vîtlªnphÝa  ícxe    ¹m  ó    ¶m      tr   viph (ch ý ® b¶o  Öt ®èi an  µn),dïng  tuÇn  tuy     to   xe  trakÕt  îp víi   Ýn  Öu  õng  tõtõkho¸®Ç u   viph¹m.   h     t hi d c¸c xe        xe    5. Khi xe    ¹m  ∙  õng  ¼n,  tuÇn        viph ® d h xe  traph¶i®ç   Ýa  íc,tr Ón khai   ph tr   i     lùcl ng ë   Õ  ½n  µng  Õn  u.  î   tth s s chi ®Ê 6.Th«ng  vÒ   Öc  êiviph¹m    b¸o  vi ng     kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  õng    ch h hi l d xe cña  C¶nh    µ  è  ×nh  á  ¹y ®ång  í tiÕn hµnh  Öc  Óm  s¸tv c t b ch   th i     vi ki so¸t, Ëp      biªn l b¶n    ¹m    ö  ýtheo quy  nh. viph ®Ò x l     ®Þ 7. Trêng  îp ngêil¸ xe  è  ×nh  ïng  ¬ng  Ön chÌn Ðp  tuÇn    ö    h     c t i d ph ti     xe  tra,s dông    ¬ng  Ön,c«ng  ô  ©y  c¸c ph ti   cg nguy  Ó m   n   Ýnh  ¹ng, søc  Îcña  hi ®Õ t m   kho   C¶nh    s¸thoÆc   ã  Êu  Öu  ña  éiph¹m, th× lËp hå  ¬  c d hi c t         s ban  u,  ñng  è  µi ®Ç c c t  liÖu,chøng  vµ    cø  chuyÓn  giao c¬    quan  iÒu    ã  Èm  Ón. ® trac th quy §i Ò u 28. Ng êi viph¹m       kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c yªu  Çu  ña  c c C¶nh    s¸t, xóigiôc,l«i Ðo  Çn  óng,chèng  i c¶n  ëngêithihµnh       k qu ch   ®è   tr      c«ng  ô  v (kh«ng  xuÊttr×nh giÊy tê,tùý  á  ¬ng  Ön ®i  ¬ikh¸c..             b ph ti   n   .) 1. Gi¶i thÝch    êi cã  µnh      ¹m   Êy  â  Öc  µm    ù   ®Ó ng   h vi vi ph th r vi l sai,t   nguyÖn  Êp  µnh; yªu  Çu  ÷ng  êi cã  Æt   ¬i xÈy  viph¹m      ch h   c nh ng   m n  ra    gi¶it¸n ®Ó   b¶o  ¶m   Ëttù,an  µn  ® tr     to giao th«ng.   2. T× m     c¸ch ph©n    lËp  ÷ng    Ê m   u,  êi xóigiôc hoÆc     ho¸,c«  nh tªnc ®Ç ng       cã  µnh    èng  i kh¸c. h vich ®è   3. Trêng  îp vîtqu¸ thÈm  Òn    h     quy quy  inh  ® ph¶ib¸o    íil∙nh®¹o  n     c¸o v     ®¬ vÞ, ®ång  êili   Ö   íichÝnh  Òn  a   ¬ng, c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan    th   ªnh v   quy ®Þ ph    v c li   ®Ò   Þ  èihîp gi¶i ngh ph       Õt. quy 4. Trêng  îp ®èi t ng ®e  ¹ sö  ông    h    î   do   d hoÆc   ö  ông  ò  ùcchèng  ¹ ng­ sd vl  l  i êithihµnh     c«ng  ô  × c¸n bé,chiÕn  Ü  v th       s trong Tæ     ph¶ic¶nh    gi¸c, i h×nh       ®é ë
  9. 9 tthÕ  ½n  µng  Õn  u,  Õn hµnh    s s chi ®Ê ti   kh¸m  µ ícvò  Ý. N Õ u   i t ng vÉn  v t   kh   ®è  î   ngoan  è  èng  ¹     é, chiÕn  Ü   îcquyÒn  ö  ông  ò  Ý  µ    c ch l ic¸n b   , s®  sd v kh v c¸c c«ng  cô  ç  î h tr  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. ång  êilËp hå  ¬  lu   § th     s ban  u,  ñng  è  ®Ç c c tµiliÖu,chøng  chuyÓn      cø  giao cho  ¬    c quan  iÒu    ã  Èm  Òn. ® trac th quy TrÝch:§iÒu    Òu  Quy  ×nh tuÇn    Óm     µ  ö  ýviph¹m     14, §i 15  tr   traki so¸tv x l     trËttù  toµn    an  giao th«ng  êng  û  éi ®Þa   ® thu n   (ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 105/1999/Q§­ BCA   (C11)ngµy    9/3/1999 cña  é  ëng  é    B tr B C«ng an) §i Ò u 14. êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön   Ng   khi ph ti kh«ng  Êp  µnh  ch h yªu  Çu  c kiÓm    ña  êithi µnh  trac ng     h c«ng  ô. v 1. Trêng  îp  êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön    h ng   khi ph ti giao th«ng kh«ng  Êp  µnh  ch h hiÖu  Önh  õng  ¬ng  Ön ®Ó   Óm    ña  l d ph ti   ki trac CSGT§T: ­ Tæ   ëng  TTKS   chøc    uæi. Sö   ông    tr tæ  tæ  truy ®  d th«ng    ªnl¹c®Ó   tinli     b¸o    c¸o ngay  íichØ  v  huy  phßng CSGT,    ¹m,tµu TTKS   c¸c tr     kh¸c,kÓ   C¶nh    c¶  s¸tgiao th«ng  êng  é  Õu  Çn) ®Ó   èihîp truy®uæi  ¬ng  Ön.     ® b (n c   ph       ph ti Khi tiÕp cËn  îcph¬ng  Ön bá  ¹y,ph¶inhanh  ãng    ¬ng  Ön.     ®  ti   ch     ch lªnph ti   Tæ   ëng  TTKS   tr tæ  th«ng  cho  b¸o  thuyÒn  ëng  tr hoÆc   ñ  ¬ng  Ön hµnh    ch ph ti   vi kh«ng  Êp  µnh  ch h yªu  Çu  ña  êi thihµnh  c c ng     c«ng  ô, tiÕn  µnh  Óm     v  h ki tra, kiÓm    so¸ttheo  éidung  n  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  3  11  Quy  ×nh nµy  µ  tr   v lËp biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh    ö  ýviph¹m     viph h ch ®Ò x l     theo thÈm  Òn.   quy 2. Trêng  îp  ÷ng  êi trªnph¬ng  Ön    h nh ng     ti c¶n  ë,kh«ng  Êp  µnh    tr   ch h yªu cÇu  Óm    Óm    ña  ki tra,ki so¸tc CSGT   êng  û: ® thu ­ Gi¶ithÝch  µ    Çu  êi®iÒu  Ón,chñ  ¬ng  Ön vµ  ÷ng  êi    v yªu c ng   khi   ph ti   nh ng   kh¸c trªnph¬ng  Ön  Êp  µnh  Öc  Óm        ti ch h vi ki tra,sau    TTKS   Õn  µnh  ®ã tæ  ti h kiÓm     Óm     ¬ng  Ön  tra,ki so¸tph ti theo  éidung  n  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    3  14 cña Quy  ×nh nµy.N Õ u   êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön vÉn  tr     ng   khi ph ti   kh«ng  Êp  µnh, ch h   tæ TTKS   íi ngêi lµm  m    chøng, chøng  Õn  Öc  Óm     Óm     ¬ng    ki vi ki tra,ki so¸tph tiÖn,lËp    biªn b¶n  µnh      h vi c¶n  ë,kh«ng  Êp  µnh  tr   ch h yªu  Çu  ña  êi thi c c ng     hµnh  c«ng  ô  v hoÆc   èng  ¹ ngêi thihµnh  ch li     c«ng  ô  µ    µnh      ¹m  v v c¸c h viviph ph¸p luËtqua  Óm    Óm      Ön  îc.    ki tra,ki so¸tph¸thi ® ­ Trêng  îp  Çn  Õtth×  quyÕt  nh  ¹m  ÷ ph¬ng  Ön,lËp      hc thi   ra  ®Þ t gi   ti   biªn b¶n  ¹m  ÷ph¬ng  Ön,kh¸m  ¬ng  Ön theo thñ tôchµnh  Ýnh. t gi   ti   ph ti       ch ­ B¸o    ×nh  ×nh  ô  Öc  µ    Êt víi   o    c¸o t h v vi v ®Ò xu     l∙nh®¹ Phßng  CSGT   êng  ® thuû hoÆc     Phßng CSGT:  +  quyÕt  nh  ¹m  ÷ngêiviph¹m  Ra  ®Þ t gi      theo thñ tôchµnh  Ýnh  Õu  ­     ch n ng êi viph¹m  èng  ¹ ngêi thihµnh     ch li      c«ng  ô  v hoÆc   Çn  c ng¨n chÆn  kh«ng    ®Ó ngêi®ã   Õp tôccã  µnh      ¹m    ti     h viviph ph¸p luËt.   +  quyÕt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ra  ®Þ x ph   ch hoÆc   Õt  nh  quy ®Þ chuyÓn  giao  hå  ¬  ô    ¹m  s v viph cho  ¬ c quan  iÒu        ® tra®Ó truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  i    h s ®è víi ÷ng  êng  îp viph¹m  ã      Êu  Öu  ¹m  éi  nh tr h    c ®ñ c¸cd hi ph t . Trong      µnh  khithih c«ng  ô    é,chiÕn  Ü  v c¸n b   s TTKS ph¶ic¶nh    gi¸c, è  Ý   tr   b ®éi  ×nh  ½n   µng  Õn  u,  h s s chi ®Ê c¶nh  í gi ib¶o  Ö     v ®Ò phßng  êi vi ph¹m  ng     chèng  i,tÊn  ®è   c«ng  ¹ . li
  10. 10 §i Ò u  15. êi vi ph¹m  èng  ¹   Ng     ch l ihoÆc   Ých  ng,    Ðo  Çn   k ®é l«ik qu chóng  èng  i,c¶n  ëngêithi µnh  ch ®è   tr      h c«ng  ô  v hoÆc   ©y  Êt  Ëttù. g m tr   Trêng  îp ngêiviph¹m  èng  ¹ hoÆc   Ých  ng, l«ikÐo  Çn  óng  h     ch l i k ®é     qu ch chèng  i,c¶n  ëngêithihµnh  ®è   tr      c«ng  ô  v hoÆc   ©y  Êt  Ëttù th× tæ  g m tr       TTKS   ph¶i:   ­ Tuyªn    truyÒn,gi¶ithÝch    êicã  µnh      ¹m  Êy  â viÖc  µm     ®Ó ng   h viviph th r   l saitr¸  ùnguyÖn  õng  èng  i,yªu cÇu  ÷ng  êicã  Æt     it   , ng ch ®è     nh ng   m kh«ng  nghe  kÝch  ng, tùnguyÖn    ®é     gi¶it¸n; ­ T× m     c¸ch ph©n    ¸m   «ng, c«  Ëp  än  Ç m   u   µ  ÷ng        ho¸ ® ®  lb c ®Ç v nh tªnc«n ®å   hung    h∙n; ­ B¸o    íi Êp    c¸o v   c trªn, ng  êili   Ö   íi Ýnh  Òn  a  ¬ng      ®å th   ªnh v   ch quy ®Þ ph ®Ò nghÞ  èihîp gi¶i ph       Õt b ¾t  ÷bän  Ç m   u,  i t ng c«n    quy   gi   c ®Ç ®è  î   ®å hung    h∙n; ­ Trêng  îp ®èi t ng sö  ông  ò  Ý  èng  ¹    é,chiÕn  Ü    h    î   d v kh ch l ic¸n b   , s trong tæ    TTKS  ph¶ic¶nh    gi¸c, è  Ý®éi h×nh  ½n  µng  Õn  u,    tr     b s s chi ®Ê c¶nh  í b¶o  Ö.  gi   i v Tæ   ëng  TTKS   lÖnh  tr tæ  ra  cho  i îng  õng  ®è t ng ngay    ¹t®éng  ,  Õn c¸c ho   ®ã ti   hµnh  kh¸m  µ íc vò  Ý. N Õ u   i îng  Én  ö  ông  ò  Ý  èng  ¹ quyÕt  v t   kh   ®è t v s d v kh ch l i liÖt.   ëng  TTKS   lÖnh   Tæ tr tæ  ra  cho  bé, chiÕn  Ü   ö  ông  ò  Ý  c¸n    ssd v kh theo   §iÒu  cña  20  Ph¸p  Önh  ùc l ng  l l  î C¶nh    ©n  ©n  Öt Nam,  Òu  NghÞ   s¸tnh d Vi   §i 1  ®Þnh  è  s 94/H§BT  µy  ng 2/7/1984,®ång  êib»ng    th   c¸ch nhanh  Êt  nh b¸o   c¸o cÊp        Ön,hç  î trªnxinchivi   tr .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2