Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế Khu bảo thuế tại khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 446/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0446/2003/Q -BTM NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH KHU B O THU T I KHU KINH T C A KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và m t s i u s a i, b sung thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 5/7/1993; s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Căn c Lu t H i quan ngày 29/6/2001; Căn c Quy t nh s 53/2001/TTg ngày 19/4/2001 c a Th tư ng Chính ph ; Trên cơ s trao i th ng nh t v i B Tài chính; Th a u quy n c a Th tư ng Chính ph (Văn b n s 272/CP-KTTH ngày 8/3/2002); QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Khu b o thu t i Khu kinh t c a khNu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành. Trương ình Tuy n ( ã ký) QUY CH KHU B O THU T I KHU KINH T C A KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0446/2003/Q -BTM ngày 17 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này i u ch nh ho t ng c a Khu b o thu t i khu kinh t c a khNu (dư i ây g i t t là Khu b o thu ). i u 2. Khu b o thu là m t khu v c cách bi t v i các khu v c khác trong Khu kinh t c a khNu, có t tr m H i quan giám sát, ki m tra hàng hoá ra vào và ư c áp d ng các ưu ãi v thu theo quy nh t i chương II c a Quy ch này. Trong Khu b o thu ư c áp d ng các lo i hình kinh doanh sau: xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, v n chuy n hàng hoá quá c nh, kho ngo i quan, c a hàng mi n thu , h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các cơ s s n xu t, gia công hàng xu t nh p khNu, các chi nhánh i di n các Công ty trong nư c và ngoài nư c, ch c a khNu. i u 3. Vi c thành l p Khu b o thu do Ch t ch U ban nhân dân t nh có Khu kinh t c a khNu ban hành quy t nh sau khi tho thu n v i B Thương m i và B Tài chính (T ng c c h i quan). i u 4. Thương nhân Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và chi nhánh công ty nư c ngoài ăng ký ho t ng trong Khu b o thu (sau ây g i là thương nhân Khu b o thu ) ph i tuân th Quy ch này và các quy nh liên quan khác c a pháp lu t Vi t Nam. i u 5. Hàng hoá, thi t b , phương ti n v n t i, v t tư (g i chung là hàng hoá), hành lý và ngo i h i t nư c ngoài ưa vào Khu b o thu ph i ch u s giám sát, ki m tra c a h i quan theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. i u 6. Công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài không ư c cư trú trong Khu b o thu . Chương 2: CÁC ƯU ÃI V THU i u 7. Hàng hoá t nư c ngoài ưa vào Khu b o thu ư c mi n thu nh p khNu. i u 8. Hàng hoá t n i a Vi t Nam ưa vào Khu b o thu khi xu t khNu ra nư c ngoài và hàng hoá t nư c ngoài ưa vào Khu b o thu khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch u s i u ch nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. i u 9. Hàng hoá s n xu t, gia công tái ch , l p ráp t i Khu b o thu khi xu t khNu ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu. Hàng hoá s n xu t, gia công tái ch , l p ráp t i Khu b o thu có s d ng nguyên li u, linh ki n c a nư c ngoài khi nh p khNu vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nư c ngoài c u thành trong s n phNm hàng hoá ó.
  3. Chương 3: S N XU T GIA CÔNG, XU T NH P KH U HÀNG HOÁ, DNCH V i u 10. Thương nhân Khu b o thu ư c kinh doanh xu t nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 11. Hàng hoá gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu, quá c nh qua Khu b o thu ph i tuân th theo các quy nh hi n hành. Hàng hoá quá c nh Khu b o thu vào n i a Vi t Nam chuy n sang nư c th ba th c hi n theo pháp lu t Vi t Nam v quá c nh hàng hoá. i u 12. Vi c mua bán hàng hoá, d ch v trong Khu b o thu ph i tuân th các quy nh hi n hành v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh, kinh doanh có i u ki n và h n ch kinh doanh. Chương 4: T CH C QU N LÝ i u 13. B Tài chính (T ng c c H i quan) quy nh th t c h i quan i v i hàng hoá ra vào Khu b o thu . i u 14. U ban nhân dân t nh có Khu b o thu thông qua Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu xây d ng và phát tri n cơ s h t ng Khu b o thu và th c hi n vi c qu n lý t p trung th ng nh t t i Khu b o thu . i u 15. Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu có trách nhi m: 1. Xây d ng quy ho ch phát tri n cơ s h t ng Khu b o thu trình U ban nhân dân t nh duy t. 2. D a trên nh ng quy nh nêu trong b n Quy ch này, xây d ng i u l c th v vi c qu n lý Khu b o thu trình U ban nhân dân t nh phê duy t. 3. T ch c qu n lý hành chính và gi i quy t các tranh ch p dân s Khu b o thu . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a Khu b o thu không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các văn b n pháp lu t hi n hành có liên quan c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia.
Đồng bộ tài khoản