Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Khu bảo thuế tại khu kinh tế cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0446/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña bé  tr n g  b é   ë th¬ n g  m ¹i sè 0446/2003/q®­bt m   n g µy  17 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc ba n   µ n h  q u y  ch Õ   h kh u  b¶ o  thu Õ  t¹i u    kh kinh tÕ cöa k h È u bé tr ëng bé th¬ng m ¹i ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  30/9/1992; ­ C¨n  LuËt  cø  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu ngµy 26/12/1991 vµ  mét  ®iÒu  sè  söa  æi,    ® bæ sung  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy  5/7/1993;sè    04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; ­C¨n  LuËt H¶i quan    cø      ngµy  29/6/2001; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   53/2001/TTg  sè  ngµy 19/4/2001 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ; ­Trªnc¬  trao®æi      së    thèng  nhÊt víi TµichÝnh;     Bé    ­ Thõa  quyÒn    uû  cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ (V¨n b¶n  272/CP­   sè  KTTH   ngµy  8/3/2002); quy Õt  Þ nh ® §iÒu   1. Nay  ban  hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  Quy  chÕ  Khu  b¶o  thuÕ    t¹ Khu  i kinhtÕ    cöa khÈu. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký. C¸c    ëng, thñ  ëng  quan  Bé tr   tr c¬  ngang  Bé, thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh.
  2. 2 quy  Õ ch k h u  b ¶ o  thu Õ  t¹i h u  kinh t Õ c ö a k h È u  k (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  0446/2003/Q§­ sè  BTM   ngµy  th¸ng4  17    n¨m 2003 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu 1.  Quy chÕ  nµy ®iÒu chØnh ho¹t®éng    cña Khu b¶o thuÕ  i t¹  khu  kinhtÕ    cöa  khÈu  íi (d  ®©y        gäit¾tlµKhu b¶o thuÕ). §iÒu   2. Khu b¶o thuÕ    lµ mét khu vùc c¸ch biÖt víic¸c khu          vùc kh¸c  trong Khu  kinh  cöa  tÕ  khÈu, cã  Æt     ® tr¹m H¶i quan    ®Ó gi¸m   s¸t,kiÓm     tra hµng      ho¸ ra vµo  ® îc¸p dông    ®∙ivÒ  vµ      c¸c u    thuÕ  theo quy  ®Þnh  i t¹ ch¬ng      II cña Quy  chÕ nµy. Trong  Khu  b¶o thuÕ  îc ¸p  ®   dông  c¸c  ih×nh  lo¹  kinh doanh  sau: xuÊt     nhËp khÈu,  t¹m nhËp  ixuÊt, vËn  t¸    chuyÓn  hµng  ho¸ qu¸  c¶nh, kho    ngo¹i  quan, cöa    hµng  miÔn  thuÕ,      iÓn    héi chî tr l∙m, c¸c cöa hµng  ithiÖu  gií  s¶n  phÈm,    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt,gia c«ng      hµng  xuÊt nhËp    khÈu, c¸c chinh¸nh          ®¹i diÖn    c¸cC«ng    tytrong nícvµ      ngoµiníc,chîcöa        khÈu. §iÒu    3. ViÖc  thµnh  Khu  lËp  b¶o  thuÕ  Chñ  do  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  Khu  cã  kinh tÕ    cöa khÈu ban hµnh quyÕt ®Þnh sau    khitho¶ thuËn    víi Bé Th¬ng    Bé    m¹ivµ  TµichÝnh  (Tæng  côc    h¶iquan). §iÒu 4. Th¬ng nh©n ViÖt Nam     thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, doanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi t¹    iViÖt Nam   chinh¸nh    vµ    c«ng      ty níc ngoµi  ®¨ng  ho¹t®éng  ký    trong Khu    b¶o  thuÕ (sau  ®©y       ¬ng  gäilµth nh©n  Khu  b¶o  thuÕ) ph¶itu©n    thñ Quy  chÕ  nµy  c¸c quy  vµ    ®Þnh  ªnquan  li   kh¸c cña    ph¸p  luËtViÖtNam.     §iÒu 5. Hµng    ho¸,thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn  ,vËt   (gäichung    t¶i  t   lµ hµng  ho¸),hµnh    ngo¹ihèitõ nícngoµi® a    lývµ            vµo  Khu b¶o  thuÕ ph¶ichÞu    sù gi¸m    s¸t,kiÓm     tra cña    h¶i quan theo    c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p  luËtViÖtNam.      §iÒu    6. C«ng d©n ViÖt Nam   ngêi níc ngoµikh«ng  îc c      vµ        ®   trótrong  Khu  b¶o  thuÕ.
  3. 3 C h ¬ n g  II   c¸c u  ®∙i Ò  thu Õ  v §iÒu    7. Hµng        ho¸ tõ nícngoµi® a    vµo Khu  b¶o  thuÕ  îcmiÔn  ®   thuÕ  nhËp  khÈu. §iÒu 8. Hµng  tõ    ho¸  néi ®Þa  ViÖt Nam   a    ® vµo Khu b¶o thuÕ    khi xuÊt khÈu  níc ngoµi vµ    ra      hµng  ho¸      tõ níc ngoµi ® a    vµo  Khu b¶o thuÕ    khi nhËp  khÈu  vµo    néi®Þa   ViÖt Nam     chÞu  ®iÒu  sù  chØnh cña  LuËt thuÕ    xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu. §iÒu  9. Hµng ho¸ s¶n xuÊt,gia    c«ng  ichÕ,  t¸  l¾p    iKhu  r¸p t¹  b¶o  thuÕ    khixuÊtkhÈu        ra nícngoµi® îcmiÔn      thuÕ  xuÊtkhÈu.   Hµng  ho¸ s¶n  xuÊt,gia c«ng  i     t¸ chÕ, l¾p    i r¸p t¹ Khu b¶o  thuÕ  sö  cã  dông nguyªn  liÖu,linhkiÖn      cña    níc ngoµi khinhËp      khÈu  vµo    néi ®Þa  ViÖt  Nam  chØ  ph¶inép    thuÕ  nhËp khÈu  ®èi    víiphÇn nguyªn  liÖu,linhkiÖn        níc ngoµicÊu    thµnh trong s¶n    phÈm  hµng    ho¸ ®ã. C h ¬ n g  III   s ¶ n x u Êt gia c « n g, x u Êt n h Ë p  k h È u   h µ n g  h o¸, Þ c h  v ô  d §iÒu  10. Th¬ng nh©n  Khu  b¶o thuÕ  îc kinh  ®   doanh xuÊt nhËp  khÈu  theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËtViÖtNam.       §iÒu 11. Hµng ho¸    gia c«ng, t¹m    nhËp  i t¸ xuÊt,chuyÓn    khÈu, qu¸     c¶nh  qua  Khu  b¶o  thuÕ  ph¶itu©n      thñ theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn  hµnh. Hµng ho¸ qu¸ c¶nh Khu b¶o  thuÕ  vµo    néi ®Þa  ViÖt Nam       ®Ó chuyÓn  sang    ba  nícthø  thùc hiÖn    theo ph¸p luËtViÖtNam   qu¸ c¶nh          vÒ    hµng ho¸. §iÒu   12. ViÖc mua   hµng    b¸n  ho¸,dÞch  trong Khu  vô    b¶o thuÕ ph¶i  tu©n  thñ    c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh    vÒ hµng  ho¸,dÞch  cÊm     vô  kinh doanh,  kinhdoanh  ®iÒu    cã  kiÖn  h¹n chÕ  vµ    kinh doanh.   c h ¬ n g  IV  t æ  c h ø c  q u ¶ n  lý §iÒu 13. Bé      Tµi chÝnh  (Tæng côc    H¶i quan) quy    ®Þnh  tôc h¶i thñ      quan      ®èi víihµng      ho¸ ra vµo  Khu  b¶o  thuÕ.   
  4. 4 §iÒu 14. Uû     ban nh©n d©n tØnh  Khu  cã  b¶o thuÕ th«ng qua Ban  qu¶n    lýKhu  kinh tÕ    cöa  khÈu  x©y dùng  ph¸ttr   së    vµ    iÓn c¬  h¹ tÇng  Khu  b¶o  thuÕ  thùc hiÖn  vµ    viÖc  qu¶n    trung thèng  lýtËp    nhÊt t¹ Khu     i b¶o  thuÕ. §iÒu    15. Ban  qu¶n    lýKhu  kinhtÕ    cöa  khÈu  tr¸chnhiÖm: cã    1. X©y    dùng quy ho¹ch    iÓn c¬  h¹ tÇng  ph¸ttr   së    Khu  b¶o  thuÕ  tr×nh Uû    ban  nh©n  d©n tØnh duyÖt. 2.Dùa      trªnnh÷ng quy ®Þnh  trongb¶n  nªu    Quy chÕ nµy,x©y    dùng  §iÒu  lÖ  thÓ    cô  vÒ viÖc qu¶n    lýKhu b¶o thuÕ tr×nh    Uû ban nh©n  d©n tØnh phª  duyÖt. 3. Tæ     chøc qu¶n    lýhµnh chÝnh  gi¶iquyÕt    vµ    c¸c tranh chÊp    d©n  ë  sù  Khu  b¶o  thuÕ. C h ¬ n g  V ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu 16. Nh÷ng    quy ®Þnh kh¸c li     ªnquan ®Õn  ho¹t®éng    cña Khu  b¶o  thuÕ kh«ng  quy ®Þnh  trong Quy chÕ  nµy  äc  ® thùc hiÖn theo      c¸c v¨n b¶n  ph¸p    luËthiÖn hµnh  li   cã  ªnquan  cña ViÖt Nam   c¸c §iÒu      vµ    íc quèc  tÕ  mµ   ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc   tham  gia.  
Đồng bộ tài khoản