Quyết định 05/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 05/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  05/2000/Q G G­T T g   T t p S n g µ y  05 th¸ng 01 n¨ m  2000  Ò  s ö a ® æ i, b æ  su n g   V Q u y Õ t ® Þ n h   è  95/1998/Q§­T T g   g µ y  18 th¸ng 5 n¨ m  1998  s n c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  x ö   ý thanh to¸n n î  l giai ® o ¹ n II   Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 n¨m  Ch ph ng 30     1992; Theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Ban chØ  o  ®¹ tæng thanh    î Trung  ng  µ  é   to¸n n   ¬ vB Trëng  é  µichÝnh, BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Nay  öa  æi, bæ   s®   sung  quy  nh  ña    Òu          ®Þ c c¸c §i 5, 7, 20, 25, 30  ña  c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 95/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 18    n¨m 1998  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   ö  ýthanh    îgiai o¹n  . í  ph v x l   to¸nn     ® II 1.§iÒu  ®o¹n  ë   u   öa  ¹nh    5  m ®Ç s l   sau:i "§iÒu    5. C¸c  kho¶n  î ng©n  n  s¸ch Nhµ   íccña      n  c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc nh n   ®ang  ¹t ®éng,  ¬  ho   c quan  µichÝnh  ïng  Êp  ñ  × xö  ý.Trêng  îp  ît t  c c ch tr   l   h v  thÈm  Òn  × tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh”. quy th     c th quy quy     ViÖc  ©n  ¹ nî ng©n  ph lo i     s¸ch Nhµ   íc®Ó   ö  ý(c¸ckho¶n                n  x l    1, 2, 3, 4, 5, 6 cña  Òu    §i 5) kh«ng thay ® æi.   2.§iÒu    o¹n  ë   u   îcsöa  æi  µ      7,® m ®Ç ®   ® v bæ sung    nh sau: "§iÒu        7. Khi c¸c kho¶n  î Ng ©n   µng  ∙   íithanh  n  h ® lªnl   to¸n,cã    Ën    x¸c nh cña  Ban  thanh    î ®Þa   ¬ng, c¸c Ng ©n   µng  cø  íng dÉn  ña    to¸nn   ph    h c¨n  h   c Ban chØ  o  ®¹ tæng  thanh    î Trung  ng  to¸nn   ¬ xem   Ðt,xö  ý:n Õu  µ kho¶n  î ph¶i x   l  l  n    thu cña  ©n  µng  × c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iquyÕt ®Þnh  ö  ýtõnguån    Ng h th     h Th m    x l    Quü   ù  d phßng  µichÝnh  ña  × nh, n Õu  Õu th× h¹ch to¸nvµo  Õt  t  cm   thi        k qu¶  kinh  doanh  µ  v b¸o  c¸o  ©n   µng  µ   íc.Nh÷ng  Ng h Nh n   kho¶n  î chuyÓn  õ vèn    n  t  vay thµnh  èn  ©n  v ng s¸ch  Êp, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i b¸o  LiªnBé   µi chÝnh  c  h Th m  c¸o    T   vµ  ©n  µng  µ   íc®Ó   ö  ýtheo quy  nh. Ng h Nh n   x l     ®Þ §Þnh  ú  µng  kh th¸ng Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i b¸o  tiÕn    ö  ýthanh    h Th m  c¸o  ®é x l   to¸nnîvÒ       Ban  chØ  o  ®¹ tæng  thanh    îTrung  ng,Bé  µichÝnh. to¸nn   ¬   T  3.§iÒu  söa  ¹nh    20  l   sau: i "§iÒu    èivíic¸c kho¶n  î cña  ù   ÷Quèc      vµo  Õt  Ën  20. §       n  D tr   gia,c¨n cø  k lu xö  ýcña  l  Ban  thanh    î®Þa  ¬ng  ®îcxo¸nî,hoÆc   to¸nn   ph (      giao l¹cho  a  ­    i ®Þ ph ¬ng),Côc  ù   ÷Quèc    Þu    D tr   gia ch tr¸chnhiÖm   ö  ývµ    x l   tæng  îp  h b¸o  Ban  c¸o  chØ   o  ®¹ tæng  thanh to¸n nî    Trung  ng  µ  é   µi chÝnh    ¬ vBT  ®Ó quyÕt  nh   ®Þ gi¶m  èn  v cho  ôc  ù   ÷Quèc    µ  nh  ú  µng  C D tr   gia,v ®Þ kh th¸ngb¸o c¸o t×nh  ×nh      h thùc hiÖn  íi c¬    v  2  quan  trªn” nªu  .
  2. 2 4.§iÒu  söa  ¹nh    25  l   sau: i "§iÒu    èivíi 25.§     doanh nghiÖp  vay  èn  ícngoµicã  v n    b¶o    ña    é, l∙nhc c¸cB   ngµnh,®Þa   ¬ng  ng    ph nh kh«ng    îcnî;c¸c Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ñ  × tr¶®           ph ch tr   ®µ m   ph¸n  íi ñ  î nícngoµi®Ó   v  ch n       gi¶m  è  î ph¶itr¶(nîgèc  µ  i®Õ n   s n      v l∙  ) møc   thÊp  Êt ®Ó   chøc  nh   tæ  b¸n  î theo  n  quy  nh  ®Þ hoÆc   ã  Õ   ¹ch  è  Ý vµo  c k ho b tr   ng©n  s¸ch  ïng  Êp    ã  ån    î níc ngoµi,doanh  c c ®Ó c ngu tr¶n       nghiÖp mua   ¹ nî li     hoÆc   îcng©n  ®  s¸ch tr¶thay nînícngoµicã            tr¸chnhiÖ m  µn    ©n    ho tr¶ng s¸ch.  N Õ u   ã  ã  c kh kh¨n,c¸c Bé, ngµnh,®Þa   ¬ng  c¸o Bé   µi chÝnh    ×nh       ph b¸o    T   ®Ó tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh”. t  ph quy   5.§iÒu  söa  ¹nh    30  l   sau: i "§iÒu    30. C¸c bªn  ñ  î,con  î,ngêi b¶o    µ  êi kÕ   õa  Þu  ch n   n    l∙nh v ng   th ch tr¸chnhiÖm   ö  ýthanh    î theo    x l  to¸nn   Quy Õt  nh  µy.Trêng  îp con  î ®ang  ®Þ n  h  n  chÊp  µnh  ph¹ttï  a  ùc  Ön  Çn  åi th ng  Ò   Æt   h ¸n    ,ch th hi ph b  ê vm kinh  Õ  t theo   quyÕt  nh  ña  µ ¸n th× c¸c kho¶n  î nµy  îcgiao cho  ë  µichÝnh  a   ®Þ c to         n  ®    ST  ®Þ ph¬ng  theo  âi®Ó     Çn  d  thu d qua  ¬  c quan    µnh    ¬   thih ¸n.C quan  Õt  nh,  quy ®Þ hoÆc   îc uû  Òn  µnh  Ëp  ®   quy th l doanh  nghiÖp  µ ngêi chÞu  l    tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ChÝnh  ñ  ph trongviÖc  ö  ýthanh    î.   x l  to¸nn C¸c doanh nghiÖp  µ   íc ® îc xö  ý m ét  Çn, hoÆc   Òu  Çn    Nh n     l   l  nhi l c¸c kho¶n  î  n kh«ng  ßi  îc vµo  Õt  ® ®  k qu¶  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  µng  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  ng  èi®a  nh t   kh«ng    n¨m. N Õ u   Öc  ö  ývµo  Õt  qu¸ 5    vi x l   k qu¶   s¶n xuÊt,kinh    doanh  µ   m doanh  nghiÖp  gi¶m  ihoÆc   Þ   ç t ng  l∙   , b l   ¬ øng  íisè  î v   n  kh«ng  ßi  îccña  ® ®  doanh nghiÖp  a  ö  ývµo  Õt  ® x l  k qu¶  s¶n  Êt kinh doanh  xu     n¨m    ×: ®ã th ­ Doanh    nghiÖp  Én  îcquan  Ö   v ®  h vay  èn  v trong c¸c Ng ©n   µng  ¬ng     h Th m¹inh  íckhixö  ýnî.   tr     l   ­ V Én  îchëng  ü   Òn l ng    íckhih¹ch to¸nkho¶n  îkhã  ßi  µo    ®  Qu ti  ¬ nh tr        n  ®v kÕt  qu¶  s¶n  Êt,kinh doanh. xu     ­VÉn  ÷a nguyªn h¹ng  ña    gi     c doanh  nghiÖp. ­ VÉn  îc trÝch c¸c Quü     ®     khen  ëng  µ  ü   óc  î nh  íc khixö  ýnî th v Qu ph l   tr     l     i theo quy  nh  ña  Õ     Ön  µnh.   ®Þ c ch ®é hi h §èivíi    doanh  nghiÖp  µ  íc®ang  ¹t®éng  ã  îlÉn nhau  Õu  nh n   ho   c n    n kh«ng  trùctiÕp thanh    îcth× c¬      to¸n®     quan  µichÝnh  ñ  ×xö  ýt¨ngvèn  t  ch tr   l     cho  n   ®¬ vÞ  ¾ c   îvµ  m n   gi¶m  èn  v cho doanh nghiÖp  µchñ  î. l  n Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Bé  µichÝnh,   ph tr     ¬   T    Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam,  é   B qu¶n  ý ngµnh  µ  éi  ng  l  v H ®å qu¶n  Þ tr   Tæng   c«ng    lµ c¬  ty91    quan  chØ  o, ®Ò   Êt biÖn  ®¹   xu   ph¸p  ö  ý,tr ng  îp v­ x l ê h   íng m ¾ c,      ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh”.   b¸o c¸o Th t   ph quy   §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. Nh÷ng  k  quy  nh  íc ®©y   ®Þ tr   trong Quy Õt  nh  è  ®Þ s 95/1998/Q§­TTg  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ, cña  Th t Ch ph   c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  thu ChÝnh  ñ    íi éidung  ph tr¸v     in quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
  3. 3 §i Ò u  3. Bé   ëng  é   µi  Ýnh  íng  Én  ùc  Ön  tr B T ch h d th hi Quy Õt  nh   ®Þ nµy. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm  iÓnkhaithùc hiÖn    tr       Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản