Quyết định 05/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 05/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm năm 2001 do tăng lương tối thiểu từ 180.000 đồng/tháng lên 210.000 đồng/tháng từ 01/01/2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 05/2001/Q§-BTC ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2001 vÒ viÖc giao tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2001 do t¨ng l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ®ång/th¸ng lªn 210.000 ®ång/th¸ng tõ 01/01/2001 Bé Trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ quyÕt sè 38/2000/QH10 ®· ®îc Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2000; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Giao tæng quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2001 cho c¸c bé, c¬ quan ngµy Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (biÓu ®Ýnh kÌm). §iÒu 2: Thñ trëng c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm ph©n bæ quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm nªu trªn cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. §iÒu 3: ViÖc qu¶n lý, sö dông, h¹ch to¸n, b¸o c¸o vµ quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm nªu trªn theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t liªn tÞch sè 72/2000/TTLT- BTCCBCP-BTC ngµy 26/12/2000 cña Ban Tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 Dù to¸n tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm n¨m 2001 Cña V¨n phßng ChÝnh phñ KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 05/2001/Q§-BTC ngµy 17/1/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh §¬n vÞ: TriÖu ®ång Néi dung Dù to¸n TiÒn l¬ng, phô cÊp t¨ng thªm n¨m 2001 do t¨ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000®ång/th¸ng lªn 1.225 210.000®ång/th¸ng (bao gåm c¶ c¸c kho¶n ®ãng gãp theo l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§,...)
Đồng bộ tài khoản