Quyết định 05/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 05/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 05/2005/Q§­BTC  n g µ y   1 8   t h ¸ n g   0 1   n ¨ m   2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   t h u Õ   s u Ê t   t h u Õ   n h Ë p   k h È u  ®èi víi mÆt hµng xe m¸y nhËp khÈu cã nguån gèc tõ EU Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ngµy   26/12/1991   vµ c¸c  LuËt   söa  ®æi,  bæ  sung  LuËt  thuÕ  xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ngµy   05/07/1993;   sè   04/1998/QH10   ngµy 20/05/1998;  C¨n cø Tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ X∙ héi   Chñ   nghÜa   ViÖt   nam   vµ   Céng   ®ång   Ch©u   ¢u   ký   t¾t   ngµy   3/12/2004 vÒ tiÕp cËn thÞ trêng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi   chÝnh; C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè  75/CP­QHQT ngµy 16/12/2004; Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè  494 TM/KV2 ngµy 22/12/2004 vµ theo ®Ò nghÞ cña Vô ChÝnh   s¸ch thuÕ; QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:   3.500   (ba   ngh×n   n¨m   tr¨m)   chiÕc   xe   hai  b¸nh g¾n m¸y nguyªn chiÕc (CBU) c¸c lo¹i (thuéc nhãm 8711  cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i) nhËp khÈu (kh«ng bao gåm  3.000 xe thùc hiÖn theo møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu qui  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 17/2004/Q§­BTC ngµy 12/2/2004 cña  Bé Tµi chÝnh) cã xuÊt xø tõ c¸c níc thuéc Céng ®ång Ch©u  ¢u (EU) ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu lµ 70%  (b¶y m¬i phÇn tr¨m).
  2. 2 §iÒu   2:   §Ó   ®îc   ¸p   dông   møc   thuÕ   suÊt   thuÕ   nhËp  khÈu qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i  tho¶ m∙n c¸c ®iÒu kiÖn: ­ Cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) do c¬ quan cã thÈm  quyÒn cña c¸c níc thµnh viªn EU cÊp; ­ VËn  t¶i ®¬n  thÓ hiÖn  hµng  ®îc vËn  chuyÓn  tõ c¶ng  EU. Trªn   c¬   së   h¹n   ng¹ch   do   Bé   Th¬ng   m¹i   cÊp   cho   tõng  doanh nghiÖp, c¬ quan H¶i quan sÏ tiÕn hµnh theo dâi lµm  thñ tôc nhËp khÈu vµ tÝnh thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp. Sè  lîng  xe hai b¸nh  g¾n  m¸y  nhËp  khÈu vît h¹n ng¹ch 3.500  chiÕc hoÆc nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng ®îc cÊp h¹n ng¹ch khi  nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ theo ®óng c¸c qui ®Þnh  hiÖn hµnh.  §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p  dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan  H¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản