Quyết định 05/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:70

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định 05/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  Cña bé trëng bé x©y dùng Sè 05/2005/Q§­BXD  ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh  “§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n” Bé trëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 04/4/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  38/1998/N§­CP ngµy 09/6/1998 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thùc hµnh   tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ  ban hµnh kÌm theo lÖnh c«ng bè   sè 02/CTN ngµy 09/3/1998 cña Chñ tÞch Níc. Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Kinh tÕ  tµi chÝnh, ViÖn   trëng ViÖn Kinh tÕ x©y dùng. Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u  1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy §Þnh møc  dù  to¸n mét sè  lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p ch a cã  trong c¸c  tËp  ®Þnh møc dù  to¸n x©y dùng hiÖn hµnh vµ  söa  ®æi mét   sè  lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p trong c¸c tËp  ®Þnh møc  ®∙  ® îc  Bé   X©y   dùng   ban   hµnh   kÌm   theo   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   sè  1242/1998/Q§­BXD   ngµy   25/11/1998,   QuyÕt   ®Þnh   sè  31/2002/Q§­BXD   ngµy   12/11/2002   cña   Bé   tr ëng   Bé   X©y  dùng. §i Ò u   2.  §Þnh møc dù to¸n bæ sung, söa ®æi ban hµnh  kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   nµy   lµ   c¨n   cø   ®Ó   lËp   ®¬n   gi¸   x©y   dùng, lËp dù  to¸n, tæng dù  to¸n c«ng tr×nh cña c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng. §i Ò u   3.  §Þnh møc dù to¸n bæ sung, söa ®æi ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc  vµ cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
 2. 2 §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 05/2005/Q§­BXD  ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng B æ   s u n g ,   s ö a   ® æ i   m é t   s è   l o ¹ i   c « n g   t ¸ c   x © y   l ¾ p   v µ o   t Ë p   ® Þ n h  møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh sã 1242/1998/Q§­BXD ngµy 25/11/1998,  sè 31/2002/Q§­BXD ngµy 12/11/2002 cña Bé trëng Bé X©y dùng ThuyÕt minh chung Ngµy   25/11/1998  Bé   trëng   Bé   X©y   dùng   cã   QuyÕt   ®Þnh  sè   1242/1998/Q§­BXD  ban  hµnh  §Þnh  møc  dù  to¸n  x©y  dùng   c¬   b¶n.   TiÕp   theo   ®ã   ngµy   12/11/2002   Bé   trëng   Bé   X©y  dùng   cã   quyÕt   ®Þnh   sè   31/2002/Q§­BXD   ban   hµnh   bæ   sung  ®Þnh   møc   dù   to¸n   x©y   dùng   c¬   b¶n.   Trong   nh÷ng   n¨m   gÇn   ®©y do sù  ph¸t triÓn m¹nh mÏ  cña tiÕn bé  kü  thuËt trong  x©y dùng c¬  b¶n, nhiÒu c«ng tr×nh sö  dông c¸c lo¹i vËt  liÖu   míi,   c«ng   nghÖ   thi   c«ng   míi,   nhng   trong   c¸c   tËp  §Þnh   møc   dù   to¸n   x©y   dùng   c¬   b¶n   nãi   trªn   cña   Bé   X©y  dùng cha cã   ®Þnh møc cho lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p míi nµy.  MÆt  kh¸c,  mét   sè   lo¹i   c«ng   t¸c  x©y   l¾p  tuy   ®∙  ® îc   ban  hµnh trong c¸c tËp §Þnh møc dù  to¸n hiÖn hµnh nhng kh«ng  cßn phï hîp víi thùc tÕ, cÇn ®îc söa ®æi cho phï hîp. §Ó  cã  c¬  së  cho viÖc x¸c  ®Þnh  ®¬n gi¸, lËp dù    to¸n   ®èi   víi lo¹i   c«ng t¸c x©y l¾p phï  hîp víi chñng lo¹i  vËt liÖu vµ  c«ng nghÖ  thi c«ng míi, Bé  X©y dùng ban hµnh  bæ sung, söa  ®æi mét sè   ®Þnh møc vµo c¸c tËp §Þnh møc dù   to¸n sè  1242/1998/Q§­BXD, sè  31/2002/Q§­BXD c¸c c«ng t¸c  x©y l¾p nh sau: TT C«ng t¸c x©y l¾p M∙  hiÖu ®Þnh  M∙  hiÖu ®Þnh  møc møc hiÖn hµnh bæ sung, söa  ®æi Ch¬ng II:  C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸ 1 §µo   mãng   c«ng   tr×nh   ÷ BE.1111  ÷ BE.1111 chiÒu réng mãng 20m BE.2154 3 §µo   kªnh   m¬ng   trªn   ®Êt   ÷ BF.1311  ÷ BF.1321 khi chiÒu réng 10
 3. 3 b∙i tËp kÕt vËt liÖu BF.3132 6 VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« Bæ sung míi  ÷ BF.4111 tù ®æ BF.4454 7 VËn   chuyÓn   ®Êt   tiÕp  Bæ sung míi  ÷ BF.5111 1000m b»ng «t« tù ®æ BF.5454 8 Ph¸ ®¸ ®êng viÒn Bæ sung míi BL.2411÷ BL.241 3 9 Ph¸   ®¸   mÆt   b»ng,   hè   ÷ BF.2111  ÷ BL.1121 mãng, kªnh m¬ng, nÒn  ®­ BL.1324 BL.2334 êng b»ng khoan næ 10 §µo ph¸ ®¸ b»ng bóa m¸y Bæ sung míi BL.2511÷ BL.251 4 11 C«ng t¸c ph¸  ®¸  ®µo hÇm  Bæ sung míi  ÷ BL.3111 b»ng khoan næ BL.4324 12 §¾p ®¸ nót hÇm Bæ sung míiBL.5111 13 §µo   xóc   ®¸   sau   næ   m×n Bæ sung míi  ÷ BL.6111 ®æ   lªn   ph¬ng   tiÖn   vËn  BL.6151 chuyÓn 14 VËn chuyÓn  ®¸ b»ng « t«  Bæ sung míi  ÷ BL.7111 tù ®æ BL.7451 15 VËn chuyÓn  ®¸ tiÕp theo  Bæ sung míi  ÷ BL.8111 1000m b»ng «t« tù ®æ BL.8451 16 C«ng   t¸c   bèc   xóc,   vËn  Bæ sung míi  ÷ BL.9111 chuyÓn   ®¸   næ   m×n   trong  BL.9411 hÇm 17 §¾p   ®¸   ®Ëp   bª   t«ng   b¶n  Bæ sung míi  ÷ BL.9611 mÆt BL.9621 18 §¾p  ®¸ th©n  ®Ëp b»ng  ®¸  Bæ sung míi BL.9711 cã cÊp phèi Dmax
 4. 4 hÇm ngang HC.8430 29 Bª   t«ng   hÇm   ®øng,   hÇm  Bæ sung míi  ÷ HC.8510 nghiªng HC.8610 30 S¶n xuÊt v÷a bª t«ng s¶n   ÷ HD.1110  ÷ HD.1113 xuÊt qua d©y truyÒn tr¹m  D.1140 H HD.1150 trén t¹i hiÖn trêng 31 VËn   chuyÓn   v÷a   bª   t«ng   ÷ HD.2110  ÷ HD.2110 b»ng «t« chuyªn dïng HD.2630 HD.3240 32 S¶n   xuÊt,   l¾p   dùng   cèt  Bæ sung míi  ÷ IA.7110 thÐp   c«ng   tr×nh   thuû  IA.7160 c«ng 33 C«ng   t¸c   s¶n   xuÊt   cèt  Bæ sung míi  ÷ IA.8111 thÐp trong hÇm IA.8622 34 S¶n   xuÊt   l¾p   dùng   th¸o  Bæ sung míi  ÷ KB.3110 dì v¸n khu«n hÇm KB.3320 35 S¶n   xuÊt,   l¾p   dùng   v¸n  Bæ sung míi KB.4110 khu«n trÇn cöa nhËn níc 36 L¾p dùng líi  thÐp  gia cè  Bæ sung míi  ÷ KB.5110 hÇm KB.5130 Ch¬ng IX  S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn thÐp 37 S¶n xuÊt v×  thÐp gia cè  Bæ sung míi NA.3110 hÇm 38 L¾p dùng v×  thÐp gia cè  Bæ sung míi  ÷ NA.3210 hÇm NA.3230 39 S¶n xuÊt l¾p ®Æt kÕt cÊu  Bæ sung míi  ÷ NA.4110 thÐp   ®Æt   s½n     trong   bª  NA.4130 t«ng hÇm Ch¬ng XI C«ng t¸c kh¸c 40 Khoan lç ®Ó phun xi m¨ng  Bæ sung míi  ÷ VC.1110 gia   cè   nÒn   ®Ëp,   mµng  VC.1140 chèng   thÊm   vµ   khoan   lç  kiÓm   tra   nÒn   ®Ëp,   mµng  chèng thÊm 41 Gia cè nÒn ®Ëp, mµng chèng  Bæ sung míi VC.1210 thÊm b»ng phun xi m¨ng 42 Khoan gi¶m ¸p Bæ sung míi  ÷ VC.1311 VC.1321 43 Khoan lç ®Ó c¾m nÐo anke Bæ sung míi  ÷ VC.2111 VC.2614 44 S¶n   xuÊt   l¾p   dùng   thÐp  Bæ sung míi  ÷ VC.3111 nÐo   anke   nÒn   ®¸,   m¸i   ®¸  VC.3121 vµ b¬m v÷a 45 S¶n   xuÊt   l¾p   dùng   thÐp  Bæ sung míi  ÷ VC.3211 nÐo   anke   trong   hÇm   vµ  VC.3214 b¬m v÷a 46 L¾p dùng líp gia cè  m¸i  Bæ sung míi  ÷ VC.3311 ®¸ VC.3312
 5. 5 47 Gia   cè   m¸i   taluy   b»ng  Bæ sung míi  ÷ VC.3411 phun vÈy v÷a xi m¨ng VC.3413 48 B¹t m¸i ta luy m¸i ®µo Bæ sung míi VC.3511 49 Gia   cè   hÇm   ngang,   ®øng,  Bæ sung míi  ÷ VD.1111 nghiªng b»ng phun vÈy v÷a  VD.1135 xi m¨ng 50 Phun v÷a xi m¨ng qua èng  Bæ sung míi VD.1210 ®Æt   s½n   lÊp   ®Çy   hÇm  ngang 51 Khoan,   vun   v÷a   xi   m¨ng Bæ sung míi  ÷ VD.1311 gia cè vë hÇm ngang VD.1321 52 VÖ sinh nÒn hÇm tríc khi  Bæ sung míi  ÷ VD.1411 ®æ bª t«ng VD.1511 ­ §Þnh møc dù  to¸n bæ sung, söa  ®æi nµy ¸p dông  ®Ó  lËp   ®¬n   gi¸   x©y   dùng   c¬   b¶n,   lµm   c¬   së   ®Ó  lËp  dù   to¸n  c«ng tr×nh x©y dùng thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng. Nh÷ng  thuyÕt minh vµ  quy  ®Þnh ¸p dông vÒ: CÊp  ®Êt, cÊp  ®¸…  ®îc  ¸p dông theo quy  ®Þnh trong c¸c tËp  ®Þnh møc dù  to¸n x©y  dùng   c¬   b¶n   ban   hµnh   kÌm   theo  QuyÕt   ®Þnh   sè  1242/1998/Q§­BXD   ngµy   25/11/1998   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  31/2002/Q§­BXD   ngµy   12/11/2002   cña   Bé   tr ëng   Bé   X©y  dùng. ­ §èi víi c¸c c«ng t¸c x©y l¾p trong ®Þnh møc sö dông  cÇn cÈu 30T÷ 50T   lÊy   b»ng   cÈu   40T;   cÈu  >50T÷ 70T lÊy b»ng cÈu 63T. ­ §èi víi lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p  ®∙  ® îc Bé  X©y dùng  thèng   nhÊt   sö   dông   ë   c¸c   c«ng   tr×nh   th×   tiÕp   tôc   ¸p  dông. ­ Ngoµi c¸c thuyÕt   minh vµ  qui  ®Þnh ¸p dông cho c¸c  ch¬ng, lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p qui  ®Þnh trong tËp  ®Þnh møc  dù   to¸n   nµy.   C¸c   thuyÕt   minh   vµ   qui   ®Þnh   ¸p   dông   kh¸c  thùc hiÖn  nh  thuyÕt  minh vµ  qui  ®Þnh ¸p dông trong  tËp  §Þnh   møc   dù   to¸n   ban   hµnh     kÌm   theo  QuyÕt   ®Þnh   sè  1242/1998/Q§­BXD   ngµy   25/11/1998   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  31/2002/Q§­BXD   ngµy   12/11/2002   cña   Bé   tr ëng   Bé   X©y  dùng . 
 6. 6 Chu¬ng II  C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸ BE.0000 §µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y Thµnh phÇn c«ng viÖc: §µo  ®Êt  ®æ  ®óng n¬i quy  ®Þnh hoÆc  ®æ lªn ph¬ng tiÖn  vËn   chuyÓn.   Hoµn   thiÖn   hè   mãng   theo   ®óng   yªu   cÇu   kü  thuËt. BE.1000 ChiÒu réng mãng ≤  20m §¬n   vÞ   tÝnh:  100m   3 M∙ C«ng   t¸c  µnh phÇn Th §¬n CÊp ®Êt HiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III IV BE.11 §µo   mãng  ©n   c«ng   Nh c«n 1,97 2,58 3,18 5,07 1 trªn   c¹n  3/7 g b»ng   m¸y  M¸y thi c«ng 0,300 0,352 0,444 0,571 ®µo 
 7. 7 BE.12 §µo mãng d­ Nh©n   c«ng   c«n 2,31 3,36 ­ ­ 1 íi níc b»ng  3/7 g m¸y  ®µo gÇu M¸y thi c«ng 0,342 0,342 ­ ­ ngo¹m   M¸y ®µo gÇu ca ngo¹m 1,5m3 s©u ≤ 2m BE.12 Nh©n   c«ng  c«n 2,77 4,03 ­ ­ 2 3/7 g ≤  5m M¸y thi c«ng 0,959 0,959 ­ ­ M¸y ®µo gÇu ca ngo¹m 1,5m3 BE.12 >5m Nh©n   c«ng  c«n 3,00 4,48 ­ ­ 3 3/7 g M¸y thi c«ng 0,999 0,999 ­ ­ M¸y ®µo gÇu ca ngo¹m 1,5m 2,00 2,00 ­ ­ 3 M¸y kh¸c % 1 2 3 4 BE.2000 ChiÒu réng mãng > 20m                     §¬n   vÞ   tÝnh:  100m   3 M∙  C«ng t¸c  Thµnh phÇn  §¬n  CÊp ®Êt hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III IV BE.21 §µo   mãng  ©n c«ng 3/7 c«ng 1,090 1,42 1,75 2,720 Nh 1 trªn   c¹n  2 8 b»ng   m¸y M¸y thi c«ng ®µo 
 8. 8 ca 0,027 0,03 0,04 0,054 M¸y ñi ≤ 110Cv 6 5 BE.21  §µo   mãng  ©n c«ng 3/7 c«ng 1,090 1,42 1,75 2,720 Nh 4 trªn   c¹n  2 8 b»ng   m¸y M¸y thi c«ng ®µo 
 9. 9 §¬n vÞ tÝnh: 100m3  M∙  C«ng t¸c Thµnh phÇn  §¬n  CÊp ®Êt hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ I II III IV BF.13 §µo   kªnh  1 m¬ng   trªn  ©n c«ng 3/7 c«ng 8,82 Nh 14,14 18,72 20,19 c¹n,   chiÒu  M¸y thi c«ng réng   >10m M¸y   ®µo  ca 0,275 0,323 0,407 0,524 ca 0,027 0,036 0,045 0,054 ≤ 0,8m ®Õn ≤20m 3 M¸y ñi ≤ 110Cv BF.13 nt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 8,82 14,14 18,72 20,19 2 M¸y thi c«ng M¸y   ®µo  ca 0,207 0,239 0,288 0,393 ca 0,027 0,036 0,045 0,054 ≤ 1,25m 3 M¸y ñi ≤ 110Cv BF.13 nt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 8,82 14,14 18,72 20,19 3 M¸y thi c«ng M¸y   ®µo  ca 0,184 0,207 0,244 0,355 ca 0,027 0,036 0,045 0,054 ≤ 1,6m 3 M¸y ñi ≤ 110Cv BF.13 nt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 8,82 14,14 18,72 20,19 4 M¸y thi c«ng M¸y   ®µo  ca 0,146 0,177 0,223 0,318 ca 0,027 0,036 0,045 0,054 ≤ 2,3m 3 M¸y ñi ≤ 110Cv BF.21 §µo   kªnh  Nh©n   c«ng     c«ng 8,114 13,00 17,22 18,57 1 m¬ng   trªn 3/7 ca 9 2 5 c¹n,   chiÒu  M¸y thi c«ng ca 0,253 réng >20m M¸y   ®µo  0,025 0,297 0,374 0,482 0,033 0,041 0,050 ≤ 0,8m 3 M¸y ñi ≤ 110Cv BF.21 nt Nh©n c«ng 3/7 c«ng 8,114 13,00 17,22 18,57 2   M¸y thi c«ng ca 9 2 5 M¸y   ®µo  ca 0,190 0,025 0,220 0,265 0,362 ≤ 1,25m 3 0,033 0,041 0,050 M¸y ñi ≤ 110Cv BF.21   Nh©n c«ng 3/7 c«ng 8,114 13,00 17,22 18,57 3  nt M¸y thi c«ng ca 9 2 5   M¸y   ®µo  ca 0,169 0,025 0,190 0,224 0,327 ≤ 1,6m3 0,033 0,041 0,050 M¸y ñi ≤ 110Cv 1 2 3 4 §¬n   vÞ   tÝnh:  100m3  M∙  C«ng t¸c x©y  Thµnh phÇn  §¬n  CÊp ®Êt hiÖu l¾p hao phÝ vÞ I II III IV
 10. 10 BF.21 §µo   kªnh   m­ Nh©n   c«ng  c«ng 8,114 13,00 17,22 18,57 5 ¬ng   trªn  3/7 ca 9 2 5 c¹n,   chiÒu  M¸y   thi  ca 0,134 réng >20m c«ng 0,025 0,163 0,205 0,293 M¸y   ®µo  0,033 0,041 0,050 ≤ 2,3m 3 M¸y   ñi  ≤ 110Cv BF.21   Nh©n   c«ng  c«ng 8,114 13,00 17,22 18,57 4 nt 3/7 ca 9 2 5   M¸y   thi  ca 0,097 c«ng 0,025 0,118 0,149 0,213 M¸y   ®µo  0,033 0,041 0,050 ≤3 ,6m 3 M¸y   ñi  ≤ 110Cv 1 2 3 4 BF.3000 San ®Êt, ®¸ b∙i th¶i, b∙i tËp kÕt vËt liÖu Thµnh phÇn c«ng viÖc: San ®Êt, ®¸ b∙i th¶i, b∙i chøa b»ng m¸y ñi. §¬n   vÞ   tÝnh:  100m 3 M∙  C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh   phÇn  §¬n  San  San ®¸ HiÖu hao phÝ vÞ ®Êt BF.311 San   ®Êt,   ®¸   b∙i  M¸y thi c«ng th¶i,   b∙i   chøa  ca 0,092 0,125 M¸y ñi 110Cv b»ng m¸y ñi 110Cv BF.312 San   ®Êt,   ®¸   b∙i  M¸y thi c«ng th¶i,   b∙i   chøa  ca 0,086 0,112 M¸y ñi 140Cv b»ng m¸y ñi 140Cv BF.313 San   ®Êt   ®¸   b∙i  M¸y thi c«ng th¶i,   b∙i   chøa  ca 0,073 0,095 M¸y ñi 180Cv b»ng m¸y ñi 180Cv 1 2 BF.4000 VËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ Thµnh phÇn c«ng viÖc: VËn   chuyÓn   ®Êt   do   m¸y   ®µo   ®æ   lªn   ph¬ng   tiÖn,   vËn  chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®¾p hoÆc ®æ ®i b»ng «t« tù ®æ. §¬n   vÞ   tÝnh:  100m3 CÊp ®Êt
 11. 11 M∙  C«ng t¸c  Thµnh  §¬n  I II III IV hiÖu x©y l¾p phÇn vÞ hao phÝ BF.41 VËn  ¤t« 5 tÊn ca 0,666 0,833 1,00 1,10 1 chuyÓn  0 0 ®Êt   b»ng  ¤t« 7 tÊn BF.41 ca 0,526 0,590 0,74 0,81 «t«   tù  2 0 0 ®æ   trong  ¤t«   10  BF.41 ca 0,500 0,555 0,60 0,66 ph¹m   vi  tÊn 3 0 0
 12. 12 Ghi chó: ­ §Þnh møc vËn chuyÓn b»ng «t« tù ®æ ®îc ®Þnh møc cho  c¸c cù  ly tõ  n¬i  ®µo  ®Êt  ®Õn n¬i  ®æ  ®Êt cã  cù  ly  
 13. 13 1 2 3 4
 14. 14 B L . 0 0 0 0   C « n g   t ¸ c   ® µ o   ® ¸   m Æ t   b » n g ,   h è   m ã n g ,   k ª n h   m ¬ n g ,   n Ò n  ®êng b»ng khoan næ Qui ®Þnh ¸p dông §Þnh   møc   khoan   næ   ph¸   ®¸   mÆt   b»ng,   hè   mãng   c«ng  tr×nh, kªnh m¬ng nÒn  ®êng còng nh khoan næ  ®êng viÒn  ®îc  tÝnh to¸n theo lo¹i thuèc næ am«nÝt víi c«ng suÊt næ t ¬ng  øng lµ  350cm3. Trêng hîp dïng lo¹i thuèc næ kh¸c th×  c¸c  chi phÝ  vËt liÖu khoan, vËt liÖu næ vµ  chi phÝ  m¸y  ®îc  qui ®æi b»ng c¸ch nh©n c¸c møc hao phÝ t¬ng øng víi hÖ sè  ®iÒu chØnh  K theo c«ng thøc díi ®©y:    350 K = ­­­­­­­­­­  e Trong   ®ã   :  e  lµ   c«ng   suÊt   næ   cña   lo¹i   thuèc   sÏ   sö  dông (cm3)  BL.2100 Ph¸ ®¸ mÆt b»ng  Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ  mÆt b»ng, khoan, n¹p thuèc,  ®Êu d©y theo hé  chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b∙i næ, xö  lý  c¸c lç  m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc, vËn  chuyÓn. Xö lý ®¸ qu¸ cì ®Ó cã thÓ bèc xóc vËn chuyÓn ®îc. BL.2110 Ph¸ ®¸ mÆt b»ng b»ng m¸y khoan φ 105mm §¬n   vÞ   tÝnh:   100m3  nguyªn  khai M∙  C«ng   t¸c  µnh   phÇn   hao  §¬n Th CÊp ®¸ hiÖu x©y l¾p phÝ vÞ I II III IV VËt liÖu Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60 60,00 55,00 53,00 0 0 0 0 KÝp vi sai c¸i 2,400 2,400 2,400 2,400 KÝp ®iÖn c¸i 1,0 1,0 1,0 1,0 D©y næ m 50 46 39 33 D©y ®iÖn m 30 30 30 30 c¸i 0,465 0,31 0,279 0,251 Mòi khoan φ 105mm c¸i 0,26 0,26 0,26 0,26 Mòi khoan φ 42mm Ph¸   ®¸  b»ng   m¸y  Çn   khoan  φ 89,  c¸i 0,342 0,228 0,205 0,185 C L=0,96m
 15. 15 khoan  CÇn   khoan  φ 32,  c¸i 0,06 0,06 0,06 0,06 BL.21 φ 105mm L=0,70m Qu¶   ®Ëp   khÝ   nÐn  c¸i 0,233 0,155 0,139 0,125 1 φ 105mm VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,3 5,8 5,3 5,1 M¸y thi c«ng M¸y   khoan   xoay  ca 1,663 1,497 1,347 1,212 ®Ëp tù hµnh φ 105 M¸y   nÐn   khÝ  ca 1,663 1,497 1,347 1,112 ®iªzen 1200m3/h M¸y khoan cÇm tay  ca 0,234 0,234 0,234 0,234 φ 32­42 M¸y   nÐn   khÝ  ca 0,078 0,078 0,078 0,078 ®iªzen 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2120 Ph¸ ®¸ mÆt b»ng b»ng m¸y khoan  φ 76mm §¬n   vÞ   tÝnh:   100m3  nguyªn khai M∙  C«ng  Thµnh phÇn hao  §¬n CÊp ®¸ hiÖu t¸c x©y  phÝ vÞ I II III IV l¾p BL.21 Ph¸ ®¸  VËt liÖu 2 b»ng  68,60 60,00 55,00 53,00 Thuèc næ Am«nÝt kg m¸y  0 0 0 0 khoan  KÝp vi sai c¸i 2,400 2,400 2,400 2,400 φ 76mm KÝp ®iÖn c¸i 1,0 1,0 1,0 1,0 D©y næ m 55 50,6 42,9 36,3 D©y ®iÖn m 30 30 30 30 0,250 Mòi khoan φ 76mm c¸i 0,167 0,15 0,135 5 Mòi khoan φ 42mm c¸i 0,26 0,26 0,26 0,26 CÇn   khoan  φ 38,  c¸i 0,324 0,216 0,194 0,175 L=3,73m  CÇn   khoan  φ 32,  c¸i 0,06 0,06 0,06 0,06 L=0,70m Qu¶   ®Ëp   khÝ   nÐn  0,232 c¸i 0,155 0,139 0,125 φ 76mm 5 VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 c«n Nh©n c«ng 3,0/7 6,3 5,8 5,3 5,1 g M¸y thi c«ng M¸y   khoan   xoay  ca 1,221 1,099 0,989 0,890 ®Ëp tù hµnh φ 76
 16. 16 M¸y   nÐn   khÝ  ca 1,221 1,099 0,989 0,890 ®iªzen 1200m3/h M¸y khoan cÇm tay  ca 0,234 0,234 0,234 0,234 φ 32­42 M¸y   nÐn   khÝ  0,078 0,078 ca 0,078 0,078 ®iªzen 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4 Bl. 2130 Ph¸ ®¸ mÆt b»ng b»ng m¸y khoan φ 42mm §¬n   vÞ   tÝnh:   100m3  nguyªn khai M∙  C«ng  Thµnh phÇn hao  §¬n CÊp ®¸ hiÖu t¸c x©y  phÝ vÞ I II III IV l¾p VËt liÖu Thuèc   næ  kg 72,030 63,00 57,75 55,65 Am«nÝt 0 0 0 KÝp vi sai c¸i 7,308 6,533 5,757 4,981 BL.21 Ph¸   ®¸  Ýp ®iÖn K c¸i 2,0 2,0 2,0 2,0 b»ng  D©y næ m 486,16 431,8 370,9 316,3 3 m¸y  6 37 68 76 khoan  D©y ®iÖn m 103,42 103,4 103,4 103,4 φ 42mm 6 26 26 26 Mòi   khoan  c¸i 10,239 6,826 2,896 1,210 φ 42mm CÇn khoan φ 32,  c¸i 4,096 2,133 1,207 0,807 L=2,8m VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 Nh©n   c«ng  c«ng 36,565 27,42 22,38 17,81 3,0/7 2 1 0 M¸y thi c«ng M¸y   khoan   cÇm  ca 15,603 9,752 6,895 4,322 tay φ 32­42 M¸y   nÐn   khÝ  ca 5,201 3,251 2,298 1,441 ®iªzen 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2200 Ph¸ ®¸ hè mãng Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ  mÆt b»ng, khoan, n¹p thuèc,  ®Êu d©y theo hé  chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b∙i næ, xö  lý  c¸c lç  m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc, vËn  chuyÓn. Xö lý ®¸ qu¸ cì ®Ó cã thÓ bèc xóc vËn chuyÓn ®îc.
 17. 17 BL.2210   Ph¸   ®¸   hè   mãng   c«ng   tr×nh   b»ng   m¸y   khoan  φ 105mm   §¬n   vÞ   tÝnh:   100m3  nguyªn khai M∙  C«ng  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n CÊp ®¸ hiÖu t¸c   x©y  vÞ I II III IV l¾p VËt liÖu Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60 60,00 55,00 53,00 0 0 0 0 KÝp vi sai c¸i 2,400 2,400 2,400 2,400 KÝp ®iÖn c¸i 1,0 1,0 1,0 1,0 D©y næ m 50 46 39 33 D©y ®iÖn m 30 30 30 30 c¸i 0,465 0,310 0,279 0,251 Mòi khoan φ 105mm c¸i 0,260 0,260 0,260 0,260 Mòi khoan φ 42mm BL.22 CÇn   khoan  φ 89,  c¸i 0,342 0,228 0,205 0,185 1 Ph¸   ®¸  L=0,96m hè   mãng  CÇn   khoan  φ 32,  c¸i 0,060 0,060 0,060 0,060 c«ng  tr×nh  L=0,70m Qu¶   ®Ëp   khÝ   nÐn  c¸i 0,233 0,155 0,139 0,125 b»ng  φ 105mm m¸y  khoan  VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 φ 105mm Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 7,56 6,96 6,36 6,12 M¸y thi c«ng M¸y khoan xoay ®Ëp  ca 1,663 1,497 1,347 1,212 tù hµnh φ 105 M¸y nÐn khÝ  ®iªzen  ca 1,663 1,497 1,347 1,212 1200m3/h M¸y   khoan   cÇm   tay  ca 0,234 0,234 0,234 0,234 φ 32­42 M¸y nÐn khÝ  ®iªzen  ca 0,078 0,078 0,078 0,078 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2220   Ph¸   ®¸   hè   mãng   c«ng   tr×nh   b»ng   m¸y   khoan  φ 76mm  §¬n vÞ  tÝnh: 100m3 nguyªn  khai M∙  C«ng  Thµnh phÇn hao  §¬n CÊp ®¸ hiÖu t¸c x©y  phÝ vÞ I II III IV l¾p VËt liÖu Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60 60,00 55,00 53,00 Ph¸   ®¸  0 0 0 0 hè   mãng  Ýp vi sai K c¸i 2,400 2,400 2,400 2,400
 18. 18 c«ng  KÝp ®iÖn c¸i 1,0 1,0 1,0 1,0 tr×nh  D©y næ m 55 50,6 42,9 36,3 b»ng  D©y ®iÖn m 30 30 30 30 m¸y  c¸i 0,251 0,167 0,150 0,135 Mòi khoan φ 76mm khoan  c¸i 0,260 0,260 0,260 0,260 Mòi khoan φ 42mm φ 76mm CÇn   khoan  φ 38,  c¸i 0,324 0,216 0,194 0,175 BL.22 L=3,73m  2 CÇn   khoan  φ 32,  c¸i 0,060 0,060 0,060 0,060 L=0,70m Qu¶   ®Ëp   khÝ   nÐn  c¸i 0,233 0,155 0,139 0,125 φ 76mm VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 7,56 6,96 6,36 6,12 M¸y thi c«ng M¸y   khoan   xoay  ca 1,221 1,099 0,989 0,890 ®Ëp tù hµnh φ 76 M¸y   nÐn   khÝ  ca 1,221 1,099 0,989 0,890 ®iªzen 1200m3/h M¸y khoan cÇm tay  ca 0,234 0,234 0,234 0,234 φ 32­42 M¸y   nÐn   khÝ  ca 0,078 0,078 0,078 0,078 ®iªzen 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.   2230   Ph¸   ®¸   hè   mãng   c«ng   tr×nh   b»ng   m¸y   khoan  φ 42mm   §¬n   vÞ   tÝnh:   100m3  nguyªn khai M∙  C«ng  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n CÊp ®¸ hiÖu t¸c x©y  vÞ I II III IV l¾p VËt liÖu Thuèc næ Am«nÝt kg 72,10 63,00 55,75 55,65 3 0 0 0 KÝp vi sai c¸i 7,308 6,533 5,757 4,981 KÝp ®iÖn c¸i 2,0 2,0 2,0 2,0 D©y næ  m 486,1 431,8 370,9 316,3 66 37 68 76 BL.22 Ph¸   ®¸  ©y ®iÖn D m 103,4 103,4 103,4 103,4 hè   mãng  3 26 26 26 26 c«ng  c¸i 10,23 6,826 2,896 1,210 Mòi khoan φ 42mm tr×nh  9 b»ng  c¸i 4,096 2,133 1,207 0,807  φ 32,  CÇn   khoan m¸y  L=2,8m VËt liÖu kh¸c % 3 3 3 3
 19. 19 khoan  Nh©n c«ng 3,0/7 c«n 42,66 31,99 26,11 20,78 g 0 2 2 8 φ 42mm M¸y thi c«ng M¸y   khoan   cÇm   tay  ca 15,60 9,752 6,895 4,322 3 φ 32­42 M¸y   nÐn   khÝ   ®iªzen  ca 5,201 3,251 2,298 1,441 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2300 Ph¸ ®¸ kªnh m¬ng, nÒn ®êng Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ  mÆt b»ng, khoan, n¹p thuèc,  ®Êu d©y theo hé  chiÕu, c¶nh giíi, næ m×n, kiÓm tra b∙i næ, xö  lý  c¸c lç  m×n c©m (nÕu cã) tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c bèc xóc, vËn  chuyÓn. Xö lý ®¸ qu¸ cì ®Ó cã thÓ bèc xÕp vËn chuyÓn ®îc. BL.2310   Ph¸   ®¸   kªnh   m¬ng,   nÒn   ®êng   b»ng   m¸y   khoan  φ 105mm §¬n   vÞ   tÝnh:   100m3  nguyªn  khai M∙  C«ng t¸c Thµnh phÇn hao phÝ §¬n CÊp ®¸ hiÖu x©y l¾p vÞ I II III IV Ph¸   ®¸  Ët liÖu V kªnh   m­ Thuèc næ Am«nÝt kg 68,60 60,00 55,00 53,00 ¬ng,   nÒn  0 0 0 0 ®êng  KÝp vi sai c¸i 2,400 2,400 2,400 2,400 b»ng   m¸y  Ýp ®iÖn K c¸i 1,0 1,0 1,0 1,0 khoan  D©y næ m 50 46 39 33 φ 105mm D©y ®iÖn m 30 30 30 30 c¸i 0,465 0,310 0,279 0,251 Mòi khoan φ 105mm c¸i 0,260 0,260 0,260 0,260 Mòi khoan φ 42mm CÇn   khoan  φ 89,  c¸i 0,342 0,228 0,205 0,185 BL.23 L=0,96m 1 CÇn   khoan  φ 32,  c¸i 0,060 0,060 0,060 0,060 L=0,70m Qu¶   ®Ëp   khÝ   nÐn  c¸i 0,233 0,155 0,139 0,125 φ 105mm VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 6,93 6,38 5,83 5,61 M¸y thi c«ng M¸y khoan xoay ®Ëp  ca 1,550 1,379 1,227 1,092 tù hµnh φ 105 M¸y nÐn khÝ  ®iªzen  ca 1,550 1,379 1,227 1,092 1200m3/h
 20. 20 M¸y   khoan   cÇm   tay  ca 0,281 0,281 0,281 0,281 φ 32­42 M¸y nÐn khÝ  ®iªzen  ca 0,094 0,094 0,094 0,094 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4 BL.2320   Ph¸   ®¸   kªnh   m¬ng,   nÒn   ®êng   b»ng   m¸y   khoan  φ 76mm §¬n   vÞ   tÝnh:   100m3  nguyªn khai M∙  C«ng   t¸c  µnh   phÇn   hao  ¬n Th § CÊp ®¸ hiÖu x©y l¾p phÝ vÞ I II III IV Ph¸   ®¸  Ët liÖu V kªnh   m­ Thuèc   næ  kg 68,60 60,00 55,00 53,00 BL.23 ¬ng,   nÒn  Am«nÝt 0 0 0 0 2 ®êng  KÝp vi sai c¸i 2,400 2,400 2,400 2,400 b»ng   m¸y  Ýp ®iÖn K c¸i 1,0 1,0 1,0 1,0 khoan  D©y næ m 55 50,6 42,9 36,3 φ 76mm D©y ®iÖn m 30 30 30 30 Mòi   khoan c¸i 0,251 0,167 0,150 0,135 φ 76mm Mòi   khoan c¸i 0,260 0,260 0,260 0,260 φ 42mm c¸i 0,324 0,216 0,194 0,175 CÇn  khoan  φ 38,  L=3,73m  c¸i 0,060 0,060 0,060 0,060 CÇn  khoan  φ 32,  L=0,70m Qu¶   ®Ëp   khÝ  c¸i 0,233 0,155 0,139 0,125 nÐn φ 76mm VËt liÖu kh¸c % 2 2 2 2 Nh©n   c«ng c«ng 6,93 6,38 5,83 5,61 3,0/7 M¸y thi c«ng M¸y   khoan   xoay ca 1,135 1,022 0,919 0,827 ®Ëp   tù   hµnh  φ 76 M¸y   nÐn   khÝ  ca 1,135 1,022 0,919 0,827 ®iªzen 1200m /h3 M¸y   khoan   cÇm  ca 0,281 0,281 0,281 0,281 tay φ 32­42 M¸y   nÐn   khÝ  ca 0,094 0,094 0,094 0,094 ®iªzen 660m3/h M¸y kh¸c % 2 2 2 2 1 2 3 4
Đồng bộ tài khoản