Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
63
lượt xem
6
download

Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. Q UY Ế T Đ Ị NH C Ủ A B Ộ T R Ư Ở N G B Ộ L A O Đ Ộ N G - T H Ư Ơ N G B I N H VÀ XÃ H Ộ I S Ố 0 5 / 2 0 0 6 / Q Đ - B L Đ T B X H N G À Y 1 0 T H Á N G 7 N Ă M 2 0 0 6 B A N H ÀN H QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, QUYẾT ĐỊNH: Đi ề u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Đi ề u 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các trường dạy nghề được thành lập trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2006 phải hoàn thành việc chuyển thành trường trung cấp nghề theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định này. Đối với những trường đủ điều kiện theo quy định, thì nâng cấp thành trường cao đẳng nghề theo Quy định ban hành kem theo Quyết định này. Đi ề u 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng dầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng
 2. 2 QUY ĐỊNH Về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Đi ề u 1. Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề thuộc các loại hình công lập và tư thục; không áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Đi ề u 2. Nguyên tắc thành lập 1. Việc thành lập và cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động. 2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định đều có quyền thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. CHƯƠNG II THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MỤC I THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Đi ề u 3. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề gồm: 1. Văn bản đề nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) đối với trường cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a); đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường cao đẳng nghề tư thục (theo mẫu số 1b); 2. Đề án thành lập trường cao đẳng nghề (theo mẫu số 2) Đề án thành lập trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: a. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề; b. Quy mô đào tạo tối thiểu là 700 học sinh, sinh viên; c. Số lượng nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề; d. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 20.000 m2 đối với khu vực đô thị, 40.000 m2 đối với khu vực
 3. 3 ngoài đô thị và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đ. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; e. Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường. 3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường; 4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm). Đi ề u 4. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng nghề 1. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề. 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập, quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản nêu rõ lý do. MỤC II THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Đi ề u 5. Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề gồm: 1. Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a); đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b); 2. Đề án thành lập trường (theo mẫu số 4) Đề án thành lập trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: a. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp nghề; b. Quy mô đào tạo tối thiểu là 500 học sinh; c. Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề; d. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô ngành nghề, trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/ QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đ. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;
 4. 4 e. Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề tư thục đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường. 3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm); Đi ề u 6. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề 1. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội: a. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc. b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội thẩm định và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc. 2. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc cấp tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh: a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh. b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn. 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, người có thẩm quyền quyết định quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và quản lý. CHƯƠNG III THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Đi ề u 7. Đăng ký hoạt động dạy nghề Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề phải tiến hành đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Quy định này và chỉ được phép tuyển sinh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.
 5. 5 Đ i ề u 8. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm: 1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 5); 2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường (đối với trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội); 3. Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng; 4. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 5. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động (theo mẫu số 6). Đi ề u 9. Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề 1. Đối với trường cao đẳng nghề: a. Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường cao đẳng nghề. b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 7 và mẫu số 7a); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. c. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi trường cao đẳng nghề có trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề để thực hiện quản lý trên địa bàn. 2. Đối với trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh: a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. b. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 8); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. c. Định kỳ 6 tháng, năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề về tình hình đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn. Đi ề u 10. Đăng ký bổ sung nghề đào tạo 1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề khi có nhu cầu bổ sung nghề đào tạo ở các trình độ đào tạo thuộc chức năng, nhiệm vụ của trường thì làm đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo. 2. Hồ sơ đăng ký bổ sung nghề đào tạo bao gồm: a. Đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 9);
 6. 6 b. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 6); 3. Tiếp nhận, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung nghề đào tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.
 7. 7 Mẫu số 1a (Tên Bộ, ngành...., UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM tỉnh/thành phố........) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ------------------------------- Số: /..... ........,.ngày........ tháng......năm........20...... V/v: Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề........ Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nội dung văn bản đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề gồm:) - Lý do thành lập trường cao đẳng nghề: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. trường đẳng - Tên cao nghề:................................................................................................ dịch quốc tế: (nếu - Tên giao có)........................................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................. - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):.............................................................. - Điện thoại:.........................., Fax:......................................, E-mail................................ ............................................................................................................................................. - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Diện đất sử dụng.........................., diện - tích tích xây dựng.............................................. Vốn đầ u - tư:....................................................................................................................... - Thời hạn hoạt động:........................................................................................................ (Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề) - Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. (Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành......, Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố......) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 8. 8 Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 1b CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........,.ngày........ tháng......năm........20...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Kính gửi:............................................................. - Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập:............................................ ............................................................................................................................................. - Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân):................. ............................................................................................................................................. - Tên trường cao đẳng nghề:.............................................................................................. - Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...................................................................................... - Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................ - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): - Điện thoại:......................., Fax..................................., E-mail:..................................... - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Diện đất sử dụng:.........................., diện đấ t - tích tích xây dựng....................................... Vốn đầ u - tư:....................................................................................................................... Thời hạ n hoạt - động:......................................................................................................... (Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề) Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.
 9. 9 Tổ chức hoặc người làm đơn (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. Mẫu số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........,.ngày........ tháng......năm........20...... ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Phần thứ nhất Sự cần thiết thành lập trường cao đẳng nghề Phần thứ hai Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của trường I. Thông tin chung về trường cao đẳng nghề xin thành lập - Tên trường:................................................................................................................ Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................. - Địa chỉ trụ sở chính của trường............................................................................... Điện thoại:....................... Fax................................... E-mail:..................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):..................................................... ..................................................................................................................................... - Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)........................................................................... - Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:............................................................. (Có sơ yếu lý lịch kèm theo) - Chức năng, nhiệm vụ của trường: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. II. Mục tiêu đào tạo của trường 1. Mục tiêu chung: 2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo Dự kiến tuyển sinh đến năm 2010
 10. 10 Số Trình độ đào tạo Thời gian Quy mô 2006 2007 2008 2009 2010 và tên nghề đào tạo đào tạo TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cao đẳng nghề I 1 2 ... .............................. Trung cấp nghề II 1 2 ... .............................. III. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường 1. Mô hình tổ chức bộ máy: - Ban giám hiệu; - Các phòng chức năng; - Các khoa chuyên môn; - Các tổ bộ môn. 2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn. IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật: - Cơ sở hạ tầng: + Diện tích đất sử dụng: * Đất xây dựng; * Đất lưu thông. + Diện tích đất xây dựng: * Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành..... * Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn....... * Các hạng mục khác:...... - Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề. 2. Đội ngũ giáo viên: - Số lượng giáo viên; trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo. 3. Chương trình, giáo trình giảng dạy 4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án. - Nguồn vốn; - Kế hoạch sử dụng vốn. Phần thứ ba Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án
 11. 11 I. Thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường (đối với trường được nâng cấp từ cơ sở dạy nghề hiện có) II. Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án Phần thứ tư Hiệu quả kinh tế xã hội - Về kinh tế: - Về xã hội, môi trường: - Tính bền vững của đề án: PHÊ DUYỆT CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN CỦA BỘ, NGÀNH.....UBND TỈNH/TP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau: 1. Tên của trường bao gồm các cụm từ sau: “Trường cao đẳng nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thứ tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo”; 2. Tên trường không được trùng với tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới. Tên trường được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, biển trường và các văn bản giấy tờ giao dịch. Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.
 12. 12 Mẫu số 3a (Tên cơ quan, đơn vị thuộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ, ngành..., Sở..., UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc huyện/quận ------------------------------- ---------------- ........,.ngày........ tháng......năm........20...... Số: /..... V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập........ Kính gửi: ...................................................................... (Nội dung văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập gồm:) - Lý do thành lập trường trung cấp nghề: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. trường cấ p - Tên trung nghề:............................................................................................... dịch quốc tế: (nếu - Tên giao có)........................................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở, chi nhánh (nếu có): ............................................................................................................................................. - Điện thoại:.........................., Fax:......................................, E-mail................................ + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):........................................................... ............................................................................................................................................. - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Diện đất sử dụng.........................., diện - tích tích xây dựng.............................................. Vốn đầ u - tư:....................................................................................................................... - Thời hạn hoạt động:........................................................................................................ (Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề) - Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố...... xem xét quyết định. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ....... GIÁM ĐỐC SỞ......., CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/QUẬN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 13. 13 Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.
 14. 14 Mẫu số 3b CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........., ngày........tháng......năm 20........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Kính gửi:............................................................. - Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập:............................................ ............................................................................................................................................. - Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân):................. ............................................................................................................................................. trường cấ p - Tên trung nghề:.............................................................................................. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...................................................................................... Địa chỉ trụ sở của - chính trường:....................................................................................... - Điện thoại:......................., Fax..................................., E-mail:..................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. - Diện tích đất sử dụng:.........................., diện tích xây dựng....................................... Vốn đầ u - tư:....................................................................................................................... Thời hạ n hoạt - động:......................................................................................................... (Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề) Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố........ xem xét, quyết định. TỔ CHỨC HOẶC NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 15. 15 Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.
 16. 16 Mẫu số 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........., ngày........tháng......năm 20........ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Phần thứ nhất Sự cần thiết thành lập trường trung cấp nghề Phần thứ hai Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho trường hoạt động I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề xin thành lập - Tên trường:................................................................................................................ Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................. - Địa chỉ trụ sở chính của trường............................................................................... Điện thoại:....................... Fax................................... E-mail:..................................... + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):..................................................... ..................................................................................................................................... - Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)........................................................................... - Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:............................................................. (Có sơ yếu lý lịch kèm) - Chức năng, nhiệm vụ của trường: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. II. Mục tiêu đào tạo của trường 1. Mục tiêu chung: 2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo Số Trình độ đào tạo Thời gian Dự kiến tuyển sinh đến năm 2010 Quy mô và tên nghề đào tạo đào tạo TT 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trung cấp nghề I 1 2 3 4 5 ...
 17. 17 III. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường 1. Mô hình tổ chức bộ máy: - Ban giám hiệu; - Các phòng chức năng; - Các khoa chuyên môn; - Các tổ bộ môn. 2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn. IV. Các điều kiện đảm bảo cho trường hoạt động 1. Cơ sở vật chất kỹ thuật: - Cơ sở hạ tầng: + Diện tích đất sử dụng: * Đất xây dựng; * Đất lưu không. + Diện tích xây dựng: * Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành..... * Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn....... * Các hạng mục khác:...... - Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề. 2. Đội ngũ giáo viên: - Số lượng giáo viên; trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo. 3. Chương trình, giáo trình giảng dạy 4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án. - Nguồn vốn; - Kế hoạch sử dụng vốn. Phần thứ ba Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án Thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường (đối với trường được nâng cấp từ cơ sở dạy nghề hiện có). Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án Phần thứ tư Hiệu quả kinh tế xã hội - Về kinh tế: - Về xã hội, môi trường: - Tính bền vững của đề án:
 18. 18 PHÊ DUYỆT CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau: 1. Tên của trường bao gồm các cụm từ sau: “Trường trung cấp nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thứ tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo”; 2. Tên trường không được trùng với tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới. Tên trường được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, biển trường và các văn bản giấy tờ giao dịch. Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.
 19. 19 Mẫu số 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........., ngày........tháng......năm 20........ ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Kính gửi:.................................... 1. Tên trường:.................................................................................................................... Tên giao dịch quốc tế:...................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................... Điện thoại:....................... Fax................................... E-mail:..................................... Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): 3. Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh của các nghề xin đăng ký hoạt động: Số TT Tên nghề Trình độ đào tạo Quy mô tuyển sinh 2006 2007 2008 2009 2010 Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.
 20. 20 Mẫu số 6 TRƯỜNG……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……., ngày…… tháng….. năm 20….. B Á O CÁ O T H Ự C T R Ạ N G V Ề C Ơ S Ở V Ậ T C H Ấ T , T R A N G T H I Ế T B Ị , G I Á O V I Ê N , C ÁN B Ộ QUẢN LÝ; CHƯ ƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ Ph ầ n t h ứ n h ấ t T H Ự C T R Ạ N G V Ề C Ơ S Ở V Ậ T C H Ấ T , T R A N G T H I Ế T B Ị , CÁ N B Ộ Q U Ả N L Ý , GIÁO VIÊN PHỤC VỤ CHUNG CỦA TRƯỜNG I. Cơ sở vật chất và trang thiết bị chung của trường 1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường: - Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình 2. Các công trình, phòng học sử dụng chung: - Hội trường - Thư viện - Khu thể dục, thể thao - Ký túc xá - Các phòng học được sử dụng chung 3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung (đèn chiếu qua đầu, Beam projector,…) II. Cán bộ quản lý, giáo viên 1. Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên 2. Giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường (chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ…) Phần thứ hai THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO I. Nghề:…………..; trình độ đào tạo:………………. 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề 1.1. Cơ sở vật chất - Số phòng học lý thuyết chuyên nghề - Số phòng, xưởng thực hành nghề 1.2. Trang thiết bị dạy nghề

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản