Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 05/2009/Q -UBND Qu n 3, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa XII v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Lu t Thi ua, khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 122/2005/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy nh t ch c làm công tác thi ua, khen thư ng; Căn c Ngh nh s 61/H BT ngày 16 tháng 6 năm 1983 c a H i ng b trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p H i ng Thi ua các c p; Quy t nh 154/1998/Q -TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung nhi m v và thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p; Căn c Quy t nh s 56/2007/Q -UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c và nhân s H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph và H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p; Theo Báo cáo th m nh s 387/BC-TP ngày 03 tháng 7 năm 2009 c a Phòng Tư pháp qu n 3 và theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 t i T trình s 477/TTr-PNV ngày 14 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n 3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n 3, Trư ng Phòng N i v qu n 3, thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n 3, Th trư ng các cơ quan thu c qu n, các ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 14 phư ng qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Ph m Ng c H u QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG QU N 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 3) Chương 1. CH C NĂNG VÀ NHI M V i u 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n 3 là cơ quan tham mưu cho y ban nhân dân qu n 3 v công tác thi ua - khen thư ng, có nhi m v : 1. Tham mưu cho Qu n y, y ban nhân dân qu n trong vi c lãnh o, ch o công tác thi ua - khen thư ng và t ch c, phát ng, xây d ng các phong trào thi ua, phong trào hành ng Cách m ng c a nhân dân, nh m th c hi n th ng l i các nhi m v , ch tiêu chính tr , kinh t , xã h i trên a bàn qu n; 2. Ph i h p các cơ quan ng, chính quy n, M t tr n T qu c và các t ch c thành viên, các cơ quan, ơn v thu c qu n và phư ng trong vi c xây d ng và nhân i n hình tiên ti n qua các phong trào thi ua, phong trào hành ng Cách m ng c a nhân dân; 3. Hư ng d n, theo dõi, ôn c và ki m tra các ơn v thu c qu n trong vi c t ch c, th c hi n công tác thi ua t i ơn v ; t ch c sơ k t, t ng k t, ánh giá tình hình phong trào thi ua, phong trào hành ng Cách m ng c a nhân dân nh m k p th i phát hi n, xét ch n các ơn v , t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong các phong trào thi ua ngh y ban nhân dân qu n khen thư ng ho c báo cáo y ban nhân dân qu n ngh các c p khen thư ng; 4. Quy t nh các v n liên quan v thi ua, d toán kinh phí thi ua - khen thư ng và các n i dung thi ua, phát ng phong trào thi ua. Chương 2. T CH C B MÁY VÀ PHÂN CÔNG NHI M V
  3. i u 2. H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n 3 có Ch t ch, các Phó Ch t ch và các y viên, trong ó có m t y viên làm nhi m v chuyên trách và ư c phân công nhi m v như sau: 1. Ch t ch H i ng do Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 ph trách, có nhi m v : - ra m c tiêu, nh hư ng, t ch c, ch o xây d ng phong trào thi ua và công tác thi ua - khen thư ng trên a bàn qu n. - Ch trì các cu c h p H i ng, cho ý ki n k t lu n nh ng n i dung ưa ra H i ng th o lu n. 2. Các Phó Ch t ch H i ng: 2.1. M t Phó Ch t ch H i ng là Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 có nhi m v : - Giúp Ch t ch H i ng i u hành ho t ng chung c a H i ng, thay m t Ch t ch H i ng ch trì các cu c h p theo phân công c a Ch t ch H i ng; - ôn c các thành viên H i ng th c hi n chương trình, k ho ch công tác theo phân công c a H i ng; - Thay m t Ch t ch H i ng ký các văn b n quan h công tác v i H i ng Thi ua - Khen thư ng, Ban Thi ua - Khen thư ng các S , ngành, oàn th thành ph , các phòng - ban - ngành, oàn th qu n và phư ng. Ký các văn b n xác nh n thành tích ngh Thành ph khen thư ng mang tính ch t t xu t; 2.2. M t Phó Ch t ch H i ng là Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n 3 có nhi m v theo dõi ho t ng c a kh i M t tr n và các oàn th , phong trào hành ng cách m ng c a nhân dân t i 14 phư ng. 2.3. M t Phó Ch t ch H i ng là Ch t ch Liên oàn lao ng qu n có nhi m v theo dõi, ho t ng c a kh i doanh nghi p ngoài qu c doanh, phong trào lao ng sáng t o c a công nhân viên ch c trên a bàn qu n. 3. y viên chuyên trách có nhi m v xu t chương trình, n i dung công tác c a H i ng; tham mưu d trù kinh phí ho t ng công tác thi ua - khen thư ng; t ng h p, báo cáo và theo dõi ho t ng thi ua - khen thư ng trên a bàn qu n, báo cáo thành ph , Qu n y và y ban nhân dân qu n 3. 4. Các thành viên là i di n lãnh o c a các phòng, ban, ngành, oàn th qu n có nhi m v tham gia cùng v i H i ng trong công tác t ch c, xây d ng và phát ng th c hi n công tác thi ua - khen thư ng, phong trào thi ua th t s tr thành hành ng cách m ng trong toàn dân trên a bàn qu n 3. 5. Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng: Ch t ch, các Phó Ch t ch H i ng và y viên chuyên trách là cơ quan Thư ng tr c c a H i ng, có trách nhi m xem xét các n i dung, v n trư c khi trình H i ng
  4. xem xét và thay m t H i ng quy t nh các v n t xu t m b o tính th i gian c a công vi c. Chương 3. CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 3. Ch làm vi c 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n làm vi c theo ch t p th lãnh o, cá nhân ph trách. H i ng xây d ng, th o lu n góp ý và xu t y ban nhân dân qu n ban hành, s a i, b sung quy ch ho t ng c a H i ng; quy t nh phương th c ho t ng, nh ng v n c n tham kh o ý ki n; 2. Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n có trách nhi m chuNn b n i dung và g i tài li u các cu c h p n thành viên H i ng ít nh t trư c 03 ngày, tr trư ng h p H i ng h p t xu t; 3. H i ng Thi ua - Khen thư ng h p xem xét các danh hi u thi ua hàng năm theo quy nh c a Lu t Thi ua - Khen thư ng. Các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng i v i t ng t phong trào, t xu t ho c chuyên ư c H i ng y quy n cho Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n xem xét quy t nh; 4. Vi c xem xét, quy t nh các danh hi u khen thư ng, nh ng v n c n tham kh o ý ki n c a H i ng… ư c th c hi n nguyên t c bi u quy t theo a s . N u các ý ki n khác nhau ho c s phi u bi u quy t b ng nhau (50/50), s ư c Ch t ch H i ng xem xét quy t nh. i u 4. Ch h ih p 1. H i ng sinh ho t nh kỳ m t quý m t l n ki m tra ánh giá các phong trào thi ua, công tác khen thư ng và ho t ng c a H i ng. xu t phương hư ng nhi m v ho t ng c a H i ng trong quý, 06 tháng, năm theo chương trình, k ho ch th c hi n nhi m v chính tr , kinh t , xã h i c a qu n. 2. Trư ng h p t xu t, H i ng có th h p b t thư ng do Ch t ch H i ng tri u t p; ho c do i u ki n khách quan Ch t ch H i ng không tri u t p cu c h p ư c, Thư ng tr c H i ng xin ý ki n các thành viên trong H i ng b ng phi u tham kh o ý ki n, m b o tính dân ch , công khai. 3. Cu c h p H i ng ư c th c hi n khi có trên 2/3 thành viên H i ng tham d . i u 5. M i quan h công tác 1. i v i H i ng Thi ua - Khen thư ng thành ph và Ban Thi ua – Khen thư ng thành ph : H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n ch u s ch o v chuyên môn nghi p v . 2. i v i Qu n y, y ban nhân dân qu n: H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n ch u s lãnh o, ch o tr c ti p m i ho t ng v công tác thi ua - khen thư ng.
  5. 3. i v i S , ngành, oàn th thành ph ; M t tr n T qu c và các t ch c thành viên, các cơ quan, ơn v thu c qu n và phư ng: H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n có m i quan h h p tác, ph i h p th c hi n ch c năng, nhi m v quy n h n theo quy nh. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 6. Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v trên a bàn qu n và 14 phư ng - qu n 3 có trách nhi m th c hi n Quy ch này. i u 7. Vi c s a i, b sung quy ch cho phù h p v i các yêu c u nhi m v t ng giai o n s do y ban nhân dân qu n 3 quy t nh trên cơ s ư c H i ng Thi ua th o lu n nh t trí và theo ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng, Trư ng Phòng N i v qu n 3./.
Đồng bộ tài khoản