Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KIÊN GIANG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 05/2009/Q -UBND R ch Giá, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Ngh quy t s 55/2008/NQ-H ND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Kiên Giang khóa VII, kỳ h p th hai mươi hai v vi c ban hành phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Kiên Giang; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 14/TTr-STC ngày 12 tháng 01 năm 2009 v vi c ban hành phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là Bi u m c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Kiên Giang. 1. M c thu: th c hi n theo Bi u m c thu phí b o v môi trư ng kèm theo Quy t nh này. 2. i tư ng ch u phí và i tư ng n p phí. a. i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là: á, fenspat, s i, cát, t, than, nư c khoáng thiên nhiên. b. i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là: các t ch c, cá nhân khai thác các lo i khoáng s n quy nh t i i m a, kho n 1 c a i u này. 3. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n (không k d u thô và khí thiên nhiên) là kho n thu ngân sách a phương hư ng 100% (ngân sách t nh hư ng 100%). 4. Ch ng t thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n do cơ quan thu phát hành và qu n lý. i u 2. Giao trách nhi m cho Giám c S Tài chính; Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, C c trư ng C c Thu t nh (cơ quan qu n lý thu) ki m tra th c hi n vi c thu, n p, qu n lý phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n theo quy nh.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S , ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, C c Thu t nh; Th trư ng các cơ quan c p t nh ( ng, chính quy n, y ban M t tr n T qu c và các oàn th ); Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n cùng các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c i tư ng thu phí, n p phí và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Bùi Ng c Sương BI U M C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2009/Q -UBND ngày 20/01/2009 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang) S ơn v M c thu Lo i khoáng s n Ph ghi TT tính ( ng) 1 2 3 4 5 1 á. a á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á hoa...). m3 50.000 Qu ng á quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, b opan quý màu en, adit, rô ôlit, pyr p, berin, spinen, tôpaz, t n 50.000 th ch anh tinh th , crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit…). c á làm v t li u xây d ng thông thư ng. m3 1.000 d Các lo i á khác ( á làm xi măng, khoáng ch t công nghi p…). m3 2.000 2 Fenspat. m3 20.000 3 S i, cu i, s n. m3 4.000 4 Cát. a Cát vàng (cát xây tô). m3 3.000 b Cát th y tinh. m3 5.000 c Các lo i cát khác. m3 2.000 5 t. a t làm cao lanh. m3 5.000
  3. S ơn v M c thu Lo i khoáng s n Ph ghi TT tính ( ng) 1 2 3 4 5 b t sét, làm g ch, ngói. m3 1.500 c t làm th ch cao. m3 2.000 d Các lo i t khác. m3 1.000 6 Than. a Than á. t n 6.000 b Than bùn. t n 2.000 c Các lo i than khác. t n 4.000 7 Nư c khoáng thiên nhiên. m3 2.000
Đồng bộ tài khoản