Quyết định 06/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
509
lượt xem
93
download

Quyết định 06/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   © y  d ù n g   è  06/2000/Q§­B X D   ë x S n g µ y  22 th¸ng 5 n¨ m  2000 V Ò   Ö c ba n   µ n h   vi h § Þ n h  m ø c  d ù  to¸n  h¶ o    x © y  d ù n g k s¸t b é  tr ng b é  x © y d ù ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íc cña    é,  ¬   l  n  c¸c B C quan  ngang  é. B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/03/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/07/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý§Çu   µ  ©y  ùng. l  tv X d ­Theo    Þ  ña  Ön  ëng  Ön    ®Ò ngh c Vi tr Vi Kinh  Õ  ©y  ùng. tX d quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  Þnh  ®Þ n "§ møc   ù  d to¸n   kh¶o    ©y  ùng”. s¸tx d §i Ò u  2: Quy Õt ®Þnh  nµy thay thÕ  cho Quy Õt ®Þnh  sè  177/BXD­VKT   µy  ng 17/7/1995  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  Ò   Öc  c B tr BX d v vi ban  µnh  h "§Þnh møc   ù  d to¸n kh¶o    ©y  ùng”  µ  ã  Öu  ùc thihµnh  èng  Êt   s¸tx d v c hi l     th nh   trongc¶  ícsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   n  15  k t  k §i Ò u 3: C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c TØnh,  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu  Th ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản