Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2003/Q -BKHCN Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH S 06/2003/Q -BKHCN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và công ngh ); Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Qu n lý khoa h c công ngh công nghi p, Giám c Văn phòng th m nh v công ngh và môi trư ng các d án u tư, Chánh Văn phòng b , QUY T NNH: i u 1. Bãi b các văn b n sau ây: - Quy t nh s 2019/1997/Q -BKHCNMT ngày 01/12/1997 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng Ban hành quy nh nh ng yêu c u chung v k thu t i v i vi c nh p khNu các thi t b ã qua s d ng. - Quy t nh s 491/1998/Q -BKHCNMT ngày 29/04/1998 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c s a i m t s n i dung c a b n quy nh nh ng yêu c u chung v k thu t i v i vi c nh p khNu các thi t b ã qua s d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 2019/1997/Q -BKHCNMT ngày 1/12/1997 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. - Các quy nh c a Chương IV t i Thông tư s 02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15/02/2001 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v nh p khNu máy móc ã qua s d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 2. Vi c nh p khNu thi t b ã qua s d ng th c hi n theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/04/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005 và ph i m b o các quy nh v an toàn, v sinh lao ng, b o v môi trư ng và ch t lư ng s n phNm và d ch v theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 4. V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Qu n lý Khoa h c công ngh Công nghi p, Giám c Văn phòng thNm nh v công ngh và môi trư ng các d án u tư, Chánh văn phòng B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hoàng Văn Phong ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản