Quyết định 06/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
76
lượt xem
13
download

Quyết định 06/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2005/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 2005 QUY T NNH S 06/2005/Q -BXD C A B XÂY D NG V VI C BAN HÀNH NNH M C CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam. Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng, V trư ng V Kinh t Tài chính và V trư ng V Ki n trúc - Quy ho ch, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này nh m c chi phí quy ho ch xây d ng. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th cho Quy t nh s 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996; Quy t nh s 30/2001/Q - BXD ngày 18/12/2001 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Giá quy ho ch xây d ng ô th và nh m c chi phí quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư trên a bàn c a t nh. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) NNH M C CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG (Ban hành theo Quy t nh s : 06/2005/Q -BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng)
  2. Ph n 1: QUY NNH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG 1. nh m c chi phí quy ho ch xây d ng quy nh trong văn b n này là căn c xác nh chi phí cho vi c l p các án quy ho ch xây d ng, bao g m: - Quy ho ch xây d ng vùng. - Quy ho ch chung xây d ng ô th . - Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th . - Quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. 2. Khi s d ng v n ngân sách nhà nư c l p quy ho ch xây d ng vùng; quy ho ch chung xây d ng ô th ; quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2.000; quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn và quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 không thu c d án u tư xây d ng công trình theo hình th c kinh doanh u ph i tuân theo các quy nh c a văn b n này. Khuy n khích vi c s d ng v n khác (không thu c v n ngân sách nhà nư c) l p các lo i quy ho ch xây d ng áp d ng nh m c chi phí quy nh t i văn b n này. 3. Khi s d ng v n ngân sách nhà nư c thuê tư v n nư c ngoài l p án quy ho ch xây d ng thì chi phí thuê tư v n nư c ngoài xác nh b ng d toán chi phí l p theo thông l qu c t và phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam trình Ngư i có thNm quy n phê duy t. 4. N i dung và s n phNm c a các công vi c: l p nhi m v quy ho ch xây d ng; l p án quy ho ch xây d ng; thNm nh án quy ho ch xây d ng; qu n lý l p quy ho ch xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh v quy ho ch xây d ng hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng. 5. N i dung chi phí tính trong nh m c chi phí l p án quy ho ch xây d ng bao g m các kho n: Chi phí thu th p tài li u liên quan; chi phí nhân công; chi phí v t li u; chi phí kh u hao máy, thi t b ; chi phí qu n lý; chi phí h i ngh thông qua k t qu l p án quy ho ch; chi phí ào t o, b i dư ng nghi p v ; b o hi m xã h i; b o hi m y t và thu nh p ch u thu tính trư c (không bao g m thu giá tr gia tăng). 6. Chi phí l p án quy ho ch xây d ng do t ch c l p án quy ho ch qu n lý trên cơ s h p ng giao nh n th u quy ho ch xây d ng và s d ng chi cho công vi c l p án quy ho ch theo quy nh hi n hành. 7. Chi phí c a m t s công vi c sau ư c xác nh b ng t l % so v i chi phí l p án quy ho ch xây d ng; g m: 7.1. L p nhi m v quy ho ch xây d ng: chi phí l p nhi m v quy ho ch do t ch c ư c giao l p nhi m v quy ho ch xây d ng qu n lý chi cho công vi c l p nhi m v quy ho ch xây d ng.
  3. 7.2. ThNm nh án quy ho ch xây d ng: chi phí thNm nh án quy ho ch xây d ng do t ch c ư c giao qu n lý l p quy ho ch xây d ng qu n lý chi cho công vi c thNm nh án quy ho ch xây d ng. 7.3. Qu n lý l p quy ho ch xây d ng: chi phí qu n lý l p quy ho ch xây d ng là gi i h n chi phí cho các ho t ng c a t ch c ư c giao qu n lý quá trình l p quy ho ch xây d ng. 8. nh m c chi phí l p án quy ho ch xây d ng quy nh t i ph n II c a văn b n này chưa bao g m chi phí th c hi n các công vi c sau: - Kh o sát a ch t, a v t lý; mua ho c l p các b n a hình; - ưa m c gi i quy ho ch ra ngoài th c a; - Công b quy ho ch ư c duy t; - Các công vi c khác ph c v công tác l p quy ho ch xây d ng (n u có). 9. Trư ng h p ph i mua các lo i b n a hình, t ch c ư c giao qu n lý l p quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m v kh i lư ng, giá c liên quan n chi phí mua b n . 10. Chi phí làm mô hình quy ho ch xây d ng (n u án quy ho ch xây d ng yêu c u ph i làm mô hình) ư c xác nh theo quy nh t i b ng 7 ph n II c a văn b n này. 11. Chi phí công b quy ho ch ư c xác nh b ng d toán chi phí nhưng t i a không vư t quá 5% chi phí l p án quy ho ch xây d ng tương ng. Chi phí cho các công vi c: kh o sát a ch t, a v t lý; mua ho c l p các b n a hình; Thi t k ô th c a m t s khu v c trong ô th khi có yêu c u ph i l p thành án riêng; ưa m c gi i quy ho ch ra ngoài th c a và các công vi c khác ph c v công tác l p quy ho ch xây d ng (n u có) xác nh theo d toán chi phí ư c l p trên cơ s yêu c u n i dung công vi c c n th c hi n và các quy nh có liên quan trình Ngư i có thNm quy n phê duy t. 12. Khi quy mô c a án quy ho ch xây d ng trong kho ng gi a hai quy mô quy nh trong văn b n này thì nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ư c xác nh theo phương pháp n i suy. 13. Chi phí cho vi c i u ch nh quy ho ch xây d ng ư c xác nh b ng d toán chi phí theo yêu c u n i dung công vi c quy ho ch ph i i u ch nh trình Ngư i có thNm quy n phê duy t. Chi phí i u ch nh quy ho ch xây d ng không vư t chi phí tính theo nh m c chi phí quy ho ch xây d ng tương ng quy nh t i văn b n này. 14. Chi phí cho công tác l p quy ho ch xây d ng mi n núi, vùng sâu, vùng xa ư c i u ch nh v i h s K=1,2 so v i nh m c chi phí quy nh t i văn b n này. 15. Trư ng h p công vi c l p quy ho ch xây d ng có c i m riêng khi áp d ng quy nh trong văn b n này không phù h p ho c chưa ư c quy nh nh m c chi phí thì
  4. t ch c ư c giao qu n lý quá trình l p án quy ho ch xây d ng l p d toán chi phí trình Ngư i có thNm quy n phê duy t. 16. Ngư i có thNm quy n phê duy t d toán chi phí th c hi n công tác quy ho ch xây d ng quy nh trong văn b n này là Ngư i phê duy t án quy ho ch xây d ng ho c Ngư i ư c u quy n phê duy t theo quy nh. 17. N i dung d toán chi phí th c hi n công tác quy ho ch xây d ng như hư ng d n trong ph l c kèm theo văn b n. 18. Hư ng d n vi c xác nh chi phí l p quy ho ch xây d ng khi chuy n ti p sang áp d ng nh m c chi phí quy nh t i văn b n này: - Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng theo h p ng giao nh n th u quy ho ch xây d ng ã ký, n u ã th c hi n và hoàn thành trư c th i i m có hi u l c c a văn b n này thì áp d ng quy nh c a các văn b n ã ban hành, không áp d ng quy nh t i văn b n này. - Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng theo h p ng giao nh n th u quy ho ch xây d ng ã ký, n u ang th c hi n d dang thì t ch c ư c giao qu n lý l p quy ho ch xây d ng và nhà th u l p án quy ho ch xây d ng c n xác nh kh i lư ng công vi c quy ho ch ã th c hi n trư c và sau th i i m có hi u l c c a văn b n này. i v i nh ng kh i lư ng công vi c quy ho ch xây d ng ã th c hi n và ã hoàn thành trư c th i i m có hi u l c c a văn b n này thì áp d ng quy nh c a các văn b n ã ban hành. i v i nh ng kh i lư ng công vi c quy ho ch xây d ng th c hi n t th i i m có hi u l c c a văn b n này thì áp d ng các quy nh c a văn b n này. - Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng ã ký h p h p ng giao nh n th u th u nhưng chưa th c hi n thì t ch c ư c giao qu n lý l p quy ho ch xây d ng và nhà th u l p án quy ho ch xây d ng ti n hành i u ch nh h p ng giao nh n th u quy ho ch xây d ng cho phù h p v i nh ng quy nh c a văn b n này. - Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng ã ký h p ng giao nh n th u quy ho ch xây d ng trư c th i i m có hi u l c c a văn b n này theo phương th c h p ng không i u ch nh giá thì th c hi n theo h p ng ã ký. Ph n 2: NNH M C CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG I. QUY HO CH XÂY D NG VÙNG B ng 1: nh m c chi phí l p án quy ho ch xây d ng vùng 1 Quy mô ≤ 20 50 100 250 500 750 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 (Km2)
  5. 2 nh m c chi 10,2 5,9 3,8 2,5 1,5 1,2 1,0 0,54 0,29 0,19 0,11 0,09 phí (Tri u ng/Km2) Ghi chú: 1. nh m c chi phí t i b ng 1 quy nh l p án quy ho ch xây d ng vùng trong ph m vi ranh gi i hành chính c a m t t nh, m t thành ph tr c thu c trung ương (vùng t nh) và m t huy n (vùng huy n). Trư ng h p l p án quy ho ch xây d ng vùng không thu c ranh gi i m t t nh, m t thành ph tr c thu c trung ương ho c m t huy n thì nh m c chi phí ư c i u ch nh v i các h s K như sau: S lư ng t nh, huy n thu c vùng quy ho ch 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10 H s i u ch nh (K) i v i vùng liên t nh 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,3 H s i u ch nh (K) i v i vùng liên huy n 1,04 1,08 1,12 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,4 2. nh m c chi phí t i b ng 1 quy nh tương ng v i m t dân s c a án quy ho ch xây d ng vùng có m t dân s t : 500 ÷ 1.000 ngư i/km2. Khi m t dân s c a án quy ho ch vùng khác v i m t dân này thì nh m c chi phí i u ch nh v i các h s K như sau: +M t dân s >1.500 ngư i/km2 K = 1,2 +M t dân s >1000 ÷ ≤1500 ngư i/km2 : K = 1,1 +M t dân s >100 ÷ < 500 ngư i/km2 : K = 0,6 +M t dân s ≤100 ngư i/km2 : K = 0,5 3. Chi phí ánh giá m c nh hư ng n môi trư ng c a án quy ho ch xây d ng vùng chi m 7 % trong nh m c chi phí quy nh t i b ng 1. 4. N i dung, yêu c u và s lư ng s n phNm c a án quy ho ch xây d ng vùng theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh v quy ho ch xây d ng. II. QUY HO CH CHUNG XÂY D NG Ô THN B ng 2: nh m c chi phí l p án quy ho ch chung xây d ng ô th
  6. Lo i Lo i c bi t, lo i 1, lo i 2, các ô th m i Lo i 3, các qu n Lo i 4, lo i 5, các ô ô th c a ô th c th m i có quy mô liên t nh có quy mô dân s tương ương bi t, các ô th dân s tương ương m i có quy mô dân s tương Quy ương mô và nh m c chi phí Quy 7.000 5.000 3.000 1.500 1.000 500 500 250 100 80 50 30 ≤ mô 10 dân s quy ho ch (nghìn ngư i) nh 11.000 8.600 6.200 3.800 2.800 1.900 1.700 1.250 900 750 650 400 300 m c chi phí (Tri u ng) B ng 3: nh m c chi phí quy ho ch chung khu công ngh cao, khu kinh t c thù Quy mô (ha) 200 300 500 1.000 5.000 10.000 15.000 nh m c chi 2,5 2,0 1,5 1,0 0,3 0,2 0,16 phí (Tri u ng/ha) Ghi chú: 1. Chi phí ánh giá m c nh hư ng n môi trư ng c a án quy ho ch chung xây d ng ô th chi m 9 % và chi phí thi t k ô th chi m 20 % trong nh m c chi phí quy nh t i b ng 2. 2. N i dung, yêu c u và s lư ng s n phNm c a án quy ho ch chung xây d ng ô th theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh v quy ho ch xây d ng.
  7. III. QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN B ng 4: nh m c chi phí l p án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th Quy mô (ha) ≤5 10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1.000 nh m c chi phí 30 22 18 14 10 8 7 4,2 3,7 2,5 2,0 1,7 ( Tri u ng / ha ) Ghi chú: 1. nh m c chi phí t i b ng 4 quy nh l p án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , quy ho ch chi ti t khu công ngh cao, khu kinh t c thù có t l 1/500. Trư ng h pl p án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , quy ho ch chi ti t khu công ngh cao, khu kinh t c thù có t l 1/2.000 thì nh m c chi phí l p lo i án này ư c i u ch nh v i h s K = 0,7 so v i nh m c chi phí quy nh t i b ng 4. 2. nh m c chi phí quy ho ch chi ti t khu công nghi p ư c i u ch nh v i h s K = 0,55 so v i nh m c chi phí quy nh t i b ng 4. 3. Chi phí ánh giá m c nh hư ng n môi trư ng c a án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th chi m 10 % và chi phí thi t k ô th chi m 28 % trong nh m c chi phí quy ho ch t i b ng 4. 4. N i dung, yêu c u và s lư ng s n phNm c a h sơ quy ho ch chi ti t xây d ng ô th theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh v quy ho ch xây d ng. IV. QUY HO CH XÂY D NG I M DÂN CƯ NÔNG THÔN B ng 5: nh m c chi phí l p án qui ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn Quy mô (ha) ≤ 10 20 30 50 100 200 ng b ng 8,0 6,0 5,2 4,0 2,8 1,9 Trung du 7,2 5,4 4,7 3,6 2,5 1,8 Mi n núi 6,5 4,8 4,2 3,2 2,3 1,6 Ghi chú: N i dung, yêu c u và s lư ng s n phNm c a án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh v quy ho ch xây d ng. V. M T S CÔNG VI C KHÁC C A QUY HO CH XÂY D NG
  8. B ng 6: nh m c chi phí c a m t s công vi c xác nh theo t l ph n trăm c a chi phí l p án quy ho ch xây d ng ơn v tính: t l % TT Chi phí l p ≤100 300 500 700 1000 2000 4000 ≥ án quy 5000 ho ch (tri u ng) Danh m c công vi c 1 L p nhi m v 10,0 6,0 5,0 4,0 3,5 2,5 2,2 2,0 quy ho ch xây d ng 2 ThNm nh 9,0 5,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,2 2,0 án quy ho ch xây d ng 3 Qu n lý l p 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,2 2,0 quy ho ch xây d ng Ghi chú: Khi m t t ch c ư c giao qu n lý l p các án quy ho ch xây d ng có ph m vi m t vùng, liên vùng ho c toàn qu c thì nh m c chi phí cho công tác qu n lý l p quy ho ch xây d ng ư c i u ch nh v i h s t i a: K=2,0 so v i nh m c chi phí quy nh t i b ng 6. B ng 7: nh m c chi phí làm mô hình quy ho ch xây d ng T l mô hình 1/10.000 1/5.000 1/2.000 1/1.000 1/500 1/200 nh m c chi phí 5 7 10 12 14 17 (tri u ng/m2) Ghi chú: 1. Di n tích xác nh chi phí làm mô hình quy ho ch xây d ng theo nh m c chi phí quy nh t i b ng 7 là di n tích c a mô hình quy ho ch xây d ng.
  9. 2. nh m c chi phí làm mô hình quy nh t i b ng 7 tương ng v i mô hình ư c làm b ng các lo i v t li u có ch t lư ng t t; g m: g , g dán, x p, th ch cao, mica, can, sơn màu, ...vv. PH L C HƯ NG D N L PD TOÁN CHI PHÍ L P QUY HO CH XÂY D NG ( i v i các công vi c l p quy ho ch có yêu c u ph i l p d toán chi phí) TT Thành ph n chi phí Di n gi i chi phí Thành ti n ( ) 1 Chi phí v t li u: - Mua các s li u, tài li u Kh i lư ng x ơn giá - Mua b n các lo i .............. - Văn phòng phNm: gi y, m c, bút... 2 Chi phí nhân công: - Ti n lương và ph c p lương, Công x ơn giá BHXH, BH y t c a b ph n tr c ti p th c hi n: ............. + Ch nhi m án + Ki n trúc sư .... + K sư .... + K thu t viên .... 3 Chi phí kh u hao máy, thi t b : - Máy tính - Máy (thi t b ) khác 4 Chi phí h i ngh , h i th o, h p Theo quy nh thông qua các bư c: 5 Chi phí qu n lý: - Ti n lương và ph c p lương, Công x ơn giá BHXH, BH y t c a b ph n qu n lý ............. - Chi phí cho các dich v công Kh i lư ng x ơn giá
  10. c ng: Ti n i n, nư c, vv... ............. - Thông tin liên l c - Công tác phí - Chi phí ào t o - Ti p khách - Các chi khác có liên quan 6 Thu nh p ch u thu tính trư c: 6%x(1+2+3+4+5) 7 Thu giá tr gia tăng (VAT): M c thu su t theo quy nh x (1+2+3+4+5+6) 8 D phòng phí 10%: 10% x (1+2+3+4+5+6+7) T ng c ng (1 n 8)
Đồng bộ tài khoản