Quyết định 06/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
81
lượt xem
5
download

Quyết định 06/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé X©y dùng sè 06/2005/Q§­BXD ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2005  VÒ viÖc ban hµnh §Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng Bé trëng Bé X©y dùng ­ C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc héi níc   Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam. ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc   n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé. ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   36/2003/N§­CP   ngµy   4/4/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. ­ Theo ®Ò nghÞ cña ViÖn trëng ViÖn Kinh tÕ X©y dùng, Vô trëng Vô Kinh tÕ Tµi chÝnh   vµ Vô trëng Vô KiÕn tróc ­ Quy ho¹ch, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy §Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng. §iÒu 2: QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay   thÕ  cho  QuyÕt   ®Þnh   sè   502/BXD­VKT   ngµy   18/9/1996;   QuyÕt   ®Þnh   sè  30/2001/Q§­BXD   ngµy   18/12/2001 cña Bé  trëng Bé  X©y dùng vÒ  viÖc ban hµnh Gi¸ quy ho¹ch x©y dùng  ®« thÞ  vµ   §Þnh møc chi phÝ  quy ho¹ch tæng thÓ  hÖ  thèng c¸c  ®« thÞ  vµ  khu d©n c  trªn  ®Þa bµn cña  tØnh.
 2. §iÒu 3:  C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Uû  ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. ®Þnh møc chi phÝ Quy ho¹ch x©y dùng (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 06/2005/Q§­BXD ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2005  cña Bé trëng Bé   X©y dùng) PhÇn I: Quy ®Þnh chung vµ híng dÉn ¸p dông 1. §Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy lµ c¨n cø ®Ó x¸c   ®Þnh chi phÝ cho viÖc lËp c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng, bao gåm: ­ Quy ho¹ch x©y dùng vïng. ­ Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ. ­ Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ. ­ Quy ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c n«ng th«n. 2. Khi sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  lËp quy ho¹ch x©y dùng vïng; quy ho¹ch   chung x©y dùng ®« thÞ; quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ tØ lÖ 1/2.000; quy ho¹ch x©y   dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n vµ quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ tØ lÖ 1/500 kh«ng thuéc   dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh theo h×nh thøc kinh doanh  ®Òu ph¶i tu©n theo c¸c quy   ®Þnh cña v¨n b¶n nµy. KhuyÕn khÝch viÖc sö dông vèn kh¸c (kh«ng thuéc vèn ng©n s¸ch nhµ   níc)  ®Ó  lËp c¸c lo¹i quy ho¹ch x©y dùng ¸p dông  ®Þnh møc chi phÝ  quy  ®Þnh t¹i v¨n b¶n   nµy. 3. Khi sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  thuª t vÊn níc ngoµi lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch   x©y dùng th× chi phÝ thuª t vÊn níc ngoµi x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n chi phÝ lËp theo th«ng  lÖ  quèc tÕ  vµ  phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn thùc tÕ  cña ViÖt Nam  ®Ó  tr×nh Ngêi cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt. 4. Néi dung vµ s¶n phÈm cña c¸c c«ng viÖc: lËp nhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng; lËp ®å   ¸n quy ho¹ch x©y dùng; thÈm  ®Þnh  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng; qu¶n lý  lËp quy ho¹ch x©y   dùng theo quy  ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ  NghÞ   ®Þnh vÒ  quy ho¹ch x©y dùng h íng dÉn thi  hµnh LuËt X©y dùng.
 3. 5. Néi dung chi phÝ  tÝnh trong  ®Þnh møc chi phÝ  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng bao   gåm c¸c kho¶n:  Chi phÝ  thu thËp tµi liÖu liªn quan; chi phÝ  nh©n c«ng; chi phÝ  vËt  liÖu; chi phÝ  khÊu hao m¸y, thiÕt bÞ; chi phÝ  qu¶n lý; chi phÝ  héi nghÞ  th«ng qua kÕt   qu¶ lËp ®å ¸n quy ho¹ch; chi phÝ ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô; b¶o hiÓm x∙ héi; b¶o hiÓm  y tÕ vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc (kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng). 6. Chi phÝ  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng do tæ chøc lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch qu¶n lý  trªn c¬  së  hîp  ®ång giao nhËn thÇu quy ho¹ch x©y dùng vµ  sö  dông  ®Ó  chi cho c«ng viÖc   lËp ®å ¸n quy ho¹ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 7. Chi phÝ  cña mét sè  c«ng viÖc sau  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng tû  lÖ  % so víi chi phÝ  lËp  ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng; gåm: 7.1. LËp nhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng: chi phÝ lËp nhiÖm vô quy ho¹ch do tæ chøc ® ­ îc giao lËp nhiÖm vô  quy ho¹ch x©y dùng qu¶n lý   ®Ó  chi cho c«ng viÖc lËp nhiÖm vô  quy   ho¹ch x©y dùng. 7.2. ThÈm  ®Þnh  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng: chi phÝ  thÈm  ®Þnh  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y   dùng do tæ chøc  ®îc giao qu¶n lý  lËp quy ho¹ch x©y dùng qu¶n lý   ®Ó  chi cho c«ng viÖc  thÈm ®Þnh ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. 7.3. Qu¶n lý  lËp   quy ho¹ch x©y dùng: chi phÝ  qu¶n lý  lËp quy ho¹ch x©y dùng lµ   giíi h¹n chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc ®îc giao qu¶n lý qu¸ tr×nh lËp quy ho¹ch  x©y dùng. 8. §Þnh møc chi phÝ lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng quy ®Þnh t¹i phÇn II cña v¨n b¶n  nµy cha bao gåm chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: ­ Kh¶o s¸t ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý; mua hoÆc lËp c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh; ­ §a mèc giíi quy ho¹ch ra ngoµi thùc ®Þa; ­ C«ng bè quy ho¹ch ®îc duyÖt; ­ C¸c c«ng viÖc kh¸c phôc vô c«ng t¸c lËp quy ho¹ch x©y dùng (nÕu cã). 9. Trêng hîp ph¶i mua c¸c lo¹i b¶n  ®å   ®Þa h×nh, tæ chøc  ® îc giao qu¶n lý  lËp quy  ho¹ch x©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ khèi lîng, gi¸ c¶ liªn quan ®Õn chi phÝ mua b¶n ®å.
 4. 10. Chi phÝ  lµm m« h×nh quy ho¹ch x©y dùng (nÕu  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng yªu cÇu   ph¶i lµm m« h×nh) ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 7 phÇn II cña v¨n b¶n nµy. 11. Chi phÝ c«ng bè quy ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n chi phÝ nhng tèi ®a kh«ng  vît qu¸ 5% chi phÝ  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng t¬ng øng. Chi phÝ  cho c¸c c«ng viÖc:  kh¶o s¸t  ®Þa chÊt,  ®Þa vËt lý; mua hoÆc lËp c¸c b¶n  ®å   ®Þa h×nh; ThiÕt kÕ   ®« thÞ  cña  mét sè khu vùc trong ®« thÞ khi cã yªu cÇu ph¶i lËp thµnh ®å ¸n riªng; ® a mèc giíi quy  ho¹ch ra ngoµi thùc  ®Þa vµ  c¸c c«ng viÖc kh¸c phôc vô  c«ng t¸c lËp quy ho¹ch x©y dùng   (nÕu cã) x¸c  ®Þnh theo dù  to¸n chi phÝ   ®îc lËp trªn c¬  së  yªu cÇu néi dung c«ng viÖc  cÇn thùc hiÖn vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Ó tr×nh Ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 12. Khi quy m« cña ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng  trong kho¶ng gi÷a hai quy m« quy ®Þnh   trong v¨n b¶n nµy th× ®Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng ® îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p  néi suy. 13. Chi phÝ  cho viÖc  ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng  ® îc x¸c  ®Þnh b»ng dù  to¸n chi  phÝ  theo yªu cÇu néi dung c«ng viÖc quy ho¹ch ph¶i  ®iÒu chØnh  ®Ó  tr×nh Ng êi cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt. Chi phÝ ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng kh«ng v ît chi phÝ tÝnh theo ®Þnh  møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng t¬ng øng quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy. 14. Chi phÝ cho c«ng t¸c lËp quy ho¹ch x©y dùng ë miÒn nói, vïng s©u, vïng xa ® îc  ®iÒu chØnh víi hÖ sè K=1,2 so víi ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy. 15. Trêng hîp c«ng viÖc lËp quy ho¹ch x©y dùng cã   ®Æc  ®iÓm riªng khi ¸p dông quy   ®Þnh trong v¨n b¶n nµy kh«ng phï hîp hoÆc cha ®îc quy ®Þnh ®Þnh møc chi phÝ th× tæ chøc  ®îc giao qu¶n lý  qu¸ tr×nh lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng lËp dù to¸n chi phÝ tr×nh Ng êi  cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 16. Ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù to¸n chi phÝ thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch x©y  dùng quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy lµ Ngêi phª duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng hoÆc Ngêi ®­ îc uû quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh. 17. Néi dung dù  to¸n chi phÝ  thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch x©y dùng nh   híng dÉn  trong phô lôc kÌm theo v¨n b¶n. 18. Híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ  lËp quy ho¹ch x©y dùng khi chuyÓn tiÕp sang ¸p  dông ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy:
 5. ­  Nh÷ng c«ng viÖc quy ho¹ch x©y dùng theo hîp  ®ång giao nhËn thÇu quy ho¹ch x©y  dùng  ®∙ ký, nÕu  ®∙ thùc hiÖn vµ  hoµn thµnh tr íc thêi  ®iÓm cã  hiÖu lùc cña v¨n b¶n nµy  th×  ¸p dông quy  ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n  ®∙ ban hµnh, kh«ng ¸p dông quy  ®Þnh t¹i v¨n b¶n  nµy. ­ Nh÷ng c«ng viÖc quy ho¹ch x©y dùng theo hîp  ®ång giao nhËn thÇu quy ho¹ch x©y  dùng  ®∙ ký, nÕu  ®ang thùc hiÖn dë  dang th×  tæ chøc  ® îc giao qu¶n lý  lËp quy ho¹ch x©y  dùng vµ  nhµ  thÇu lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng cÇn x¸c  ®Þnh khèi l îng c«ng viÖc quy  ho¹ch  ®∙ thùc hiÖn tríc vµ  sau thêi  ®iÓm cã  hiÖu lùc cña v¨n b¶n nµy. §èi víi nh÷ng   khèi lîng c«ng viÖc quy ho¹ch x©y dùng ®∙ thùc hiÖn vµ ®∙ hoµn thµnh tr íc thêi ®iÓm cã  hiÖu lùc cña v¨n b¶n nµy th×  ¸p dông quy  ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n  ®∙ ban hµnh. §èi víi   nh÷ng khèi lîng c«ng viÖc quy ho¹ch x©y dùng thùc hiÖn tõ thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña v¨n   b¶n nµy th× ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña v¨n b¶n nµy. ­ Nh÷ng c«ng viÖc quy ho¹ch x©y dùng  ®∙ ký  hîp hîp  ®ång giao nhËn thÇu thÇu nh ng  cha thùc hiÖn th× tæ chøc ®îc giao qu¶n lý lËp quy ho¹ch x©y dùng vµ nhµ thÇu lËp ®å ¸n  quy ho¹ch x©y dùng tiÕn hµnh ®iÒu chØnh hîp ®ång giao nhËn thÇu quy ho¹ch x©y dùng cho  phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña v¨n b¶n nµy. ­ Nh÷ng c«ng viÖc quy ho¹ch x©y dùng  ®∙ ký  hîp  ®ång giao nhËn thÇu quy ho¹ch x©y   dùng tríc thêi  ®iÓm cã  hiÖu lùc cña v¨n b¶n nµy theo ph ¬ng thøc hîp  ®ång kh«ng  ®iÒu  chØnh gi¸ th× thùc hiÖn theo hîp ®ång ®∙ ký.  PhÇn II:  ®Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng I. Quy ho¹ch x©y dùng vïng B¶ng 1: §Þnh møc chi phÝ lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng 1 Quy m« (Km2) 50 10 25 500 750 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 30.00 ≤ 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 6. 2 §Þnh møc chi  10, 5,9 3, 2, 1,5 1,2 1,0 0,54 0,29 0,19 0,11 0,09 phÝ 2 8 5 (TriÖu ®ång/ Km2) Ghi chó:  1. §Þnh møc chi phÝ  t¹i b¶ng 1   quy  ®Þnh  ®Ó  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng   trong ph¹m vi ranh giíi hµnh chÝnh cña mét tØnh, mét thµnh phè  trùc thuéc trung   ¬ng  (vïng  tØnh)  vµ  mét huyÖn  (vïng huyÖn).  Tr êng hîp lËp  ®å  ¸n quy  ho¹ch  x©y dùng vïng   kh«ng thuéc ranh giíi mét tØnh, mét thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng hoÆc mét huyÖn th×  ®Þnh møc chi phÝ ®îc ®iÒu chØnh víi c¸c hÖ sè K nh sau: Sè lîng tØnh,  huyÖn thuéc vïng  2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10 quy ho¹ch HÖ sè ®iÒu chØnh  (K) 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,3 ®èi víi vïng liªn  tØnh HÖ   sè   ®iÒu   chØnh  (K)    ®èi víi vïng  1,04 1,08 1,12 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,4 liªn huyÖn 2. §Þnh møc chi phÝ t¹i b¶ng 1 quy ®Þnh  t ¬ng øng víi mËt ®é d©n sè cña ®å ¸n quy   ho¹ch x©y dùng vïng cã  mËt  ®é  d©n sè tõ:  500 ÷  1.000 ngêi/km2. Khi mËt  ®é d©n sè cña  ®å  ¸n  quy ho¹ch vïng kh¸c víi mËt  ®é  d©n nµy th×   ®Þnh møc chi phÝ   ®iÒu chØnh víi c¸c   hÖ  sè K nh  sau: + MËt ®é d©n sè >1.500 ngêi/km2 :           K = 1,2 + MËt ®é d©n sè >1000 ÷  ≤ 1500 ngêi/km2 :  K = 1,1 + MËt ®é d©n sè >100 ÷  
 7. + MËt ®é d©n sè  ≤ 100 ngêi/km2 :       K = 0,5 3. Chi phÝ   ®¸nh gi¸ møc  ®é  ¶nh h ëng  ®Õn m«i trêng cña  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng   vïng chiÕm 7 % trong ®Þnh møc chi phÝ  quy ®Þnh t¹i b¶ng 1. 4. Néi dung, yªu cÇu vµ  sè  lîng s¶n phÈm cña  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng theo   quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ NghÞ ®Þnh vÒ quy ho¹ch x©y dùng. II. Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ B¶ng 2: §Þnh møc chi phÝ lËp ®å ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ Lo¹i ®« thÞ  Lo¹i  ®Æc biÖt, lo¹i 1, lo¹i 2,   c¸c  Lo¹i   3,   c¸c   quËn  Lo¹i   4,   lo¹i   5,   c¸c   ®«  ®« thÞ míi  cña   ®«   thÞ   ®Æc  thÞ míi cã quy m« d©n sè  Quy m« vµ liªn tØnh cã quy m« d©n sè t¬ng ®¬ng biÖt,   c¸c   ®«   thÞ  t¬ng ®¬ng ®Þnh møc chi phÝ míi cã  quy m« d©n  sè t¬ng ®¬ng Quy   m«   d©n   sè   quy  7.00 5.00 3.00 1.50 1.000 500 500 250 100 80 50 30 ≤  10 ho¹ch (ngh×n ngêi)  0 0 0 0 §Þnh   møc   chi   phÝ  11.0 8.60 6.20 3.80 2.800 1.90 1.70 1.25 900 750 650 400 300 (TriÖu ®ång) 00 0 0 0 0 0 0 B¶ng 3: §Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch chung khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ ®Æc thï Quy m« (ha) 200 300 500 1.000 5.000 10.000 15.000 §Þnh møc chi phÝ  2,5 2,0 1,5 1,0 0,3 0,2 0,16 (TriÖu ®ång/ha) Ghi chó: 1. Chi phÝ   ®¸nh gi¸ møc  ®é  ¶nh hëng  ®Õn m«i trêng cña  ®å  ¸n quy ho¹ch chung x©y  dùng ®« thÞ chiÕm 9 % vµ chi phÝ thiÕt kÕ ®« thÞ chiÕm 20 % trong ®Þnh møc chi phÝ quy  ®Þnh t¹i b¶ng 2.
 8. 2. Néi dung, yªu cÇu vµ  sè  lîng s¶n phÈm cña  ®å  ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng  ®«   thÞ theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ NghÞ ®Þnh vÒ quy ho¹ch x©y dùng. III.  Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ B¶ng 4: §Þnh møc chi phÝ lËp ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ Quy m« (ha) 1.00 ≤  5 10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 0 §Þnh møc chi phÝ  30 22 18 14 10 8 7 4,2 3,7 2,5 2,0 1,7 ( TriÖu ®ång / ha )  Ghi chó: 1. §Þnh møc chi phÝ  t¹i b¶ng 4 quy  ®Þnh ®Ó  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®« thÞ, quy ho¹ch chi tiÕt khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ ®Æc thï cã tû lÖ 1/500. Tr êng  hîp lËp ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ, quy ho¹ch chi tiÕt khu c«ng nghÖ cao,   khu kinh tÕ   ®Æc thï  cã  tû  lÖ  1/2.000 th×   ®Þnh møc chi phÝ   ®Ó  lËp lo¹i  ®å  ¸n nµy  ® îc  ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 0,7 so víi ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i b¶ng 4. 2. §Þnh møc chi phÝ  quy ho¹ch chi tiÕt khu c«ng  nghiÖp   ®îc  ®iÒu chØnh víi  hÖ  sè K = 0,55 so víi ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh t¹i b¶ng 4. 3. Chi phÝ   ®¸nh gi¸ møc  ®é  ¶nh hëng  ®Õn m«i trêng cña  ®å  ¸n quy ho¹ch chi tiÕt  x©y dùng ®« thÞ chiÕm 10 % vµ chi phÝ thiÕt kÕ ®« thÞ chiÕm 28 % trong ®Þnh møc chi phÝ   quy ho¹ch t¹i b¶ng 4. 4. Néi dung, yªu cÇu vµ sè lîng s¶n phÈm cña hå s¬ quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®«  thÞ theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ NghÞ ®Þnh vÒ quy ho¹ch x©y dùng. IV. Quy ho¹ch  x©y dùng  ®iÓm d©n c n«ng th«n B¶ng 5: §Þnh møc chi phÝ lËp ®å ¸n qui ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c n«ng th«n
 9. Quy m« (ha) 20 30 50 100 200 ≤  10 §ång b»ng 8,0 6,0 5,2 4,0 2,8 1,9 Trung du 7,2 5,4 4,7 3,6 2,5 1,8 MiÒn nói 6,5 4,8 4,2 3,2 2,3 1,6 Ghi chó: Néi dung, yªu cÇu vµ  sè lîng s¶n phÈm cña  ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng  ®iÓm   d©n c n«ng th«n theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng vµ NghÞ ®Þnh vÒ quy ho¹ch x©y dùng. V.  Mét sè c«ng viÖc kh¸c cña quy ho¹ch x©y dùng B¶ng 6:  §Þnh møc chi phÝ cña mét sè c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m cña chi phÝ  lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng      §¬n vÞ tÝnh: tû lÖ % TT        Chi phÝ lËp ®å ¸n  ≤ 100 300 500 700 1000 2000 4000 ≥  5000 quy ho¹ch (triÖu ®ång) Danh môc c«ng viÖc 1 LËp   nhiÖm   vô     quy   ho¹ch  10,0 6,0 5,0 4,0 3,5 2,5 2,2 2,0 x©y dùng     2 ThÈm   ®Þnh   ®å   ¸n   quy  9,0 5,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,2 2,0 ho¹ch x©y dùng 3 Qu¶n   lý   lËp   quy   ho¹ch  6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,2 2,0 x©y dùng
 10. Ghi chó: Khi mét tæ chøc ®îc giao qu¶n lý lËp c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng cã ph¹m   vi mét vïng, liªn vïng hoÆc toµn quèc th× ®Þnh møc chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý lËp quy   ho¹ch x©y dùng ®îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè tèi ®a: K=2,0 so víi ®Þnh møc chi phÝ quy ®Þnh  t¹i b¶ng 6. B¶ng 7: §Þnh møc chi phÝ lµm m« h×nh quy ho¹ch x©y dùng Tû lÖ m« h×nh 1/10.000 1/5.000 1/2.000 1/1.000 1/500 1/200 §Þnh   møc   chi  5 7 10 12 14 17 phÝ   (triÖu  ®ång/m2) Ghi chó: 1. DiÖn tÝch ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ lµm m« h×nh quy ho¹ch x©y dùng theo ®Þnh møc chi   phÝ quy ®Þnh t¹i b¶ng 7 lµ diÖn tÝch cña m« h×nh quy ho¹ch x©y dùng. 2. §Þnh møc chi phÝ  lµm m« h×nh quy  ®Þnh t¹i b¶ng 7 t¬ng øng víi m« h×nh  ®îc lµm  b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã chÊt lîng tèt; gåm: gç, gç d¸n, xèp, th¹ch cao, mica, ®Ò can,   s¬n mµu, ...vv. Phô lôc híng dÉn lËp dù to¸n chi phÝ lËp quy ho¹ch x©y dùng (§èi víi c¸c c«ng viÖc lËp quy ho¹ch cã yªu cÇu ph¶i lËp dù to¸n chi phÝ) ­­­­­­ TT Thµnh phÇn chi phÝ DiÔn gi¶i chi phÝ Thµnh tiÒn (®) 1 Chi phÝ vËt liÖu: ­   Mua   c¸c   sè   liÖu,   tµi  Khèi   lîng   x   ®¬n  liÖu gi¸
 11. ­ Mua b¶n ®å c¸c lo¹i .............. ­ V¨n phßng phÈm: giÊy,  mùc, bót... 2 Chi phÝ nh©n c«ng: ­   TiÒn   l¬ng   vµ   phô   cÊp  C«ng  x ®¬n gi¸ l¬ng, BHXH, BH y tÕ  cña  ............. bé   phËn   trùc   tiÕp   thùc  hiÖn: + Chñ nhiÖm ®å ¸n + KiÕn tróc s .... + Kü s .... + Kü thuËt viªn .... 3 Chi   phÝ   khÊu   hao   m¸y,   thiÕt bÞ: ­ M¸y tÝnh ­ M¸y (thiÕt bÞ) kh¸c 4 Chi   phÝ   héi   nghÞ,   héi   Theo quy ®Þnh th¶o, häp th«ng qua c¸c   bíc: 5 Chi phÝ qu¶n lý: ­   TiÒn   l¬ng   vµ   phô   cÊp  C«ng  x ®¬n gi¸ l¬ng, BHXH, BH y tÕ  cña  ............. bé phËn qu¶n lý ­   Chi   phÝ   cho   c¸c   dich  Khèi   lîng     x   ®¬n  vô c«ng céng: TiÒn ®iÖn,  gi¸ níc, vv... ............. ­ Th«ng tin liªn l¹c ­ C«ng t¸c phÝ ­ Chi phÝ ®µo t¹o  ­ TiÕp kh¸ch ­   C¸c   chi   kh¸c   cã   liªn  quan
 12. 6 Thu nhËp chÞu thuÕ  tÝnh   6%x(1+2+3+4+5) tríc: 7 ThuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   Møc thuÕ  suÊt theo  (VAT): quy   ®Þnh   x  (1+2+3+4+5+6) 8 Dù phßng phÝ 10%: 10%   x  (1+2+3+4+5+6+7)      Tæng céng (1 ®Õn 8) (NguyÔn Hång Qu©n)
Đồng bộ tài khoản