Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  1. C ~ N HOA xA H@ N - V@TNAM G G Doc Ifjp - T y do - H ~ n h huc p QUYET DtNH 716 viec ssira dhi met sb di6u ciia Quy djoh quHn If tern buu chinh hPnh k&mthe0 ~ u ~djnhtsb 16/2005/QD-BBCVT ngay 29/4/2005 i c i a Be t r w h g Bi) Buu chinh, ~ i g th6ng n B O T R U ~ N G Q T H ~ N G IN VA TRUYEN T H ~ N G B T CHn cir Phhp lenh Buu chinh, ~ i 8 tn h6ng ngay 25 thang 5 nirn 2002; C in cir Nghi dinh s8 157/2004/ND-CP ngay 18 t h h g 8 nirn 2004 c8a Chinh phb quy djnh chi tikt thi hhiinh mot s6 di&ucua Ph$ lenh Buu chinh, vizn th6ng V& BUUchinh; Theo d&nghi cua Vu tnrbng Vu Buu chinh, ~ i e 1. Sua dbi mot s6 di&ucua Quy dinh quAn 1 tern buu chinh ban h h h 9 u k&rnthe0 ~ u y dinh s6 16/2005/QD-BBCVT ngay 29 thhng 4 n iin 2005 c ~ a h B$ tnrimg B$ Buu chinh, vi8n th6ng: 1. Sira d8i k h o h 1 va khoAn 2 ~ i &1u nhu sau: 0 "1. B$ ThBng tin vh ~ r u ~ t& n ban hanh q uyh dinh in tem (tern phat h6ng hanh rniri, tem phat hanh lai) tren c a s6. chuong trlnh d&tPi hPng nirn, hb so trinh duyet m iu thikt kk do Buu chinh Viet Nam trinh (Phg Zvc 3 ). 2. B Th6ng tin vP ~ r u ~ t& n quykt dinh d m vi thqc hien vi&cin tern O h6ng nh$m dArn bAo c hit luqng va b b rn@tern." t 2. Sira d8i k h o h 6 va k h o h 7 ~ i &23 nhu sau: u " 6. D&xu& in dk tern (d8i viri t r u h g hpp in dk). D&x u6t in dk tern bao g6rn rnuc dich, 1 do, ten rnmh tern, noi dung in dk (ti& d&,h i Anh, bi6u trung, 9 Ij i@, gi8 in trCn rn@tern). h t 7. D&x uit in tern phiit hPnh lai (d6i viri tnrimg hqp phat hhanh lai). D&xu& bao g6m bao c io chi tikt v&rnmh tern d u kikn in lai (muc dich, 19 do, ten rniu tern)." 3. Sua d6i Phu luc 3 vP Phu luc 4 (theo m h dinh kkm).
  2. £lieu 2. QuY6t dinh nay cc6 hi@ lgc sau mubi 15m (15) ngPy, k$ tir ngay d5ing C8ng bao. \ - ~ i a u . Chanh v5n phbng, cac VU t m h g , Thu tnrimg co. quan, don vi 3 7 thuoc Ba ThGng tin vP Truy&ntheng, chc G i h ddac S& ThGng tin vB Truy&n I thbng, ~ 6 giam ddac Tap d oin Blru chinh ~ i thBng Viet Nam va cac t6 chuc, n~ & '?a -- . ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi h5nh Quy6t d b h nay. c ..It - -- -- - KT. BO TRU'~'NGk t , T H~~TRU'ONG No?nhan: - Nhu di&u3; - Bij tnrbng v A chc ThC t nrhg; - V&nphbng Chinh p hl; - Chc BQ, ca quan ngang BQ, c u quan thuijc CP; - UBND chc tinh t h b h ph6 tqrc thugc TW; - Cyc ki&mtra vb b ln (Bij T u Phhp); - Cang b b ; - Website Chinh ph6; - LUUVT, PC, BC.
  3. PHU LUC 3: MAU QUYET DINH IN TEM WNG OA aHOI &N G H W$T NAM BO THONG TIN VA T R U Y ~ N H6NG T H ~ Doc I$p - TIJdo - Hanh phuc QUYET DINH " ..." V&v itc in bi) tem bull chinh BO TRU'dNG BO T H ~ N G IN VA TRUYEN T H ~ N G T h6ng ngay 25 thhng 5 n5m 2002; C5n cir Phhp lenh Buu chinh, ~ i 8 tn Can c u Nghi dinh s 6 157/2004/ND-CP ngay 18 thhng 8 n5m 2004 cua Chinh phu quy dinh chi ti& thi h inh mat s 6 di&ucua Phhp lenh Buu chinh, ~ i $ n thBng v&Buu chinh; Theo d&nghi cua Vu tnrimg Vu Buu chinh, Di&u1. Giao Buu chinh Viet Nam in b tern buu chinh " ... ",g6m ... Q m h tem (vB ... blbc), tai ..., bang p humg phhp in ..., chi ti& cu th&nhlr sau: TCn m i u tem, blhc Gifi mgt Di6u 2. Chhnh V5n phdng, VU tnrimg V u Buu chinh, Vu tnrimg Vy K& hoach - TBi chinh va ~ 6 Gihm ~6c Buu chinh Vi&tNam chiu trhch nhiem thi nd h h h quy&tdinh nay. No?nh@n: - Nhu di&u2 ; - Bo Tiii chinh; - LUUVT, BC.
  4. PHU LUC 4: MAU QWET DINH PHAT HANH TEM CONG HOA fiHOI &N G H V@T NAM I T H ~ N GLN VA T R U Y IT H ~ N G @ ~ ~ T Doc l$p - Tq d o - Hanh phuc ':*thdng ... nbm ... ~6: H h NGi,nghy IQD-BTTTT - ,.1 - c' QUYET D INH V&v iec p hlt hhnh bij &$ uu chinh , i:.+ ca i tt b . r h + TRUYEPS BO TRU'&NG BO T H ~ N G IN V A TH~NG T '; ! C5n cir Phap l&nhB uu chinh, ~ i $ tn hang ngay 2 5 thiing%.5';l5rn 2002; C5n ccir Nghi djnh s b 157/2004/ND-CP ngay 18 thang 8 n5rn 2004 c6a Chinh phu quy dinh chi ti& thi h inh mat s b d i b cua Ph$ I&nhB uu chinh, ~ i z n th6ng v&B uu chinh; Theo d &nghi cua Vu t n r h g Vu B uu chinh, QUYET DINH: h6ng phiit h inh b e tern b uu chinh rniri " ... " ~ i B u . B a B uu chinh, ~ i z tn 1 (Tern ...). B a tern c 6 mii s 6 ..., &rn .. . rngu tern (va .. . blbc) viri gia rn@tva rnii I U s6 rniu nhu sau: Ten m i u tem, b16c Gih miit MGs6 - Khu6n kh$: ... mm (tern), ... rnrn (bl6c) - s tern inlrnat tb: b ... tern. ... - Hoa sy thi&tk&: D i h 2. BO tern nay duoc phiit hanh tir ngay . .. 1 ... 1 ... d&nngay ... 1 ... I.... Diku 3. Chhnh Van phbng, Vu t m h g Vu B uu chinh, Vu tmcbng Vu K& hoach - Tai chinh va ~ 6 Giam ~6c B uu chinh Viet Nam chiu triich nhiem thi nd hhnh quy&tdjnh nAy. NoS nh@n: - N hu di&u3; - Bij TBi chinh; - B b N hin d in; - BAo Buu di$n Vi$t Nam; - Hai tern Vi$t Nam; - LUUVT, BC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản