Quyết định 06/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
135
lượt xem
12
download

Quyết định 06/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. Céng hoµ  x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Bé x©y dùng §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: 06/2008/Q§­BXD Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2008 QuyÕt ®Þnh  V/v ban hµnh Quy chÕ cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y  dùng Bé trëng Bé X©y dùng   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   17/2008/N§­CP   ngµy   04/02/2008  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n  vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§­CP ngµy 13/6/2007 cña  ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Kinh tÕ  X©y dùng vµ  ViÖn  trëng ViÖn Kinh tÕ X©y dùng. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy chÕ cÊp  chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng". §iÒu 2.  QuyÕt  ®Þnh nµy  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh  sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh  phñ,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng   vµ   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn: kt. Bé trëng Thø trëng ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc; ­ V¨n phßng Quèc héi; ­ V¨n phßng ChÝnh phñ; ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ®∙ ký ChÝnh phñ; ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n  tèi cao; ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; ­ UBND, H§ND c¸c tØnh, thµnh phè trùc   thuécTW;     §inh TiÕn Dòng ­ Së X©y dùng c¸c tØnh, TP.  trùc thuéc   TW;
 2. ­ Website ChÝnh phñ; ­ Côc KiÓm tra v¨n b¶n Bé T ph¸p; ­ C«ng b¸o; ­ Lu VP,  Vô KTXD, ViÖn KTXD,  C.300.  
 3. Quy chÕ cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 06/2008/Q§­BXD  ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé X©y dùng) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. Quy chÕ  nµy quy  ®Þnh viÖc cÊp chøng  chØ kü  s  ®Þnh   gi¸   x©y   dùng   theo   §iÒu   18   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  99/2007/  N§­CP ngµy 13/ 6/2007 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n  lý chi phÝ ®Çu t ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  ®îc cÊp theo  quy  ®Þnh cña Quy chÕ  nµy lµ  c¬  së   ®Ó  c¸c c¸ nh©n, tæ   chøc thùc hiÖn ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông 1. Chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng cÊp cho c¸ nh©n  lµ   c«ng   d©n   ViÖt   Nam,   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc  ngoµi,   ngêi   níc   ngoµi   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   theo   quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy. 2. Ngêi níc ngoµi vµ  ngêi ViÖt Nam cã  chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng do níc ngoµi cÊp cßn gi¸ trÞ  th×  ®îc c«ng nhËn vµ  sö  dông  ®Ó  ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam. Chøng  chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng do níc ngoµi cÊp ph¶i  ®îc  dÞch ra tiÕng ViÖt cã  c«ng chøng hoÆc chøng thùc theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam   vµ   ph¶i   göi   cho   c¬  quan qu¶n lý ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y  dùng   c«ng   tr×nh   t¹i   ®Þa   ph¬ng   n¬i   hµnh   nghÒ   ®Ó   theo  dâi, qu¶n lý. 3. C¸ nh©n lµ  c«ng chøc  ®ang lµm viÖc trong c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc th× kh«ng ®îc cÊp chøng chØ kü  s ®Þnh gi¸ x©y dùng theo Quy chÕ nµy. Ch¬ng II §iÒu kiÖn n¨ng lùc, ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, tæ  chøc ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
 4. §iÒu 3. Néi dung c«ng viÖc t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh T vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao  gåm c¸c c«ng viÖc sau: 1. LËp, thÈm tra tæng møc  ®Çu t  cña dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh; 2. §¸nh gÝa hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng  tr×nh; 3. X¸c ®Þnh ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh,  chØ sè gi¸ x©y dùng; 4. §o bãc khèi lîng c«ng tr×nh; 5. LËp, thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh; 6. Lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; 7. X¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ hîp ®ång trong ho¹t  ®éng x©y dùng; 8. KiÓm so¸t chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh; 9. LËp hå s¬ thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång; 10. Thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña dù ¸n ®Çu  t x©y dùng c«ng tr×nh; 11. C¸c c«ng viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng  c«ng tr×nh kh¸c.   §iÒu 4. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸ nh©n, tæ chøc  ho¹t  ®éng  t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu  t  x©y   dùng  c«ng  tr×nh  1. C¸ nh©n ho¹t ®éng ®éc lËp vÒ t vÊn qu¶n lý chi  phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng  c«ng   tr×nh   ph¶i   ®¸p  øng  c¸c   ®iÒu   kiÖn sau: a) Cã chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng; b) Cã   ®¨ng ký  kinh doanh ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi   phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt.
 5. 2. Tæ chøc ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Tæ chøc t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh h¹ng 1: cã Ýt nhÊt 5 kü s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  h¹ng 1; b) Tæ chøc t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh h¹ng 2: cã Ýt nhÊt 3 kü s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  h¹ng 2 hoÆc 1 kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1.    §iÒu   5.   Ph¹m  vi   ho¹t  ®éng  cña  c¸   nh©n,  tæ   chøc  ho¹t  ®éng  t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu  t  x©y   dùng  c«ng  tr×nh 1. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸ nh©n ho¹t ®éng ®éc lËp  t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: a)   C¸ nh©n cã  chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  h¹ng 1  ®îc thùc hiÖn mét hoÆc mét sè  c«ng viÖc t  vÊn  qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i  §iÒu 3 cña Quy chÕ  nµy  ®èi víi c¸c dù  ¸n quan träng   quèc gia, dù  ¸n nhãm A, B;  ®îc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c  c«ng viÖc t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh  ®èi víi c¸c dù  ¸n nhãm C, dù  ¸n chØ yªu cÇu lËp   b¸o c¸o kinh tÕ ­ kü thuËt; b)   C¸   nh©n   cã   chøng   chØ   kü   s  ®Þnh   gi¸   x©y   dùng  h¹ng 2  ®îc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t  vÊn qu¶n lý  chi  phÝ   ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nh c¸ nh©n cã  chøng chØ  kü s  ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1, trõ c¸c c«ng viÖc sè 1,   2, 5, 6 vµ  8 quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Quy chÕ  nµy  ®èi  víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A, B; ® ­ îc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc t  vÊn qu¶n lý  chi  phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm C   vµ   c¸c   dù   ¸n   chØ   yªu   cÇu   lËp   b¸o   c¸o   kinh   tÕ   ­   kü   thuËt. 2. Ph¹m vi ho¹t  ®éng cña tæ chøc häat  ®éng t  vÊn  qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: a) Tæ chøc t vÊn qu¶n lý  chi phÝ  h¹ng 1:  ®îc thùc  hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc t vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®èi víi c¸c dù  ¸n quan träng quèc  gia, dù ¸n nhãm A, B, C, dù ¸n chØ yªu cÇu lËp b¸o c¸o  kinh tÕ ­ kü thuËt;
 6. b) Tæ chøc t vÊn qu¶n lý  chi phÝ  h¹ng 2:  ®îc thùc  hiÖn   c¸c   c«ng   viÖc   t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y  dùng c«ng tr×nh nh tæ chøc t vÊn qu¶n lý  chi phÝ  h¹ng  1, trõ  c«ng viÖc sè  1, 2, 5, 6 vµ  8 quy  ®Þnh t¹i §iÒu  3 cña Quy chÕ  nµy  ®èi víi c¸c dù  ¸n quan träng quèc   gia; c) §èi víi tæ chøc cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn xÕp h¹ng:  ®îc  thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®èi víi c¸c dù  ¸n chØ yªu cÇu lËp   b¸o c¸o kinh tÕ­kü thuËt. Ch¬ng III Tæ chøc cÊp chøng chØ  kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng  §iÒu 6. Chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng 1. Chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng gåm c¸c néi  dung chñ yÕu sau: a) Sè chøng chØ vµ lÇn cÊp chøng chØ; b) C¸c th«ng tin vÒ c¸ nh©n cña ngêi ®îc cÊp chøng  chØ; c) Tr×nh ®é chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o; d) H¹ng kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng; e) Tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ. 2. MÉu cña chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng theo  mÉu t¹i Phô  lôc sè  1 cña Quy chÕ  nµy. Chøng chØ kü  s   ®Þnh   gi¸   x©y   dùng   cã   kÝch   thíc   85   mm   x   125   mm,   b×a  cøng mµu xanh ®Ëm, trong ruét cã 2 trang mµu tr¾ng.  3. C¸ch  ®¸nh sè  chøng chØ vµ  lÇn cÊp chøng chØ kü  s ®Þnh gi¸ x©y dùng nh sau: a) Sè chøng chØ bao gåm 2 nhãm sè: ­ Nhãm sè  thø nhÊt: theo sè  m∙  ®iÖn tho¹i cña  ®Þa  ph¬ng (tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng); ­ Nhãm sè  thø hai: sè  thø tù  cña chøng chØ gåm cã  4 ch÷ sè; Hai nhãm sè   ®îc nèi víi nhau b»ng dÊu g¹ch ngang  (­).
 7. b) LÇn cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng: ­ CÊp lÇn ®Çu: ghi lµ cÊp lÇn ®Çu; ­ CÊp l¹i: ghi theo sè lÇn cÊp l¹i. §iÒu 7. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y  dùng 1. Ngêi  ®îc cÊp chøng chØ  kü   s  ®Þnh  gi¸  x©y  dùng  h¹ng 2 ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã   ®Çy  ®ñ  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, kh«ng bÞ  cÊm  hµnh   nghÒ   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn,   kh«ng ®ang trong t×nh tr¹ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù, chÊp hµnh ¸n ph¹t tï; b)   Cã   b»ng   tèt   nghiÖp   tõ   cao   ®¼ng   trë   lªn   thuéc  chuyªn ngµnh kinh tÕ, kinh tÕ­kü thuËt, kü thuËt do tæ  chøc hîp ph¸p cña ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi cÊp vµ   ®ang  thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã  liªn quan  ®Õn qu¶n lý  chi  phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c)   Cã   giÊy   chøng   nhËn   ®∙   qua   ®µo   t¹o,   båi   d ìng  nghiÖp vô   ®Þnh gi¸ x©y dùng theo qui  ®Þnh cña Bé  X©y  dùng;  d) Cã  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸  x©y dùng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña Quy chÕ  nµy vµ   ®∙ nép lÖ phÝ cho c¬ quan cÊp chøng chØ theo quy ®Þnh; ®) Cã  5 n¨m tham gia ho¹t  ®éng x©y dùng tríc thêi  ®iÓm xin cÊp chøng chØ; e) §∙ trùc  tiÕp thùc hiÖn   Ýt nhÊt  5 c«ng viÖc  t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh     quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Quy chÕ nµy. 2. Ngêi  ®îc cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gÝa x©y dùng  h¹ng 1 ngoµi viÖc  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn cña kü  s   ®Þnh  gi¸   x©y   dùng   h¹ng   2   cßn   ph¶i   ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu   kiÖn  sau:   a) Cã   Ýt nhÊt 5 n¨m liªn tôc tham gia ho¹t  ®éng  t vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÓ  tõ 
 8. thêi  ®iÓm  ®îc cÊp chøng chØ   kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  h¹ng 2; b) §∙ trùc  tiÕp thùc hiÖn   Ýt nhÊt  5 c«ng viÖc  t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   (c«ng  viÖc sè  1, 2, 5, 6 vµ  8) quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Quy  chÕ  nµy cña dù  ¸n quan träng quèc gia hoÆc dù  ¸n nhãm   A; c) §∙ tham gia kho¸ båi dìng, cËp nhËt kiÕn thøc  vÒ   c¬   chÕ   chÝnh   s¸ch   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   vµ  nghiÖp vô  t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng; 3. Trêng hîp ngêi  ®Ò  nghÞ  cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh  gi¸ x©y dùng h¹ng 1 cha cã chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸ x©y  dùng h¹ng 2, nÕu t¹i thêi  ®iÓm  ®Ò  nghÞ  cÊp chøng chØ  ®∙ cã  10 n¨m liªn tôc tham gia lËp, qu¶n lý  chi phÝ   x©y dùng vµ ®∙ trùc tiÕp thùc hiÖn Ýt nhÊt 5 c«ng viÖc   t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (trong  sè  c¸c c«ng viÖc sè  1, 2, 5, 6, 7 vµ  8) quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 3 cña Quy chÕ  nµy cña dù  ¸n quan träng quèc gia   hoÆc dù  ¸n nhãm A th×   ®îc cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸  x©y dùng h¹ng 1. §iÒu 8. ThÈm quyÒn cÊp chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸ x©y  dùng  1. Bé  X©y dùng thèng nhÊt qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  viÖc  cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng trong ph¹m vi c¶  níc. 2.   Së   X©y   dùng   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng tæ chøc cÊp chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  cho c¸c c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. §iÒu 9. Tr×nh tù, thñ  tôc cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh  gi¸  x©y dùng 
 9. 1. Ngêi  ®Ò nghÞ cÊp chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  göi  01 bé  hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña Quy chÕ  nµy tíi Së X©y dùng n¬i ®¨ng ký cÊp chøng chØ. 2.  Së  X©y dùng  tiÕp nhËn vµ  kiÓm tra hå  s¬, yªu cÇu  bæ sung hå s¬ nÕu thiÕu hoÆc kh«ng hîp lÖ. 3. Trong thêi gian tèi  ®a 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Së  X©y dùng xÐt, cÊp chøng   chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i Quy   chÕ nµy. 4. ViÖc thu vµ  sö  dông lÖ  phÝ  cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Bé  Tµi  chÝnh. §iÒu 10. Hå s¬  ®Ò nghÞ cÊp chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸  x©y dùng 1. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y  dùng h¹ng 2 bao gåm c¸c tµi liÖu sau: a)   §¬n   ®Ò   nghÞ   cÊp  chøng   chØ  kü   s  ®Þnh   gi¸   x©y  dùng theo mÉu t¹i Phô  lôc sè  2 cña theo Quy chÕ  nµy,   cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ (x∙, ph êng, thÞ  trÊn)   n¬i   c  tró   hoÆc   cña   c¬   quan,   tæ   chøc   n¬i   lµm  viÖc; b) 02 ¶nh mÇu cì  3x4 chôp trong vßng 6 th¸ng tÝnh  ®Õn ngµy ®Ò nghÞ cÊp chøng chØ;  c) B¶n sao cã  chøng thùc c¸c v¨n b»ng, giÊy chøng  nhËn  ®∙ qua  ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô   ®Þnh gi¸ x©y  dùng, b¶n sao chøng minh nh©n nh©n d©n hoÆc hé  chiÕu   cña ngêi ®Ò nghÞ cÊp chøng chØ; d) B¶n khai kinh nghiÖm c«ng t¸c chuyªn m«n liªn  quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y  dùng c«ng tr×nh theo mÉu t¹i Phô  lôc sè  3 cña Quy chÕ   nµy, cã  x¸c nhËn cña c¬  quan, tæ chøc trùc tiÕp qu¶n  lý hoÆc cña chñ ®Çu t. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ n©ng h¹ng chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸  x©y dùng h¹ng 1 bao gåm c¸c tµi liÖu sau: a) §¬n  ®Ò  nghÞ  n©ng h¹ng kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  theo mÉu t¹i Phô lôc sè 4 cña Quy chÕ nµy;
 10. b) 02 ¶nh mÇu cì  3x4 chôp trong vßng 6 th¸ng tÝnh  ®Õn ngµy ®Ò nghÞ n©ng h¹ng;  c) B¶n sao chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 2  (trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 cña §iÒu 7);  d) Chøng nhËn tham gia kho¸ båi dìng cËp nhËt kiÕn  thøc vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ  nghiÖp vô  t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh; ®) B¶n khai kinh nghiÖm c«ng t¸c chuyªn m«n liªn  quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y  dùng c«ng tr×nh theo mÉu t¹i Phô  lôc sè  3 cña Quy chÕ   nµy cã x¸c nhËn cña c¬ quan, tæ chøc trùc tiÕp qu¶n lý   hoÆc cña chñ ®Çu t. §iÒu 11. CÊp l¹i chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng 1.   Chøng   chØ   kü   s  ®Þnh   gi¸   x©y   dùng   ®îc   cÊp   l¹i  trong c¸c trêng hîp chøng chØ bÞ r¸ch, n¸t hoÆc bÞ mÊt   . 2. §iÒu kiÖn  ®Ó   ®îc cÊp l¹i chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸  x©y dùng: a) Cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  cÊp l¹i chøng chØ kü  s   ®Þnh gi¸  x©y dùng; b) Cã  chøng chØ cò   ®èi víi trêng hîp bÞ  r¸ch, n¸t.  Cã  giÊy x¸c minh cña c¬  quan c«ng an hoÆc chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng ®èi víi trêng hîp bÞ mÊt chøng chØ; c) Cã  b¶n kª khai kÕt qu¶ ho¹t  ®éng t vÊn qu¶n lý  chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo chøng chØ ®∙ ®­ îc   cÊp,   cã   x¸c   nhËn   cña   c¬   quan,   tæ   chøc   trùc   tiÕp  qu¶n lý hoÆc cña chñ ®Çu t. 3. Thñ tôc cÊp l¹i chøng chØ: a) Ngêi xin cÊp l¹i chøng chØ nép hå  s¬  theo c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. C¬  quan cÊp  chøng chØ xem xÐt, cÊp l¹i chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸ x©y  dùng   cho   c¸c   c¸   nh©n   ®ñ   thñ   tôc   theo   quy   ®Þnh.   Thêi   gian   cÊp   l¹i   trong   vßng   10   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   khi  nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ; b)   Néi   dung   cña   chøng   chØ   míi   ®îc   ghi   ®óng   nh  chøng chØ cò.
 11. §iÒu 12. QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña ngêi  ®îc cÊp chøng  chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng 1. Ngêi  ®îc cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  cã c¸c quyÒn sau: a) §îc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t vÊn qu¶n lý chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo h¹ng kü  s  ®Þnh gi¸ x©y  dùng ®îc cÊp; b) §îc ký  hå  s¬  s¶n phÈm cña c¸c c«ng viÖc t  vÊn  qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) §îc khiÕu n¹i, tè c¸o nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy; d) §îc thùc hiÖn c¸c quyÒn kh¸c theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 2. Ngêi  ®îc cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng cã  c¸c nghÜa vô sau: a) ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ngêi sö  dông lao  ®éng, chñ  ®Çu t vµ  ph¸p luËt vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng theo néi dung   hîp   ®ång   t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh ®∙ ký kÕt; b) Ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh  ®óng víi   h¹ng kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng  ®îc  cÊp; c)   Kh«ng   ®îc   cho   ngêi   kh¸c  thuª,   mîn   chøng   chØ   ®Ó  hµnh nghÒ; d) Kh«ng ®îc tù ý tÈy xo¸, söa ch÷a chøng chØ; ®)   Kh«ng   ®îc   vi   ph¹m   c¸c   yªu   cÇu   vÒ   ®¹o   ®øc   nghÒ  nghiÖp; e) Hµng n¨m cung cÊp th«ng tin cho Së  X©y dùng n¬i  ho¹t  ®éng t  vÊn vÒ  c¸c ho¹t  ®éng cã  liªn quan  ®Õn t   vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sau khi  ®îc   cÊp   chøng   chØ.   Néi   dung   th«ng   tin   cung   cÊp   theo  mÉu t¹i Phô lôc sè 5 cña Quy chÕ nµy; g) XuÊt tr×nh chøng chØ vµ  chÊp hµnh c¸c yªu cÇu vÒ  thanh tra, kiÓm tra khi c¸c c¬  quan cã  thÈm quyÒn yªu  cÇu. §iÒu 13. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Së X©y dùng 1.  Së X©y dùng cã quyÒn:
 12. a) KiÓm tra vµ  xÐt duyÖt hå  s¬   ®¨ng ký  cÊp chøng  chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng theo quy ®Þnh; b) Kh«ng cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng cho  c¸   nh©n   kh«ng   ®ñ   ®iÒu  kiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÒu  7   cña Quy chÕ nµy; c) KiÓm tra, qu¶n lý  ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi  phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ®Þa ph¬ng; d) Thu håi chøng chØ, xö  lý  theo thÈm quyÒn hoÆc  ®Ò  nghÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn xö  lý  c¸c vi ph¹m trong   ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh. 2. Së X©y dùng cã nghÜa vô:  a) Cung cÊp th«ng tin cho c¸c  ®èi tîng liªn quan  vÒ viÖc cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng; b) TiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ kü s  ®Þnh  gi¸ x©y dùng; c) CÊp chøng chØ cho c¸c c¸ nh©n cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  theo ®óng quy ®Þnh; d) Hµng n¨m cËp nhËt th«ng tin trªn m¹ng qu¶n lý  ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh  cña  Bé   X©y   dùng  vµ   c¸c   th«ng   tin   cã  liªn   quan   ®Õn viÖc cÊp chøng chØ;  ®) Lu gi÷  hå  s¬  gèc vµ  qu¶n lý  c¸c c¸ nh©n ho¹t  ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Ch¬ng IV KiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m §iÒu   14.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   c¬   quan   trong   viÖc  qu¶n lý cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng 1. Tr¸ch nhiÖm cña Bé X©y dùng: a) KiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ  nµy  trong ph¹m vi c¶ níc; b) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o vÒ  nh÷ng hµnh vi vi  ph¹m Quy chÕ nµy.  2. Tr¸ch nhiÖm cña Së X©y dùng:
 13. a) KiÓm tra, thanh tra ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi  phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh trong ph¹m vi  ®Þa giíi  hµnh chÝnh qu¶n lý; b) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo thÈm quyÒn. §iÒu 15. Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi  ®îc cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng sÏ  bÞ  thu håi chøng chØ khi vi ph¹m mét trong c¸c trêng  hîp sau ®©y: a) Tù   ý  tÈy xo¸, söa ch÷a chøng  chØ, cho mîn hoÆc  cho thuª chøng chØ; b) Vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ; c) Sau 3 n¨m kh«ng ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; d)   Kh«ng   tham   gia   c¸c   kho¸   båi   dìng  cËp  nhËt   kiÕn  thøc vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ  nghiÖp vô  t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh theo quy ®Þnh. 2. C¸c tæ chøc,  c¸ nh©n cã  liªn quan  ®èi víi viÖc  cÊp chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng nÕu vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy th× tuú møc ®é vi ph¹m, ngoµi   viÖc   bÞ   xö   lý   theo   Quy   chÕ   nµy   cã   thÓ   bÞ   xö   lý   kû   luËt, xö  lý  hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu   16.   Quy   ®Þnh   ®èi   víi   trêng   hîp   cha   ®ñ   ®iÒu  kiÖn cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gÝa x©y dùng 1. C¸ nh©n cã tr×nh ®é trung cÊp chuyªn ngµnh kinh  tÕ, kinh tÕ­kü thuËt, kü thuËt ®ang thùc hiÖn c¸c c«ng  viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng vµ cã giÊy chøng   nhËn  ®∙ qua  ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô   ®Þnh gi¸ x©y  dùng th× ®îc ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y  dùng c«ng tr×nh  ®èi víi c¸c dù  ¸n chØ yªu cÇu lËp b¸o   c¸o kinh tÕ­kü thuËt. 2. C¸ nh©n cã  b»ng cÊp chuyªn m«n phï  hîp víi yªu  cÇu cña ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng 
 14. c«ng   tr×nh   nhng   cha   cã   chøng   chØ   kü   s  ®Þnh   gi¸   x©y  dùng  ®îc tham gia thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t  vÊn qu¶n  lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nhng kh«ng ®îc ký  hå s¬ s¶n phÈm cña c¸c c«ng viÖc t vÊn qu¶n lý chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 17. Tæ chøc thùc hiÖn vµ hiÖu lùc thi hµnh 1.   C¨n   cø   c¸c   quy   ®Þnh   cña   Quy   chÕ   nµy,   Së   X©y  dùng cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai viÖc cÊp chøng  chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng vµ  qu¶n lý  ho¹t  ®éng t  vÊn  qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy chÕ  nÕu cã  víng  m¾c,   ®Ò   nghÞ   c¸c   c¸   nh©n,  tæ   chøc  cã   liªn  quan   ph¶n   ¸nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt. 3. C¸c chøng chØ liªn quan  ®Õn  ®Þnh gi¸ x©y dùng  ®∙  ®îc cÊp kh«ng theo quy  ®Þnh cña Quy chÕ  nµy kh«ng  cã  gi¸ gi¸ trÞ  ph¸p lý   ®Ó  ho¹t  ®éng t vÊn qu¶n lý  chi  phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
 15. Phô lôc 1 MÉu chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 06 /2008/Q§­BXD  ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé X©y dùng)           Tªn c¬ quan cÊp chøng chØ ¶nh 3x4 cña  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ngêi ®îc  cÊp chøng  chØ (®ãng dÊu  næi cña c¬  quan cÊp  chøng chØ) chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng Th«ng   tin   c¸   nh©n   cña   ngêi   ®îc  cÊp chøng chØ: ­ Sè CMND (hoÆc hé chiÕu) Sè chøng chØ : (*)       ­   Ngµy   cÊp   CMND:                           LÇn cÊp: N¬i cÊp CMND: ­ Quèc tÞch: Trang b×a 1 (mµu xanh ®Ëm) Trang 2 (mµu tr¾ng) céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Tr¸ch nhiÖm cña ngêi  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ®îc cÊp chøng chØ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thñ trëng c¬ quan cÊp chøng           ­ Ho¹t  ®éng t  vÊn qu¶n lý  chi  chØ phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh theo  qui ®Þnh.       ­ CÊp cho «ng/bµ:          ­ Kh«ng  ®îc tÈy xo¸, söa ch÷a       ­ Ngµy th¸ng n¨m sinh: néi dung chøng chØ.      ­ N¬i thêng tró:      ­ Kh«ng ®îc cho thuª, mîn chøng       ­ Tr×nh ®é chuyªn m«n: chØ nµy ®Ó hµnh nghÒ.     Chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ h¹ng:                      ........., ngµy .....  th¸ng ..... n¨m .....  Thñ trëng c¬ quan cÊp chøng chØ                                ( Ký,  ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) Trang 3 (mµu tr¾ng) Trang 4 (mµu xanh ®Ëm)
 16.     Ghi chó: (*) Sè chøng chØ ghi theo vÝ dô sau: chøng chØ kü s  ®Þnh gi¸ x©y dùng cÊp  ë  Hµ  Néi ghi lµ: 04­0001; t¹i TPHCM ghi   lµ: 08­0001...vv. 
 17. Phô lôc 2 §¬n ®Ò nghÞ cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 06/2008/Q§­BXD  ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé X©y dùng) céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam LÇn ®¨ng ký  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  cÊp chøng  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ chØ .............         ..........,   ngµy.....   th¸ng.....   ........ n¨m........  §¬n ®Ò nghÞ cÊp chøng chØ kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng  KÝnh göi: Së X©y  dùng...................................... 1. Tªn c¸ nh©n: 2. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:  3. N¬i sinh: 4. Quèc tÞch: 5. Sè chøng minh nh©n d©n (hoÆc sè hé chiÕu): 6. §Þa chØ thêng tró: ­ Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ: ­ E.mail: ­ Webside: 7. §Þa chØ n¬i c«ng t¸c (nÕu cã): 8. Tr×nh ®é chuyªn m«n: ­ V¨n b»ng chuyªn m«n ®∙ ®îc cÊp; ­   GiÊy   chøng   nhËn   ®∙   qua   ®µo   t¹o,   båi   dìng  nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng ®∙ ®îc cÊp. 9 Kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp: ­ Thêi gian  ®∙ ho¹t  ®éng trong lÜnh vùc  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; ­ Nh÷ng c«ng viÖc liªn quan  ®Õn t vÊn qu¶n lý  chi   phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   ®∙   thùc   hiÖn  theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Quy chÕ nµy.  §Ò  nghÞ   ®îc  cÊp chøng  chØ  kü  s  ®Þnh  gi¸ x©y  dùng h¹ng: ... T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé néi dung trong  ®¬n nµy vµ  cam kÕt hµnh nghÒ  theo  ®óng chøng chØ  kü s ®Þnh gi¸ ®îc cÊp vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p luËt cã liªn quan.
 18. X¸c nhËn cña UBND cÊp x∙ Ngêi lµm ®¬n hoÆc cña c¬ quan, tæ chøc  (Ký vµ ghi râ hä tªn) n¬i c«ng t¸c (Ký vµ ®ãng dÊu)
 19. Phô lôc 3 B¶n khai kinh nghiÖm c«ng t¸c chuyªn m«n trong ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 06/2008/Q§­BXD  ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé X©y dùng) 1. Hä vµ tªn: 2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng liªn quan ®Õn t vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (khai râ  thêi gian,   ®¬n vÞ  c«ng t¸c, c«ng viÖc t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   ®∙   thùc   hiÖn   vµ   lo¹i   c«ng   tr×nh): Sè  Thêi  Tªn vµ lo¹i  Néi   dung   c«ng   viÖc   liªn  TT gian c«ng tr×nh quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   t  vÊn  qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y  dùng   c«ng   tr×nh   (ghi   theo  c«ng viÖc quy  ®Þnh t¹i §iÒu  3 cña Quy chÕ nµy) T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung b¶n tù khai nµy X¸c nhËn cña c¬ quan, tæ  Ngêi kª khai chøc qu¶n lý trùc tiÕp hoÆc  (Ký vµ ghi râ hä tªn) cña chñ ®Çu t (Ký vµ ®ãng dÊu)
 20. Phô lôc 4 §¬n ®Ò nghÞ n©ng h¹ng kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 06/2008/Q§­BXD  ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé X©y dùng) céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam LÇn ®¨ng ký  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  cÊp chøng  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ chØ .............      .........., ngµy..... th¸ng.....   ........ n¨m........  §¬n ®Ò nghÞ n©ng h¹ng kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng KÝnh göi: Së X©y  dùng...................................... 1. Tªn c¸ nh©n: 2. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:  3. N¬i sinh: 4. Quèc tÞch: 5. Sè chøng minh nh©n d©n (hoÆc sè hé chiÕu): 6. §Þa chØ thêng tró: ­ Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ: ­ E.mail: ­ Webside: 7. §Þa chØ n¬i c«ng t¸c (nÕu cã): 8. Kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp: ­ Thêi gian ®∙ ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (kÓ tõ thêi ®iÓm ®îc cÊp  chøng chØ kü  s  ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 2  ®Õn thêi  ®iÓm xin n©ng h¹ng); ­   Nh÷ng   c«ng   viÖc   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   t  vÊn qu¶n lý  chi phÝ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®∙  thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   §iÒu   3   cña   Quy   chÕ  nµy; ­ Tham gia kho¸ båi dìng cËp nhËt kiÕn thøc vÒ  c¬   chÕ   chÝnh   s¸ch   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   vµ  nghiÖp   vô   t  vÊn   qu¶n   lý   chi   phÝ   ®Çu   t  x©y   dùng  c«ng tr×nh (giÊy chøng nhËn). §Ò nghÞ ®îc n©ng kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 2  thµnh kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1.
Đồng bộ tài khoản