Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
97
lượt xem
6
download

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 12 c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 06/2009/Q -UBND Qu n 12, ngày 09 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TƯ PHÁP Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Thông tư liên t ch s 04/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 05 tháng 5 năm 2005 c a B Tư pháp và B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v công tác tư pháp a phương; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Hư ng d n s 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a S N i v v th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v s p x p các cơ quan chuyên môn thu c qu n; Căn c Quy t nh s 80/Q -UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c thành l p Phòng Tư pháp thu c y ban nhân dân qu n; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp và ngh c a Trư ng Phòng N i v , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tư pháp. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 139/2004/Q -UB ngày 08 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân qu n 12 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tư pháp qu n. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tư pháp, Th trư ng ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 11 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. ng Văn c QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Q uy t nh s 06/2009/Q -UBND ngày 09 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 12) Chương 1. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s lãnh o, ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn nghi p v c a S Tư pháp thành ph . Tr s làm vi c c a Phòng Tư pháp t t i s : 01, ư ng Lê Th Riêng, phư ng Th i An, qu n 12, thành ph H Chí Minh. 2. Phòng Tư pháp có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; thi hành án dân s ; ch ng th c; h t ch; tr giúp pháp lý; hòa gi i cơ s và các công tác tư pháp khác. Chương 2. NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. V công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t a) Trình y ban nhân dân qu n ban hành các văn b n t ch c th c hi n các chính sách, ch và pháp lu t v qu n lý công tác tư pháp trên a bàn qu n; b) ThNm nh và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n v n i dung thNm nh các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân qu n ban hành theo quy nh c a pháp lu t;
  3. c) T ch c l y ý ki n nhân dân v các d án lu t, pháp l nh theo s ch oc a y ban nhân dân qu n và hư ng d n c a S Tư pháp; d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân qu n ban hành. 2. V ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t a) Giúp y ban nhân dân qu n t ki m tra văn b n do y ban nhân dân qu n ban hành; hư ng d n y ban nhân dân phư ng th c hi n t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; b) Th c hi n ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân phư ng theo quy nh c a pháp lu t; trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh các bi n pháp x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t. 3. V ph bi n, giáo d c pháp lu t a) Xây d ng, trình y ban nhân dân qu n k ho ch ph bi n giáo d c pháp lu t hàng năm trên a bàn qu n; t ch c th c hi n k ho ch ó sau khi ư c phê duy t; b) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, qu n lý và khai thác t sách pháp lu t phư ng và các cơ quan, ơn v khác c a a phương theo quy nh c a pháp lu t; c) Làm Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t qu n; d) ThNm nh d th o hương ư c, quy ư c c a khu ph , t dân ph theo s ch o c a S Tư pháp và y ban nhân dân qu n; t ch c b i dư ng nghi p v hòa gi i a phương theo hư ng d n c a c a S Tư pháp; 4. Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân s a phương theo quy nh c a pháp lu t; 5. Hư ng d n, ki m tra ho t ng ch ng th c c a y ban nhân dân phư ng; th c hi n ch ng th c m t s vi c theo s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và theo quy nh c a pháp lu t; 6. Hư ng d n, ki m tra vi c ăng ký và qu n lý h t ch; qu n lý các s sách, bi u m u v h t ch theo quy nh c a pháp lu t; 7. Th c hi n tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo và i tư ng chính sách theo quy nh c a pháp lu t v tr giúp pháp lý; 8. Ch o, hư ng d n, ki m tra chuyên môn nghi p v v công tác tư pháp t i y ban nhân dân phư ng; 9. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân qu n và S Tư pháp;
  4. 10. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do y ban nhân dân qu n giao. Ngoài nh ng nhi m v , quy n h n nêu trên, khi c n thi t Ch t ch y ban nhân dân qu n có th y quy n cho Trư ng Phòng Tư pháp th c hi n m t s nhi m v khác. Vi c y quy n do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy nh c th b ng văn b n riêng. Chương 3. T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy Phòng Tư pháp g m Trư ng phòng, có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các công ch c, nhân viên. 1. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a s Tư pháp thành ph . 2. Các Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c cho Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng; liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng phòng v ng m t. 3. Vi c b nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh. 4. Cán b , công ch c chuyên môn c a Phòng Tư pháp ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao c a Phòng. Tùy theo tính ch t công vi c và nhân s c th m i cán b , công ch c có th ư c b trí ph trách riêng t ng lĩnh v c ho c kiêm nhi m các lĩnh v c trên cơ s tinh g n, hi u qu và ti t ki m. i u 4. Biên ch Biên ch hành chính c a Phòng Tư pháp do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trong t ng s biên ch hành chính c a qu n trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Kinh phí ho t ng c a Phòng Tư pháp th c hi n theo cơ ch t ch kinh phí. Chương 4. CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Phòng Tư pháp làm vi c theo ch th trư ng. Trư ng phòng ph trách, i u hành chung các ho t ng c a Phòng. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh
  5. v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tháng, Phòng Tư pháp qu n t ch c h p giao ban v i Tư pháp - H t ch phư ng m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng v a qua và ra phương hư ng ho t ng cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách m i c a Nhà nư c và nhi m v c a ngành. 2. Phòng Tư pháp có trách nhi m ban hành k t lu n giao ban trong vòng 07 (b y) ngày k t khi có k t lu n c a Trư ng Phòng Tư pháp t i các cu c h p giao ban hàng tháng. 3. Hàng tháng, quý, sáu tháng và cu i năm, Phòng Tư pháp báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Ngoài ra, Phòng t ch c các cu c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo ch o c a y ban nhân dân qu n ho c S Tư pháp. i u 7. Quan h công tác 1. i v i S Tư pháp Phòng Tư pháp ch u s hư ng d n, ki m tra và thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tư pháp, ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a S Tư pháp. 2. i v i y ban nhân dân qu n Phòng Tư pháp ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n nh ng m t công tác ư c phân công. Theo nh kỳ ph i báo cáo v i y ban nhân dân qu n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan.
  6. 3. i v i các phòng, ban chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n Th c hi n t t m i quan h ph i h p, h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng Tư pháp ch ng t p h p các ý ki n trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t theo quy nh. 5. i v i y ban nhân dân các phư ng Phòng Tư pháp có nhi m v hư ng d n y ban nhân dân phư ng v ch c năng, nhi m v , n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành; cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v ngành a phương; th c hi n ch ki m tra ho t ng ngành c p phư ng theo nh kỳ ho c khi y ban nhân dân qu n có yêu c u. y ban nhân dân phư ng th c hi n theo ý ki n hư ng d n v nghi p v c a Phòng Tư pháp. Trong trư ng h p không nh t trí v i ý ki n hư ng d n c a Phòng, y ban nhân dân phư ng báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng Tư pháp, Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, trư ng h p phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì Trư ng Phòng Tư pháp nghiên c u xu t, ki n ngh v i y ban nhân dân qu n (thông qua Trư ng Phòng N i v ) xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản