Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 06/2009/Q -UBND C n Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V M C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG QU QU C PHÒNG, AN NINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Dân quân Tư v s 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; Căn c Ngh quy t s 18/2008/NQ-H ND ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph C n Thơ v vi c quy nh m c thu, chi Qu Qu c phòng, an ninh trên a bàn thành ph C n Thơ; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh m c thu, n p, qu n lý và s d ng Qu Qu c phòng, an ninh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày và ăng Báo C n Thơ ch m nh t là 05 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 08/2007/Q -UB ngày 22 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v vi c ban hành Quy nh thu, n p, qu n lý và s d ng Qu Qu c phòng, an ninh trên a bàn thành ph C n Thơ. Giao Giám c S Tài chính ch trì, ph i h p v i Công an thành ph , B Ch huy quân s thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , giám c s , th trư ng các cơ quan, ban, ngành, oàn th thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Thanh M n QUY NNH
  2. V M C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG QU QU C PHÒNG, AN NINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06 /2009/Q -UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Qu Qu c phòng, an ninh là kho n thu i v i t ch c, h gia ình trên a bàn thành ph . Qu Qu c phòng, an ninh ư c l p nh m m c ích ph c v cho công tác gi gìn an ninh, tr t t t i a phương. Vi c thu, chi ph i th c hi n theo úng nguyên t c tài chính và s d ng úng m c ích quy nh, mang l i quy n và l i ích thi t th c cho nhân dân. i u 2. Qu Qu c phòng, an ninh do các t ch c và h gia ình có trách nhi m óng góp hàng năm ( ư c quy nh t i i u 5 Chương II). i u 3. Qu Qu c phòng, an ninh ư c s d ng chi cho cán b , chi n sĩ, dân quân t v và Công an, dân quân xã, phư ng, th tr n, Ban b o v dân ph , dân phòng, xung kích, t nhân dân t qu n và công dân tr c ti p làm nhi m v b o v an ninh, tr t t , tham gia phòng, ch ng t i ph m, hu n luy n và di n t p. i u 4. Vi c huy ng, s d ng và qu n lý Qu Qu c phòng, an ninh thành ph ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương II I TƯ NG VÀ M C ÓNG GÓP QU QU C PHÒNG, AN NINH i u 5. i tư ng óng Qu Qu c phòng, an ninh 1. Các doanh nghi p, ơn v s n xu t, kinh doanh, d ch v (k c nhà nư c và tư nhân); 2. ơn v hành chính, s nghi p; 3. Các h kinh doanh, s n xu t, mua bán; 4. Các h gia ình thành th (các phư ng, th tr n); 5. Các h s n xu t nông nghi p, làm vư n và h lao ng khác. i u 6. i tư ng ư c mi n óng góp Qu Qu c phòng, an ninh Nh ng h dân mà v ho c ch ng là ngư i lao ng chính, ang công tác trong l c lư ng vũ trang (b i, công an,...); gia ình thương binh, li t sĩ, h nghèo (có s nghèo). i u 7. ThNm quy n quy t nh và th i h n ư c mi n óng góp Qu Qu c phòng, an ninh Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n có thNm quy n quy t nh mi n óng góp Qu Qu c phòng, an ninh i v i các i tư ng ư c nêu t i i u 6 Quy nh này và ư c ti n hành m i năm m t l n. i u 8. M c óng góp Qu Qu c phòng, an ninh S i tư ng M c óng góp t i a ( ng/tháng) TT Các doanh nghi p, ơn v s n su t, kinh doanh, d ch v 1 75.000 - 150.000 (k c nhà nư c và tư nhân)
  3. - Có b c thu môn bài b c 1: 150.000 - Có b c thu môn bài b c 2: 125.000 - Có b c thu môn bài b c 3: 85.000 - Có b c thu môn bài b c 4: 75.000 2 ơng v hành chính, s nghi p 75.000 3 Các h kinh doanh, s n xu t, mua bán 15.000 - 45.000 - Có b c thu môn bài b c 1 và 2: 45.000 - Có b c thu môn bài b c 3 và 4: 30.000 - Có b c thu môn bài b c 5 và 61: 15.000 4 Các h gia ình thành th (các phư ng, th tr n) 10.000 5 H s n xu t nông nghi p, làm vư n và h lao ng khác 4.000 i v i h cho thuê m t b ng, ch h t th a thu n v i ơn v thuê m t b ng có trách nhi m n p Qu Qu c phòng, an ninh theo m c óng góp ư c quy nh i v i t ng i tư ng kinh doanh nêu trên. Chương III THU N P, QU N LÝ VÀ S D NG QU QU C PHÒNG, AN NINH i u 9. y ban nhân dân qu n, huy n căn c m c thu c a các i tư ng theo quy nh t i i u 8 giao nhi m v cho y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n t ch c thu. Các ơn v thu ph i s d ng biên lai thu do S Tài chính th ng nh t phát hành ghi thu ti n óng góp c a nhân dân và các t ch c. Toàn b s thu t Qu Qu c phòng, an ninh ph i n p vào tài kho n ti n g i m t i Kho b c nhà nư c a phương chi các ho t ng ph c v cho b o v qu c phòng, an ninh tr t t t i a phương. Hàng tháng, các ơn v thu Qu Qu c phòng, an ninh ph i quy t toán biên lai thu v i Phòng Tài chính - K ho ch qu n, huy n theo úng quy nh. Cơ quan Tài chính có trách nhi m ki m tra vi c thu, chi Qu theo úng ch quy nh hi n hành. Hàng năm, y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p d toán thu Qu Qu c phòng, an ninh và phân b theo úng n i dung chi, m b o chi trong t ng s thu c a Qu Qu c phòng, an ninh trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. Vi c thu, n p, s d ng, quy t toán ph i úng quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách Nhà nư c.
  4. Qu Qu c phòng, an ninh ch u s ch o c a nhà nư c v tài chính. i u 10. M c chi Qu Qu c phòng, an ninh ư c quy nh như sau 1. Trích 5% trên t ng s th c thu Qu Qu c phòng, an ninh chi tr thù lao cho ngư i tr c ti p làm công tác huy ng, i thu i v i các phư ng. 2. Trích 10% trên t ng s th c thu Qu Qu c phòng, an ninh chi tr thù lao cho ngư i tr c ti p làm công tác huy ng, i thu i v i các xã, th tr n. 3. L c lư ng tr c ti p tham gia tu n tra, canh gác, truy quét, vây b t t i ph m ư c chi b i dư ng không quá 20.000 ng/ngư i/ êm. N u ngu n thu không m b o thì gi m chi tương ng. 4. L c lư ng huy ng tr c làm nhi m v gi gìn an ninh, tr t t , hu n luy n t i xã, phư ng, th tr n ư c chi b i dư ng không quá 20.000 ng/ngư i/ngày êm. N u ngu n thu không m b o thì gi m chi tương ng. 5. Chi khen thư ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng và Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng theo Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng dNn thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng. 6. Chi cho công tác t p hu n nghi p v ng n h n v chuyên môn t i xã, phư ng, th tr n ư c t ch c theo K ho ch và ư c Công an, Quân s c p trên phê duy t th c hi n chi theo ch hi n hành (t p trung cho công tác t p hu n nghi p v v an ninh, tr t t t i xã, phư ng, th tr n). 7. Chi mua s m, s a ch a d ng c , phương ti n, s sách ph c v cho công tác gi gìn an ninh, tr t t t i a phương. 8. Chi h tr ti n thu c tr b nh cho l c lư ng trong khi tham gia làm nhi m v b o v an ninh, tr t t . 9. Hàng quý, ơn v ph i th c hi n ghi thu theo chương 860 - lo i 340 - kho n 345 - m c 4500 - ti u m c 4504 và ghi chi tương ng theo úng ch quy nh hi n hành và theo M c l c Ngân sách vào Ngân sách a phương; toàn b s thu Qu Qu c phòng, an ninh ư c i u ti t 100% cho ngân sách xã, phư ng, th tr n. Không ư c s d ng kinh phí t Qu Qu c phòng, an ninh chi cho các n i dung khác ngoài nh ng n i dung nêu trên. 10. T n Qu cu i năm ư c lưu chuy n sang năm sau. Chương IV KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N i u 11. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong xây d ng, qu n lý Qu và óng góp Qu ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. 2. Ngư i ư c giao nhi m v thu, qu n lý và s d ng Qu Qu c phòng, an ninh a phương mà vi ph m các quy nh c a Quy nh này thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m s x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 12. T ch c th c hi n
  5. Giám c S Tài chính ch trì, ph i h p v i Công an thành ph , B Ch huy quân s thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n hư ng d n t ch c tri n khai th c hi n t i a phương theo úng n i dung Quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các a phương ph n ánh v S Tài chính t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, ch o k p th i./.
Đồng bộ tài khoản