intTypePromotion=1

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  B tr m sè 0665/2003/Q§­B T M   n g µ y 04 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò  viÖc c Ê p  VIS A  h µ n g   Öt  a y   d m xu Êt k h È u  san g  H o a   ú K B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy 04/12/1993 cña ChÝnh  phñ    qui ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; Thùc  hiÖn chØ  ®¹o cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ C«ng v¨n  669/CP­ sè  KTTH  ngµy 21/5/2003    vÒ viÖc  iÓn khaiHiÖp  tr     ®Þnh  DÖt may ViÖt Nam     ­  Hoa  Kú; Theo    ®Ò nghÞ  cña  ¤ng  tr Vô  ëng  XuÊt  Vô  nhËp  khÈu; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    quyÒn  1. Uû  cho    c¸c Phßng Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc  Hµ  Néi,H¶i    Phßng, §µ    N½ng,      TP Hå ChÝ  Minh, Vòng    TÇu, §ång Nai,cÊp    VISA cho hµng dÖt  may  xuÊtkhÈu    sang  Hoa  Kú. §iÒu    ¤ng  2. C¸c  Ch¸nh V¨n  phßng,Vô  ëng  Tæ     tr Vô  chøc C¸n    bé,Vô  tr ëng  XuÊt  Vô  nhËp  khÈu,c¸cPhßng      Qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu khu vùc  c¸c vµ    doanh nghiÖp xuÊt khÈu    hµng dÖt may sang Hoa  chÞu  Kú  tr¸chnhiÖm       thi hµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõ01/7/2003.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2