Quyết định 07/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 07/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2001/QĐ-BCN về việc ban hành tạm thời Định mức tổng hợp và Đơn giá dự toán không tính khấu hao tài sản cố định cho công tác điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản rắn đới biển nông ven bờ (0-30 mét nước) tỷ lệ 1/100.000-1/50.000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2001/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 07/2001/Q -BCN Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH T M TH I NNH M C T NG H P VÀ ƠN GIÁ D TOÁN KHÔNG TÍNH KH U HAO TÀI S N C NNH CHO CÔNG TÁC I U TRA CƠ B N V NA CH T VÀ KHOÁNG S N R N I BI N NÔNG VEN B (0-30 MÉT NƯ C) T L 1/100.000-1/50.000 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Công văn s 1222/ BVGCP ngày 02 tháng 01 năm 2001 c a Ban V t giá Chính ph v vi c góp ý ki n b nh m c t ng h p i u tra a ch t và Công văn s 648 TC/HCSN ngày 19 tháng 01 năm 2001 c a B Tài chính v vi c tham gia nh m c, ơn giá a ch t bi n; Xét ngh c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam t i Công văn s 1171 CV/ CKS-T ngày 07 tháng 12 năm 2000 v vi c trình phê chu n và ban hành t m th i k t qu nh m c, ơn giá d toán cho công tác i u tra a ch t - khoáng s n r n i bi n nông ven b t l 1/100.000 (1/50.000); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành t m th i kèm theo Quy t nh này b nh m c t ng h p và ơn giá d toán không tính kh u hao tài s n c nh cho công tác i u tra cơ b n v a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b (0-30 mét nư c) t l 1/100.000-1/50.000. i u 2. nh m c t ng h p là căn c xây d ng các ơn giá d toán và tính toán các ch tiêu kinh t k thu t trong các án i u tra cơ b n v a ch t- khoáng s n r n i bi n nông ven b t l 1/100.000-1/50.000. ơn giá d toán không tính kh u hao tài s n c nh là căn c l p và thNm tra các d toán án a ch t, l p k ho ch ngân sách và quy t toán các bư c a ch t và nhi m v a ch t hoàn thành c a công tác i u tra a ch t bi n nông ven b t l 1/100.000 và 1/50.000. i u 3. Giao C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam t ch c n loát và hư ng d n các t ch c i u tra a ch t s d ng th ng nh t b nh m c t ng h p và ơn giá d toán này. i u 4. B nh m c t ng h p và ơn giá d toán này ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2001. i u 5. Chánh Văn phòng B , các V trư ng: V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, V Tài chính K toán, V K ho ch và u tư, V Pháp ch , V T ch c - Cán b , C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n Nghiên c u
 2. a ch t và Khoáng s n, Th trư ng các ơn v i u tra a ch t và khoáng s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H i Dũng CHƯƠNG I QUI NNH CHUNG 1. Các nh m c ư c xây d ng sau ây là ch tiêu kinh t k thu t dùng l p k ho ch d toán và thanh quy t toán cho công tác i u tra cơ b n v a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000. 2. Các cơ s xây d ng m c. - Quy nh t m th i v N i dung ch y u c a công tác i u tra cơ b n a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000 ã ư c C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam thông qua. - Các nh m c t ng h p và ơn giá d toán ã ư c B Công nghi p phê duy t. + Quy t nh 1822/Q -TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 v vi c ban hành nh m c t ng h p và ơn giá d toán công tác i u tra a ch t khoáng s n r n bi n nông ven b t l 1/500.000. + Quy t nh 1824/Q -TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998 v vi c ban hành nh m c t ng h p và ơn giá d toán cho công tác a v t lý (ph n b sung). + Quy t nh 67/1998/Q -BCN ngày 12 tháng 10 năm 1998 v vi c ban hành nh m c t ng h p và ơn giá d toán cho công tác tr c a ph c v a ch t bi n và a ch t môi trư ng ô th : 3. Các nh m c và ơn giá trong t p này xây d ng cho m t s d ng công tác sau: 3.1 Công tác a ch t. 3.2 Công tác a v t lý. 3.3 Công tác tr c a. 4. Các giai o n thi công g m công tác ngoài tr i và trong phòng theo trình t sau: 4.1 Công tác a ch t. -L p cương và chuNn b thi công (trong phòng). - Thi công th c a (ngoài tr i)
 3. - Văn phòng sau th c a và vi t báo cáo k t qu i u tra bư c c a t ng chuyên , báo cáo thông tin bư c c a án (trong phòng). 4.2. Công tác a v t lý. -L p án và chuNn b thi công t i cơ s . - Thi công th c a. - L p báo cáo k t qu kh o sát. 4.3. Công tác tr c a. -L p án và chuNn b thi công. - Thi công th c a. - Văn phòng sau thi công và v b n , vi t báo cáo k t qu thi công giai o n. 5. Hình th c thi công: a. i v i công tác a ch t và tr c a ph c v a ch t: Tùy theo sâu nư c bi n phân ra: - i u tra ven b : t 0-10m nư c ti n hành b ng thuy n máy v i các d ng i u tra di n tích t l 1/100.000 và i u tra m t s vùng tr ng i m t l 1/50.000. - T 10-30m nư c ti n hành b ng tàu th y: i u tra di n tích t l 1/100.000 và các vùng tr ng i m t l 1/50.000. b. i v i công tác a v t lý ph c v a ch t và tr c a ph c v a v t lý. - T 4-30m nư c ti n hành kh o sát b ng tàu th y v i các d ng i u tra t l 1/100.000 - 1/50.000. c. Công tác khoan tay. - Công tác khoan tay l y m u và tài li u a ch t ph c v cho các lo i b n ư c xây d ng theo các nh m c và ơn giá riêng. 6. Ch nhi m án có nhi m v t ch c, tri n khai các công vi c ngoài tr i, trong phòng theo án và cương ư c duy t; ch o, ki m tra k thu t, ki m tra ch t lư ng công tác th c a, công tác văn phòng trư c, trong và sau th c a; ph i h p công vi c c a các chuyên do Trung tâm a ch t khoáng s n bi n, Liên oàn V t lý a ch t và Liên oàn Tr c a a hình th c hi n. Ch u trách nhi m v ch t lư ng tài li u c a toàn án. - i trư ng là ngư i t ch c th c hi n các công vi c ngoài tr i g m th c a và văn phòng th c a; ki m tra ch t lư ng, kh i lư ng công vi c c a toàn i và các chuyên trong i, ph i h p công vi c v i các t khác c a án. ư c gi i quy t các công vi c n y sinh trong quá trình th c a theo u quy n c a Th trư ng ơn v . - Ch trì các b n - chuyên là t trư ng chuyên môn, ch u trách nhi m t ng lo i b n ư c Ch nhi m án phân công. 7. ơn v s n xu t ngoài tr i là i i u tra ư c b trí lao ng thu c các b n - chuyên phù h p yêu c u chuyên môn.
 4. ơn v nghiên c u trong phòng là m t oàn g m các t b n - chuyên ph i h p v i nhau. 8. ơn v s n xu t dùng nh m c g m oàn, i, t ư c thi t k theo d ng công tác. C p b c k thu t theo yêu c u công vi c phù h p v i th c t công tác a ch t. Thang b c lương theo Ngh nh 25-CP và 26-CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và Ngh nh 05-CP ngày 26 tháng 1 năm 1994, Ngh nh 06-CP ngày 21 tháng 1 năm 1997 c a Chính ph . 9. nh m c s n lư ng cho công tác ngoài tr i ư c xây d ng theo các nhân t nh hư ng: a. Th i gian làm vi c: - M t ca làm vi c 6 gi i theo Thông tư 16/L TBXH-TT ngày 23 tháng 4 năm 1997 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i i v i công tác ngoài tr i và 8 gi i v i công tác trong phòng. - M t tháng làm vi c 25,4 ngày. b. i u ki n thi công ngoài tr i (b ng 1a, 1b). c. M c ph c t p c u trúc a ch t (b ng 1c). 10. Các công vi c l p b n a ch t nh hư ng và s chuy n ng ư ng b , b n c u trúc ki n t o bi n ven b theo tài li u a v t lý t ng h p, b n tai bi n a ch t và d báo tai bi n, quan tr c t i tr m c nh, ng d ng công ngh thông tin trong vi c xây d ng h th ng thông tin a lý chưa có trong t p nh m c này. B ng 1a: i u ki n thi công ngoài tr i c a công tác i u tra a ch t, khoáng s n i bi n nông ven b (0-30m nư c t l 1/100.000 và 1/50.000) (công tác a ch t) Nhân t nh hư ng c i m Kh o sát trong i u ki n bình thư ng, gió t c p 5 tr xu ng (thông thư ng t tháng 4 n tháng 8). th i gian Th i ti t ti n hành công vi c trên 25,4 ngày trong tháng, trong ó 20 ngày làm vi c trên bi n. Kh o sát ven b (0-10m nư c) b ng thuy n máy tr ng t i Phương ti n ≥ 20T. T c trung bình 5km/h. i u tra ngoài khơi (10- 30m nư c) b ng tàu th y tr ng t i > 200T. Bãi bi n tho i u, m t a hình n nh, ít m l y, s t l , có sú v t nhưng không áng k . - Ch th y tri u n nh, giao thông trong kho ng ≤ Lo i I 1m. - ư ng giao thông ven b thu n l i, i l i d dàng. - Nhi u b n u c a thuy n, phân b u, ra vào thu n l i. M c khó Vùng bi n có núi á lăn ra bi n, có m l y, bùn sét nhão, Lo i II khăn i l i bãi sú v t ăn lan ra bi n, i l i tương i khó khăn.
 5. ven b (0- - Vùng c a sông, dòng ch y không n nh, r i rác có các 10m nư c) bãi c n. Bãi bi n có nhi u m l y, th t. Bãi sú v t và r ng cây nư c m n ăn lan ra bi n > 100m. - Nhi u o, c n cát, bãi n i, lu ng l ch h p i l i ph Lo i III thu c th y tri u. - ư ng giao thông xa b , i l i khó kh8an. -B n u c a thuy n ít, phân b không u. Vùng bi n yên tĩnh, dòng ch y n nh, a hình áy bi n Lo i I b ng ph ng, tho i u. - Nhi u b n c ng, tàu thuy n ra vào d dàng thu n l i. M c khó Vùng bi n có m t vài t bi n v a hình áy bi n, r i rác khăn i l i có bãi n i, n n á g c ho c á ng m, san hô. ngoài khơi Lo i II - Khu v c c a sông có t c dòng ch y không n nh, (10-30m nh hư ng n vi c i l i c a tàu thuy n. nư c) Vùng bi n có nhi u t bi n v a hình áy bi n, nhi u c n cát, hõm sâu, á ng m. Lo i III - ít c ng sông, c ng bi n, xa o, khó khăn trong vi c neo u và tránh gió bão. B ng 1b: B ng phân lo i m c khó khăn (công tác a v t lý) M c i u ki n ven b Mưa bão dòng H th ng c u a hình áy ph c t p ch y ven b c ng, tránh bi n và o b o Lo i 1: D i l i nh Th i ti t i u hòa, Thu n l i, có ơn gi n, b ng ư ng ôtô, bãi cát không có bão. T c nhi u nơi tránh ph ng, không Vùng dài, ít m m á dòng ch y y u. bão, ti p t có m m á bi n ít l m ch m, ít c a Ch th y tri u thu n ti n. ng m, bãi c n, ph c t p sông, cách trung u, biên tri u o. áy bùn tâm KTKT < nh , ít ngày gió sét. 50km trên c p 4-5. Lo i 2: B xen các bãi Trong mùa kh o sát Toàn vùng có a ph n là cát, m m á d i có th có bão, nhi u 3-4 i m tàu có b ng ph ng, có Vùng l i. 20-30km có ngày gió dư i c p th neo u c p ít á ng m, bi n ph c m t c a sông 4-5. Dòng ch y có c ng ti p t , rãnh sâu. áy t p su i. Cách trung t c v a, ít nh tránh bão. bùn cát. tâm KTKT 50- hư ng n o v 100km. VL. Ch tri u không u, biên tri u trung bình.
 6. Lo i 3: B á khúc khu u Dòng ch y m nh Ít v trí cho tàu Nhi u bãi c n, ho c nhi u sét làm tàu khó i úng neo u, tránh san hô và á Vùng phù sa l y th t, tuy n kh o sát. bão. ng m, nhi u bi n r t khó i l i, ít bãi Trong mùa kh o sát khe h m, khó ph c t p cát, nhi u c a có 3-4 cơn bão. o v theo úng sông nhưng tàu Ch tri u ph c tuy n thi t k . không ra vào t p, biên tri u ư c. Cách trung l n, ít ngày có gió tâm KHKT > dư i c p 4. 100km. B ng 1c: Phân lo i ph c t p c u trúc a ch t bi n M c c i m ph c t p c u trúc a ch t - Các á g c trư c T l không áng k , bao g m 1-2 phân v a ch t. - Các thành t o T là ch y u. Thành ph n th ch h c n nh, ch y u ơn gi n là cát, ít phù sa hi n i, có t 2 n 3 tư ng tr m tích. - Ít t gãy, có 1 ho c 2 c u t o trư c T và T d phân bi t và khoanh nh theo m ng lư i o v 1/100.000 và 1/50.000. á g c trư c T l trên các o ho c ven b chi m t 2-5% di n tích, có t 2 n 3 phân v a ch t. - Thành t o T c a các phân v a t ng Holocen, Pleistocen v i 2 n 3 tư ng tr m tích. Trung bình - Thành ph n th ch h c g m cát, b t, sét l n l n. Các ki u tr m tích v i di n tích trên 25km2. - C u trúc a ch t ph c t p v a, có m t 2 n 3 h th ng t gãy. Các c u t o T v i di n tích hơn 50 km2. - á g c l trên 5% di n tích, có t 4 phân v a t ng tr lên, nhi u á xâm nh p và phun trào. - Thành t o T có tu i Holocen, Pleistocen v i nhi u tư ng tr m tích Ph c t p (t 4 tư ng tr lên) phân b h p dư i 25km2 và thay i ph c t p. -C ut o T a d ng thu c nhi u i c u trúc khác nhau v i di n tích < 2 50km . Nhi u h th ng t gãy phân c t. CHƯƠNG II NNH M C T NG H P T M TH I CHO CÔNG TÁC I U TRA CƠ B N V NA CH T VÀ KHOÁNG S N R N I VEN B (0-30M NƯ C) T L 1/100.000 - 1/50.000 A. NNH M C LAO NG:
 7. I. NNH M C LAO NG CHO CÔNG TÁC NA CH T: 1. i u tra a ch t, khoáng s n, a ch t môi trư ng. Các nh m c ư c xây d ng trong m c I này cho các d ng công vi c sau: 1/ B n a ch t - khoáng s n. 2/ B n d thư ng các nguyên t qu ng chính. 3/ B n vành tr ng sa. 4/ B n phân vùng tri n v ng khoáng s n. 5/ B n a m o áy bi n và d c ư ng b . 6/ B n th y th ch ng l c. 7/ B n tr m tích t ng m t. 8/ B n a ch t môi trư ng. 9/ B n d thư ng x ph gama. 1.1. Công tác ngoài tr i 1.1.1. M ng lư i i u tra Công tác i u tra a ch t, khoáng s n, a ch t môi trư ng th c hi n theo các m ng lư i ã ư c ghi trong “Qui nh t m th i v n i dung ch y u c a công tác i u tra cơ b n v a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000”. Các nh m c s n lư ng trong t p này ư c tính toán theo các ch s trung bình như sau: B ng 1d. M ng lư i trung bình cho công tác i u tra a ch t, khoáng s n i bi n ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 và 1/50.000 Khu v c D ng công vi c C u trúc a M t tr m Kho ng cách Kho ng cách i u tra ch t trên 1km2 gi a các tuy n gi a các tr m (km) (km) Ven b i u tra di n ơn gi n 0,55 1,6 1,8 (0-10m tích (1/100.000) Trung bình 0,63 1,6 1,5 nư c) Ph c t p 0,85 1,6 1,0 i u tra các ơn gi n 1,93 0,6 1,3 vùng tr ng Trung bình 2,15 0,6 1,1 i m (1/50.000) Ph c t p 2,35 0,6 1,0 Ngoài i u tra di n ơn gi n 0,37 1,6 1,69 khơi (10- tích (1/100.000) Trung bình 0,43 1,6 1,43 30m Ph c t p 0,5 1,6 1,22
 8. nư c) i u tra các ơn gi n 1,91 0,6 1,19 vùng tr ng Trung bình 2,14 0,6 1,04 i m (1/50.000) Ph c t p 2,37 0,6 0,93 1.1.2. Thành ph n công vi c. + i u tra ven b (0-10m nư c) ChuNn b tài li u, d ng c , máy móc ti n hành công vi c thuy n. - i tư nơi nb n u c a thuy n, i thuy n n v trí làm vi c và ngư c l i. - ào h , l y m u, ãi m u, i b kh o sát d c theo tuy n b bi n và trong khu v c tr m v trí bãi tri u th p. - i n tr m kh o sát m i trên bi n b ng thuy n. - D ng thuy n, th neo, kh o sát t i tr m. - Th d ng c l y m u xu ng áy bi n và kéo d ng c l y m u lên. - L y các lo i m u c n thi t cho các b n và chuyên , s p x p m u lưu vào khay g , óng n p. - L y m u nư c, o thông s h i văn, th y văn. - L y và ãi m u tr ng sa. - Hoàn ch nh công tác m u: phơi khô, óng gói, g n paraphin m u nư c. - L p danh sách m u và yêu c u phân tích. - Thu th p các thông tin có liên quan t i chuyên t nhân dân a phương. - Di chuy n trong vùng công tác. - Lên b n tài li u th c t , l p s ăng ký m u, hoàn ch nh nh t ký th c a. - Xác nh khu v c có tri n v ng khoáng s n, các v trí có ti m năng tai bi n a ch t, ô nhi m môi trư ng, các v trí thu n l i cho vi c phát tri n kinh t … i u tra t l l n hơn. -V b n c a t ng chuyên . - Vi t báo cáo, nghi m thu th c a. + i u tra ngoài khơi (10-30m nư c) - ChuNn b tài li u, d ng c và di chuy n n tr m kh o sát. - D ng tàu, th neo, chuNn b kh o sát. - V n hành d ng c l y m u. - L y các lo i m u cho t ng lo i b n , chuyên : m u tr m tích, vi c sinh, a hóa, l y và ãi m u tr ng sa, l y m u nư c; xác nh thành ph n h t. - Ghi nh t ký mô t theo các chuyên , mô t c i m m u. - S p x p m u lưu vào khay g , phơi khô y n p, ghi s hi u m u.
 9. - o thông s nư c bi n. - o c thông s h i văn: sóng, gió, dòng ch y. - Làm khô m u, óng gói, l p danh sách và yêu c u phân tích. - i n i m kh o sát m i. - K t thúc công vi c và quay v nơi trú Nn. - Di chuy n v c ng, ưa m u lên b , ti p lương th c, th c phNm và quay tr l i khu v c i u tra. - Xác nh di n tích có tri n v ng khoáng s n và ph c t p v môi trư ng, tr m tích i u tra t l l n hơn. - Lên b n tài li u th c t . -V b n th c a c a các chuyên . - Vi t báo cáo và ngh im thu th c a. 2. Công tác trong phòng 2.1 L p cương và chu n b thi công - ChuNn b di n tích nghiên c u. - Thu th p các tài li u ã công b , các thông tin m i nh t v vùng nghiên c u v a ch t bi n trong và ngoài nư c. - L p k ho ch và kh i lư ng công vi c. - Thi t k m ng lư i i u tra, thi t k khoan tay, khoan máy, tr m quan tr c… - D ki n di n tích có tri n v ng i u tra t l l n hơn. - D ki n vùng ph c t p v a ch t, vùng Nn ch a ti m năm tai bi n, vùng có kh năng ô nhi m i u tra chuyên . - Nghiên c u các phương pháp x lý s li u, áp d ng ti n b khoa h c k thu t. - Hoàn thi n phương pháp kh o sát, l y m u. - Vi t cương chi ti t cho t ng chuyên . - L p d toán chi phí. -B ov cương cùng các k t qu nghiên c u. - xu t các sáng ki n, phương pháp m i áp d ng trong mùa th c a. - ChuNn b v t tư, phương ti n cho công tác th c a. - T p hu n chuyên môn và tay ngh c a cán b k thu t và công nhân. - H c t p an toàn lao ng. 2.2 Công tác văn phòng sau th c a và vi t báo cáo k t qu i u tra bư c c a t ng chuyên ; công tác t ng h p tài li u và vi t báo cáo thông tin bư c c a án.
 10. * Công tác văn phòng sau th c a và vi t báo cáo k t qu i u tra bư c c a t ng chuyên : - Ch nh lý các tài li u th c a: nh t ký ghi chép, b n v công trình. - Nh n, ki m tra k t qu phân tích và vi t nh n xét. - Nh p s li u vào máy vi tính. - X lý tính toán k t qu phân tích m u. - Tính toán các thông s v a hóa, tr m tích, th y ng l c, a ch t môi trư ng, a v t lý x ph . - Lên vành phân tán tr ng sa, a hóa. -V b n ng tr Trend ph n dư các nguyên t hóa h c trong nư c bi n, trong tr m tích. - S d ng các bi n pháp x lý làm tăng lư ng thông tin. - Nghiên c u các tài li u a v t lý, i chi u, so sánh v i k t qu thu ư c c a a ch t. - Thành l p c t a t ng khu v c, c t a t ng t ng h p. - Thành l p b b n a ch t trư c T ,b n a ch t T ,b n a m o áy bi n và d c ư ng b , b n th y th ch ng l c, b n tr m tích t ng m t, b n a ch t môi trư ng, b n vành tr ng sa, b n d thư ng các nguyên t qu ng chính, b n phân vùng tri n v ng khoáng s n, b n d thư ng x ph gama. - Tính hàm lư ng, tr lư ng khoáng s n d báo. - Hoàn ch nh h sơ các i m khoáng s n. - L p chú gi i. - Vi t báo cáo thuy t minh. - V các bi u b ng. - B o v k t qu trư c H i ng nghi m thu Trung tâm a ch t khoáng s n bi n. - S a ch a k t qu . * Công tác t ng h p tài li u vi t báo cáo thông tin bư c c a án. - Trên cơ s các b n và báo cáo thuy t minh t ng t b n thu c án ã ư c thành l p, ch nhi m án, ch các chuyên (k c chuyên a v t lý bi n và tr c a bi n) l a ch n tài li u, t ng h p tài li u, xây d ng b n v c a t t c các chuyên l p báo cáo chung (báo cáo thông tin bư c). Các b n v lúc này ư c thành l p t l 1/100.000, 1/50.000. - B o v k t qu trư c H i ng nghi m thu c p có thNm quy n phê duy t bư c. - S a ch a k t qu . - Bàn giao b ph n lưu tr . 3. nh m c:
 11. - nh m c biên ch lao ng c a i i u tra di n tích t l 1/100.000 - 1/50.000: ph n ven b ghi b ng 2, ngoài khơi ghi b ng 3. - nh m c s n lư ng c a i i u tra di n tích t l 1/100.000 - 1/50.000 ven b ghi b ng 5, i i u tra di n tích t l 1/100.000 - 1/50.000 ngoài khơi ghi b ng 6. - nh m c biên ch lao ng trong phòng ghi b ng 4, nh m c s n lư ng ghi b ng 7. - nh m c biên ch lao ng t trong phòng ghi b ng 4b, nh m c s n lư ng ghi b ng 7.
 12. nh m c biên ch lao ng ngoài tr i cho công tác i u tra cơ b n v a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b (0- 30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000 i i u tra ven b (0-10m nư c) ơn v tính: Ngày ngư i/ca - i B ng 2 Ch c danh lao ng và b c lương Ch nhi m i Ch trì K thu t K thu t Công nhân án KS trư ng KS chuyên chuyên sâu TT D ng công vi c giúp vi c l y m u CN C ng cao c p b c chính b c KS cao c p KS chính KS b c 3/10 3/7 3/7 4/9 b c 2/7 b c 2/9 1 B n a ch t-khoáng s n 0,2 0,2 1 1 1 3,4 B n d thư ng các nguyên 2 0,1 0,1 1 1 1 3,2 t qu ng chính 3 B n vành tr ng sa 0,1 0,1 1 1 1 3,2 B n phân vùng tri n v ng 4 0,1 0,1 1 1,2 khoáng s n B n a m o áy bi n và 5 0,1 0,1 1 1,2 d c ư ng b 6 B n th y - th ch ng l c 0,15 0,15 1,5 0,5 1,5 3,8 7 B n tr m tích t ng m t 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5 1,6 8 B n a ch t môi trư ng 0,1 0,1 1 1 1 3,2 C ng 0,9 0,9 8 2 3 6 20,8
 13. i i u tra ngoài khơi (10-30m nư c) ơn v tính: Ngày ngư i/ca - i B ng 3 Ch c danh lao ng và b c lương Ch nhi m i Ch trì K thu t K thu t Công nhân án KS trư ng KS chuyên chuyên sâu TT D ng công vi c giúp vi c l y m u CN C ng cao c p b c chính b c KS cao c p KS chính KS b c 3/10 3/7 3/7 4/9 b c 2/7 b c 2/9 1 B n a ch t-khoáng s n 0,2 0,2 1 2 1 3 7,4 B n d thư ng các nguyên 2 0,1 0,1 1 1 2 4,2 t qu ng chính 3 B n vành tr ng sa 0,1 0,1 1 1 2 4,2 B n phân vùng tri n v ng 4 0,1 0,1 1 1 2,2 khoáng s n B n a m o áy bi n và 5 0,1 0,1 1 1 2,2 d c ư ng b 6 B n th y - th ch ng l c 0,15 0,15 1,5 0,5 1,5 3,8 7 B n tr m tích t ng m t 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5 1,6 8 B n a ch t môi trư ng 0,1 0,1 1 1 1 3,2 C ng 0,9 0,9 8 6 2 11 28,8
 14. nh m c biên ch lao ng trong phòng cho công tác i u tra cơ b n v a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b (0- 30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000 ơn v tính: Tháng ngư i/tháng oàn B ng 4 Ch c danh lao ng và b c lương Ch nhi m Ch trì K thu t K thu t K thu t h a án KS chuyên chuyên sâu TT D ng công vi c giúp vi c KTV b c C ng cao c p b c KS cao c p KS chính KS b c 3/10 8/16 3/7 b c 2/7 b c 2/9 1 B n a ch t-khoáng s n 0,2 1 5 5 0,5 11,7 B n d thư ng các nguyên t 2 0,1 1 3 6 0,3 10,4 qu ng chính 3 B n vành tr ng sa 0,1 1 2 5 0,2 8,3 B n phân vùng tri n v ng khoáng 4 0,1 1 2 3 0,1 6,2 s n B n a m o áy bi n và d c 5 0,1 1 1 1 0,1 3,2 ư ng b 6 B n th y - th ch ng l c 0,15 1,5 2 3,5 0,15 7,3 7 B n tr m tích t ng m t 0,05 0,5 1 1,5 0,05 3,1 8 B n a ch t môi trư ng 0,1 1 2 3 0,1 6,2 C ng 0,9 8 18 28 1,5 56,4
 15. nh m c biên ch lao ng trong phòng cho công tác t ng h p tài li u và vi t báo cáo thông tin bư c c a án ơn v tính: Tháng ngư i/tháng t B ng 4b ch c danh lao ng TT D ng công vi c nh m c và b c lương 1 Ch nhi m án KSCC b c 3/7 1 2 B n a ch t-khoáng s n KSCC b c 2/7 1 3 B n d thư ng các nguyên t qu ng chính KSCC b c 2/7 1 4 B n vành tr ng sa KSCC b c 2/7 1 5 B n phân vùng tri n khoáng s n KSCC b c 2/7 1 6 B n a m o áy bi n và d c ư ng b KSCC b c 2/7 1 7 B n th y - th ch ng l c KSCC b c 2/7 1 8 B n tr m tích t ng m t KSCC b c 2/7 1 9 B n a ch t môi trư ng KSCC b c 2/7 1 10 B n d thư ng x ph gama KSCC b c 2/7 1 11 Chuyên a v t lý KSCC b c 2/7 1 12 Chuyên tr c a KSCC b c 2/7 1 C ng 12 NNH M C S N LƯ NG NGOÀI TR I CHO CÔNG TÁC i u tra cơ b n v a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b t l 1/100.000 - 1/50.000 I. i u tra ven b (0-10m nư c) B ng 5 ơn v tính: km2/tháng i M c khó khăn i l i ven b C u trúc a ch t Lo i I Lo i II Lo i III T l 1/100.000 ơn gi n 143,210 133,750 118,690 Trung bình 129,690 121,050 107,390 Ph c t p 102,450 95,460 84,500 T l 1/50.000
 16. ơn gi n 44,310 41,050 35,940 Trung bình 40,660 37,610 32,850 Ph c t p 37,800 34,980 30,590 II. i u tra ngoài khơi (10-30m nư c) B ng 6 ơn v tính: km2/tháng i M c khó khăn i l i ngoài khơi C u trúc a ch t Lo i I Lo i II Lo i III T l 1/100.000 ơn gi n 285,380 268,580 251,450 Trung bình 252,440 237,740 222,840 Ph c t p 222,580 209,850 196,880 T l 1/50.000 ơn gi n 59,690 56,490 53,240 Trung bình 54,040 51,150 48,220 Ph c t p 49,380 46,760 44,110 nh m c s n lư ng trong phòng cho công tác i u tra cơ b n v a ch t và khoáng s n r n i bi n nông ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000 B ng 7 D ng công vi c ơn v tính S n lư ng L p cương và chuNn b thi công km2/tháng oàn 1.219 Công tác văn phòng sau th c a và vi t báo cáo km2/tháng oàn 609 k t qu i u tra bư c c a t ng chuyên Công tác t ng h p tài li u và vi t báo cáo thông km2/tháng t 1.219 tin bư c c a án 2. L p b n d thư ng x ph gama vùng bi n 0-30m nư c t l 1/100.000 và 1/50.000. 2.1. Công tác l p b n d thư ng các nguyên t phóng x vùng bi n nông ven b t i sâu 30m nư c th c hi n theo úng t l và m ng lư i i u tra a ch t, khoáng s n, a ch t môi trư ng và tai bi n a ch t t l 1/100.000 và 1/50.000 ư c ti n hành ng th i v i công tác o v a ch t và các chuyên khác. Các nh m c và ơn giá cho công tác này tuân th theo các qui nh ư c nêu trong ph n qui nh chung.
 17. 2.2. nh m c và ơn giá cho o x ph gama ư c xây d ng trên cơ s các i u ki n t ch c - k thu t và công ngh sau: - i u ki n thi công ư c nêu trong b ng 1. - Lo i máy s d ng: GA-12 ho c GAD-6. - Khi kh o sát ngoài khơi sâu trên 10m nư c máy móc ư c t trên tàu. u thu ư c th xu ng áy bi n b ng h th ng t i và dây cáp khi tàu neo t i tr m kh o sát. Sau th i gian tích lũy xung ti n hành o, c giá tr các nguyên t U, Th, K và ghi vào s ; ti n hành o l p, o ki m tra theo t l qui nh. Khi k t thúc kh o sát t i tr m kéo u thu lên boong tàu và di chuy n t i tr m o ti p theo. - Khi o trên vùng ven bi n có sâu dư i 10m nư c máy móc ư c t trên thuy n v i u thu th xu ng áy bi n o giá tr các nguyên t phóng x t i nơi thi t k các tr m trên m t c t. T i khu v c sát mép nư c ti n hành o c khi tri u ki t. Vi c di chuy n b ng i b và xách tay. - Các phương ti n v n chuy n (tàu kh o sát, thuy n…), các phương ti n liên l c s d ng chung v i i o v a ch t và các chuyên khác. 2.3. nh m c biên ch lao ng cho công tác l p b n x ph gama vùng bi n nông ư c tính b ng tháng-ngư i/tháng-máy (khi kh o sát ngoài th c a), tháng- ngư i/tháng-t (khi ti n hành l p cương và làm văn phòng) và ư c nêu trong b ng 8. 2.4. nh m c s n lư ng cho công tác l p cương và chuNn b thi công ư c tính b ng km2/1 tháng-t và ư c nêu trong b ng 7b. 2.5. nh m c s n lư ng cho công tác o x ph gama ngoài khơi ư c tính b ng 2 km /tháng-máy và ư c nêu trong b ng 6b. 2.6. nh m c s n lư ng cho công tác o x ph gama ven b ư c tính b ng km2/tháng-máy và ư c nêu trong b ng 5b. 2.7. Vi c o b sung (t l 1/50.000) các d thư ng phóng x ư c ti n hành khi phát hi n các vùng có lư ng xung l n c n ph i kh o sát. nh m c s n lư ng cho công tác o b sung ư c tính khi o ngoài khơi là km2/tháng-máy và ư c nêu trong b ng 6b, cho o ven b là km2/tháng-máy và ư c nêu trong b ng 5b. 2.8. nh m c s n lư ng văn phòng hàng năm tính b ng km2/tháng-t ư c nêu trong b ng 7b. 2.9. M c hao mòn d ng c , tiêu hao v t li u ư c nêu trong các b ng 16, 18. 2.10. ơn giá d toán cho công tác l p b n d thư ng x ph gama vùng bi n nông ư c nêu trong các b ng s 41, 42, 43. Nguyên t c và cơ s tính toán ư c nêu trong phân nguyên t c chung. nh m c biên ch lao ng cho công tác l p b n d thư ng x ph gama i bi n nông ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 và 1/50.000 ơn v tính: tháng-ngư i/tháng-máy (tháng-t ) B ng 8
 18. Công tác trong Công tác ngoài tr i Ch c danh nghi p v ngh phòng B c lương nghi p Ngoài L p Văn Ven b khơi cương phòng Ch nhi m án KSCC 3/7 0,1 0,1 0,1 0,1 i trư ng kh o sát KSC 2/9 0,1 0,1 0,1 0,1 KS a v t lý, t trư ng KSC 2/9 1,0 0,5 1,0 1,0 K sư a v t lý KS 6/10 1,0 1,0 2,0 2,0 K thu t viên VL KTV 10/16 1,0 - - Công nhân 4/7A2N2 1,0 - - T ng c ng 3,2 2,7 3,2 3,2 NNH M C S N LƯ NG NGOÀI TR I CHO CÔNG TÁC L pb n d thư ng x ph gama i bi n nông ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000 I. i u tra ven b (0-10m nư c) B ng 5b ơn v tính: km2/tháng máy M c khó khăn i l i ven b C u trúc a ch t Lo i I Lo i II Lo i III T l 1/100.000 ơn gi n 143,210 133,750 118,690 Trung bình 129,690 121,050 107,390 Ph c t p 102,450 95,460 84,500 T l 1/50.000 ơn gi n 44,310 41,050 35,940 Trung bình 40,660 37,610 32,850 Ph c t p 37,800 34,980 30,590 II. i u tra ngoài khơi (10-30m nư c) B ng 6b ơn v tính: km2/tháng máy M c khó khăn i l i ngoài khơi C u trúc a ch t Lo i I Lo i II Lo i III T l 1/100.000 ơn gi n 285,380 268,580 251,450
 19. Trung bình 252,440 237,740 222,840 Ph c t p 222,580 209,850 196,880 T l 1/50.000 ơn gi n 59,690 56,490 53,240 Trung bình 54,040 51,150 48,220 Ph c t p 49,380 46,760 44,110 nh m c s n lư ng trong phòng cho công tác l p b n d thư ng x ph gama i bi n nông ven b (0-30m nư c) t l 1/100.000 - 1/50.000 B ng 7b D ng công vi c ơn v tính S n lư ng L p cương và chuNn b thi công km2/tháng t 1.219 Công tác văn phòng sau th c a và vi t báo cáo km2/tháng t 609 k t qu i u tra bư c c a chuyên 3. L y m u và tài li u a ch t b ng phương pháp khoan tay không tháp 3.1. Khoan tay không tháp l y các lo i m u và tài li u a ch t là m t d ng công vi c c a i i u tra a ch t bi n trong án “ i u tra a ch t, khoáng s n, a ch t môi trư ng và tai bi n a ch t vùng bi n Nam Trung b t 0 - 30m nư c t l 1/100.000 và 1/50.000”. 3.2. Các nh m c và ơn giá d toán cho công tác này ư c xây d ng cho các công vi c: - Khoan l y các lo i m u và tài li u a ch t theo yêu c u c a án t i m t v trí. Các l khoan trong 1 v trí cách nhau 2-3m. - Di chuy n n v trí khoan m i d c theo b bi n - bãi tri u - c n n i kho ng cách 2-3km. 3.3. i u ki n k thu t và t ch c thi công như sau: - S d ng b khoan tay không tháp có ng m u van bi l y các lo i m u m t v trí khoan n chi u sâu 6-8m. - Khoan th ng ng so v i m t ph ng n m ngang. - t á khoan qua t c p I - III khoan ư c nêu b ng s 9. - Khoan ư c ti n hành sâu m c nư c bi n 0-1,5m nư c (trong i ng p nư c ≤ 1,5m). - ư ng kính d ng c l y m u 27-32mm ( ng m u van bi). Quá trình khoan ư c ti n hành ch ng ng vách có ư ng kính ≤ 100mm. - Khoan l y m u và di chuy n n v trí khoan m i ư c ti n hành trong 1 ca trong ngày. Th i gian ca làm vi c là 6 gi .
 20. - Phương ti n di chuy n d ng c khoan t v trí khoan này n v trí khoan thác d c b bi n - bãi tri u - c n n i trong ca làm vi c ư c th c hi n b ng thuy n máy ho c xu ng máy. 3.4. nh m c biên ch lao ng cho 1 ca l y m u và tài li u a ch t b ng khoan tay không tháp ven b - bãi tri u - c n n i t i m t v trí khoan chi u sâu 6-8m trong i ng p nư c ≤ 1,5m ư c tính b ng ngày-ngư i cho 1 ca-t (cho 1 mũi khoan) và ư c nêu b ng 10. B ng phân c p t á theo khoang cho công tác khoan tay không tháp ven b - bãi tri u và c n n i B ng 9 C p t á Các t á i di n cho m i c p I Bùn ư t và t m l y, không t o nút. t tr ng và than bùn l n ít cu i s i. Á sét x p, hoàng th , t t o cát II t sét cát và cu i nh không dính k t v i nhau, sét d ng d i, d o ch a cát, sét hoàng th , cát ch y có nút. III t sét và cu i dính k t b ng sét v i ít t ng lăn, cát dính k t y u b ng sét. Á sét ch t sít, sét khô ho c ư t. Cát khô, t ch y, hoàng th k t ng lâu năm, ph n m m Mác nơ, b r i. nh m c biên ch lao ng l y m u và tài li u a ch t b ng phương pháp khoan tay không tháp ven b bi n - bãi tri u và c n n i ơn v tính: Ngày-ngư i/ca-t B ng s 10 Ch c danh - ngh nghi p - ch c v B c lương nh m c - K sư cao c p - a ch t - Ch nhi m án 3/7 0,1 - K sư chính - a ch t - i trư ng s n xu t 4/9 0,5 - K sư chính - a ch t - T trư ng s n xu t 2/9 1,0 - Công nhân - khoan tay - tr c ti p s n xu t 4/7A2N2 5 T ng c ng 6,6 - nh m c th i gian ư c tính b ng ca - t cho m t v trí khoan và ư c nêu b ng 11. 3.5. Thành ph n công vi c khoan tay bao g m: - Nh n nhi m v , chuNn b d ng c v t li u và phương ti n thi công. - V n chuy n d ng c - v t li u n v trí khoan l y m u b ng thuy n ho c xu ng máy. Xác nh t a l khoan. - Ch ng và nh ng vách.
Đồng bộ tài khoản