Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế tạm thời về phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động của ngành hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2002/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 2002 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 07/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CH T M TH I V PHÂN TÍCH HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U PH C V HO T Đ NG NGHI P V C A NGÀNH H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch đ ki m tra, giám sát h i quan. Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i quan - T ng c c H i quan QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch t m th i v phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph c v ho t đ ng nghi p v c a ngành H i quan. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký và thay th cho các quy đ nh trư c đây v ho t đ ng phân tích, phân lo i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u trong ngành H i quan. Đi u 3. Các ông C c trư ng, V trư ng các C c, V và Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Đ c Kiên (Đã ký) QUY CH T M TH I V PHÂN TÍCH HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U TRONG HO T Đ NG NGHI P V C A NGÀNH H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2002/QĐ-TCHQ, ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan).
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u Phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u (sau đây g i t t là phân tích) là m t bi n pháp ki m tra th c t m u hàng hoá b ng nghi p v k thu t đư c ti n hành trong phòng thí nghi m đ làm rõ b n ch t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u làm cơ s cho vi c xác đ nh đúng tên hàng, mã s hàng hoá. Đi u 2: Đ i tư ng phân tích. Đ i tư ng phân tích là m u hàng hoá xu t kh u, nh p kh u mà công ch c h i quan khi ki m tra th c t hàng hoá b ng nh ng phương pháp nghi p v thông thư ng không xác đ nh đư c tên hàng, mã s hàng hoá. Đi u 3: M c đích phân tích 1. Cung c p cơ s khoa h c cho đơn v và công ch c h i quan trong vi c xác đ nh đúng tên hàng, mã s hàng hoá và xây d ng mã s hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. 2. Thông qua vi c phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đ cung c p thông tin ph c v công tác ki m tra sau thông quan, ch ng gian l n thương m i, ch ng buôn l u. Đi u 4: S d ng k t qu phân tích Th trư ng các đơn v và công ch c h i quan yêu c u phân tích quy t đ nh vi c s d ng k t qu phân tích đư c đơn v phân tích thông báo đ xác đ nh đúng tên hàng, mã s hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. Thông báo k t qu phân tích ch có giá tr đ i v i m u yêu c u phân tích và ph i đư c lưu trong b h sơ h i quan. Đi u 5: Đơn v phân tích Vi n Nghiên c u h i quan là đơn v ch u trách nhi m v ho t đ ng phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u c a ngành H i quan (sau đây g i t t là đơn v phân tích). Các Trung tâm phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thu c Vi n Nghiên c u h i quan tr c ti p th c hi n vi c phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. Đi u 6: Đơn v yêu c u phân tích Đơn v yêu c u phân tích là C c H i quan t nh, thành ph , Chi c c H i quan và các đơn v h i quan khác, công ch c h i quan trong ngành (sau đây g i t t là đơn v yêu c u phân tích). Đi u 7: Ph i h p công tác trong ho t đ ng phân tích
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đơn v phân tích đư c h p tác v i các đơn v khoa h c chuyên ngành trong nư c và nư c ngoài, s d ng kinh nghi m c a H i quan các nư c trên th gi i, khuy n ngh c a T ch c H i quan th gi i ph c v cho ho t đ ng phân tích. Chương 2 QUY Đ NH L Y M U, S D NG M U, LƯU M U VÀ HU M U PHÂN TÍCH Đi u 8: M u phân tích M u phân tích là lư ng hàng hoá nh nh t mang đ y đ tính đ i di n c a m t lo i hàng hoá c n phân tích. Đi u 9: Yêu c u đ i v i m u phân tích 1. M u phân tích ph i đ m b o tính khách quan, đ i di n. 2. M u phân tích ph i đư c đóng gói, b o qu n trong bao bì phù h p và gi nguyên tr ng trong quá trình l y m u, b o qu n, đóng gói, chuy n giao và đáp ng yêu c u lưu gi quy đ nh t i Đi u 12 Quy ch này. 3. M u phân tích ph i đư c đánh s , ký hi u, niêm phong đúng quy đ nh phù h p v i phi u yêu c u phân tích. Đi u 10: Th t c l y m u phân tích Khi l y m u phân tích, công ch c h i quan ph i l p biên b n, có xác nh n c a ngư i khai h i quan, niêm phong m u trư c s ch ng ki n và có ch ký c a ngư i khai h i quan trên niêm phong. Đi u 11: Th t c chuy n giao m u phân tích và h sơ phân tích 1. M u phân tích và h sơ phân tích đư c giao nh n tr c ti p ho c g i đi b ng cách có đ m b o và nhanh nh t. 2. H sơ yêu c u phân tích bao g m: a. Phi u yêu c u phân tích: m t b n chính (M u 1); b. Biên b n l y m u: m t b n photo (M u 2); c. Các tài li u liên quan đ n m u phân tích (n u có): M t b n photo; Các ch ng t trong h sơ yêu c u phân tích ph i đư c đóng d u xác nh n c a đơn v yêu c u phân tích. 3. Vi c giao nh n m u phân tích và h sơ yêu c u phân tích ph i đư c bên giao và bên nh n ký xác nh n.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 12: S d ng và lưu m u trong phân tích 1. M u phân tích g m m t ph n dùng đ phân tích, m t ph n dùng đ lưu. Ph n m u lưu l i ph i đ m b o tính đ i di n c a m u và có đ y đ h sơ kèm theo. 2. M u phân tích ph i đư c lưu gi trong th i h n 5 năm k t ngày hàng hoá có m u đó đư c thông quan. 3. Các m u đư c lưu không còn giá tr s d ng do đã h t h n quy đ nh t i Kho n 2 Đi u này ho c đã b bi n ch t, m u d gây nguy hi m, m u không có kh năng lưu gi thì ph i l p biên b n ch ng nh n và làm th t c hu m u. Đi u 13: Hu m u phân tích 1. Vi c hu m u phân tích ph i đư c ti n hành và l p biên b n dư i s ki m tra giám sát c a m t H i đ ng tiêu hu . Thành ph n c a H i đ ng tiêu hu do th trư ng đơn v phân tích quy t đ nh. 2. Biên b n tiêu hu ph i đư c lưu l i theo quy đ nh. Chương 3 TI N HÀNH PHÂN TÍCH VÀ THÔNG BÁO K T QU Đi u 14: Đi u ki n ti n hành phân tích Vi c phân tích ch đư c ti n hành khi m u phân tích và h sơ yêu c u phân tích đáp ng đ yêu c u quy đ nh t i Quy ch này. Đi u 15. Th c hi n phân tích 1. Lãnh đ o đơn v phân tích căn c m u và h sơ nh n đư c, phân công c th vi c phân tích cho cán b tr c ti p th c hi n phân tích theo đúng chuyên môn nghi p v và ph i ch u trách nhi m v vi c phân công nhi m v đó. Cán b phân tích đư c giao nhi m v phân tích ph i ch u trách nhi m chuyên môn v k t qu phân tích do mình tr c ti p th c hi n. 2. Cán b đư c phân công, ti n hành vi c phân tích theo trình t như sau: a. Ti p nh n m u và h sơ liên quan, ki m tra niêm phong c a m u, đ i chi u m u v i h sơ yêu c u phân tích. b. Nghiên c u h sơ, t p h p thông tin v m u phân tích. c. Ti n hành phân tích m u. d. Hoàn thành h sơ sau khi phân tích. 3. Trong trư ng h p do tính ch t c a hàng hoá mà không l y đư c m u thì đơn v phân tích có th ti n hành phân tích t i nơi t p k t hàng hoá khi c n thi t.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 16: Th i gian ti n hành phân tích. 1. Th i gian th c hi n phân tích đ i v i m t m u phân tích t i đa 15 ngày k t ngày ti p nh n m u và h sơ đ đi u ki n phân tích. 2. Trư ng h p m u ph c t p c n kéo dài th i gian phân tích, đơn v phân tích ph i thông báo b ng văn b n cho đơn v yêu c u phân tích bi t lý do và th i h n d ki n hoàn thành. Đi u 17: Thông báo k t qu phân tích K t qu phân tích ph i đư c thông báo b ng văn b n cho đơn v yêu c u phân tích. Văn b n thông báo ph i đư c làm theo m u quy đ nh (M u 4) và có đ ch ký c a cán b tr c ti p th c hi n phân tích m u và ch ký c a lãnh đ o đơn v phân tích. Thông báo k t qu phân tích ph i đáp ng đư c n i dung c a phi u yêu c u phân tích. Đi u 18: Lưu gi h sơ phân tích 1. Sau khi hoàn thành phân tích, cán b th c hi n phân tích ph i l p h sơ phân tích và chuy n giao l i cho cơ quan lưu gi theo quy đ nh. 2. H sơ phân tích g m: a. H sơ yêu c u phân tích. b. Biên b n phân tích (M u 3). c. Thông báo k t qu phân tích (M u 4). d. Các b n minh ho cho công tác phân tích (n u có). e. K t qu phân tích c a nh ng đơn v khoa h c chuyên ngành (n u có). Chương 4 TRÁCH NHI M, QUY N H N C A ĐƠN V YÊU C U PHÂN TÍCH VÀ ĐƠN V PHÂN TÍCH Đi u 19: Trách nhi m và quy n h n c a đơn v yêu c u phân tích 1. L y m u hàng hoá đ yêu c u phân tích; s d ng k t qu phân tích. 2. Th c hi n đúng quy đ nh v l y, g i, b o qu n m u và h sơ yêu c u phân tích. 3. Cung c p đ y đ và chính xác nh ng thông tin liên quan tr c ti p đ n m u phân tích, t o đi u ki n thu n l i cho cán b phân tích th c hi n nhi m v t i đơn v . 4. Yêu c u đơn v phân tích ph i h p trong vi c gi i quy t khi u n i liên quan đ n tên hàng và mã s hàng hoá xu t kh u, nh p kh u.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Th c hi n l y m u và yêu c u phân tích đ i v i nh ng lo i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u do T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy đ nh b t bu c ph i l y m u đ phân tích. Đi u 20: Trách nhi m và quy n h n c a đơn v phân tích 1. Th c hi n công tác phân tích theo yêu c u c a các đơn v yêu c u phân tích và ch u trách nhi m v k t qu phân tích. 2. Thông báo k t qu phân tích cho đơn v yêu c u phân tích trong th i h n quy đ nh. 3. B o qu n h sơ, m u, k t qu phân tích theo quy đ nh. 4. Yêu c u các đơn v h i quan trong ngành th c hi n đúng quy đ nh v l y m u phân tích và cung c p nh ng h sơ, tài li u c n thi t liên quan đ n m u hàng có yêu c u phân tích. 5. Thu th p nh ng thông tin, h sơ, tài li u c n thi t ph c v phân tích. 6. Căn c vào k t qu phân tích có th đưa ra khuy n ngh v tên hàng, mã s hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. 7. B o v k t qu phân tích khi có khi u n i. 8. Hư ng d n, ki m tra các đơn v h i quan trong ngành th c hi n đúng các quy đ nh t i Quy ch này. Chương 5 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 21: Trách nhi m c a Vi n Nghiên c u h i quan Vi n Nghiên c u h i quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này theo ch c năng, nhi m v đư c giao, hư ng d n đôn đ c và ki m tra vi c th c hi n Quy ch , nh m ch n ch nh k p th i nh ng sai s t c a các Trung tâm phân tích hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đ nâng cao hi u qu công tác phân tích. Đi u 22: Trách nhi m c a các V , C c, đơn v tr c thu c T ng c c H i quan và C c H i quan t nh, thành ph . Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng H i quan t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng cao đ ng h i quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy ch này./. M U1 C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc Chi c c H i quan
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S : ................... ......, ngày ... tháng .... năm ...... PHI U YÊU C U PHÂN TÍCH M U HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U Kính g i: Vi n Nghiên c u H i quan Trung tâm phân tích .... Đ có cơ s khoa h c cho vi c xác đ nh tên hàng và mã s hàng theo Bi u thu xu t kh u, thu nh p kh u. ................................................................. Đ ngh Vi n NCHQ, phân tích cho m u hàng sau: Tên hàng: ............................................................................................ .............................................................................................................. S t khai: ..................................... ngày...... tháng........năm............. Đơn v nh p kh u: ............................................................................. ............................................................................................................. Mã s thu đã khai: ........................................................................... S lư ng m u: .................................................................................... H sơ kèm theo: ................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Yêu c u phân tích: ............................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Th trư ng đơn v (Ký và ghi rõ h , tên, đóng d u)
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M U2 C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc Chi c c H i quan BIÊN B N L Y M U HÀNG HOÁ XU T KH U-NH P KH U Hôm nay, ngày ... tháng..... năm...., t i ................................................ .............................................................................................................. Chúng tôi g m: Công ch c H i quan: 1. ......................................................................................................... 2. ......................................................................................................... ............................................................................................................. Đ i di n ch hàng: ............................................................................................................. ........................................................................................................... ............................................................................................................. Cùng ti n hành l y m u hàng hoá đ yêu c u phân tích như sau: * Tên hàng (theo t khai): ................................................................ ............................................................................................................. * S t khai: ..................... ngày .. tháng ..... năm ............................ * Mã s thu do ch hàng khai báo: ................................................ * S lư ng m u: ................................................................................. * Đ c đi m và quy cách đóng gói m u: ............................................ ............................................................................................................. * M u đã đư c niêm phong h i quan s :.......................................... M u do các đơn v H i quan liên quan lưu gi .
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i di n ch hàng Công ch c h i quan I Công ch c h i quan II (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) M U3 VI N NCHQ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc Trung tâm PTPL.... BIÊN B N TI N HÀNH PHÂN TÍCH M U HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U 1- Tên m u: ......................................................................................... .............................................................................................................. 2- Đơn v yêu c u phân tích: .............................................................. .............................................................................................................. 3 - S T khai h i quan: ..................................................................... 4 - Ngày nh n m u: ............................................................................ - Ngày b t đ u: .......................................................................... - Ngày k t thúc: ....................................................................... 5 - Cán b phân tích: .......................................................................... 1 - Trư ng nhóm ...................................................................... 2 - Thành viên ........................................................................ 3 - Thành viên ......................................................................... QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH I - Tình tr ng m u yêu c u phân tích: (Ghi rõ tên, s lư ng, cách đóng gói và b o qu n t ng m u th c t nh n đư c) ............................................................................................................... ............................................................................................................... 2 - M u và tài li u so sánh.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ............................................................................................................... ............................................................................................................... II - Quá trình ti n hành phân tích: (Phương pháp, phương ti n và k t qu ) ............................................................................................................... ............................................................................................................... M U4 Vi n nghiên c u H i quan C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S :...../NCHQ-TTPT ......, ngày ... tháng .... năm ...... THÔNG BÁO K T QU PHÂN TÍCH Kính g i: : .................................................... Ngày ... tháng ..... năm...... Vi n NCHQ đã nh n đư c công văn yêu c u phân tích hàng hoá s ......... ngày.... tháng..... năm....... và h sơ kèm theo c a ....................v i n i dung sau: 1- Tên m u: .................................. S T khai .................................... ................................................................................................................ 2- Ngày l y m u: ................ ngày nh n m u ...................................... ................................................................................................................ 3- Đơn v nh p kh u: ........................................................................... ............................................................................................................... 4- N i dung yêu c u phân tích: ............................................................................................................... ............................................................................................................... .............................................................................................................. K T QU PHÂN TÍCH .............................................................................................................. ...............................................................................................................
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ............................................................................................................... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ............................................................................................................... ............................................................................................................... V y chúng tôi thông báo đ cơ quan đư c bi t. Trư ng nhóm Vi n trư ng Vi n NCHQ phân tích (Ký tên, đóng d u) (Ký tên) Ghi chú: K t qu phân tích trên ch có giá tr duy nh t đ i v i m u yêu c u phân tích.
Đồng bộ tài khoản