Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phụ vụ hoạt động của ngành hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g  c ôc Trën g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  S è  07/2002/Q§­T C H Q   g µy  04  T c n th¸ng  01 n¨ m  2002 B a n  h µ n h  q u y  ch Õ  t¹m thêi v Ò   h © n  tÝch h µ n g  h o¸ xu Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  p h ô c  v ô   p h o¹t ® é n g  n g hi Ö p  vô  c ña n g µ n h  H ¶i q u a n   T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  ¶i quan  tr H ­C¨n  LuËt H¶i quan    cø      ngµy  th¸ng6  29    n¨m  2001; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  101/2001/N§­   sè  CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ tôch¶i     vÒ        quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan. ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña ViÖn  ëng  tr ViÖn Nghiªn cøu      h¶iquan    ­ Tæng  côc  H¶i quan      uy Õt  Þ nh   Q ® §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ  t¹m    thêivÒ  ph©n tÝch hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  phôc  ho¹t®éng  vô    nghiÖp  cña  vô  ngµnh    H¶i quan. §iÒu    2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõ ngµy  vµ  ký  thay thÕ    cho    c¸c quy ®Þnh  íc ®©y   ho¹t®éng  tr   vÒ    ph©n tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp khÈu trong ngµnh      H¶i quan. §iÒu 3. C¸c «ng Côc  ëng, Vô  ëng    tr   tr c¸c Côc, Vô  Thñ  ëng      vµ  tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc H¶i quan, Côc  ëng    tr Côc H¶i quan tØnh,  thµnh  phè chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.  
 2. 2 Q u y  c h Õ  t¹m thêi  V Ò  p h © n  tÝch h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u   trong h o¹t é n g  n g hi Ö p  v ô  c ñ a n g µ n h  H ¶i q u a n    ®   (Ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  07/2002/Q§­ sè  TCHQ,  ngµy  th¸ng01  04    n¨m  2002  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan).  C h ¬ n g  I  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu    1: Ph©n  tÝch  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu Ph©n   tÝch hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  (sau ®©y         gäi t¾t lµ ph©n  tÝch) lµ mét      biÖn  ph¸p kiÓm     tra thùc tÕ    mÉu   hµng  ho¸ b»ng  nghiÖp  kü  vô  thuËt ® îc tiÕn      hµnh  trong phßng    thÝ nghiÖm     ®Ó lµm  b¶n  râ  chÊt hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  lµm  së  c¬  cho  viÖc    x¸c ®Þnh  ®óng    tªn hµng, m∙    sè  hµng ho¸. §iÒu     îng ph©n  2: §èit   tÝch. §èi t ph©n    îng  tÝch    lµ mÉu  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    mµ c«ng  chøc    h¶iquan   khikiÓm    trathùc tÕ    hµng    ho¸ b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p  nghiÖp  vô  th«ng  êng  th kh«ng    x¸c®Þnh  îctªnhµng,m∙  hµng  ®       sè  ho¸. §iÒu    3: Môc  ®Ých  ph©n  tÝch 1. Cung    cÊp  së  c¬  khoa häc  cho ®¬n  vµ  vÞ  c«ng chøc    h¶iquan trong  viÖc    x¸c ®Þnh ®óng    tªnhµng, m∙  hµng    x©y    sè  ho¸ vµ  dùng  sè  m∙  hµng  ho¸  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 2. Th«ng    qua viÖc ph©n tÝch  hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu    ®Ó cung  cÊp th«ng    tinphôc  c«ng    vô  t¸ckiÓm     trasau th«ng quan, chèng    gian lËn  ­ th ¬ng    m¹i,chèng  bu«n lËu. §iÒu    dông  qu¶  4: Sö  kÕt  ph©n  tÝch Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  vµ  vÞ  c«ng chøc    h¶iquan  cÇu  yªu  ph©n tÝch  quyÕt  ®Þnh  viÖc  dông  sö  kÕt  qu¶  ph©n  tÝch  îc®¬n  ph©n  ®   vÞ  tÝch  th«ng  ®Ó   b¸o  x¸c®Þnh    ®óng    tªnhµng,m∙  hµng      sè  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Th«ng  kÕt  b¸o  qu¶ ph©n tÝch  chØ  gi¸trÞ ®èi víi cã          mÉu   cÇu  yªu  ph©n  tÝch  ph¶i® îcl trong bé  s¬    vµ     u    hå  h¶iquan. §iÒu    5: §¬n  ph©n  vÞ  tÝch ViÖn Nghiªn cøu      h¶i quan    lµ ®¬n  chÞu  vÞ  tr¸chnhiÖm       vÒ ho¹t®éng    ph©n tÝch hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña ngµnh H¶i quan (sau ®©y  gäit¾tlµ®¬n  ph©n        vÞ  tÝch).
 3. 3 C¸c Trung t©m  ph©n tÝch hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc  ViÖn  Nghiªncøu      h¶iquan    trùctiÕp thùc hiÖn      viÖc ph©n tÝch hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp khÈu. §iÒu    6: §¬n  yªu  vÞ  cÇu  ph©n  tÝch §¬n  yªu  vÞ  cÇu ph©n tÝch    lµ Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè, Chi    côc  H¶i quan  c¸c ®¬n  h¶iquan    vµ    vÞ    kh¸c,c«ng    chøc    h¶iquan  trong ngµnh    (sau  ®©y        gäit¾tlµ®¬n  yªu cÇu  vÞ    ph©n  tÝch). §iÒu    7: Phèihîp c«ng        t¸ctrong ho¹t®éng      ph©n  tÝch §¬n  ph©n  vÞ  tÝch  îc hîp        ®   t¸cvíic¸c ®¬n  khoa  vÞ  häc chuyªn ngµnh    ë  trong    níc ngoµi,sö  níc vµ      dông  kinh nghiÖm  cña H¶i quan        c¸c níc trªnthÕ  gií   i khuyÕn  , nghÞ cña    Tæ chøc  H¶i quan thÕ  iphôc  cho  gií  vô  ho¹t ®éng    ph©n  tÝch.  C h ¬ n g  II  Q u y  ® Þ n h  lÊy m É u, s ö  d ô n g  m É u, lu  m É u  v µ  h u û  m É u   p h © n  tÝch §iÒu    8: MÉu   ph©n  tÝch     MÉu  ph©n tÝch   îng hµng    lµl   ho¸ nhá  nhÊt mang    ®Çy  tÝnh    ®ñ  ®¹idiÖn  cña  mét  i lo¹ hµng      ho¸ cÇn  ph©n  tÝch. §iÒu    cÇu      9: Yªu  ®èi víimÉu   ph©n  tÝch 1.MÉu     ph©n  tÝch  ph¶i®¶m     b¶o  tÝnh  kh¸ch quan,®¹idiÖn.       2. MÉu     ph©n tÝch ph¶i® îc®ãng        gãi,b¶o qu¶n  trong bao  phïhîp vµ    b×      gi÷ nguyªn    tr¹ngtrong qu¸      tr×nh    lÊy mÉu, b¶o qu¶n, ®ãng      gãi,chuyÓn giao  vµ ®¸p øng    yªu cÇu u    l gi÷quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  Quy  i 12  chÕ nµy. 3. MÉu  ph©n  tÝch ph¶i ® îc ®¸nh    hiÖu, niªm      sè, ký    phong ®óng quy  ®Þnh        phïhîp víiphiÕu    yªu cÇu ph©n  tÝch. §iÒu    10: Thñ      tôclÊymÉu   ph©n  tÝch Khi lÊy mÉu       ph©n tÝch,c«ng    chøc    h¶i quan ph¶i lËp      biªn b¶n, cã      x¸c nhËn cña ngêi khaih¶iquan, niªm          phong mÉu   íc sù  tr   chøng  kiÕn  cã  vµ  ch÷  ký  cña ngêikhaih¶iquan          trªnniªm  phong. §iÒu    11: Thñ    tôcchuyÓn  giao mÉu     ph©n  tÝch  hå  ph©n  vµ  s¬  tÝch  1. MÉu     ph©n tÝch  hå  ph©n  vµ  s¬  tÝch  îc giao  ®   nhËn    trùc tiÕp hoÆc   göi®i    b»ng c¸ch cã    ®¶m   b¶o  nhanh  vµ  nhÊt. 2.Hå  yªu cÇu    s¬    ph©n  tÝch  bao  gåm:
 4. 4 a.PhiÕu      yªu cÇu  ph©n  tÝch:mét    b¶n  chÝnh  (MÉu  1); b.Biªnb¶n        lÊy mÉu:  mét  b¶n  photo (MÉu    2); c.C¸c      ªnquan    tµiliÖu li   ®Õn   mÉu   ph©n  tÝch  (nÕu    cã):Mét  b¶n  photo; C¸c chøng    tõ trong  s¬  hå  yªu  cÇu ph©n tÝch ph¶i ® îc ®ãng      dÊu    x¸c nhËn  cña ®¬n  yªu cÇu  vÞ    ph©n  tÝch. 3.ViÖc    giao nhËn    mÉu   ph©n  tÝch  hå  yªu cÇu  vµ  s¬    ph©n  tÝch  ph¶i® îc     bªn  giao vµ  nhËn  x¸cnhËn.   bªn  ký    §iÒu    dông  l mÉu   12: Sö  vµ u  trongph©n    tÝch 1. MÉu     ph©n tÝch  gåm  mét phÇn dïng    ®Ó ph©n tÝch,mét    phÇn dïng  ®Ó  u. PhÇn  l   mÉu  u    l l¹ ph¶i®¶m   i   b¶o tÝnh    ®¹idiÖn cña mÉu   cã  vµ  ®Çy  ®ñ  hå  kÌm  s¬  theo. 2. MÉu     ph©n  tÝch  ph¶i® îcl gi÷ trong thêih¹n  n¨m  tõ ngµy     u        5  kÓ    hµng  ho¸ cã    mÉu   ® îcth«ng  ®ã    quan. 3. C¸c    mÉu   îcl kh«ng  ®  u  cßn      dông  ®∙  gi¸trÞsö  do  hÕt  quy  h¹n  ®Þnh    t¹i Kho¶n  §iÒu  2  nµy  hoÆc   bÞ  ®∙  biÕn  chÊt,mÉu       dÔ g©y  nguy  hiÓm, mÉu   kh«ng  kh¶  cã  n¨ng u    l gi÷ th× ph¶i lËp    biªn b¶n    chøng nhËn  lµm  vµ  thñ    tôc huû  mÉu. §iÒu    13: Huû  mÉu   ph©n  tÝch 1. ViÖc    huû mÉu  ph©n tÝch  ph¶i® îc tiÕn      hµnh  lËp    vµ  biªn b¶n    díisù  kiÓm     tragi¸m    s¸tcña mét    Héi ®ång    tiªuhuû. Thµnh    phÇn  cña    Héi ®ång    tiªu huû  thñ tr do    ëng  ®¬n  ph©n  vÞ  tÝch quyÕt ®Þnh.   2.Biªnb¶n        tiªuhuû  ph¶i® îcl l¹theo quy     u    i   ®Þnh.  C h ¬ n g  III Ti Õ n  h µ n h  p h © n  tÝch v µ th«ng b¸o k Õt q u ¶ §iÒu    14: §iÒu  kiÖn  tiÕn hµnh    ph©n  tÝch ViÖc ph©n tÝch chØ   îc tiÕn  ®   hµnh    khi mÉu  ph©n tÝch  hå  yªu  vµ  s¬  cÇu  ph©n tÝch  ®¸p øng  yªu cÇu  ®ñ    quy ®Þnh    t¹ Quy  i chÕ nµy. §iÒu    15. Thùc  hiÖn  ph©n  tÝch 1. L∙nh    ®¹o ®¬n  ph©n  vÞ  tÝch c¨n  mÉu   hå  nhËn  îc,ph©n  cø  vµ  s¬  ®   c«ng  thÓ  cô  viÖc ph©n tÝch cho    trùctiÕp  c¸n bé    thùc hiÖn    ph©n  tÝch  theo  ®óng  chuyªn m«n     nghiÖp  vµ  vô  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm       vÒ viÖc ph©n  c«ng  nhiÖm   ®ã.  vô  C¸n  ph©n  bé  tÝch  îc giao  ®   nhiÖm   ph©n  vô  tÝch  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm    chuyªn m«n  kÕt    vÒ  qu¶ ph©n  tÝch  m×nh    do  trùctiÕp thùc hiÖn.     2. C¸n  ® îc ph©n    bé    c«ng, tiÕn    hµnh viÖc ph©n tÝch theo tr×nh    tù nh  sau:
 5. 5 a. TiÕp    nhËn  mÉu   hå  li   vµ  s¬  ªnquan, kiÓm       tra niªm phong cña mÉu,  ®èi chiÕu    mÉu     s¬    víihå  yªu cÇu  ph©n tÝch. b.Nghiªncøu  s¬,tËp        hå    hîp th«ng    mÉu   tinvÒ  ph©n  tÝch. c.TiÕn    hµnh  ph©n  tÝch  mÉu. d.Hoµn    thµnh  s¬  hå  sau    khiph©n  tÝch. 3. Trong  êng    tr hîp  tÝnh  do  chÊt cña    hµng ho¸    mµ kh«ng lÊy  îc mÉu   ®   th× ®¬n  ph©n  vÞ  tÝch  thÓ  cã  tiÕn hµnh ph©n tÝch  i   t¹  tËp  n¬i kÕt hµng    ho¸ khicÇn    thiÕt. §iÒu    16: Thêigian tiÕn hµnh        ph©n  tÝch. 1. Thêigian thùc hiÖn          ph©n tÝch      ®èi víimét mÉu  ph©n tÝch    15  tèi®a  ngµy  tõngµy  kÓ    tiÕp nhËn    mÉu   hå  ®ñ  vµ  s¬  ®iÒu  kiÖn  ph©n tÝch. 2. Trêng    hîp mÉu  phøc    t¹p cÇn kÐo      dµi thêigian ph©n tÝch,®¬n     vÞ  ph©n tÝch ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  cho ®¬n  yªu  vÞ  cÇu  ph©n  tÝch biÕt  lýdo  thêih¹n dù    vµ      kiÕn  hoµn thµnh. §iÒu    17: Th«ng    qu¶  b¸o kÕt  ph©n  tÝch KÕt qu¶  ph©n tÝch ph¶i ® îc th«ng      b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®¬n  yªu vÞ    cÇu ph©n  tÝch.V¨n    b¶n  th«ng  ph¶i® îclµm  b¸o      theo  mÉu  quy ®Þnh (MÉu    4) vµ  ®ñ  cã  ch÷  cña    trùctiÕp thùc hiÖn  ký  c¸n bé        ph©n tÝch mÉu   ch÷  cña  vµ  ký  l∙nh®¹o    ®¬n  ph©n  vÞ  tÝch. Th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  ph©n  tÝch  ph¶i®¸p    øng  îcnéidung  ®     cña  phiÕu    yªu cÇu  ph©n tÝch. §iÒu    gi÷hå  ph©n  18: Lu    s¬  tÝch 1. Sau      khihoµn thµnh ph©n  tÝch,c¸n bé      thùc hiÖn    ph©n tÝch ph¶ilËp    hå  ph©n  s¬  tÝch  chuyÓn  vµ  giao l¹cho  quan u       i c¬  l gi÷theo quy    ®Þnh. 2.Hå  ph©n    s¬  tÝch  gåm: a.Hå  yªu cÇu    s¬    ph©n  tÝch. b.Biªnb¶n      ph©n  tÝch  (MÉu  3). c.Th«ng      b¸o kÕt  qu¶  ph©n  tÝch  (MÉu  4). d.C¸c    b¶n  minh    ho¹ cho  c«ng    t¸cph©n  tÝch  (nÕu  cã). e. KÕt    qu¶ ph©n  tÝch cña nh÷ng ®¬n  khoa  vÞ  häc chuyªn ngµnh    (nÕu  cã). C h ¬ n g  IV Tr¸ch n hi Ö m, q u y Ò n  h¹n c ñ a ® ¬ n  v Þ  yªu c Ç u   p h © n  tÝch v µ ® ¬ n  v Þ  p h © n  tÝch
 6. 6 §iÒu  :Tr¸chnhiÖm  quyÒn    ®¬n  yªu  19     vµ  h¹n cña  vÞ  cÇu  ph©n  tÝch 1. LÊy    mÉu  hµng ho¸    ®Ó yªu cÇu ph©n tÝch;sö    dông kÕt qu¶ ph©n  tÝch. 2. Thùc    hiÖn ®óng quy ®Þnh  lÊy,göi,b¶o  vÒ      qu¶n mÉu   hå  yªu  vµ  s¬  cÇu  ph©n  tÝch. 3. Cung    cÊp ®Çy     chÝnh    ®ñ vµ  x¸c nh÷ng th«ng    ªnquan    tinli   trùc tiÕp  ®Õn   mÉu  ph©n tÝch,t¹o®iÒu      kiÖn  thuËn    lîcho    ph©n  i c¸n bé  tÝch  thùc hiÖn    nhiÖm  t¹ ®¬n    vô    i vÞ. 4. Yªu    cÇu ®¬n  ph©n  vÞ  tÝch phèihîp    trong viÖc      gi¶iquyÕt khiÕu    n¹i li   ªnquan ®Õn     tªnhµng  m∙  hµng    vµ  sè  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 5. Thùc    hiÖn    lÊy mÉu   yªu cÇu  vµ    ph©n  tÝch      ®èi víinh÷ng  i lo¹ hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  Tæng  do  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan quy ®Þnh b¾t  buéc ph¶ilÊymÉu         ®Ó ph©n tÝch. §iÒu    20: Tr¸chnhiÖm  quyÒn    ®¬n  ph©n    vµ  h¹n cña  vÞ  tÝch 1. Thùc    hiÖn c«ng    t¸cph©n  tÝch theo  cÇu  yªu  cña    c¸c ®¬n  yªu  vÞ  cÇu  ph©n tÝch  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm  kÕt    vÒ  qu¶ ph©n  tÝch. 2. Th«ng    b¸o kÕt qu¶ ph©n tÝch cho ®¬n  yªu  vÞ  cÇu ph©n tÝch trong  thêih¹n quy      ®Þnh. 3.B¶o    qu¶n  s¬,mÉu,  hå    kÕt  qu¶  ph©n  tÝch  theo quy    ®Þnh. 4. Yªu    cÇu    c¸c ®¬n  h¶iquan  vÞ    trong ngµnh    thùc hiÖn    ®óng  quy ®Þnh  vÒ    lÊy mÉu  ph©n tÝch  cung  vµ  cÊp nh÷ng  s¬,tµiliÖu cÇn  hå        thiÕtli     ªnquan  ®Õn   mÉu  hµng  yªu cÇu  cã    ph©n tÝch. 5. Thu thËp nh÷ng th«ng    s¬, tµiliÖu  tin,hå      cÇn thiÕtphôc  ph©n    vô  tÝch. 6. C¨n  vµo    cø  kÕt qu¶ ph©n tÝch  thÓ  a  khuyÕn  cã  ® ra  nghÞ      vÒ tªn hµng,m∙  hµng      sè  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 7.B¶o  kÕt    vÖ  qu¶  ph©n  tÝch    khiÕu  khicã  n¹i. 8. H íng dÉn, kiÓm            trac¸c®¬n  h¶iquan  vÞ    trong ngµnh    thùc hiÖn    ®óng  c¸cquy    ®Þnh   t¹ Quy  i chÕ nµy. C h ¬ n g  V  §iÒ u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu    21: Tr¸chnhiÖm  ViÖn    cña  Nghiªncøu      h¶iquan ViÖn Nghiªn cøu      h¶iquan  tr¸chnhiÖm   chøc  cã    tæ  thùc hiÖn    Quy  chÕ  nµy theo chøc n¨ng,nhiÖm   ® îcgiao,híng dÉn    vô        ®«n ®èc  kiÓm    vµ  traviÖc  thùc hiÖn    Quy chÕ, nh»m  chÊn chØnh kÞp    thêinh÷ng      saisítcña    c¸c Trung  t©m ph©n  tÝch hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    ®Ó n©ng  cao hiÖu  qu¶  c«ng  t¸cph©n    tÝch.
 7. 7 §iÒu    22: Tr¸chnhiÖm   c¸cVô, Côc,®¬n  trùcthuéc Tæng    cña        vÞ      côc  H¶i quan  Côc      vµ  H¶i quan  tØnh,thµnh    phè. Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  thuéc c¬  vÞ    quan  Tæng côc    H¶i quan,Côc  ëng      tr H¶i quan tØnh, thµnh    phè, HiÖu  ëng    tr Trêng cao ®¼ng     h¶i quan trong ph¹m      vi chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n cña m×nh chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  Quy  chÕ nµy./. M É u  1   C ô c  h¶i q u a n   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N Chi côc      H¶iquan  §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. . .......   . . ....... .. . . . .,  ngµy  . .. th¸ng..       .n¨m  . . . .. . . P hi Õ u  yªu c Ç u   P h © n  tÝch m É u  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u KÝnh    göi:ViÖn  Nghiªncøu      H¶i quan        Trung  t©m  ph©n  tÝch  . .. . §Ó   c¬  khoa  cã  së  häc cho viÖc    x¸c ®Þnh    tªnhµng  m∙  hµng  vµ  sè  theo  BiÓu   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp  khÈu... . ..............................   . . .............................. §Ò   nghÞ  ViÖn  NCHQ,  ph©n  tÝch  cho  mÉu   hµng  sau: Tªn  hµng:.. . ............................................   . . ........................................... .. . ..................................................... . . .................................................... Sè    têkhai: . . ...............ngµy.. .    . ...............  .. . . . .th¸ng.. . .. ¨m. . ..... . . .. n . . .... §¬n  nhËp  vÞ  khÈu:.. . ....................................   . . .................................... .. . .................................................... . . .................................................... M∙  thuÕ  khai: . . ................................... sè  ®∙    . ................................... .. Sè îng mÉu:  . . ....................................... l   .. . ........................................ Hå  kÌm  s¬  theo:.. . ......................................   . . ...................................... .. . .................................................... . . .................................................... .. . .................................................... . . .................................................... .. . .................................................... . . .................................................... Yªu  cÇu  ph©n  tÝch:.. . ....................................   . . ....................................
 8. 8   . . .................................................... .. . .................................................... .. . .................................................... . . .................................................... .. . .................................................... . . .................................................... .. . .................................................... . . ....................................................     Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ    vµ          (Ký  ghirâ hä,tªn,®ãng  dÊu)   É u  2  M   C ô c  h¶i q u a n   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N Chi côc      H¶iquan  §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Biªn b ¶ n  lÊy m É u  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u­n h Ë p  k h È u   H«m   nay,ngµy  .   .. th¸ng.. .n¨m...    . . .....................   . . .t¹ .. . ...................... , i .. . ..................................................... . . .................................................... Chóng    t«igåm: C«ng  chøc    H¶iquan: 1... . ..................................................   . . .................................................. 2... . ..................................................   . . .................................................. .. . .................................................... . . .................................................... §¹idiÖn    chñ  hµng: .. . .................................................... . . .................................................... .. . ................................................... . . ................................................... .. . .................................................... . . .................................................... Cïng  tiÕn hµnh      lÊy mÉu   hµng        ho¸ ®Ó yªu cÇu  ph©n  tÝch  sau: nh  * Tªn    hµng  (theo têkhai): . . .............................       . .............................. .. .. . .................................................... . . .................................................... * Sè      têkhai: . . .......ngµy      . .......  .. . . ..th¸ng.. .n¨m  . . ...........   . . .. . ............ * M∙  thuÕ  chñ    sè  do  hµng  khaib¸o:.. . ......................     . . ..................... * Sè îng mÉu:  . . ......................................   l   .. . ...................................... * §Æc     ®iÓm   quy  vµ  c¸ch ®ãng      gãimÉu:  . . ................... .. . .................... .. . .................................................... . . ....................................................
 9. 9 * MÉu   ® îcniªm    ®∙    phong    h¶iquan  sè:. . ................... . . ................... MÉu   c¸c®¬n  H¶i quan  ªnquan u  do    vÞ    li   l gi÷. §¹idiÖn    chñ  hµng C«ng  chøc    h¶iquan  I C«ng  chøc    h¶iquan  (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) II (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) M É u  3 viÖ n  N C H Q   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N Trung  t©m  PTPL...  . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc  Biªn b ¶ n  Ti Õ n  h µ n h  p h © n  tÝch m É u  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u,  n h Ë p  k h È u   1­ Tªn    mÉu:  . . .......................................... .. . .......................................... .. . ..................................................... . . .................................................... 2­ §¬n  yªu cÇu    vÞ    ph©n  tÝch:.. . .............................   . . ............................ .. . ..................................................... . . .................................................... 3   Tê  ­Sè  khaih¶iquan:.. . ................................       . . ................................ 4   ­Ngµy  nhËn  mÉu:  . . ................................... .. . .................................... ­Ngµy    b¾t  ®Çu:  . . .................................. .. . ................................... ­Ngµy    kÕt  thóc:.. . .................................   . . ................................. 5   ­C¸n  ph©n  bé  tÝch:.. . ...................................   . . .................................. 1   ­Trëng  nhãm   . . ................................ .. . ................................. 2   ­Thµnh    . . ................................. viªn.. . .................................. 3   ­Thµnh    . . .................................. viªn.. . ..................................  Q u¸ tr×nh p h © n  tÝch I­T×nh     tr¹ng mÉu     yªu  cÇu  ph©n   tÝch: (Ghirâ tªn,sè îng,c¸ch ®ãng    b¶o        l     gãivµ  qu¶n tõng mÉu  thùc tÕ    nhËn  ® îc) .. . ..................................................... . . ..................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... 2   ­MÉu   tµiliÖu so  vµ      s¸nh. .. . ..................................................... . . .....................................................
 10. 10 .. . ..................................................... . . ..................................................... II­Qu¸     tr×nh  tiÕn  hµnh  ph©n   tÝch: (Ph¬ng  ph¸p,   ph¬ng  tiÖn vµ    kÕt  qu¶) .. . ..................................................... . . ..................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... M É u  4 ViÖn  nghiªn cøu    H¶i  C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m quan §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . /NCHQ­TTPT .. .. . . . . , ngµy  . .. th¸ng..       .n¨m  . . . .. . .   h « n g  b¸o k Õt q u ¶  p h © n  tÝch T KÝnh     . . ....................... göi: .. . ........................ : Ngµy  ... th¸ng .. .n¨m... .    .  . .  ViÖn  . NCHQ   nhËn  îc c«ng  yªu  ®∙  ®   v¨n  cÇu  ph©n tÝch  hµng  ho¸  .. . ..ngµy..   sè  . . ..   . th¸ng.. .n¨m... .  hå  kÌm  . . . . .vµ  s¬  . theo  cña  . . .......vnéidung  .. . ........     íi sau: 1­ Tªn    mÉu:  . . .............  Tê  .. . ..............Sè  khai.. . ................ . .   . . ............... .. . ...................................................... . . ..................................................... 2­ Ngµy      lÊy mÉu:  . . ....  .. . .....ngµy  .. nhËn  mÉu   . . ................ .. . ................. .. . ...................................................... . . ..................................................... 3­ §¬n  nhËp    vÞ  khÈu:.. . ...................................   . . ................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... 4­ Néi dung        yªu cÇu  ph©n  tÝch: .. . ..................................................... . . ..................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... .. . ..................................................... . . ...................................................  .   Õ t q u ¶  p h © n  tÝch K .. . ..................................................... . . ...................................................  . .. . ..................................................... . . ..................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... P h ¬ n g  p h¸p p h © n  tÝch .. . ..................................................... . . ..................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... VËy  chóng    t«ith«ng      quan  îcbiÕt. b¸o ®Ó c¬  ®  
 11. 11 Trëng  nhãm   ViÖn  ëng  tr ViÖn  NCHQ   ph©n  tÝch (Ký    tªn,®ãng dÊu) (Ký tªn)   Ghi  chó:KÕt    qu¶  ph©n  tÝch    trªnchØ  gi¸trÞduy  cã      nhÊt ®èi víi       mÉu     yªu cÇu  ph©n     tÝch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản