intTypePromotion=1

Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

0
70
lượt xem
9
download

Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu báo cáo tại chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh   cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 07/2004/Q§­NHNN  ngµy 02 ngµy 01 n¨m 2004 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè  m É u   b i Ó u   b ¸ o   c ¸ o   t ¹ i   C h Õ   ® é   t h « n g   t i n   c ¸ o   ¸ p   d ô n g   ® è i   v í i  c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc  t Ý n   d ô n g   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   5 1 6 / 2 0 0 0 / Q § ­ N H N N 1  ngµy18/12/2000 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997,  LuËt  söa   ®æi,  bæ  sung  mét  sè   ®iÒu  cña  LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   1304/Q§­TTg   ngµy   27/11/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ph¸t hµnh bæ sung mét sè   lo¹i tiÒn míi vµo lu th«ng kÓ tõ ngµy 17/12/2003; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Bæ sung, söa  ®æi mét sè  mÉu biÓu t¹i Phô  lôc 2a cña ChÕ   ®é  th«ng tin b¸o c¸o ¸p dông  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông  ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   516/2000/Q§­NHNN1   ngµy  18/12/2000   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   nh  sau   (®îc  ®Ýnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy): 1. Bæ sung c¸c mÉu biÓu sau:  ­ BiÓu G01.1 "B¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i tiÒn Cotton   thuéc Quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña c¸c kho tiÒn TW". ­ BiÓu G01.2 "B¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i tiÒn Polymer  thuéc Quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña c¸c kho tiÒn TW". ­ BiÓu    G01.3  ""B¸o  c¸o thèng  kª  c¸c lo¹i  tiÒn  kim  lo¹i thuéc Quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña c¸c kho tiÒn TW". ­ BiÓu G04.1 "B¸o c¸o thèng kª thu chi c¸c lo¹i tiÒn  Cotton thuéc Quü nghiÖp vô ph¸t hµnh". ­ BiÓu G04.2 "B¸o c¸o thèng kª thu chi c¸c lo¹i tiÒn  Polymer thuéc Quü nghiÖp vô ph¸t hµnh". ­ BiÓu G04.3 "B¸o c¸o thèng kª thu chi c¸c lo¹i tiÒn  kim lo¹i thuéc Qòy nghiÖp vô ph¸t hµnh". ­ BiÓu G11.1 "B¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i tiÒn Cotton   thuéc Quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh   phè". ­ BiÓu G11.2 "B¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i tiÒn Polymer  thuéc Quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh   phè". ­ BiÓu G11.3 "B¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i tiÒn kim lo¹i   thuéc Quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh   phè".
 2. 2 2. Söa ®æi néi dung c¸c mÉu biÓu sau: ­ BiÓu G01 "B¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i tiÒn thuéc Quü  dù tr÷ ph¸t hµnh cña c¸c kho tiÒn TW". ­ BiÓu  G04  "B¸o c¸o  thèng  kª thu  chi c¸c  lo¹i tiÒn  thuéc Quü nghiÖp vô ph¸t hµnh". ­ BiÓu G11 "B¸o c¸o thèng kª c¸c lo¹i tiÒn thuéc Quü  dù  tr÷  ph¸t hµnh cña ng©n  hµng  Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè". ­ BiÓu G08 "C©n ®èi thu chi tiÒn mÆt". ­ BiÓu G51 "§iÖn b¸o nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ kho quü". §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   ChÝnh   s¸ch  tiÒn tÖ, Côc trëng Côc C«ng nghÖ  tin häc ng©n hµng, Côc  trëng   Côc   Ph¸t   hµnh   vµ   Kho   quü,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
 3. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam .......    BiÓu G01 (tæng hîp tõ G01.1, G01.2, G01.3) (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 07/2004/Q§­NHNN ngµy 02   th¸ng 01 n¨m 2004) 1. §èi tîng ¸p dông:  C¸c Kho tiÒn TW, Côc  PH&KQ 2. Thêi h¹n göi: ­ ChËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng sau, Côc PH & KQ tæng hîp  sè   liÖu   th¸ng   tríc   cña                                                                                                  c ¸c Kho tiÒn TW  ­   ChËm   nhÊt   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   kÕt   thóc   quý,   Côc  PH&KQ   tæng   hîp   sè   liÖu   b¸o                                                                                                 c¸ o thèng kª cña c¸c Kho tiÒn TW cña quý tríc. ­ ChËm nhÊt sau 31 th¸ng 1 n¨m sau, Côc PH&KQ tæng hîp sè   liÖu   b¸o   c¸o   thèng   kª                                                                                                  c ña c¸c Kho tiÒn TW cña n¨m tríc. ­   Kho   tiÒn   TW   tæng   hîp   sè   liÖu   th¸ng,   quý,   n¨m   ®Ó   sö  dông t¹i ®¬n vÞ. b¸o c¸o thèng kª  c¸c lo¹i tiÒn thuéc quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña c¸c kho tiÒn tw Th¸ng... n¨m... I. TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh: §¬n vÞ: §ång  Lo¹i  NhËp trong kú XuÊt trong kú tiÒn Tån NhËp tõ c¸c  NhËp ®iÒu  NhËp tõ  NhËp  NhËp tiÒn  Céng  XuÊt  XuÊt  XuÊt  XuÊt  Cén Tån  ®Çu  nhµ m¸y in  chuyÓn  quü  tõ lµnh  nhËp ®iÒu  cho  giao tiÒn  g  cuèi  kú tiÒn vµ tiÒn  gi÷a c¸c  nghiÖp  ®Þa  tuyÓn  chuyÓn  quü  ®Þa ph­ r¸ch  xuÊ kú
 4. 4 míi c«ng bè lu  kho tiÒn  vô PH ph¬ng chän tõ  gi÷a c¸c nghiÖp  ¬ng chän ra  t hµnh TW tiÒn r¸ch kho tiÒn  vô PH tõ tiÒn  TW lµnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng:  §¬n   vÞ:  §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng III. TiÒn ®×nh chØ lu hµnh:              §¬n   vÞ:  §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng ..., ngµy... th¸ng ... n¨m... LËp b¶ng KiÓm so¸t Thñ trëng ®¬n vÞ
 5. 5 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Kho tiÒn…. BiÓu G01.1 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 07/2004/Q§­NHNN ngµy 02   th¸ng 01 n¨m 2004) 1. §èi tîng ¸p dông:  C¸c Kho tiÒn TW 2. Thêi h¹n göi: ­ ChËm nhÊt vµo ngµy 05 hµng th¸ng c¸c  Kho   tiÒn   TW   truyÒn   b¸o   c¸o                                                                                                 vÒ   NHNN TW (Côc PH&KQ) th«ng qua Côc CNTHNH. ­   ChËm   nhÊt   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   kÕt   thóc   quý,   Côc  PH&KQ   tæng   hîp   sè   liÖu   b¸o                                                                                                  c ¸o thèng kª cña c¸c Kho tiÒn TW cña quý tríc. ­ ChËm nhÊt sau 31 th¸ng 1 n¨m sau, Côc PH&KQ tæng hîp sè   liÖu   b¸o   c¸o   thèng   kª                                                                                                  c ña c¸c Kho tiÒn TW cña n¨m tríc. b¸o c¸o thèng kª  c¸c lo¹i tiÒn Cotton thuéc  quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña c¸c kho tiÒn tw Th¸ng... n¨m... I. TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh: §¬n vÞ: §ång  Lo¹i  NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån  tiÒn Tån NhËp tõ c¸c  NhËp  XuÊt  XuÊt  XuÊt  Céng cuèi  NhËp  NhËp  NhËp  Céng  XuÊt  tiÒn  xuÊt kú ®Çu  nhµ m¸y in  ®iÒu  tõ quü  tõ tiÒn  nhËp ®iÒu  cho  giao kú tiÒn vµ  chuyÓn  nghiÖp  ®Þa  lµnh  chuyÓn  quü  ®Þa  r¸ch  tiÒn míi  gi÷a c¸c  vô PH ph¬ng tuyÓn  gi÷a c¸c nghiÖp ph¬ng chän ra 
 6. 6 c«ng bè lu  kho tiÒn  chän tõ  kho tiÒn  vô PH tõ tiÒn  hµnh TW tiÒn  TW lµnh r¸ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II.­ TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng:   §¬n  vÞ: §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng III.­ TiÒn ®×nh chØ lu hµnh:  §¬n  vÞ: §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng ..., ngµy... th¸ng ... n¨m... LËp b¶ng KiÓm so¸t Thñ trëng ®¬n vÞ                                      
 7. 7 Híng dÉn lËp biÓu G01.1: MÉu biÓu G01.1 do c¸c Kho tiÒn TW lËp vµo ngµy cuèi th¸ng , c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi   th¸ng cã   ®èi chiÕu víi sæ s¸ch kÕ  to¸n ( Tµi kho¶n 101­ Quü  DTPH). Sè  liÖu b¸o c¸o ph¶i chÝnh   x¸c  ®Ó  NHTW tæng hîp, b¸o c¸o ChÝnh phñ  , chØ  ®¹o c«ng t¸c ph¸t hµnh   tiÒn theo kÕ  ho¹ch cung   øng cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  c«ng t¸c kÕ  ho¹ch vµ   ®iÒu hoµ  tiÒn mÆt gi÷a c¸c Kho tiÒn TW víi   NHNN chi nh¸nh  TØnh, TP, Së giao dÞch NHNN. I. TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh: Cét 2: Tån quü cuèi th¸ng tríc mang sang Cét 3: Ph¶n ¸nh sè  tiÒn nhËp quü  DTPH nhËp tõ  c¸c Nhµ  m¸y in tiÒn vµ  tiÒn míi c«ng bè  lu  hµnh Cét 4  vµ cét 9: Ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp, xuÊt quü DTPH ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c Kho tiÒn TW. Cét 5 vµ cét 10: ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp xuÊt quü  DTPH cña Kho tiÒn TW víi quü NghiÖp vô ph¸t   hµnh Së giao dÞch NHNN . Cét 6 vµ cét 11: Ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp, xuÊt quü DTPH cña c¸c Kho tiÒn TW víi NHNN chi nh¸nh   TØnh, TP. Cét 7 vµ cét 12: ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp,xuÊt quü DTPH ph¸t sinh do tuyÓn chän tiÒn. Cét 8= cét 3+ cét 4+ cét 5+ cét 6+ cét 7 Cét 13= Cét 9+ cét 10+ cét 11+ cét 12 Cét 14: ph¶n ¸nh sè  tiÒn  ®ñ  tiªu chuÈn lu hµnh tån quü  t¹i kho tiÒn trung ¬ng t¹i ngµy lµm  viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o. II. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng: Cét 2: nh cét 2 môc I/ tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh  Cét 3: ­ NhËp tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng tõ c¸c Kho tiÒn TW,  NHNN chi nh¸nh TØnh, TP   vµ Së giao dÞch NHNN.            ­ NhËp tiÒn  kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng chän ra tõ tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh Cét 4: ­ XuÊt tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng  ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c Kho TW, XuÊt giao Héi  ®ång tiªu huû            ­ XuÊt tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh chän ra tõ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng.
 8. 8 Cét 5:  Ph¶n ¸nh sè  tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng tån quü  t¹i Kho tiÒn TW t¹i ngµy lµm  viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o. III. TiÒn ®×nh chØ lu hµnh: Cét 2: nh cét 2 môc I / tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh  Cét 3: nhËp tiÒn ®×nh chØ lu hµnh tõ NHNN chi nh¸nh TØnh, TP vµ Së giao dÞch NHNN Cét 4: xuÊt tiÒn ®×nh chØ lu hµnh  giao Héi ®ång tiªu hñy, xuÊt ®Ó b¸n  Cét 5: Ph¶n ¸nh sè  tiÒn  ®×nh chØ lu hµnh   tån quü  t¹i Kho tiÒn TW t¹i ngµy lµm viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o.
 9. 9 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam Kho tiÒn...   BiÓu G01.2 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 07/2004/Q§­NHNN, ngµy 02   th¸ng 01 n¨m 2004) 1. §èi tîng ¸p dông:  C¸c Kho tiÒn TW 2. Thêi h¹n göi: ­ ChËm nhÊt vµo ngµy 05 hµng th¸ng c¸c  Kho   tiÒn   TW   truyÒn   b¸o   c¸o                                                                                                  v Ò NHNN TW (Côc PH&KQ) th«ng qua Côc CNTHNH. ­   ChËm   nhÊt   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   kÕt   thóc   quý,   Côc  PH&KQ   tæng   hîp   sè   liÖu   b¸o                                                                                                  c ¸o thèng kª cña c¸c Kho tiÒn TW cña quý tríc. ­ ChËm nhÊt sau 31 th¸ng 1 n¨m sau, Côc PH&KQ tæng hîp sè   liÖu   b¸o   c¸o   thèng   kª                                                                                                  c ña c¸c Kho tiÒn TW cña n¨m tríc. b¸o c¸o thèng kª  c¸c lo¹i tiÒn Polyme thuéc quü dù tr÷ ph¸t hµnh cña c¸c kho tiÒn tw Th¸ng... n¨m... I. TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh: §¬n vÞ: §ång  Lo¹i  NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån  tiÒn Tån NhËp tõ c¸c  NhËp ®iÒu  NhËp  NhËp  NhËp  Céng  XuÊt  XuÊt  XuÊt  XuÊt  Céng cuè tiÒn  xuÊt i  ®Çu  nhµ m¸y in  chuyÓn  tõ  tõ tiÒn  nhËp ®iÒu  cho quü  giao kú kú tiÒn vµ tiÒn  gi÷a c¸c  quü  ®Þa  lµnh  chuyÓn  nghiÖp  ®Þa  r¸ch  míi c«ng bè  kho tiÒn  nghiÖ ph¬ng tuyÓn  gi÷a c¸c  vô PH ph¬ng chän ra  lu hµnh TW p vô  chän tõ  kho tiÒn  tõ tiÒn 
 10. 10 PH tiÒn  TW lµnh r¸ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng:  §¬n  vÞ: §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng III. TiÒn ®×nh chØ lu hµnh:  §¬n  vÞ: §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng                                                          ..., ngµy... th¸ng ... n¨m... LËp b¶ng KiÓm so¸t Thñ trëng ®¬n vÞ                                                                         
 11. 11 Híng dÉn lËp biÓu G01.2: MÉu biÓu G01.2 do c¸c Kho tiÒn TW lËp vµo ngµy cuèi th¸ng , c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi   th¸ng cã ®èi chiÕu víi sæ s¸ch kÕ to¸n (Tµi kho¶n 101­ Quü DTPH). Sè liÖu b¸o c¸o ph¶i chÝnh x¸c  ®Ó NHTW tæng hîp, b¸o c¸o ChÝnh phñ, chØ ®¹o c«ng t¸c ph¸t hµnh  tiÒn theo kÕ ho¹ch cung øng cña  Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  c«ng t¸c kÕ  ho¹ch vµ   ®iÒu hoµ  tiÒn mÆt gi÷a c¸c Kho tiÒn TW víi NHNN chi   nh¸nh  TØnh, TP, Së giao dÞch NHNN. I. TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh: Cét 2: Tån quü cuèi th¸ng tríc mang sang Cét 3: Ph¶n ¸nh sè  tiÒn nhËp quü  DTPH nhËp tõ  c¸c Nhµ  m¸y in tiÒn vµ  tiÒn míi c«ng bè  lu  hµnh Cét 4  vµ cét 9: Ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp, xuÊt quü DTPH ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c Kho tiÒn TW. Cét 5 vµ cét 10: ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp xuÊt quü  DTPH cña Kho tiÒn TW víi quü NghiÖp vô ph¸t   hµnh Së giao dÞch NHNN . Cét 6 vµ cét 11: Ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp, xuÊt quü DTPH cña c¸c Kho tiÒn TW víi NHNN chi nh¸nh   TØnh, TP. Cét 7 vµ cét 12: ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp,xuÊt quü DTPH ph¸t sinh do tuyÓn chän tiÒn. Cét 8= cét 3+ cét 4+ cét 5+ cét 6+ cét 7 Cét 13= Cét 9+ cét 10+ cét 11+ cét 12 Cét 14: ph¶n ¸nh sè  tiÒn  ®ñ  tiªu chuÈn lu hµnh tån quü  t¹i kho tiÒn trung ¬ng t¹i ngµy lµm  viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o. II. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng: Cét 2: nh cét 2 môc I/ tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh  Cét 3: ­ NhËp tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng tõ c¸c Kho tiÒn TW,  NHNN chi nh¸nh TØnh, TP   vµ Së giao dÞch NHNN.            ­ NhËp tiÒn  kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng chän ra tõ tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh Cét 4: ­ XuÊt tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng  ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c Kho TW, XuÊt giao Héi  ®ång tiªu huû            ­ XuÊt tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh chän ra tõ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng.
 12. 12 Cét 5:  Ph¶n ¸nh sè  tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng tån quü  t¹i Kho tiÒn TW t¹i ngµy lµm  viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o. III. TiÒn ®×nh chØ lu hµnh: Cét 2: nh cét 2 môc I / tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh  Cét 3: nhËp tiÒn ®×nh chØ lu hµnh tõ  NHNN chi nh¸nh TØnh, TP vµ Së giao dÞch NHNN Cét 4: xuÊt tiÒn ®×nh chØ lu hµnh  giao Héi ®ång tiªu huû, xuÊt ®Ó b¸n  Cét 5: Ph¶n ¸nh sè  tiÒn  ®×nh chØ lu hµnh   tån quü  t¹i Kho tiÒn TW t¹i ngµy lµm viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o.
 13. 13 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam Kho tiÒn...                                        BiÓu G01.3 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 07/2004/Q§­NHNN, ngµy 02   th¸ng 01 n¨m 2004) 1. §èi tîng ¸p dông:  C¸c Kho tiÒn TW 2. Thêi h¹n göi: ­ ChËm nhÊt vµo ngµy 05 hµng th¸ng c¸c  Kho   tiÒn   TW   truyÒn   b¸o   c¸o                                                                                                 vÒ   NHNN TW (Côc PH&KQ) th«ng qua Côc CNTHNH. ­   ChËm   nhÊt   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   kÕt   thóc   quý,   Côc  PH&KQ   tæng   hîp   sè   liÖu   b¸o                                                                                                  c ¸o thèng kª cña c¸c Kho tiÒn TW cña quý tríc. ­ ChËm nhÊt sau 31 th¸ng 1 n¨m sau, Côc PH&KQ tæng hîp sè   liÖu   b¸o   c¸o   thèng   kª                                                                                                 cñ a c¸c Kho tiÒn TW cña n¨m tríc. b¸o c¸o thèng kª  c¸c lo¹i tiÒn kim lo¹i thuéc quü dù tr÷ ph¸t hµnh  cña c¸c kho tiÒn tw Th¸ng... n¨m... I. TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh: §¬n   vÞ:  §ång  Lo¹i  NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån tiÒn Tån  NhËp tõ c¸c  NhËp  NhËp tõ  NhËp  Céng XuÊt ®iÒu  XuÊt  XuÊt  XuÊt  Céng cuè NhËp  tiÒn  xuÊt i ®Çu  nhµ m¸y in  ®iÒu  quü  tõ tiÒn  nhËp chuyÓn  cho  giao
 14. 14 kú tiÒn vµ  chuyÓn  nghiÖp  ®Þa  lµnh  gi÷a c¸c  quü  ®Þa  r¸ch  kú tiÒn míi  gi÷a c¸c  vô PH ph¬ng tuyÓn  kho tiÒn  nghiÖp ph¬ng chän ra  c«ng bè lu  kho tiÒn  chän tõ  TW vô PH tõ tiÒn  hµnh TW tiÒn  lµnh r¸ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng:              §¬n  vÞ: §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng III.­ TiÒn ®×nh chØ lu hµnh:             §¬n vÞ: §ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng ..., ngµy... th¸ng ... n¨m... LËp b¶ng KiÓm so¸t Thñ trëng ®¬n vÞ                                            
 15. 15 Híng dÉn lËp biÓu G01.3: MÉu biÓu G01.3 do c¸c Kho tiÒn TW lËp vµo ngµy cuèi th¸ng , c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi   th¸ng cã   ®èi chiÕu víi sæ s¸ch kÕ  to¸n ( Tµi kho¶n 101­ Quü  DTPH ). Sè  liÖu b¸o c¸o ph¶i chÝnh   x¸c  ®Ó  NHTW tæng hîp, b¸o c¸o ChÝnh phñ  , chØ  ®¹o c«ng t¸c ph¸t hµnh   tiÒn theo kÕ  ho¹ch cung   øng cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  c«ng t¸c kÕ  ho¹ch vµ   ®iÒu hoµ  tiÒn mÆt gi÷a c¸c Kho tiÒn TW víi   NHNN chi nh¸nh  TØnh, TP, Së giao dÞch NHNN. I. TiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh: Cét 2: Tån quü cuèi th¸ng tríc mang sang Cét 3: Ph¶n ¸nh sè  tiÒn nhËp quü  DTPH nhËp tõ  c¸c Nhµ  m¸y in tiÒn vµ  tiÒn míi c«ng bè  lu  hµnh Cét 4  vµ cét 9: Ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp, xuÊt quü DTPH ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c Kho tiÒn TW. Cét 5 vµ cét 10: ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp xuÊt quü  DTPH cña Kho tiÒn TW víi quü NghiÖp vô ph¸t   hµnh Së giao dÞch NHNN . Cét 6 vµ cét 11: Ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp, xuÊt quü DTPH cña c¸c Kho tiÒn TW víi NHNN chi nh¸nh   TØnh, TP. Cét 7 vµ cét 12: ph¶n ¸nh sè tiÒn nhËp,xuÊt quü DTPH ph¸t sinh do tuyÓn chän tiÒn. Cét 8= cét 3+ cét 4+ cét 5+ cét 6+ cét 7 Cét 13= Cét 9+ cét 10+ cét 11+ cét 12 Cét 14: ph¶n ¸nh sè  tiÒn  ®ñ  tiªu chuÈn lu hµnh tån quü  t¹i kho tiÒn trung ¬ng t¹i ngµy lµm  viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o. II. TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng: Cét 2: nh cét 2 môc I/ tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh  Cét 3: ­ NhËp tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng tõ c¸c Kho tiÒn TW,  NHNN chi nh¸nh TØnh, TP   vµ Së giao dÞch NHNN.            ­ NhËp tiÒn  kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng chän ra tõ tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh Cét 4: ­ XuÊt tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng  ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c Kho TW, XuÊt giao Héi  ®ång tiªu huû            ­ XuÊt tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh chän ra tõ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng.
 16. 16 Cét 5:  Ph¶n ¸nh sè  tiÒn kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn lu th«ng tån quü  t¹i Kho tiÒn TW t¹i ngµy lµm  viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o. III. TiÒn ®×nh chØ lu hµnh: Cét 2: nh cét 2 môc I / tiÒn ®ñ tiªu chuÈn lu hµnh  Cét 3: nhËp tiÒn ®×nh chØ lu hµnh tõ  NHNN chi nh¸nh TØnh, TP vµ Së giao dÞch NHNN Cét 4: xuÊt tiÒn ®×nh chØ lu hµnh  giao Héi ®ång tiªu huû, xuÊt ®Ó b¸n  Cét 5: Ph¶n ¸nh sè  tiÒn  ®×nh chØ lu hµnh   tån quü  t¹i Kho tiÒn TW t¹i ngµy lµm viÖc cuèi  cïng cña th¸ng b¸o c¸o.
 17. 17 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  …….. BiÓu G04  (tæng hîp tõ G04.1, G04.2, G04.3) (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 07/2004/Q§­NHNN, ngµy 02  th¸ng 01 n¨m 2004) 1.   §èi   tîng   ¸p   dông:   NHNN   chi   nh¸nh     tØnh,   TP,   Së   GD  NHNN, Côc PH&KQ. 2. Thêi h¹n göi: ChËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng sau,   Cuc  PH&KQ tæng hîp  sè liÖu  th¸ng tríc cña c¸c NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  vµ  Së   GD NHNN. ­   ChËm   nhÊt   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   kÕt   thóc   quý,   Côc  PH&KQ   tæng   hîp   sè   liÖu   b¸o                                                                                                 c¸ o thèng kª quý tríc cña c¸c NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè vµ  Së GD NHNN. ­ ChËm nhÊt  ngµy 31 th¸ng 1 n¨m sau, Côc PH&KQ  tæng hîp   sè   liÖu   b¸o   c¸o   thèng                                                                                                 kª   n¨m tríc cña c¸c NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè vµ Së GD NHNN. ­   NHNN   chi   nh¸nh     TØnh,   TP,   SGD   NHNN   tæng   hîp   b¸o   c¸o  Quý, n¨m ®Ó sö  dông t¹i  ®¬n vÞ. b¸o c¸o thèng kª thu chi c¸c lo¹i tiÒn thuéc quü nghiÖp vô ph¸t hµnh Th¸ng... n¨m... I­ TiÒn ®ang lu hµnh: §¬n vÞ: ®ång Lo¹i  Tån  Thu trong kú Chi trong kú Tån  Tû lÖ  tiÒn quü  quü  c¸c  ®Çu kú cuèi  lo¹i 
 18. 18 kú tiÒn Tõ Quü  Tõ  Tõ  Tõ c¸c  Thu  Céng  NhËp  Chi cho  Chi  Chi cho  Chi  Cén Thu Ch DTPH c¸c  KBNN nghiÖp vô  ®æi  thu Quü  c¸c  cho  c¸c  ®æi  g  i TCTD kh¸c lo¹i DTPH TCTD KBNN nghiÖp  lo¹i chi vô kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Céng II­ TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng: §¬n vÞ: ®ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng III­ TiÒn ®×nh chØ lu hµnh:   §¬n   vÞ:  ®ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng IV.TiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶ vµ tiÒn bÞ ph¸ ho¹i chê xö lý:     §¬n  vÞ: ®ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng
 19. 19 ..., ngµy... th¸ng ... n¨m... LËp b¶ng KiÓm so¸t Thñ trëng ®¬n vÞ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Chi nh¸nh (SGD)….. BiÓu G04.1 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 07/2004/Q§­NHNN, ngµy 02   th¸ng 01 n¨m 2004) 1. §èi tîng ¸p dông: NHNN chi nh¸nh  tØnh, TP, Së GD NHNN 2. Thêi h¹n göi: ChËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng sau,   NHNN  chi nh¸nh tØnh, thµnh phè,  Së  GD NHNN truyÒn b¸o c¸o th¸ng tríc vÒ  Côc PH&KQ (NHNN  TW) th«ng qua  Côc CNTHNH. ­ ChËm nhÊt sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý, Côc PH&KQ   tæng hîp sè liÖu b¸o  c¸o   thèng   kª   cña   NHNN   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè,   Së   GD   NHNN cña quý tríc. ­ ChËm nhÊt  ngµy 31 th¸ng 1 n¨m sau, Côc PH&KQ  tæng hîp   sè liÖu b¸o c¸o thèng  kª cña NHNN chi nh¸nh tØnh, thµnh phè, Së  GD NHNN cña n¨m  tríc. ­ NHNN chi nh¸nh  TØnh, TP, SGD NHNN tæng hîp b¸o c¸o Quý,   n¨m ®Ó sö dông t¹i  ®¬n vÞ. b¸o c¸o thèng kª thu chi c¸c lo¹i tiÒn cotton thuéc quü nghiÖp vô ph¸t hµnh Th¸ng... n¨m...
 20. 20 I­ TiÒn ®ang lu hµnh: §¬n   vÞ:  ®ång Lo¹i  Tån  Thu trong kú Chi trong kú Tån  Tû lÖ  tiÒn quü  quü  c¸c  ®Çu  cuèi  lo¹i  kú kú tiÒn Tõ  Tõ  Tõ  Tõ c¸c  Thu  Céng  NhËp  Chi cho  Chi  Chi cho Chi Céng  Thu Chi Quü  c¸c  KBNN nghiÖp  ®æi  thu Quü  c¸c  cho  c¸c  ®æi  chi DTPH TCTD vô  lo¹i DTPH TCTD KBNN nghiÖp  lo¹ kh¸c vô kh¸c i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Céng II­ TiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng: §¬n vÞ: ®ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng III­ TiÒn ®×nh chØ lu hµnh:   §¬n vÞ: ®ång Lo¹i tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 2 3 4 5 Céng IV.TiÒn nghi gi¶, tiÒn gi¶ vµ tiÒn bÞ ph¸ ho¹i  chê xö lý: §¬n vÞ: ®ång
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2