Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2005/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2005/Q -BGD T Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 07/2005/Q -BGD& T NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH QUY CH TUY N SINH I H C, CAO NG H CHÍNH QUY B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a V trư ng V i h c và Sau i h c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là Quy ch tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t inh này thay th các Quy t nh s 08/2003/Q -BGD& T ngày 13/3/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch Tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy và Quy t nh s 04/2004/Q -BGD& T ngày 27/02/2004 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c s a i, b sung Quy ch Tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V i h c và Sau i h c, C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B có trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám c các i h c, H c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, Giám c các S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký)
 2. QUY CH TUY N SINH I H C, CAO NG H CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/ 2005/Q -BGD& Tngày 04 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v tuy n sinh i h c ( H), Cao ng (C ) h chính quy, bao g m: Thi tuy n sinh và tuy n sinh, qu n lý và ch o công tác tuy n sinh, ăng ký d thi và ăng ký xét tuy n, chính sách ưu tiên trong tuy n sinh, nhi m v và quy n h n c a các trư ng trong công tác tuy n sinh, công tác chuNn b cho kỳ thi, t ch c kỳ thi, ch m thi, phúc kh o và ki m tra vi c phúc kh o, xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n, khen thư ng và x lý vi ph m. 2. Quy ch này áp d ng cho các i h c, H c vi n, các trư ng i h c, Cao ng (sau ây g i chung là các trư ng) và các S Giáo d c và ào t o trong vi c th c hi n tuy n sinh H, C . 3. Quy ch này không áp d ng cho vi c tuy n sinh i h c nư c ngoài. i u 2. Thi tuy n sinh và tuy n sinh 1. H ng năm, các trư ng ư c Nhà nư c giao ch tiêu tuy n sinh H, C h chính quy t ch c m t l n tuy n sinh. 2. B Giáo d c và ào t o (B GD& T) t ch c biên so n thi tuy n sinh dùng chung cho các i h c, H c vi n, các trư ng i h c. Giám c các i h c, H c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c (sau ây g i chung là Hi u trư ng các trư ng) s d ng thi chung c a B GD& T ch u trách nhi m t ch c sao in, óng gói thi (n u ư c B GD& T giao nhi m v ), b o qu n, phân ph i, s d ng thi; t ch c kỳ thi; ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n. 3. i v i các ngành năng khi u c a các trư ng và m t s trư ng t ch c thi tuy n sinh theo thi riêng c a trư ng mình, Hi u trư ng các trư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n các khâu: ra thi, t ch c kỳ thi, ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n. 4. Nh ng trư ng không t ch c thi tuy n sinh ư c l y k t qu thi tuy n sinh H theo thi chung c a thí sinh cùng kh i thi, trong vùng tuy n quy nh c a trư ng xét tuy n. Hi u trư ng các trư ng này ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n.
 3. 5. Các i h c, H c vi n, các trư ng i h c có ch tiêu tuy n sinh ào t o C không t ch c kỳ thi tuy n sinh riêng vào các h này mà l y k t qu thi tuy n sinh H cùng kh i thi theo thi chung c a thí sinh trong vùng tuy n c a trư ng xét tuy n. Hi u trư ng các trư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n. H ng năm, B GD& T công b danh sách các trư ng ư c phép t ch c thi tuy n sinh theo thi riêng và các tr- ng ch xét tuy n không t ch c thi. i u 3. Qu n lý và ch o công tác tuy n sinh 1. B GD& T là cơ quan qu n lý Nhà nư c và ch o th ng nh t, toàn di n i v i các trư ng v công tác tuy n sinh, xây d ng và ban hành các ch trương, chính sách tuy n sinh. B trư ng B GD& T xem xét và quy t nh nh ng trư ng h p c bi t liên quan n tuy n sinh. 2. H ng năm, B trư ng B GD& T ra quy t nh thành l p Ban Ch o tuy n sinh c a B GD& T giúp B trư ng ch o công tác tuy n sinh. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o tuy n sinh do B trư ng B GD& T quy nh. 3. Ch m nh t là 3 tháng trư c ngày thi tuy n sinh, B GD& T công b công khai các ch tiêu tuy n sinh vào các b c ào t o c a t ng trư ng, vùng tuy n, kh i thi, môn thi và l ch thi. Các V , C c, Thanh tra và các ơn v có liên quan thu c B GD& T có nhi m v ch o, hư ng d n, ki m tra và thanh tra các tr- ng theo các quy nh v tuy n sinh, theo s phân công c a B trư ng B GD& T. i u 4. Ho t ng thanh tra, ki m tra, giám sát tuy n sinh 1. Ho t ng thanh tra tuy n sinh th c hi n theo “Quy nh v t ch c và ho t ng thanh tra các kỳ thi theo Quy ch c a B Giáo d c và ào t o" ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1998/Q -BGD& T ngày 4/5/1998 c a B trư ng B GD& T. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) có trư ng, thành l p các oàn (ho c c cán b ), ph i h p v i Thanh tra B GD& T ti n hành thanh tra vi c th c hi n Quy ch tuy n sinh các trư ng tr c thu c. 2. Các trư ng có trách nhi m t t ch c ki m tra, giám sát các khâu công tác tuy n sinh t i trư ng mình theo hư ng d n c a B GD& T. i u 5. i u ki n d thi 1. M i công dân không phân bi t dân t c, tôn giáo, tín ngư ng, gi i tính, ngu n g c gia ình, a v xã h i ho c hoàn c nh kinh t , n u có các i u ki n sau ây u ư c d thi tuy n sinh H, C :
 4. a) ã t t nghi p trung h c ph thông (THPT), trung h c chuyên nghi p (THCN), trung h c b túc (THBT), trung h c ngh (THN) dư i ây g i t t là THPT ho c tương ương; b) Có s c kho h c t p và lao ng theo quy nh hi n hành c a Liên B Y t - Giáo d c và ào t o; c) Trong tu i quy nh i v i nh ng ngành có quy nh h n ch tu i (các trư ng thu c kh i Qu c phòng, Công an, Ki m sát, m t s ngành năng khi u); d) t ư c các yêu c u sơ tuy n, n u d thi vào các trư ng có quy nh sơ tuy n; ) Trư c khi d thi có h khNu thư ng trú thu c vùng tuy n quy nh, n u d thi vào các trư ng có quy nh vùng tuy n; e) N p y , úng th t c, úng th i h n các gi y t và l phí ăng ký d thi theo quy nh c a B GD& T; g) Có m t t i trư ng ã ăng ký d thi úng l ch thi, a i m, th i gian quy nh ghi trong gi y báo d thi, n p y l phí d thi; h) Quân nhân ho c công an nhân dân t i ngũ ch ư c d thi vào nh ng trư ng do B Qu c phòng ho c B Công an quy nh sau khi ã ư c c p có thNm quy n cho phép i h c; Quân nhân t i ngũ s p h t h n nghĩa v quân s theo lu t nh, n u ư c Th trư ng t c p trung oàn tr lên cho phép, thì ư c d thi theo nguy n v ng cá nhân, n u trúng tuy n ph i nh p h c ngay năm ó, không ư c b o lưu sang năm h c sau. 2. Nh ng ngư i không các i u ki n k trên và nh ng ngư i thu c di n dư i ây không ư c d thi: a) Không ch p hành Lu t Nghĩa v quân s ; ang trong th i kỳ thi hành án hình s ; b) Nh ng ngư i b tư c quy n d thi tuy n sinh ho c b k lu t bu c thôi h c chưa hai năm (tính t năm b tư c quy n d thi ho c ngày ký quy t nh k lu t n ngày d thi); c) H c sinh, sinh viên chưa ư c Hi u trư ng cho phép d thi; cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c các cơ quan, doanh nghi p Nhà nư c chưa ư c th trư ng cơ quan cho phép i h c. i u 6. Di n trúng tuy n Nh ng thí sinh ã d thi s môn quy nh và t i m trúng tuy n do trư ng quy nh cho t ng i tư ng, theo t ng khu v c, không có môn nào b i m không (0) thì thu c di n trúng tuy n. i u 7. Chính sách ưu tiên trong tuy n sinh
 5. 1. Chính sách ưu tiên theo i tư ng: a) Nhóm ưu tiên 1 (UT1) g m các i tư ng: - i tư ng 01: Công dân Vi t Nam là ngư i dân t c thi u s . - i tư ng 02: Công nhân ưu tú tr c ti p s n xu t ã làm vi c liên t c 5 năm tr lên trong ó có 2 năm tr lên là chi n sĩ thi ua ư c c p t nh tr lên công nh n và c p b ng khen. - i tư ng 03: + Thương binh, b nh binh, ngư i có th ch ng nh n ư c h ng chính sách như thương binh; + Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c có th i gian ph c v t 12 tháng tr lên t i khu v c 1; + Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c có th i gian ph c v t 24 tháng tr lên; + Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa v ã xu t ngũ có th i gian ph c v t 24 tháng tr lên; - i tư ng 04: + Con li t sĩ; + Con thương binh m t s c lao ng 81% tr lên; + Con b nh binh m t s c lao ng 81% tr lên; + Con c a ngư i có th ch ng nh n ư c hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng 81% tr lên; + Con c a Bà m Vi t Nam anh hùng, con c a Anh hùng l c lư ng vũ trang, con c a Anh hùng lao ng. b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) g m các i tư ng: - i tư ng 05: + Thanh niên xung phong t p trung ư c c i h c; + Quân nhân, công an nhân dân t i ngũ ư c c i h c có th i gian ph c v dư i 24 tháng không khu v c 1; - i tư ng 06: + Con thương binh m t s c lao ng dư i 81%;
 6. + Con b nh binh m t s c lao ng dư i 81%; + Con c a ngư i có th ch ng nh n ư c hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng dư i 81%. - i tư ng 07: + Ngư i lao ng ưu tú thu c t t c các thành ph n kinh t ư c t c p t nh, thành ph , B tr lên công nh n danh hi u th gi i, ngh nhân, ư c c p b ng và huy hi u Lao ng sáng t o c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ho c Trung ương oàn TNCS H Chí Minh; + Giáo viên ã gi ng d y 3 năm tr lên thi vào các ngành sư ph m; + Y tá, dư c tá, h lý, k thu t viên, y sĩ, dư c sĩ trung c p ã công tác 3 năm tr lên thi vào các ngành y, dư c. Th i h n t i a ư c hư ng ưu tiên i v i quân nhân, công an ph c viên, xu t ngũ, chuy n ngành d thi là 18 tháng k t ngày ký quy t nh xu t ngũ n ngày d thi. Ngư i có nhi u di n ưu tiên theo i tư ng ch ư c hư ng m t di n ưu tiên cao nh t. 2. Các i tư ng ư c xét tuy n th ng vào các trư ng: a) Anh hùng lao ng, Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Chi n sĩ thi ua toàn qu c ã t t nghi p THPT ho c tương ương. b) Ngư i ã d thi và trúng tuy n vào các trư ng, nhưng ngay năm ó có l nh i u ng i nghĩa v quân s ho c i thanh niên xung phong t p trung nay ã hoàn thành nghĩa v , ư c ph c viên, xu t ngũ mà chưa ư c nh n vào h c m t trư ng l p chính quy dài h n nào, ư c t c p trung oàn trong quân i ho c T ng i thanh niên xung phong gi i thi u, n u có các i u ki n và tiêu chuNn v s c kho , có y các gi y t h p l thì ư c xem xét nh n vào h c t i trư ng trư c ây ã d thi, mà không ph i thi l i. N u vi c h c t p b gián o n t 3 năm tr lên và các i tư ng ư c tuy n th ng có nguy n v ng, thì ư c xem xét gi i thi u vào các trư ng, l p d b ôn t p trư c khi vào h c chính th c. c) Thí sinh là thành viên trong các i tuy n qu c gia ã d thi Olympic qu c t ã t t nghi p THPT ư c nh n vào h c h H t i các trư ng trong nư c, n u chưa t t nghi p THPT s ư c b o lưu xem xét sau khi t t nghi p THPT. Kh i ngành h c c a nh ng thí sinh này ư c ưu tiên xem xét phù h p v i môn thí sinh ã d thi qu c t . d) V n ng viên ã t t nghi p THPT ho c tương ương ư c tuy n th ng vào các ngành th d c, th thao tương ng c a các trư ng. C th là: - Tuy n th ng vào h H, C Th d c Th thao (TDTT) ho c các ngành TDTT c a các trư ng n u thu c m t trong các di n:
 7. + Là thành viên i tuy n qu c gia ư c U ban TDTT xác nh n ã hoàn thành nhi m v tham gia thi u trong các gi i qu c t chính th c, bao g m: Th v n h i Olympic, i h i Th thao châu á (ASIAD), i h i Th thao ông Nam á (SEAGAME), Gi i vô ch th gi i, Cúp th gi i, Gi i vô ch châu á, Cúp châu á, Gi i vô ch ông Nam á, Cúp ông Nam á; + Vô ch (Huy chương vàng) các gi i vô ch h ng nh t qu c gia ư c t ch c m t l n trong năm; + Có quy t nh công nh n là ki n tư ng qu c gia c a U ban Th d c Th thao. - Tuy n th ng vào các trư ng C TDTT ho c các ngành TDTT c a các trư ng C n u thu c m t trong các di n: + t gi i nhì, gi i ba (Huy chương b c, Huy chương ng) trong các gi i vô ch h ng nh t qu c gia; + Vô ch (Huy chương vàng) H i kho Phù ng toàn qu c; + Có quy t nh công nh n là v n ng viên c p 1 qu c gia c a U ban Th d c Th thao. V n ng viên c p 1 qu c gia, n u d thi vào h H TDTT ho c h C TDTT ho c các ngành TDTT c a các trư ng ư c mi n thi môn năng khi u và ư c hư ng i m 10 (chưa nhân h s ) i v i môn năng khi u ó. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên là không quá 4 năm k t ngày t gi i ho c ư c phong ng c p n ngày thi tuy n sinh vào trư ng. ) H c sinh năng khi u ngh thu t ã t t nghi p THPT, tương ương THPT ho c t t nghi p h trung c p các trư ng năng khi u ngh thu t, n u t gi i chính th c trong các cu c thi ngh thu t chuyên nghi p chính th c toàn qu c ho c qu c t v ca, múa, nh c thì ư c tuy n th ng vào h c các ngành tương ng trình H, C c a các trư ng ngh thu t. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên không quá 4 năm k t ngày t gi i thư ng ho c huy chương n ngày thi tuy n sinh vào trư ng. e) H c sinh t gi i nh t, nhì, ba trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i THPT, n u t t nghi p THPT t lo i khá tr lên thì ư c tuy n th ng vào h H và C ; n u t t nghi p THPT lo i trung bình thì ư c tuy n th ng vào h C . H c sinh t gi i khuy n khích trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i THPT, n u t t nghi p THPT t lo i khá tr lên thì ư c tuy n th ng vào h C . K t qu thi qu c gia ch n h c sinh gi i theo chương trình l p 12 c a nh ng h c sinh ang h c l p 11 ư c b o lưu cho kỳ thi tuy n sinh H, C năm k ti p sau. g) Vi c tuy n th ng theo quy nh t i các i m c, g c a kho n 2 i u này ti n hành theo nh ng nguyên t c sau ây: - Ch áp d ng m t l n úng vào năm h c sinh t t nghi p THPT.
 8. - H c sinh t m t hay nhi u gi i trong các kỳ thi h c sinh gi i ch ư c hư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t. - H c sinh t gi i trong các kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ư c tuy n th ng vào các ngành có môn thi tuy n sinh trùng v i môn t gi i. Riêng các ngành sư ph m ch tuy n th ng h c sinh có môn t gi i trùng v i ngành ào t o. - Ch nh ng ngư i t yêu c u sơ tuy n i v i nh ng ngành ho c trư ng có yêu c u sơ tuy n m i thu c di n xem xét tuy n th ng. i v i các ngành ho c trư ng năng khi u (Ki n trúc, Văn hoá, Ngh thu t, Th d c Th thao...) thí sinh thu c di n tuy n th ng, n u t các yêu c u sơ tuy n, ư c mi n thi các môn văn hoá, nhưng ph i d thi các môn năng khi u và ph i t i m năng khi u do trư ng quy nh m i thu c di n trúng tuy n. - T ng s thí sinh ư c tuy n th ng vào m t trư ng ho c m t ngành c a t ng trư ng quy nh t i i m c, g kho n 2 i u này không vư t quá 30% t ng ch tiêu tuy n sinh h chính quy c a trư ng ho c ngành ó. Trong trư ng h p s thí sinh ăng ký tuy n th ng vư t ch tiêu cho phép thì ưu tiên nh ng ngư i là thành viên trong các i tuy n qu c gia ã d thi Olympic qu c t , nh ng ngư i t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i (l y t gi i cao tr xu ng). - H c sinh thu c di n tuy n th ng quy nh t i i m g kho n 2 i u này, nhưng không s d ng quy n ư c tuy n th ng và h c sinh t t nghi p THPT lo i gi i, khi d thi vào các trư ng ư c c ng thêm i m thư ng: i m tuy n sinh xét tuy n vào trư ng là t ng i m các môn thi tuy n sinh và i m thư ng. M c i m thư ng ư c quy nh t i i m h c a kho n 2 i u này. h) M c i m thư ng cho thí sinh quy nh như sau: - Thư ng 2 i m cho các i tư ng: + t gi i nh t trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p THPT t lo i khá tr lên; + T t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p t t 9,0 tr lên (không tính i m khuy n khích). - Thư ng 1,5 i m cho các i tư ng: + t gi i nhì trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p THPT t lo i khá tr lên; + T t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p t t 8,5 n c n 9,0 (không tính i m khuy n khích). - Thư ng 1,0 i m cho các i tư ng: + t gi i ba trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p THPT t lo i khá tr lên;
 9. + T t nghi p THPT lo i gi i có i m trung bình các bài thi t t nghi p t t 8,0 i m n c n 8,5 i m (không tính i m khuy n khích). - Thư ng 0,5 i m cho i tư ng: + t gi i khuy n khích trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i n u t t nghi p THPT t lo i khá tr lên. Nh ng thí sinh t gi i trong kỳ thi qu c gia ch n h c sinh gi i ch ư c c ng thêm i m thư ng vào i m bài thi c a môn thi H, C trùng v i môn ã t gi i và trong trư ng h p t nhi u gi i cũng ch ư c thư ng m t tiêu chuNn ưu tiên cao nh t. Ch c ng i m thư ng cho h c sinh ã t t nghi p THPT lo i gi i và cho h c sinh t gi i qu c gia ch áp d ng m t l n úng vào năm h c sinh t t nghi p THPT và ch ư c hư ng ch c ng i m thư ng cao nh t n u thu c di n ư c hư ng nhi u ch thư ng. 3. Chính sách ưu tiên theo khu v c: a) Thí sinh h c liên t c và t t nghi p THPT ho c tương ương t i khu v c nào thì hư ng ưu tiên theo khu v c ó. N u trong 3 năm h c THPT ho c tương ương có chuy n trư ng thì th i gian h c khu v c nào lâu hơn ư c hư ng ưu tiên theo khu v c ó. N u m i năm h c m t trư ng ho c n a th i gian h c trư ng này, n a th i gian h c trư ng kia thì t t nghi p khu v c nào, hư ng ưu tiên theo khu v c ó. Quy nh này áp d ng cho t t c thí sinh, k c thí sinh ã t t nghi p t trư c năm thi tuy n sinh. b) Các trư ng h p sau ây ư c hư ng ưu tiên khu v c theo h khNu thư ng trú: - H c sinh các trư ng ph thông dân t c n i trú; - H c sinh các trư ng, l p d b H k c các trư ng, l p d b H dân t c; - H c sinh các l p t o ngu n ư c m theo quy t nh c a các B , cơ quan ngang B ho c UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Quân nhân, công an nhân dân ư c c i d thi, n u óng quân t 24 tháng tr lên t i khu v c nào thì hư ng ưu tiên theo khu v c ó ho c theo h khNu thư ng trú trư c khi nh p ngũ, tuỳ theo khu v c nào có m c ưu tiên cao hơn; n u dư i 24 tháng thì hư ng ưu tiên khu v c theo h khNu thư ng trú trư c khi nh p ngũ. c) Các khu v c tuy n sinh ư c phân chia như sau: - Khu v c 1 (KV1) g m: Các xã, th tr n thu c mi n núi, vùng cao, vùng sâu, h i o, trong ó có các xã thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Chính ph . - Khu v c 2 - nông thôn (KV2-NT) g m:
 10. Các xã, th tr n không thu c KV1, KV2, KV3. - Khu v c 2 (KV2) g m: Các thành ph tr c thu c t nh (không tr c thu c trung ương); các th xã; các huy n ngo i thành c a thành ph tr c thu c trung ương. - Khu v c 3 (KV3) g m: Các qu n n i thành c a thành ph tr c thu c trung ương. Thí sinh thu c KV3 không thu c di n hư ng ưu tiên khu v c. i u 8. Th t c và h sơ ăng ký d thi, ăng ký xét tuy n, chuy n nh n gi y báo thi 1. ăng ký d thi ( KDT) và ăng ký xét tuy n ( KXT): a) Thí sinh d thi t i trư ng nào thì làm h sơ KDT vào trư ng ó. b) Thí sinh ã d thi theo thi chung c a B GD& T, n u không trúng tuy n theo nguy n v ng ã ghi trong h sơ ăng ký d thi, ư c s d ng gi y ch ng nh n k t qu thi ngay năm ó n p h sơ KXT vào các trư ng thi theo thi chung ho c không t ch c thi tuy n sinh nhưng có cùng kh i thi, trong vùng tuy n quy nh, có ch tiêu xét tuy n. Thí sinh ã trúng tuy n vào m t trư ng không ư c xét tuy n vào trư ng khác. Thí sinh có nguy n v ng h c t i trư ng không t ch c thi tuy n sinh, ph i n p h sơ KDT và d thi t i m t trư ng t ch c thi theo thi chung c a B có cùng kh i thi nhưng không ư c xét tuy n vào trư ng ã d thi trong t 1 mà ư c xét tuy n vào trư ng không t ch c thi theo nguy n v ng. c) Thí sinh d thi vào các trư ng t ch c thi theo thi riêng, ch ư c tuy n vào trư ng ó, không ư c ăng ký xét tuy n vào các tr ng khác. d) Thí sinh d thi vào ngành năng khi u, n u không trúng tuy n vào trư ng ã d thi, ư c ăng ký xét tuy n vào úng ngành ó c a nh ng trư ng có nhu c u xét tuy n n u úng vùng tuy n quy nh c a trư ng và có các môn văn hoá thi theo thi chung c a B GD& T. 2. H sơ KDT và KXT: a) H sơ KDT g m có: - M t túi h sơ và 2 phi u KDT có ánh s 1 và 2. - Ba nh ch p theo ki u ch ng minh thư c 4x6 có ghi h , tên và ngày, tháng, năm sinh c a thí sinh m t sau (m t nh dán trên túi ng h sơ, hai nh n p cho trư ng). - B n sao h p l gi y ch ng nh n là i tư ng ưu tiên (n u có).
 11. - Ba phong bì ã dán s n tem và ghi rõ a ch liên l c c a thí sinh các S GD& T g i gi y báo d thi, gi y ch ng nh n k t qu thi (ho c gi y báo i m) và gi y báo trúng tuy n. b) H sơ KXT g m có: - Gi y ch ng nh n k t qu thi tuy n sinh do các trư ng c p (có óng d u c a trư ng). Gi y ch ng nh n k t qu thi i v i thí sinh có nguy n v ng h c t i trư ng không t ch c thi thì do các trư ng này c p. - M t phong bì ã dán s n tem và ghi rõ a ch liên l c c a thí sinh trư ng thông báo k t qu xét tuy n. 3. Th t c n p h sơ KDT, h sơ KXT và l phí tuy n sinh: a) Th t c n p h sơ KDT, l phí KDT: - Thí sinh n p h sơ KDT, l phí KDT và cư c phí v n chuy n h sơ t i nơi ti p nh n theo quy nh c a S GD& T. Các S GD& T s chuy n h sơ KDT, l phí KDT cho các trư ng. - Khi h t th i h n n p h sơ theo quy nh c a S GD& T thì thí sinh n p h sơ tr c ti p cho trư ng. - Sau khi n p h sơ KDT, n u phát hi n có nh m l n, sai sót, thí sinh ph i thông báo cho trư ng trong ngày làm th t c d k p s a ch a, b sung. - Sau ngày thi, các trư ng không gi i quy t vi c thay i i tư ng và khu v c ưu tiên cho thí sinh ã d thi. b) Th t c n p h sơ KXT và l phí xét tuy n: - H sơ KXT n p qua ư ng bưu i n chuy n phát nhanh theo úng th i h n quy nh c a trư ng. - L phí xét tuy n do thí sinh n p cho trư ng khi trúng tuy n n nh p h c. Chương 2: T CH C, NHI M V VÀ QUY N H N C A TRƯ NG TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH i u 9. T ch c, nhi m v và quy n h n c a H i ng Tuy n sinh (H TS) trư ng H ng năm t i m i trư ng có ch tiêu tuy n sinh, Hi u trư ng ra quy t nh thành l p H TS i u hành m i công vi c liên quan n công tác tuy n sinh. 1. Thành ph n c a H TS trư ng g m có:
 12. a) Ch t ch: Hi u trư ng ho c Phó Hi u trư ng ư c Hi u trư ng u quy n. b) Phó Ch t ch: Phó Hi u trư ng. c) U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó Trư ng phòng Giáo v (ho c Phòng ào t o). d) Các u viên: M t s Trư ng phòng, Trư ng khoa, Ch nhi m b môn và cán b công ngh thông tin. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng trong năm ó không ư c tham gia H TS trư ng. 2. Nhi m v và quy n h n c a H TS trư ng: H TS các trư ng t dư i s ch o th ng nh t c a B GD& T. H TS trư ng có nhi m v và quy n h n t ch c th c hi n t t các khâu: ra thi (n u không s d ng chung thi c a B GD& T); nh n thi t các cơ s ư c B GD& T giao nhi m v sao in (n u s d ng chung thi c a B GD& T); t ch c kỳ thi; ch m thi và phúc kh o; xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo quy nh c a B GD& T; gi i quy t th c m c và khi u n i, t cáo liên quan n kỳ thi tuy n sinh; thu và s d ng l phí KDT, l phí d thi, l phí xét tuy n; t ng k t công tác tuy n sinh; quy t nh khen thư ng, k lu t theo quy nh; truy n d li u tuy n sinh v B GD& T úng th i h n, úng c u trúc do B GD& T quy nh; báo cáo k p th i k t qu công tác tuy n sinh cho B GD& T và cơ quan ch qu n (B , Ngành, UBND t nh, thành ph có trư ng). 3. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H TS trư ng: a) Ph bi n, hư ng d n, t ch c th c hi n Quy ch Tuy n sinh c a B GD& T. b) Quy t nh và ch u trách nhi m toàn b các m t công tác liên quan n tuy n sinh. c) Báo cáo k p th i v i B GD& T và cơ quan ch qu n (B , Ngành ho c UBND t nh, thành ph có trư ng) v công tác tuy n sinh c a trư ng. d) Ra quy t nh thành l p b máy giúp vi c cho H TS trư ng bao g m: Ban Thư ký, Ban thi, Ban Coi thi, Ban Ch m thi, Ban Phúc kh o. Tuỳ hoàn c nh c th c a t ng trư ng, Ch t ch H TS trư ng có th thành l p Ban Cơ s v t ch t ho c ch nh m t nhóm cán b ph trách công tác cơ s v t ch t cho kỳ thi tuy n sinh c a trư ng. Các Ban này ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch H TS trư ng. ) Phó Ch t ch H TS trư ng giúp Ch t ch H TS th c hi n các nhi m v ư c Ch t ch H TS phân công và thay th Ch t ch H TS gi i quy t công vi c khi Ch t ch H TS u quy n. i u 10. T ch c, nhi m v và quy n h n c a Ban Thư ký H TS trư ng
 13. 1. Thành ph n Ban Thư ký H TS trư ng g m có: a) Trư ng ban do U viên thư ng tr c H TS trư ng kiêm nhi m. b) Các u viên: m t s cán b Phòng Giáo v (Phòng ào t o), các Phòng h u quan, cán b công ngh thông tin và gi ng viên. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Thư ký H TS trư ng: a) Th c hi n các nhi m v do Ch t ch H TS giao phó. b) Nh n bài thi c a Ban Coi thi, b o qu n, ki m kê bài thi. c) Th c hi n vi c d n túi, ánh s phách bài thi theo quy nh t i i u 22 Quy ch này. d) Bàn giao bài thi c a thí sinh cho Ban Ch m thi và th c hi n các công tác nghi p v quy nh t i i u 27 và i u 28 c a Quy ch này. ) Qu n lý các gi y t , biên b n liên quan t i bài thi. L p biên b n x lý i m bài thi. e) D ki n phương án i m trúng tuy n, trình H TS quy t nh. g) In và g i gi y ch ng nh n k t qu thi, gi y báo i m cho thí sinh không trúng tuy n theo m u c a B GD& T. h) In và g i gi y tri u t p thí sinh trúng tuy n, trong ó ghi rõ k t qu thi c a thí sinh. Ban thư ký H TS trư ng ch ư c ti n hành công vi c liên quan n bài thi khi có m t ít nh t t 2 u viên c a Ban tr lên. 3. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban Thư ký H TS trư ng: a) L a ch n nh ng cán b , gi ng viên trong trư ng có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phong làm vi c cNn th n, có ý th c b o m t và không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng năm ó trình Ch t ch H TS trư ng xem xét ra quy t nh c vào Ban Thư ký. b) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H TS i u hành công tác c a Ban. i u 11. T ch c, nhi m v và quy n h n c a Ban thi tuy n sinh H, C c a B GD& T 1. Thành ph n Ban thi: Ban thi tuy n sinh H, C c a B GD& T (sau ây g i t t là Ban thi) do B trư ng B GD& T ra quy t nh thành l p, thành ph n g m có: a) Trư ng ban.
 14. b) Các Phó Trư ng ban. c) Các Trư ng môn thi ph trách t ng môn thi. d) Các cán b tham gia biên so n và ph n bi n thi. Giúp vi c Ban thi có cán b làm nhi m v ánh máy, in sao, óng gói thi và cán b do B Công an và B GD& T i u ng làm nhi m v b o v bí m t, an toàn t i nơi làm thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi H, C ngay trong năm thi tuy n sinh không ư c tham gia vào Ban thi ho c giúp vi c Ban thi. Thành viên Ban thi ư c thay i h ng năm. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban thi: a) Nhi m v và quy n h n c a Ban thi: - Ban thi có trách nhi m t ch c biên so n thi dùng chung trong kỳ thi tuy n sinh H, C và t ch c chuy n giao thi cho Ban Ch o tuy n sinh c a B GD& T Ban Ch o chuy n cho các cơ s ư c giao trách nhi m sao, in thi. - Xác nh yêu c u c th v n i dung, quy trình xây d ng thi, t ch c làm thi, ánh máy thi, óng gói, b o qu n, chuy n giao thi cho Ban Ch o tuy n sinh c a B GD& T. - So n th o áp án, thang i m và hư ng d n ch m thi i v i t ng môn thi. Bàn giao áp án, thang i m và hư ng d n ch m thi cho Ban Ch o tuy n sinh c a B GD& T chuy n giao cho các trư ng. - Ban thi làm vi c theo nguyên t c c l p, tr c ti p, l n lư t gi a Trư ng ban thi v i t ng Trư ng môn thi. b) Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban thi: - L a ch n ngư i làm Trư ng môn thi, cán b ra thi và ph n bi n thi, cán b giúp vi c Ban thi và cán b b o v , trình B trư ng B GD& T xem xét, quy t nh. - Nêu yêu c u chi ti t và c th v c u trúc, n i dung, khó, dài c a t ng môn thi. - T ch c ch o th c hi n toàn b công tác thi. - Mã hoá các thi và trình B trư ng B GD& T quy t nh ch n thi chính th c và thi d b . - Ch o x lý các tình hu ng b t thư ng v thi.
 15. - Ch u trách nhi m cá nhân trư c B trư ng B GD& T v ch t lư ng thi, không ư c phép có sai sót v n i dung, in thi úng quy nh, s lư ng theo yêu c u c a Ban Ch o tuy n sinh c a B GD& T và ch u trách nhi m b o m t thi t i nơi làm thi. c) Nhi m v và quy n h n c a Phó Trư ng ban thi: - Ch o vi c chuNn b sách giáo khoa và các tài li u c n thi t giúp Trư ng ban thi và các Trư ng môn thi i u hành công tác thi. - Giúp Trư ng ban trong vi c l p k ho ch và l ch duy t thi, t ch c ph n bi n, ghi biên b n xét duy t thi trong các bu i làm vi c gi a Trư ng ban thi v i t ng Trư ng môn thi. - Giúp Trư ng ban ch o vi c in thi, óng gói, b o qu n, bàn giao thi cho Ban Ch o tuy n sinh c a B GD& T. - ChuNn b cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t cho Ban thi. - Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban thi phân công. d) Nhi m v và quy n h n c a Trư ng môn thi: - N m v ng và th c hi n y yêu c u c a vi c ra thi c a môn thi do mình ph trách. - Ch o các cán b ra thi thu c môn thi do mình ph trách, xây d ng c u trúc thi, biên so n thi. Trình Trư ng ban thi s thi ã chuNn b , k c áp án và thang i m t ch c ph n bi n c l p. Sau khi nh n ư c ý ki n ph n bi n, t ch c vi c i tho i, ch o vi c tu ch nh, t h p l i thi, áp án và thang i m trình Trư ng ban thi phê duy t. - Giúp Trư ng ban thi theo dõi, gi i áp và x lý các v n liên quan n thi do mình ph trách trong th i gian sao in thi, trong các bu i thi và trong th i gian ch m thi. - Ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng thi c a môn thi do mình ph trách. ) Nhi m v c a cán b làm thi: - ChuNn b các tài li u c n thi t ph c v vi c ra thi và ch u trách nhi m trư c Trư ng môn thi v vi c s d ng nh ng tài li u này. - Xây d ng thi áp ng các yêu c u v n i dung thi c a Quy ch Tuy n sinh theo s phân công c a Trư ng môn thi. - Ch p hành nghiêm ch nh quy trình b o m t thi. - Ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng thi do mình ph trách.
 16. e) Nhi m v c a cán b ph n bi n thi: - N m v ng yêu c u v n i dung thi. - Tr c ti p gi i chi ti t thi. - Phát hi n sai sót c a thi. - xu t ý ki n b ng văn b n v i Trư ng môn thi v n i dung thi, khó, dài, áp án, thang i m và các phương án b sung s a ch a. g) Nhi m v c a cán b giúp vi c, cán b b o v và cán b công an - Th c hi n y nh ng nhi m v c th do Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban thi giao phó. - Công an b o v vòng ngoài a i m làm thi có trách nhi m b o v an toàn khu v c làm thi, không cho nh ng ngư i không có nhi m v vào khu v c làm thi, không cho nh ng ngư i trong khu v c làm thi liên l c v i bên ngoài, n u không ư cs ng ý c a Trư ng ban thi. - Công an và ngư i b o v vòng trong a i m làm thi có trách nhi m ki m soát s cách ly c a nh ng ng- i tham gia làm thi v i bên ngoài, thi hành các quy nh và các bi n pháp b o m bí m t an toàn khâu làm thi t i a i m làm thi. - Ngư i ư c giao nhi m v nào, vòng nào, có trách nhi m th c hi n nhi m v ó, vòng ó, không ư c tham gia vào các nhi m v khác ho c sang vòng khác. - Cán b b o v và cán b công an không - c ti p xúc v i vi c biên so n, ánh máy, in, óng gói và x lý tình hu ng thi. i u 12. T ch c, nhi m v và quy n h n c a Ban thi trư ng 1. Thành ph n Ban thi g m có: a) Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H TS trư ng kiêm nhi m. b) U viên thư ng tr c do Ch t ch H TS ho c Trư ng ban thi trư ng ch nh. c) Tuỳ theo s lư ng môn thi c a trư ng, Trư ng ban thi ch nh m i môn thi m t Trư ng môn thi. Giúp vi c Ban thi có m t s cán b làm nhi m v ánh máy, in, óng gói thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng trong năm ó không ư c tham gia Ban thi ho c giúp vi c Ban thi. Cán b ra thi ư c thay i h ng năm. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban thi:
 17. a) Giúp Ch t ch H TS trư ng xác nh yêu c u xây d ng thi, in, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi theo các quy nh c a Quy ch Tuy n sinh. b) Ban thi làm vi c theo nguyên t c c l p và tr c ti p gi a Trư ng ban thi v i t ng Trư ng môn thi, không làm vi c t p th toàn Ban. c) i v i nh ng trư ng dùng chung thi c a B GD& T, Ban thi c a trư ng ch u trách nhi m nh n thi t Ban Ch o tuy n sinh c a B GD& T; t ch c sao in, óng gói thi (n u ư c B GD& T giao nhi m v ); b o qu n, phân ph i, s d ng thi theo các quy nh c a Quy ch Tuy n sinh. Không ph i th c hi n quy nh t i các kho n 3, 4, 5 c a i u này. d) Nh ng trư ng không có i u ki n t ra thi, không ư c m i ngư i tham gia làm thi v i tư cách cá nhân mà ph i ký h p ng làm thi v i trư ng khác. H p ng ph i ghi rõ quy n và trách nhi m c a m i bên. M i thành viên tham gia làm thi c a hai bên u ph i tuân th các quy nh c a Quy ch , n u vi ph m s b x lý theo quy nh c a Quy ch . 3. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban thi: a) L a ch n ngư i tham gia làm thi. Xác nh yêu c u biên so n thi. b) T ch c ch o th c hi n toàn b công tác thi theo úng các quy trình làm thi do B GD& T ban hành. c) Xét duy t, quy t nh ch n thi chính th c và thi d b , x lý các tình hu ng c p bách, b t thư ng v thi trong kỳ thi tuy n sinh. d) Ch u trách nhi m cá nhân trư c H TS trư ng v ch t lư ng chuyên môn và quy trình b o m t thi cùng toàn b các khâu công tác liên quan n thi. 4. Nhi m v và quy n h n c a U viên th- ng tr c Ban thi: a) Nghiên c u n m v ng các quy nh v công tác thi, chuNn b sách giáo khoa và các tài li u tham kh o c n thi t giúp Tr- ng ban thi i u hành công tác thi. b) L p k ho ch và l ch duy t thi, ghi biên b n xét duy t thi trong các bu i làm vi c gi a Trư ng ban thi v i t ng Trư ng môn thi. c) L p k ho ch và tr c ti p t ch c in, óng gói, b o qu n, phân ph i và s d ng thi cho các i m thi, phòng thi. 5. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng môn thi: a) N m v ng và và th c hi n y yêu c u c a vi c ra thi. b) Nghiên c u các thi ã ư c gi i thi u ch n l c, ch nh lý, t h p và biên so n thi m i áp ng các yêu c u c a thi tuy n sinh. D ki n phương án ch n thi chính th c và thi d b (k c áp án và thang i m) trình Trư ng ban thi xem xét, quy t nh.
 18. c) Giúp Trư ng ban thi tr c thi gi i áp và x lý các v n liên quan n thi do mình ph trách trong su t các bu i thi s d ng thi ó. Trư ng môn thi không tham gia quy t nh ch n thi chính th c cho kỳ thi. i u 13. T ch c, nhi m v và quy n h n c a Ban Coi thi 1. Thành ph n Ban Coi thi g m có: a) Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H TS trư ng kiêm nhi m. b) U viên thư ng tr c do Trư ng ban Thư ký H TS trư ng kiêm nhi m. c) Các U viên bao g m m t s Trư ng phòng (T ch c Cán b , Công tác H c sinh - Sinh viên, Tài v , ào t o, B o v , Hành chính t ng h p, Qu n tr , Ban Ký túc xá) m t s Trư ng khoa, Ch nhi m b môn, cán b coi thi, cán b giám sát, tr t t viên, cán b y t , công an (nơi c n thi t có th thêm m t s ki m soát viên quân s ). d) N u trư ng có nhi u i m thi thì m i i m thi Trư ng ban Coi thi ch nh m t u viên c a Ban ph trách i m thi. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Coi thi: i u hành toàn b công tác coi thi t vi c b trí l c lư ng coi thi, b o v phòng thi, t ch c coi thi, thu và bàn giao bài thi, b o m an toàn cho kỳ thi và bài thi c a thí sinh. 3. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban Coi thi: a) Ch u trách nhi m i u hành toàn b công tác coi thi t i trư ng, quy t nh danh sách thành viên Ban Coi thi, danh sách cán b coi thi, cán b giám sát, tr t t viên, cán b y t , công an, ki m soát quân s , nhân viên ph c v t i các i m thi. b) Quy t nh x lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi. 4. Nhi m v và quy n h n c a U viên ph trách i m thi: a) Thay m t Trư ng ban Coi thi i u hành toàn b công tác coi thi t i i m thi ư c giao. b) X lý các tình hu ng x y ra trong các bu i thi. N u tình hu ng ph c t p ph i báo cáo ngay cho Trư ng ban Coi thi gi i quy t. c) Ch n c m t s cán b c a trư ng có năng l c và tinh th n trách nhi m cao làm cán b giám sát phòng thi. d) Trư c m i bu i thi, t ch c b c thăm phân công cán b coi thi. 5. Cán b coi thi, cán b giám sát phòng thi và các thành viên khác c a Ban Coi thi:
 19. a) Ph i là nh ng cán b có tinh th n trách nhi m, vô tư, trung th c, không ư c làm nhi m v t i i m thi có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi. b) N u thi u cán b coi thi, Ban Coi thi ư c phép s d ng sinh viên các năm cu i ang h c t i trư ng mình ho c m i gi ng viên c a các trư ng khác, giáo viên THPT, THCN, cán b ang công tác t i các cơ quan ch qu n c p trên c a trư ng làm cán b coi thi nhưng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a trư ng ho c cơ quan qu n lý cán b , giáo viên. M i cán b coi thi và các thành viên khác c a Ban Coi thi, k c sinh viên ho c cán b , giáo viên c a các trư ng và các cơ quan khác u ph i th c hi n các quy nh c a Quy ch Tuy n sinh, n u sai ph m u b x lý theo i u 38 c a Quy ch này. i u 14. T ch c, nhi m v và quy n h n c a H i ng coi thi liên trư ng 1. Thành ph n H i ng coi thi liên trư ng: H ng năm, B trư ng B GD& T ra quy t nh thành l p H i ng coi thi liên trư ng i u hành công tác coi thi t i c m thi do B GD& T t ch c. Thành ph n g m: a) Ch t ch: Hi u trư ng (ho c Phó Hi u trư ng) trư ng s t i. b) Phó Ch t ch: Phó Hi u trư ng trư ng s t i. c) U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó Trư ng phòng ào t o (ho c Phòng Giáo v ) trư ng s t i. d) Các u viên: Toàn b u viên Ban Coi thi c a trư ng s t i, m t s i di n và cán b giám sát, cán b thư ký c a các trư ng có thí sinh d thi t i c m thi. 2. Nhi m v và quy n h n c a H i ng coi thi liên trư ng, c a Ch t ch H i ng, c a U viên ph trách i m thi, c a cán b coi thi, cán b giám sát và các thành viên khác c a H i ng coi thi liên trư ng th c hi n theo quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5 i u 13 c a Quy ch này. 3. H i ng coi thi liên trư ng ư c s d ng con d u c a trư ng s t i. i u 15. T ch c, nhi m v và quy n h n c a Ban Ch m thi 1. Thành ph n Ban Ch m thi bao g m: a) Trư ng ban do Ch t ch ho c Phó Ch t ch H TS trư ng kiêm nhi m. b) U viên thư ng tr c do Trư ng ban Thư ký H TS trư ng kiêm nhi m. c) Các u viên g m: các cán b ph trách t ng môn ch m thi (g i là Trư ng môn ch m thi) và các cán b ch m thi.
 20. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Ch m thi: Th c hi n toàn b công tác ch m thi theo các quy nh c a Quy ch và ti n do B GD& T quy nh. 3. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng ban Ch m thi: a) L a ch n và c các thành viên Ban Ch m thi Ch t ch H TS quy t nh. i v i nh ng môn thi có s l- ng thí sinh không l n, t i thi u ph i có 3 cán b ch m thi. b) i u hành công tác ch m thi. Ch u trách nhi m trư c H TS trư ng v ch t lư ng, ti n và quy trình ch m thi. 4. Nhi m v và quy n h n c a U viên th- ng tr c Ban Ch m thi i u hành các u viên Ban Thư ký H TS trư ng th c hi n các công tác nghi p v . 5. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng môn ch m thi: a) Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H TS trư ng và Trư ng ban Ch m thi v vi c ch m các bài thi thu c môn mình ph trách theo úng quy trình ch m thi. b) L p k ho ch ch m thi, t ch c giao nh n bài thi và phân công cán b ch m thi. c) Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ch m t ng bài thi ngay t l n ch m u, k p th i u n n n, s a ch a các sai sót c a cán b ch m thi. N u phát hi n bài thi có nghi v n vi ph m Quy ch , c n báo cáo Trư ng ban Ch m thi bi t t ch c ki m tra các môn thi khác c a thí sinh ó. d) Trư c khi ch m, t ch c cho cán b ch m thi thu c b môn th o lu n, n m v ng áp án, thang i m. Sau khi ch m xong, t ch c h p cán b ch m thi thu c b môn mình ph trách t ng k t, rút kinh nghi m. ) Ki n ngh Trư ng ban Ch m thi thay i ho c ình ch vi c ch m thi i v i nh ng cán b ch m thi thi u trách nhi m, vi ph m Quy ch ho c ch m sai sót nhi u. 6. Nhi m v và quy n h n c a cán b ch m thi: a) Là nh ng ngư i có tinh th n trách nhi m cao, vô tư, trung th c, có trình chuyên môn t t và ang tr c ti p gi ng d y úng môn ư c phân công ch m. Nh ng gi ng viên, giáo viên ang trong th i kỳ t p s không ư c tham gia ch m thi. Nh ng ngư i có ngư i thân (v , ch ng, con, anh, ch , em ru t) d thi vào trư ng nào thì không ư c làm cán b ch m thi t i trư ng ó, k c ch m phúc kh o. Thành viên Ban Thư ký không ư c tham gia ch m thi. b) m b o úng ti n ch m thi, Trư ng ban Ch m thi ư c phép m i gi ng viên c a các trư ng khác ho c giáo viên THPT không có ngư i thân (v , ch ng, con, anh ch em ru t) d thi t i trư ng tham gia ch m thi nhưng ph i tuân th các quy
Đồng bộ tài khoản