Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức là doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên trang điện tử của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA QUY Ế T Đ Ị NH C Ủ A V Ă N P H Ò N G C H Í N H P H Ủ S Ố 0 7 / 2 0 0 6 / Q Đ - V PC P NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ VIỆC TỔ CHỨ C TIẾP NHẬN N H Ữ N G P H Ả N Á N H, K I Ế N N G H Ị C Ủ A CÁ N H ÂN , T Ổ C H Ứ C V À D O AN H N G H I Ệ P V Ề T H Ủ T Ụ C H ÀN H C H Í N H T H E O Q UY Đ Ị N H T Ạ I Q U Y Ế T Đ Ị N H S Ố 2 2 / 2 0 0 6 / Q Đ - T T g N G ÀY 2 4 T H Á N G 0 1 N Ă M 2 0 0 6 C Ủ A T H Ủ T Ư Ớ N G C H Í N H P H Ủ T R Ê N T R AN G T I N Đ I Ệ N T Ử C Ủ A C H Í N H P H Ủ B Ộ T R Ư Ở N G , C H Ủ NH I Ệ M V Ă N P HÒ N G C H Í NH P H Ủ Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet; Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và các kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. QUY Ế T Đ Ị NH Đi ề u 1. Tổ chức việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ với những nội dung cụ thể như sau: 1. Tiếp nhận phản ánh về những vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản của các cơ quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền. 2. Tiếp nhận phản ánh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về sự chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền, những thủ tục hành chính do cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tủy tiện đặt thêm gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 3. Tiếp nhận những kiến nghị về việc sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Đi ề u 2. Trách nhiệm của Trang tin điện tử của Chính phủ
  2. 2 1. Phối hợp với Vụ cải cách hành chính tổ chức việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 1 Quyết định này trên trang tin điện tử của Chính phủ. 2. Tập hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nêu tại Điều 1; kịp thời chuyển những phản ánh, kiến nghị này tới vụ Cải cách hành chính. 3. Phối hợp với vụ Cải cách hành chính định kỳ thông tin về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính nêu tại Điều 1. Đi ề u 3. Trách nhiệm của vụ Cải cách hành chính 1. Tiếp nhận thông qua Trang tin điện tử của Chính phủ những phản ánh và kiến gnhị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 quyết định này. 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006. 3. Kịp thời thông tin cho Trang tin điện tử của Chính phủ về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 quyết định này. Đi ề u 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Tổng biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đoàn Mạnh Giao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản