Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về công bố các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ ----------------. S : 07/2007/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 31 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B CÁC TUY N ĐƯ NG TH Y N I Đ A Đ A PHƯƠNG TRÊN Đ A BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân đư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t giao thông đư ng th y n i đ a; Căn c Quy t đ nh s 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 c a B Giao thông V n t i v qu n lý đư ng th y n i đ a; Xét đ ngh c a Giám đ c s Giao thông V n t i t i T trình s : 885/TTr-SGTVT ngày 29/12/2006 v vi c công b đư ng th y n i đ a đ a phương trên đ a bàn t nh An Giang QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b các tuy n đư ng th y n i đ a đ a phương trên đ a bàn t nh An Giang như sau: T ng s có 259 tuy n dài 2.055,2km, trong đó giao cho S Giao thông V n t i qu n lý 22 tuy n dài 512,3km; các huy n, th xã, thành ph qu n lý 237 tuy n dài 1.542,9km (đính kèm danh m c các tuy n giao thông đư ng th y n i đ a). Đi u 2. Giao Giám đ c S Giao thông V n t i t ch c l p h sơ k thu t đ qu n lý h th ng giao thông đư ng th y n i đ a đ a phương theo quy đ nh hi n hành. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh, giám đ c s Giao thông V n t i, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH Nơi nh n - B Giao thông V n t i (bc) PHÓ CH T CH - TT.TU, HĐND, UBND t nh(b/c); - Các s , ban, ngành c p t nh; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - Lưu VT, KT, XDCB, TH Ph m Kim Yên
 2. DANH M C ĐƯ NG TH Y N I Đ A T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 07/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007) Chi u S Km qua các huy n, th , thành ph Ghi Stt Tên sông - kênh Mã s Đi m đ u Đi m cu I dài (Km) AP TC CĐ TB CP TT LX TS PT CM CT Chú T ng chi u dài 2.430,4 117,9 46,7 78,9 173,0 262,6 310,4 153,1 409,5 181,9 270,1 422,8 A Đư ng th y n I đ a qu c gia,TW Qu n lý 372,3 6,5 29,3 13,6 8,0 73,4 45,7 37,0 46,0 20,0 59,8 33,1 Biên gi i Th Tr n 1 Sông Ti n 1 17,5 17,5 Campuchia Tân Châu Nhánh ph Sông Th Tr n Qu n Bèn- 1A 27,0 13,5 13,5 Ti n Ch Vàm Ch M I Qu n Bèn- Bình Phư c Sông Ti n 1B 23,3 23,3 Ch M I Xuân Vàm Kinh 2 Sông H u 4 Xáng - Tân Cái S n 71,2 6,5 3,6 34,5 19,5 7,1 Châu R ch Năng Gù- Bình M - Bình Th nh 3 429 16,0 6,0 10,0 Th Hòa Châu Phú - C.Thành Nhánh cù lao ông Th Tr n An M Hòa 4 4B 7,5 7,5 H Châu Hưng Ngã ba Ngã ba 5 Sông Châu Đ c 9A kênh Vĩnh 1,5 1,5 Sông H u T Ngã ba Ngã ba 6 Sông Vàm Nao 10 6,5 6,5 Sông Ti n Sông H u Kênh Tân Châu Ngã ba Ngã ba 7 11 11,8 11,8 (Kênh Xáng) Sông Ti n Sông H u Ngã ba B n đá Núi 8 Kênh Vĩnh T 85A Sông Châu 8,5 8,5 Sam Đ c 9 Kênh Tri Tôn – 139 Sông H u Ranh Kiên 40,0 8,0 18,9 13,2
 3. H u Giang (Kinh (C u V nh Giang xáng V nh Tre - Tre) C u 13 - c u Xóc Tri t -Tri Tôn) Kênh Ba Thê Sông H u (Kênh Vàm Xáng (Vàm xáng Ranh Kiên 10 141 40,0 14,0 16,0 10,0 Cây Dương - Cây Giang K.Ba Thê ) Dương) Ngã ba Ranh Kiên 11 Kênh Tám Ngàn 215 kênh M c 26,0 26,0 Giang C n Dưng Kênh R ch Giá - Sông H u Ranh Kiên 12 287 40,0 10,0 30,0 Long Xuyên (T nh y) Giang Ngã ba Ngã ba Kênh M c C n kênh Ba kênh Tám 13 368A 12,5 6,5 6,0 Dưng Thê (C u Ngàn (C u S 5) 13) Ngã ba R ch Ông Ngã ba 14 431 Sông Ti n - 23,0 23,0 Chư ng Sông H u Ch M i B Đư ng th y n i đ a chuyên dùng 2,9 2,9 Kênh Tri Kênh Sóc Tri t B n đá Cô 1 218a Tôn - H u 2,9 2,9 (Cô Tô) Tô Giang C Đư ng th y n i đ a đ a phương 2.055,2 111,4 17,4 65,3 165,0 189,2 261,9 116,1 363,5 161,9 210,3 389,7 I Sông, kinh do t nh qu n lý 512,3 63,2 0,0 36,1 65,0 46,1 99,1 3,0 83,7 21,2 15,2 76,3 Biên Gi I Vàm Kênh Campuchia 1 Sông H u 4a Xáng-Tân 31,0 31,0 (Xã Khánh Châu An) Ngã ba Sông H u - Sông Châu 2 Sông Bình Di 8 11,4 11,4 Biên gi i Đ c Campuchia
 4. Sông Bình Ngã ba 3 Sông Châu Đ c 9B Di biên gi i kênh Vĩnh 26,3 20,8 5,5 Campuchia T Th Tr n Th Tr n 4 R ch Cái V ng 1C 21,2 21,2 Tân Châu Ch Vàm R ch Cù Lao Ngã ba H i An - 5 Giêng (Nhánh 1D sông Ti n 15,2 15,2 Ch M I ph Sông Ti n) (Qu n Bèn) B n Đá Núi Ranh Hà 6 Kênh Vĩnh T 85B 37,5 2,7 19,5 15,3 Sam Tiên C u Kênh 7 Kênh Đào 90 Đào - Sông K. Trà Sư 17,0 14,0 3,0 H u M cC n 8 Kênh Trà Sư 100 K Vĩnh T Dưng-C u 25,7 25,7 13 Khánh Hòa Tân L i- 9 Kênh C n Th o 138 20,5 3,2 17,3 - Châu Phú T nh Biên Tân Tuy n - Kênh 10 Châu C u Ch S 10 140 Ranh Kiên 38,9 21,3 17,6 Phú -Sông H u Giang Kênh Núi Chóc X p Năng Ranh Kiên 11 142 39,0 7,5 18,0 13,5 Năng Gù Gù Giang Kênh Vĩnh Kênh Ninh 12 Kênh T5 193 11,0 11,0 T Phư c 2 Nhánh Kênh Ngã ba c u Phà An Hòa 13 R ch Giá - Long 288 Nguy n 3,0 3,0 (c ) Xuyên Trung Tr c C n Đăng K Ranh C n 14 Kênh B n T ng 317 (K M c C n 25,0 13,0 12,0 Thơ Dưng) Kênh M c C n Nhánh 15 368 C uS 5 21,5 21,5 Dưng Sông H u
 5. Kênh R ch Kênh Ch c Cà 16 365 Sông H u Giá Long 13,2 13,2 Đao Xuyên K Sóc Tri t - K Cô Tô - Tri Kênh R ch T nh Đ I - Kênh 17 218 Tôn (B n Giá Long 28,3 10,1 18,2 Ba thê M I (D c đá) Xuyên theo ĐT.943) Tân L p Kênh ranh T nh Kênh V nh (kênh M c 18 Biên - Châu Phú- 98 27,5 13,9 13,6 T C n Dưng Châu Đ c m i) Kênh Ranh Châu K Vàm X p Năng 19 Thành - Châu 369 Xáng Cây 16,1 16,1 Gù Phú Dương Kênh Ninh Phư c II (Kênh Ranh Hà Kênh Tri 20 194 35,3 35,3 Ranh Tri Tôn - Tiên Tôn Kiên Giang) Kênh ranh An K Rach Giá Kênh Tri 21 Giang - Kiên 276 - Long 25,5 9,9 15,6 Tôn Giang Xuyên Kênh Tân Hu 22,3 18,85 (Kênh Ngang Kênh R ch Ranh Th ai 22 Hu Đ c) (kênh 256 Giá - Long Sơn -Tri ranh Th ai Sơn - Xuyên Tôn Châu Thành) II Sông, Kênh do huy n qu n lý 1.542,9 48,2 17,4 29,2 100 143,1 162,8 113,1 279,8 140,7 195,1 313,4 Nhánh Sông H u Th Tr n An 1 5 Đa Phư c 9,3 9,3 (Vĩnh Trư ng) Phú Giao nhánh Nhánh Sông H u Kênh Vĩnh Sông H u 2 6 1,7 1,7 (x p C Túc) H u Vĩnh Trư ng 3 Kênh 7 Xã 12 Kênh Kênh Xáng 13,0 5,2 7,8 Nhánh
 6. Đông 4 Kênh Nhánh Tây 13 Sông H u Kênh 7 xã 6,3 3,6 2,7 Kênh Nhánh 5 14 Sông Ti n Kênh 7 xã 3,6 3,6 Đông 6 Kênh Vĩnh L c 15 Kênh 7 Xã Sông H u 5,8 4,7 1,1 Ranh Kênh Xóm Chùa 7 18 Campuchia- Kênh 7 Trúc 4,0 4,0 (K C Lau cũ) AG Kênh Xóm 8 Kênh B y Trúc 19 Kênh 7 Xã Chùa (Kênh 1,7 1,7 C Lau ) Kênh 7 Trúc 9 Kênh C Lau 20 Sông H u 5,7 5,7 (7 xã) 10 Kênh Vĩnh L I 21 Kênh 5 Xã Sông H u 7,3 6,2 1,1 11 Kênh Vĩnh H u 22 Kênh 5 Xã Sông H u 5,6 4,5 1,1 Kênh Km2 R ch Cái 12 Kênh Th n Nông 27 (Ranh 20,0 20,0 T c TChâu) Kênh M I (An Sông Châu 13 29 Sông H u 1,6 1,6 Phú) Đ c 14 Kênh Sư n 3 47 Kênh Km2 Kênh Km26 13,6 13,6 Kênh K5 - Phú R ch Cái 15 48 Sông H u 11,6 11,6 L c V ng Mương ranh làng 16 51 K. Phú L c K Hoà Bình 5,4 5,4 (Hoà L c) 17 K16 - Hòa Bình 56 R.Cái V ng Sông H u 10,3 10,3 Kênh 26 - Phú 18 60 Sông Ti n Sông H u 16,3 16,3 Bình R ch Kênh Hoà 19 Kênh B y Bích 62 Mương 9,0 9,0 Bình Khai
 7. K.Bình Tây Kênh Phú Hi p - 20 63 Sông Ti n 2 (Kênh 7 12,9 12,9 Mương Khai Bích) 21 Kênh Bình Tây 2 69 Sông H u Sông H u 3,3 3,3 Rach R ch Cái 22 R ch Cái Đ m 70 Mương 9,4 9,4 T c Khai (63) Kênh Th n R. Mương 23 Kênh Phú Xuân 71 3,0 3,0 Nông Khai K. Phú Hưng - 24 72 R Cái Đ m R Cái T c 3,2 3,2 Hi p Xương Sông H u - Sông TI n - 25 R ch Cái T c 74 C u Cái 10,9 10,9 Phú M Đ m Kênh Sư n Phú 26 An - Phú Th - 75 Kênh Km 26 Vàm Nao 12,0 12,0 Phú Hưng Kênh Huỳnh Văn 27 89 Kênh 7 KC uB n 4,3 4,3 Thu Kênh s 4 (Kinh 1 K núi Chóc 28 94 Kênh Đào 24,0 24,0 VTT -Kinh s 4) Năng Gù Kênh s 7 - C ng K núi Chóc 29 95 Kênh Đào 33,2 9,0 24,2 Đ n Năng Gù 30 Kênh c u 3 nh p 96 K Vĩnh T Kênh Đào 7,9 7,9 Kênh vĩnh 31 Kênh s 10 97 K Vĩnh T 31,3 8,0 23,3 Bình 2 32 Kênh Nhơn Th I 101 A K Vĩnh T K Tri Tôn 18,2 18,2 Kênh M c 33 Kênh Xáng C t 101B K Tri Tôn 7,5 7,5 C n Dưng Kênh T nh Kênh S 11 - Kênh M c 34 101C Đ i (Kênh 11,7 11,7 Kênh T nh Đ I C n Dưng Hu Đ c)
 8. Kênh Xáng 35 Kênh 3 123 Kênh Đào 10,0 10,0 V nh Tre Hào Đ Nh - Kênh C n K ranh CP - 36 Kênh 2 - Kênh 125 20,0 20,0 Th o CThành Hào Sương Kênh Hào Đ 37 126 Kênh Đào Kênh 7 11,4 11,4 L n K Ranh Kênh Vĩnh 38 Kênh 13 131 T nh Biên - 19,4 19,4 Bình 2 Châu Phú Kênh Xáng Kênh M c 39 Kênh Cóc 137 9,8 9,8 V nh Tre C n Dưng N i Kênh Kênh Sư n Kênh 15 (T nh 40 138B C n Th o N (K Ninh 22,5 8,5 14,0 Biên-TriTôn) (K Trà Sư) phư c 2) 41 Kênh Voi 1 155 K Trà Sư K C n Th o 0,4 0,4 Kênh Nhơn 42 Kênh T9 157 K Trà Sư 1,5 1,5 Th i Kênh Nhơn 43 Kênh T 11 158 K Trà Sư 2,2 2,2 Th i 44 Kênh M á 161 K Trà Sư M á 1,8 1,8 g n xã đ i 45 Kênh Xã Ti t 162 K Trà Sư 1,4 1,4 Tân L i g n xã đ i 46 Kênh Láng Cháy 163 K Trà Sư 2,7 2,7 Tân L i 47 Kênh Văn Lanh 164 K Trà Sư cu i 2,5 2,5 48 Kênh Xà Nu 165 K Trà Sư An H o 4,1 4,1 Kênh Ranh Kênh M c 49 Kênh 12 166 TB - C.P (K 5,5 5,5 C n Dưng Trà Sư) 50 Kênh An L c 168 K Trà Sư cu i 5,5 5,5
 9. Kênh Đư ng Kênh Xáng Kênh M c 51 169 6,0 6,0 Thét V nh Tre C n Dưng Kênh Đư ng 52 171 K Trà Sư cu i 1,8 1,8 Trâu 53 Kênh Tà Móc 172 K Trà Sư cu i 2,3 2,3 Kênh Trà 54 Kênh 30-4 173 cu I 3,5 3,5 Sư Tr m bơm 55 Kênh c p nư c 174 K Trà Sư 0,9 0,9 Hoà Hưng Kênh Phư c 56 175 K Trà Sư cu i 1,4 1,4 Đi n 57 Kênh Văn Râu 176 K Trà Sư cu i 1,8 1,8 58 Kênh Cò Ke 178 K Vĩnh T cu i 1,0 1,0 Ranh 59 Kênh Cây Dương 180 K Vĩnh T 1,2 1,2 Campuchia 60 Kênh Nam Di 181 K Vĩnh T cu i 1,0 1,0 61 Kênh 5 xã 183 An Nông An Nông 4,8 4,8 62 Kênh 20 184 K Vĩnh T Kênh 5 xã 1,5 1,5 63 Kênh 21 185 K Vĩnh T Kênh 5 xã 1,0 1,0 64 Kênh 3/2 186 K Vĩnh T cu i 4,9 4,9 65 Kênh 23 187 K Vĩnh T cu i 5,0 5,0 Tr m bơm 66 Kênh Xã Võng 190 K Vĩnh T 4,4 4,4 Ba Chúc 67 Kênh T6 191 K Vĩnh T Kênh M I 9,2 9,2 Kênh Ninh 68 Kênh M I 192 K Vĩnh T 20,9 20,9 phư c 1 kênh Ninh phư c II 69 Kênh T4 198 K Vĩnh T 5,0 5,0 (ranh TTôn- Kiên Giang)
 10. Kênh Ninh Kênh Vĩnh phư c II 70 Kênh T4 cũ 199 5,9 5,9 T (ranh TTôn- Kiên Giang) Kênh Ninh Kênh Vĩnh Thành phư c II Kênh Tám 71 200 13,3 13,3 3 (ranh TTôn- Ngàn Kiên Giang) Kênh Vĩnh Thành 72 202 Kênh T4 cũ Kênh T6 9,1 9,1 2 Kênh Ninh phư c II 73 Kênh T 6 203 Kênh M I 7,9 7,9 (ranh TTôn- Kiên Giang) Kênh Ninh K Tám 74 Phư c 1 - Kênh 216A K Tri Tôn 16,8 16,8 Ngàn Ch U Ranh Tri Kênh Tân V ng 75 216B Tôn - Th ai K Ba Thê 3,8 3,8 (Th ai Sơn) Sơn Kênh An T c - K Tám Ranh Kiên 76 nhánh Kênh ch 217 11,4 11,4 Ngàn Giang U - Kênh Sư n C Kênh Ch Kênh Ninh 77 Kênh Phú Lâm 236 U (K Ninh 2,3 2,3 Phư c 2 Phư c 1) K Tám 78 Kênh 16 257 K Xòai So 3,4 3,4 Ngàn 79 Kênh Soài So 261 K c u 15 Kênh 13 3,3 3,3 Kênh Tân Tuy n K Rach Giá Kênh Bao 80 - V ng Đông 2 - 277 - Long 26,2 9,1 17,1 Tràm M Giang Xuyên Kênh Phú Tuy n Kênh 10 81 278 K Vành đai 9,2 4,1 5,1 2 Châu Phú
 11. Kênh 24 ( K An Tr m bơm 82 189 K Vĩnh T 4,5 4,5 L p) Lê Trì Kênh Trư ng Kênh 10 83 Ti n - K Phú 279 K Ba D u 17,4 4,0 13,4 Châu Phú Tuy n 1 K Ba D u - K 84 280 K Tân Hu K Ba Thê 16,1 16,1 Vĩnh Tây K R ch Giá Kênh M Phú 85 281 K Ba Thê - Long 15,5 15,5 Đông Xuyên K R ch Giá Núi Đá (K Kênh Đ nh M 2 - 86 282 - Long Vành đai 11,4 11,4 (V ng Đông 1) Xuyên núiTr i) Kênh Núí K R ch Giá Kênh Tho I 87 283 chóc - Năng - Long 5,9 5,9 Giang 1 Gù Xuyên Kênh Ba Kênh Núí Thê Cũ Kênh Tho I 88 284 Chóc - (285) (K 6,6 6,6 Giang 2 Năng Gù R ch Giá - L xuyên) Kênh Ba Thê Cũ K Vòng Đai 89 (Ba thê cũ - Ranh 285 Kênh H 23,7 23,7 Ba Thê C n thơ) K Rach Giá K Vòng Đai 90 Kênh V ng Thê 286 - Long 8,3 8,3 Ba Thê Xuyên Kênh Th t N t - Kênh Tân 91 Kênh Tr c Đ nh 289 Kênh Tròn 16,0 16,0 Huê Thành Kênh Trư ng Kênh Ba Kênh M 92 290 4,7 4,7 Ti n cũ D u Phú Đông 93 Kênh Công Đi n 291 K Ba thư c K Rach Giá 5,1 5,1 (ranh Đ nh - Long
 12. M - MPĐ) Xuyên Kênh Ba thư c K Trư ng Kênh Đ nh 94 (K Ranh Đ nh M 292 3,6 3,6 Ti n M 2 - M P Đông) 95 Kênh N p Lê 293 K Núi chóc K M Giang 4,9 4,9 Kênh M t đông - K An 96 Kênh Nông 307A K Tân Hu 4,7 4,7 Cương Trư ng K ranh 97 R ch Cái Sao 318A Sông H u TSơn (r ch 7,5 7,5 b ao) Kênh ranh Tho I Kênh R ch 98 Sơn - Long 319 Giá - Long Kênh H 25,6 25,6 Xuyên - C n Thơ Xuyên KM cC n 99 Kênh xã Đ I 320 Kênh Tròn 7,7 7,7 D nL n KM cC n 100 Kênh Thanh Niên 321 Kênh Tròn 4,5 4,5 D nL n Kênh Đòn KM cC n 101 Kênh Mư I Cai 323 Dong (K 5,3 5,3 D nL n B n T ng) KM cC n 102 Kênh Nông Dân 324 Kênh Tròn 3,4 3,4 D nL n Kênh ranh Kênh Đòn Kênh M c C n 103 325 (T Sơn - L Dong (K 9,4 9,4 D nL n xuyên) B n T ng) Kênh ranh ranh C n 104 Kênh B Ao 326 (TT Phú 11,5 2,3 9,2 Thơ Hòa) Nhánh Kênh B 105 327 Tây Hoà A Kênh Tròn 2,0 2,0 Ao 106 Kênh T7 328 Kênh Tròn Kênh Ranh 3,9 3,9
 13. Kênh Hoà Tây B - Kênh Ranh 107 Vĩnh Th ng (K 329 c n thơ - Kênh H 10,9 10,9 L m - K Bô) Tho i sơn Kênh Đào (Kênh Kênh Ranh 108 Đào - Kênh Phú 330 Kênh B Ao Th ai Sơn - 6,8 6,8 Tây) C n Thơ 109 Kênh T5 331 Kênh Tròn cu i 4,5 4,5 Ngang k Phú Tây - 110 Kênh T3 332 Kênh Tròn 2,5 2,5 Kênh T3 (K So Đũa) Kênh ngang kênh 111 Phú Tây - Kênh 333 Kênh Đào Cu i 2,6 2,6 T3 Kênh Ba Kênh 112 Kênh Bô 334 D u (Vĩnh Trư ng 1,6 1,6 Tây) Ti n K M Phú Đông - M Phú 113 Đ nh M 2 (K 335 Đ nh M 2 3,9 3,9 Đông Bông Súng) Kênh R ch giá - K Rach Giá Long xuyên - K 114 336 - Long Đ nh M 2 4,6 4,6 Đ nh M 2 (Kênh Xuyên Phèn Đ ng) Kênh Vòng Đai Kênh Ba Kênh Ranh 115 337 3,3 3,3 Ba Thê Thê M I Kiên Giang Kênh Vòng Đai Ba Thê - Kênh Kênh Vòng K Núi Chóc 116 Núi Chóc Năng 338 2,3 2,3 Đai Ba Thê Năng Gù Gù (K Trung Sơn I) Kênh Ninh Kênh Tám 117 Kênh Bao Tràm 339 2,5 2,5 Phư c 2 Ngàn 118 Mương THCN 341 R ch Cái K B Ao 5,3 5,3
 14. (Mương Thơm) S n Th I An - Hòa Th nh - Th I R ch Cái ranh C n 119 Th nh (Ng n Cái 342 5,1 5,1 S n Thơ - Chu i Nư c - Cái S n sâu) 120 R ch Cái Dung 343 Sông H u K B Ao 5,9 5,9 Mương Cái Sao - Mương THCN 121 THCN (Mương 345 Cái Sao 1,0 1,0 (Mương thơm) thơm) Cái Sao - Kênh 122 B Ao (Kênh n i 346 Cái Sao K B Ao 4,9 4,9 Long Hưng) Kênh Trung R ch Gòi 123 Hưng (Kênh Lung 347 Cái Sao 4,3 4,3 L n C u) Trung Hưng - B K Trung 124 348 K B Ao 3,0 3,0 Ao (Cái Sao trên) Hưng Kênh xà 125 R ch Gòi L n 350A Sông H u 4,0 4,0 Lư ng R ch Gòi 126 Kênh Xà Lư ng 350B Kênh Ranh 3,0 3,0 L n Mương 127 R ch T m Bót 351 Sông H u 3,9 3,9 Khai Mương khai - R ch Long R ch Cái 128 352 8,2 8,2 Lung B ng Tăng Xuyên Sao Kênh Tr m Bơm 129 353 ĐT 943 Cái Sao 7,7 7,7 - Kênh N I R ch Long xuyên R Long 130 354 Kênh Ranh 5,0 5,0 - K Ranh Xuyên 131 R ch Thơm rơm 355 Mương khai Kênh Ranh 2,9 2,9
 15. 132 Mương 10 356 Mương khai 354 2,7 2,7 Mương khai - 133 Kênh ranh (Tây 357 352 Kênh ranh 3,1 3,1 Th nh 1) Kênh B n 134 R ch Trà Ôn 358 Sông H u 4,6 4,6 S m Kênh B n 135 R ch Ngã Bát 359 Kênh ba xã 1,6 1,6 S m 136 R ch C n Xây 360 Sông H u Kênh ba xã 4,6 4,6 R ch B n S m (Kênh R ch Minh Châu R ch C n xáng cây 137 361 2,5 2,5 (Mương Trâu) Xây Dong - R ch Chanh) R ch B n S m R ch X p Bình Khánh 138 (B n S m - K 362 3,1 3,1 Bà Lý 4 Cây Dong) Kênh R ch Giá - Long 139 R ch Cái Chiên Xuyên (UB Kênh ba xã 1,6 1,6 xã M Khánh) 140 R ch X p Bà Lý 363 Sông Hâ Kênh ba xã 4,2 4,2 Kênh Ba xã (ranh ranh xã M LX - C Thành + Khánh 141 364 Sông H u 9,0 9,0 ranh TT An (R ch Cái Châu) Chiên) Kênh B n 142 R ch Ng n Cái 366 Kênh Ba xã 9,0 9,0 T ng K Vàm Kênh Núi 143 Kênh Vĩnh Bình 2 370 Xáng Cây 7,7 7,7 Chóc Dương
 16. Đuôi c n R ch Trà M Hoà 144 R ch Rích 371 5,8 5,8 Mơn Hưng (Sông H u) R ch Trà Mơn - Đ uC n Nhánh 145 R ch Mương 372 M Hoà 6,8 6,8 Sông H u Sung Hưng Nhánh 146 Kênh l 373 Sông H u 3,3 3,3 Sông H u Kênh Núi Kênh M c 147 Kênh Hang Tra 374 7,5 7,5 Chóc C n Dưng Kênh Ranh Vĩnh Kênh Núi Kênh M c 148 376 2,9 2,9 Hanh - C n Đăng Chóc C n Dưng 149 Kênh Đòn Dong 377 K B n T ng K Ba Thê 11,1 11,1 Kênh M c Kênh Vĩnh Hanh Kênh Trà 150 379 C n Dưng 0,8 0,8 (Mương L T ) Ki t (m i) Kênh M c K Núi Chóc 151 R ch Trà Ki t 380 C n Dưng 8,8 8,8 Năng Gù (m i) Kênh Ranh Mương ranh Vĩnh 152 381 Châu Thành Kênh Làng 9,1 9,1 Bình - Vĩnh Hanh - Châu Phú K Vĩnh Qu I - K Núi Chóc 153 Trai m I (K M c 382 Kênh 10 12,2 12,2 Năng Gù C n Dưng cũ) Kênh Nông Trư ng Kênh Núi K An Cương - 154 383 (267) (ranh Chóc – 12,4 12,4 Vĩnh Bình 1 Châu Thành Năng Gù - Tri Tôn) Kênh Nông Kênh B n 155 Kênh Làng 384 Trư ng 20,5 20,5 T ng (267) (ranh
 17. Châu Thành - Tri Tôn) Kênh Nông Trư ng Kênh Núi 156 Kênh Tân Phú 385 (267) (ranh 11,3 11,3 Chóc Châu Thành - Tri Tôn) K An 157 Kênh s 10 386 Kênh Làng 2,8 2,8 Cương Kênh M c K Tân Hu 158 Kênh s 9 387 7,1 7,1 C n Dưng (256) Kênh M c Kênh An 159 Kênh 8 388 2,4 2,4 C n Dưng Cương Kênh M c Kênh An 160 Kênh 7 389 2,8 2,8 C n Dưng Cương Kênh M c Kênh An 161 Kênh 6 390 3,1 3,1 C n Dưng Cương Kênh Ngang 1 Kênh M 162 391 Kênh Làng 7,9 4,8 3,1 (ngàn I)- Kênh 1 Phú Đông Kênh Ngang 2 K Tân Hu 163 392 Kênh Làng 3,1 3,1 (ngànII) (256) Kênh Ngang K Tân Hu 164 393 Kênh Làng 3,3 3,3 3(NgàyIII) (256) Kênh Đòn Kênh C u S 4 - Dong (K K Tân Hu 165 K Ranh Nông 394 7,3 7,3 M cC n (256) trư ng Dưng m i) K Tân Hu 166 Kênh Tây L I 2 395 Kênh Làng 3,7 3,7 (256) Kênh Núi K Tân Hu 167 Kênh Tây L I 1 396 4,3 4,3 Chóc (256) 168 Kênh Ông Huỳnh 397 Kênh s 4 R ch 10,4 10,4 (K Nông Chung Xây
 18. Trư ng) ( Chong xây ) R ch Chung Xây (R Chong Sây - Kênh Trà K Tân Hu 169 398 9,8 9,8 T2 - Mương Ki t (256) Đình) Kênh Ngã Bát (B san l p ch còn t Kênh Đông R ch 170 399 3,8 3,8 Ng n 3 Vũ - 2 Chong Xây Ng n Chong xây) 171 Mương Đình 400 K Trà Ki t Ông Huỳnh 6,4 6,4 172 Kênh H I Đ ng 401 K Trà Ki t Kênh Làng 3,9 3,9 Kênh 173 Kênh Đông 1 402 Kênh Làng Ngang Hu 4,1 4,1 Đ c (256) Kênh 174 Kênh Đông 2 403 Kênh Làng Ngang Hu 4,4 4,4 Đ c (256) R ch Kênh T3 (Kênh Kênh B n Chung Xây 175 404 3,6 3,6 B3) T ng (Mương Đình) Kênh B n R ch 176 Kênh T2 405 3,2 3,2 T ng Chung Xây R ch Kênh Tô (Kinh Út Kênh B n Chung Xây 177 406 3,1 3,1 Gương) T ng (Mương Đình) R ch Kênh Vĩnh L I Kênh B n Chung Xây 178 407 2,9 2,9 (kênh Sáu Dư) T ng (Mương Đình) Kênh Vàm Ri (K Kênh B n R ch 179 408 3,0 3,0 Ba Quy n) T ng Chung Xây
 19. (Mương Đình) R ch R ch Ng n Chung Xây 180 Kênh Năm V 409 10,0 10,0 Cát (Mương Đình) R ch Kênh B n Chung Xây 181 Kênh Tân Thành 410 3,4 3,4 T ng (Mương Đình) R ch Kênh Liên Xã (K Chung Xây Kênh B n 182 411 3,9 3,9 liên Áp) (Mương T ng Đình) R ch Ch c R ch Long 183 R ch Sáu Miên 412 3,9 3,9 Cà Đao Xuyên R ch Đông Bình R ch Ch c R ch Long 184 Nh t (R ch Chùa 413 6,2 6,2 Cà Đao Xuyên Vĩnh Thành) Kênh Trư ng R ch Ng n R ch Long 185 414 8,1 8,1 Ti n Cái Xuyên Kênh Ranh (Long R Long 186 Xuyên - Châu 415 K ranh 3 xã 3,1 3,1 Xuyên Thành) R ch Ch c 187 R ch ông Ngươn 416 K ranh 3 xã 1,2 1,2 Cà Đao R ch Ch c 188 Kênh Ông Hàm 417 K ranh 3 xã 1,2 1,2 Cà Đao Kênh c u g (K R ch Ch c 189 418 Kênh ba xã 1,8 1,8 C u Gòn) Cà Đao Kênh Năm Kênh TT7 (Út đá) Kênh B n 190 419 V (Mương 6,2 6,2 - Kênh 1000HT T ng X o Som)
 20. Kênh TT5 (Út R ch Ng n Kênh B n 191 420 4,8 4,8 T ng) - Kênh 600 Cát (Bà Tà) T ng Kênh H 90 Kênh B n 192 (Kênh H u 20- 421 Mương trâu 4,6 4,6 T ng Mương Ngang) R ch Mương 193 423 Sông H u Ng n Cái 4,6 4,6 Trâu Kênh M c Kênh B n 194 R ch Vàm Nha 424 3,2 3,2 C n Dưng T ng (HT5) Kênh Tr m Bơm Kênh M c Kênh B n 195 425 3,8 3,8 (Kênh C Đi n) C n Dưng T ng (HT5) Kênh Phú Hòa 2 Kênh M c Kênh B n 196 (Châu Thành) (K 426 3,5 3,5 C n Dưng T ng(HT5) H i Đ ng) Kênh Ông Quýt X p Năng 197 427 K Hang Tra 3,8 3,8 (Mương Trà Can) Gù C n Bình C n Bình 198 Kênh Khai Long 428 3,3 3,3 Th nh Th nh UB Bình 199 Kinh Đình 430 Sông H u 1,2 1,2 Th y Sông Vàm R ch Ông 200 Kênh Cà Mau 432 15,0 15,0 Nao Chư ng Kênh ranh xã R ch Ông Kênh Chà 201 435 10,7 10,7 (Long Đi n A-B) Chư ng Và R ch Ông 202 Kênh Trà Thôn 437 Sông Ti n 4,2 4,2 Chư ng Kênh Long 203 Kênh Qu n Bèn 438A Sông Ti n 2,4 2,4 Đi n A-B Kênh Chăn Cà Sông Vàm R ch Ông 204 439 3,6 3,6 Na Nao Chư ng Kênh Chà Mương 205 Mương 77 441 6,4 6,4 Và Chùa (K
Đồng bộ tài khoản