Quyết định 07-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
97
lượt xem
3
download

Quyết định 07-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành các bản mẫu Điều lệ của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® s è  07­N H/ Q §   g µ y  08 th¸ng 01  m  1991 c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n n¨ n íc vi Ö t na m  v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  c¸c  ¶ n  m É u   i Ò u  l Ö c ñ a  b ® c¸c n g © n   h µ n g   µ  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g v T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­C¨n  LuËt tæ    cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  H  B tr ng 04/07/1981 ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  cø  l Ng h Nh n     Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ         d v c«ng    µichÝnh,ngµy  tyt     24/5/1990. ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 196­H§BT   µy  ng 12/11/1989  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng  ë quy  nh  Ö m  ô,quyÒn  ¹n  µ  ®Þ nhi v  h v tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña    l  n  c¸c Bé. ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông.   ®Ò ngh c V tr V c¸cng h v tæ  td quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay  ban  µnh    h c¸c b¶n  É u   iÒu  Ö  íi y     µm      m ® l d  ®© ®Ó l c¨n cø x©y  ùng  iÒu  Ö  ô  Ó  ña    ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông. d ® l c th c c¸cng h v tæ  td 1.M É u   iÒu  Ö  ©n  µng  èc    ® l Ng h qu doanh 2.M É u   iÒu  Ö  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn   ® l Ng h th m   ph 3.M É u   iÒu  Ö    ® l c«ng    µi Ýnh    Çn tyt   ch cæ ph 4.M É u   iÒu  Ö  îp t¸cx∙tÝn  ông   ® l h      d §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     t  k §i Ò u    3: Ch¸nh    v¨n phßng  ©n  µng  µ   íc,Vô  ëng  ô    ©n   Ng h Nh n   tr V c¸cNg hµng  µ  chøc  Ýn  ông, thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan    ©n   µng  v tæ  td   tr c¸c ®¬ v c li   ë Ng h Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, ® Æc   Ng h Nh n     ph   khu  ùcthuéc Trung  ng,c¸cph¸p nh©n  µ  Ó  ©n      tr     ¬      v th nh trªnl∙nhthæ  ÖtNam   vi   muèn  µnh  Ëp  ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông  ã  th l Ng h v tæ  td c tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih quyÕt ®Þnh  µy.   n
 2. 2 M É u   i Ò u  Ö ® l n g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i  æ  p h Ç n m c (G äi  ¾ t  µ N g © n  h µ n g  c æ  p h Ç n) t l (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 07/NH­   µy  Q§ ng 08/01/1991 cña   Thèng  c  ©n  µng  µ   íc) ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I ­ §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g 1. Tªn  äi cña  ©n   µng    Çn    y     µ    Õtt¾t)b»ng    g  Ng h cæ ph (tªn®Ç ®ñ v tªn vi     tiÕng  Ötvµ  Õu  Çn  Õtcã  Ó      Vi   n c thi   th ghitªnb»ng  Õng Anh  ti   hoÆc   Õng Ph¸p. ti   2.TÝnh  Êtsë  ÷u,m ôc  ch  µ  ¹m    ¹t®éng   ch   h   ®Ý v ph viho   Ng ©n   µng    Çn   éc  ë  ÷u  Ëp  Ó   ña  h cæ ph thu s h t th c c¸c    «ng;  cæ ® kinh  doanh  Òn tÖ  µ  Þch  ô  ti   v d v trong ngµnh    hoÆc   Ünh  ùc  l v kinh tÕ    ü  Ët,nh   ­ k thu   n«ng nghiÖp, thuû    s¶n  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,c«ng    ¬ng    ­ th nghiÖp, xuÊt     khÈu  µng  h ho¸  µ  Þch  ô  i  ¹i  vd v ®è ngo ,ph¸t tr Ón  µng    Óu  ñ   i h h¶i,ti th c«ng  nghiÖp,®Ç u    µ    iÓnc«ng    tv ph¸ttr   nghiÖp,x©y  ùng,khoa  äc   ü  Ët. .   d   h ­k thu . 3.T    c¸ch ph¸p nh©n  µ  ùchñ  µi Ýnh:     v t  t  ch ­ Lµ  ét    m ph¸p  ©n  µnh  Ëp    ¬  ë  ù nguyÖn  ña      «ng   nh th l trªnc s t   c c¸c cæ ® (ghirâ tªnph¸p nh©n, thÓ  ©n  µcæ   «ng).          nh l  ® ­ Héi së  Ýnh  ña  ©n  µng    Çn  íic¸c chinh¸nh  µ ph¸p  ©n      ch c ng h cæ ph v      l  nh duy  Êt,cã  nh   con  Êu  d riªng,®éc  Ëp  Ò   µis¶n  µ  µm    Üa  ô  i  íi   l v t  v l c¸c ngh v ®è v   Nhµ   íc. n ­  èn  iÒu  Ö  c¸c cæ   «ng  ng  ãp, tù  ñ  µichÝnh; tù chÞu  V ® l do    ® ®ã g   ch t      tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh  µ    v cam   Õt  íi k v  kh¸ch hµng  ña  ×nh  íc   cm tr   ph¸p luËt; ã      b¶ng  ©n  i kÕ   c c ®è   to¸n. 4.Trô  ë,®Þa  Ýnh,®Þa  µn  ¹t®éng   s  ch   b ho   ­ N¬i  Æt  ôsë  Ýnh    ® tr   ch trong níc(tªntØnh,thµnh  è  µ  ã  Ó    â       ph v c th ghir   ®Þa  chØ   è  µ, ® êng  è, sè  iÖn  ¹i tµikho¶n  Ýnh  ¹  ©n   µng  s nh   ph   ® tho     , ch tiNg h Nhµ   íc,n Õu  ∙    nh  µ  n  ® x¸c®Þ v b¶o  ¶m   Ýnh  îp ph¸p). ® t h  ­ N¬i ® Æt       chinh¸nh    ë trong níc(nÕu  îcNg ©n  µng  µ  íccho  Ðp)     ®  h nh n   ph vµ    µ   íc cho  Ðp,  íc ngoµi chÊp  Ën, cã  Ó  Æt     khiNh n   ph n    thu   th ® chinh¸nh    hay v¨n phßng  idiÖn    ícngoµi).   ®¹   ën   ­§Þa  µn  ¹t®éng: Ghi râ ®Þa  µn  ¹t®éng  éc tØnh  µnh  è...   b ho        b ho   thu   th ph 5. Thêih¹n  ¹t®éng: Kh«ng  íi n¨m, kÓ   õngµy  îccÊp  Êy phÐp      ho     d  20    t  ®  gi   ho¹t®éng.   6.Nguyªn  ¾c  chøc  µ    t tæ  v qu¶n  Þ,®iÒu  µnh tr   h ­ Tù     nguyÖn  Ëp  ©n  µng    Çn  íih×nh  l ng h cæ ph d  thøc c«ng      Çn  ty cæ ph cña  ÷ng  ñ  ë  ÷u  µ    µ  nh ch s h v c¸cnh kinhdoanh    theo luËt®Þnh    ­B×nh  ng,  ©n  ñ  µ    äng ph¸p luËt   ®¼ d ch v t«n tr     ­ C¬     quan  Õt  nh  quy ®Þ cao  Êt cña  ©n  µng    Çn  µ®¹ihéicæ   nh   ng h cæ ph l      ®«ng.
 3. 3 ­ §¹ihéicæ   «ng  Çu  éi ®ång      ® b H  qu¶n  Þ ®Ó   tr   qu¶n  Þ ng©n  µng  ÷a tr   h gi   2  ú  ihéi cæ   «ng, bÇu  k ®¹     ®   Ban  Óm       Óm       ¹t®éng  ki so¸t®Ó ki so¸tc¸c ho   kinh  doanh  ña  ©n  µng. c ng h ­§iÒu  µnh  ¹t®éng  ©n  µng  µTæng    h ho   ng h l  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c. ®è C h ¬ n g  2 ­ N é i d u n g  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   1.C¸c  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  ña  ©n  µng    Çn v c Ng h cæ ph a.Huy  ng  èn:   ®é v ­ Khaith¸cnguån  èn  ¾n  ¹n,dµih¹n       v ng h     trong níc(vµ ngoµiníc,n Õu  ­        ® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp)  ña  äi  chøc  µ  ©n    éc c¸c thµnh    h Nh n   ph c m tæ  vd c thu     phÇn  kinh tÕ:   +  C¸c  ¹ tiÒn göicã  ú  ¹n vµ  lo i       k h   kh«ng  ú  ¹n kh +  Ph¸thµnh      c¸cchøng  chØ  Òn göi ti   ­ Khi quy  nh  ÷ng  éi dung     ®Þ nh n  trªn,ph¶it«n  äng vµ  Êp  µnh      tr   ch h møc   khèng  Õ   Ò   ch v huy  ng  èn  ®é v quy  nh  ¹  ®Þ ti Ph¸p  Önh  ©n   µng, HTX       l Ng h   ­ TD vµ c«ng    µichÝnh: tæng  ty t     møc   èn  v huy  ng  ®é kh«ng  qu¸  lÇn  èn  ù cã  20  v t  (vèn ®iÒu  Ö  ùc cã  quü  ù  ÷+    a    l th   +  d tr   L∙i ch chia). b.TiÕp  Ën  èn:® îctiÕp nhËn  èn  û    u    µ    iÓncña      nh v       v u th¸c®Ç tv ph¸ttr   c¸c tæ  chøc c.V Ò     cho vay ­ Cho vay  ¾n   ¹n  ng h (øng  íc hoÆc   tr   cho vay  ùc tiÕp) ®èi  íic¸c xÝ  tr     v    nghiÖp,tæ    chøc  µ    ©n  îcphÐp  ¹t®éng  v c¸ nh ®  ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µng  xu     h ho¸ vµ  Þch  ô  ¬ng  ¹i.  d v th m ­ Cho    vay trung vµ  µih¹n,tuú    d     theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   kh¶  n¨ng  ån  èn, ngu v   mang  ¹hiÖu  l i qu¶ kinhtÕ  µ  înhuËn,hoµn  èn  ng  ¹n.   v l  i   v ®ó h ­ChiÕtkhÊu    ¬ng  Õu,tr¸phiÕu  µ    Êy têcã      c¸cth phi     i v c¸cgi     gi¸ ­ T«n  äng vµ  Êp  hµnh  í h¹n  èng  Õ   Ò     tr   ch   gi   i kh ch v cho  vay quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÒu  Ph¸p  Önh  ©n   µng, hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ  25  l Ng h        d v c«ng    µichÝnh, cô  tyt     thÓ  µ: l +  ©n  µng    Çn  Ng h cæ ph kh«ng  îccho  ét  ®  m kh¸ch hµng    vay    qu¸ 10%   èn  v tù cã  åm  èn  iÒu  Ö  ùc cã  quü  ù  ÷+    a    (g v® l th   +  d tr   l∙ ch chia)cña  × nh;  i   m tæng  sè  èn  v cho  kh¸ch hµng  10    vay  Òu  Êt kh«ng  îcqóa  nhi nh   ®  30%  tæng  è  î d s n  cho vay  ña  ©n  µng    Çn. c Ng h cæ ph +  ©n  µng    Çn  Ng h cæ ph ph¶ib¶o  ¶m     ® kh¶  n¨ng      chitr¶theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÒu  cña  44  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. l Ng h Nh n     B ¾t  éc  bu ph¶iduy  ×c¸cquü  ù  ÷ph¸p ®Þnh   tr     d tr     B ¾t  éc  bu ph¶iduy  ×c¸c nguån  Òn göikh¸c ®Ó   ½n  µng    tr     ti       s s thanh    to¸n c¸ckho¶n  Òn göivµ  îtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ti     n     ®Þ c Ng h Nh n Tû  Ö  ù  ÷tèi Óu b ¾t  éc  µ    ûlÖ  toµn  l d tr     thi   bu v c¸ct   an  kh¸c + Ph¶iniªm  Õt  µ  ùc hiÖn  ng    Êt,hoa  ång,lÖ  Ý, møc  Òn    y v th   ®ó l∙su   i h   ph   ti ph¹t¸p dông     cho  Êtc¶    t   c¸cnghiÖp  ô  ña  ×nh. vc m + Kh«ng  îc u  ∙ivíic¸c ®èi îng  ®  ®     t sau  y   ®© trong cho    vay,thu  itr¶l∙    l∙    i , , lÖ  Ý, hoa  ång,tiÒn ph¹tkh¸cvíi ph   h         kh¸ch hµng;  
 4. 4 +  µnh    éi®ång  Th viªnh   qu¶n  Þ vµ  ÷ng  êi®iÒu  µnh  chøc  Ýn  tr   nh ng   h tæ  t dông +  Gi¸m    s¸tviªn, Óm  ãatviªntæ   ki s     chøc  Ýn  ông td +  î  ång  V ch hoÆc   ÷ng  êith©n  éc trùch Ö   ®êi víi µnh    éi nh ng   thu     3      th viªnH   ®ång qu¶n  Þ,ngêi®iÒu  µnh,gi¸m    tr     h   s¸tviªn, Óm     ki so¸tviªn. +    «ng  ë  ÷u  ¬n  Cæ ® s h h 10%     Çn  ã  Òn  á  Õu  ña  chøc  cæ ph c quy b phi c tæ  tÝn  ông; d +  ¬   C quan  gi¸m  nh  chøc  Ýn  ông  µ  äi  µnh    ¬  ®Þ tæ  td v m th viªnc quan  ; ®ã +  C«ng    ã  ét  tyc m trong nh÷ng  êikÓ       ng   trªntham      Çn  õ10%   ë giacæ ph t  tr   lªn +  C«ng    ¾ m   Òn  Óm    chøc  Ýn  ông tyn quy ki so¸ttæ  td +    «ng  ë  ÷u  ¬n  cæ   Çn  ã  Òn  á  Õu  ña  c«ng    Cæ ® s h h 10  ph c quy b phi c 1  ty kh¸cn ¾ m   Òn  Óm    chøc  Ýn  ông   quy ki so¸ttæ  td +  êng  îp    i îng  µy  îc Héi ®ång  Tr h c¸c ®è t n ®     qu¶n  Þ xem   Ðt  µ  Õt  tr   x v quy ®Þnh  cho vay  × tæng  è  Òn cho  th   s ti   vay kh«ng  îcqu¸ 5%,  èn  ù cã  ña    ®   v t   c tæ chøc  Ýn  ông  ®iÒu    td ( 30, Ph¸p  Önh  ©n   µng, hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ  l Ng h        d v c«ng  tytµichÝnh).    d.Hïn  èn  µ  ªndoanh   v v li   +  ChØ   b»ng  ån  èn  ùcã  åm  èn  iÒu  Ö  ùc cã  quü  ù  ÷+    ngu v t   (g v ® l th   +  d tr   l∙i cha  chia) + T«n  äng vµ  Êp  µnh  í h¹n  èng  Õ   Ò   tr   ch h gi i   kh ch v quy    µ  èil ng m« v kh  î   vèn  i víi   chøc  ®è     tæ  c¸c s¶n  Êt,kinhdoanh  µ  íi   chøc  Ýn  ông,quy  xu     v v   tæ  c¸c td   ®Þnh  ¹  tiPh¸p  Önh  ©n  µng, HTX   Ýn  ông  µ  l ng h   td v c«ng    µichÝnh. Cô   Ó  ty t     th lµ: Ng ©n   µng    Çn  h cæ ph chØ  îc   ïng  èn  ù cã    ïn  èn  ®  d v t   ®Ó h v hoÆc   mua   cæ   Çn,  ng  ph nh kh«ng  îc qu¸  ®  10%   èn  ù cã  ña  v t   c c«ng    Ý   ty,x nghiÖp    s¶n xuÊt­kinhdoanh  µ   × nh  ïn vèn       mm h  hoÆc  mua    Çn. cæ ph C Ê m   ©n   µng    Çn  Ng h cæ ph tham    µo    îp  ng  gia v c¸c h ®å hoÆc   ö  ông  sd nh÷ng  c¸ch thøc    nh»m   µnh  gi cho  × nh  Þ  Ý khèng  Õ     Þ  êng  Òn m v tr   ch trªnth tr ti   tÖ, tµichÝnh, ngo¹ihèi hoÆc   µnh  thÕ          gi u  kh«ng c«ng b»ng  i  íibªn    ®è v   thø ba hay    chøc  Ýn  ông  îcNg ©n   µng  µ   íccho  Ðp  c¸c tæ  td ®  h Nh n   ph chuyÓn  ­ nh îng. d.Kinh    doanh  Òn tÖ  µ  Þch  ô  i ngo¹i ti   v d v ®è   +  èn  ù cã  V t   ph¶i®¹t møc      quy  ngo¹itÖ  õ 5  iÖu ®Õ n   tr Öu USD   ra    t   tr   10  i   (®«la M ü)  µ    v ph¶i cã  ét  êigian  ¹t®éng,  ¹o ® îc tÝn  Öm   íikh¸ch   m th   ho   t    nhi v    hµng  íi® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. m    h Nh n   ph +  T«n  ängc¸cquy  nh  Ò   tr     ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l    e.C¸c  Þch  ô    d v kh¸c: ­Lµ m   Þch  ô    d v thanh    ÷a c¸ckh¸ch hµng to¸ngi       ­ Ng ©n   µng    Çn  ã  Ó  ùc hiÖn      h cæ ph c th th   c¸c nghiÖp  ô  v sau  y,  Õu   ®© n cã  iÒu  Ön  µ  îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp; ® ki v ®   h Nh n   ph
 5. 5 +  µng, kim  Ý  ý,thu ® æi  ¹itÖ  V   kh qu     ngo   cho  êi níc ngoµi,chitr¶kiÒu  ng         hèi +  Êt  ÷,mua     C gi   b¸n,chuyÓn  îng,qu¶n  ýc¸c chøng  nh   l    kho¸n vµ  Êy  ê   gi t   cã    gi¸kh¸c +  ùc  Ön    Th hi c¸c nghiÖp  ô  tÝn  ông  v  d thuªmua;    b¶o    Ýn  ông    l∙nht d cho c¸ctæ    chøc  kinh tÕ.   + C¸c  Þch  ô   Ên  Ò   Òn  Ö, qu¶n  ý tµis¶n, lËp  ù  ®Ç u     Ýn  d v tv v ti t   l      d ¸n  tt dông  µ    iÓn,uû    u   v ph¸ttr   th¸c®Ç t 2.Quy Òn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    trongho¹t®éng     kinhdoanh   ­C«ng  è,niªm  Õt  µ  ùc hiÖn  ng   b  y v th   ®ó +  C¸c møc   i Êt  ô  Ó   Ò   Òn  öi (kh«ng  íimøc   Êp  Êt    l∙ su c th v ti g     d  th nh do Ng ©n   µng  µ   ícquy  nh)  µ    Êt cho  h Nh n   ®Þ v l∙su   i vay  (kh«ng    qu¸ møc  cao  Êt nh   do  ©n  µng  µ   ícquy  nh). Ng h Nh n   ®Þ + C¸c  lÖ  tØ  hoa  ång,lÖ  Ý, tiÒn ph¹ttrong ho¹t®éng  h   ph         kinhdoanh  Òn   ti   tÖ  µ  Þch  ô  ©n  µng  vd v ng h theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n ­  ëi kiÖn    Kh   c¸c tranh  Êp  Ò   ©n  ù  µ    ch vd s v ®Ò nghÞ   ëi tè c¸c vô    kh       ¸n h×nh  ù  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ©n  µng    Çn. s li   ®Õ ho   c Ng h cæ ph ­ Quy Õt  nh   µnh  Ëp, s¸t nhËp,    Ó    ®Þ th l   gi¶ith chi nh¸nh    îc Ng ©n   khi ®   hµng  µ   ícchÊp  Ën  Nh n   thu b»ng   v¨n b¶n; qu¶n  ývµ  Þu    l   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ¬    vc cÊu  chøc  é  tæ  b m¸y, biªn chÕ,  ü ¬ng  µ  ©n  ù  ña  ©n   µng        qu l v nh s c Ng h cæ phÇn. ­ Tù  ñ  Ò   µichÝnh, tù b¶o  ¶m     Ý, tù chÞu    ch v t      ® chiph     tr¸chnhiÖm   ÌkÕt    v  qu¶  kinhdoanh,vÒ   ù    ëng  µ      s t¨ngtr v b¶o  µn  èn  ña  ©n  µng    Çn. to v c Ng h cæ ph Ch Þu tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   µn  é  ¹t®éng  ña  ×nh;  Þu    tr   lu   to b ho   cm ch tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt ®èi víi   v       kh¸ch   µng  µn  é  èn  ù cã  µ    µis¶n  îp   h to b v t   v c¸c t   h ph¸p kh¸c cña  ©n  µng    Çn  åm  èn  iÒu  Ö,c¸c quü  ù  ÷,®éng     ng h cæ ph (g v® l    d tr   s¶n  µ  Êt  ng  v b ®é s¶n);gi÷ bÝ   Êt  µ  è  Öu,ho¹t®éng  ña    m v s li     c kh¸ch  µng, h   ngo¹itrõtr ng  îp  ã      ê h c yªu  Çu  c b»ng  b¶n  ña  ¬  v¨n  c c quan  ph¸p  Ëttheo    lu   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   ­§îcquyÒn  i víi    ®è     kh¸ch hµng    vay  èn v + Yªu  Çu  Êt tr×nh c¸c tµiliÖu,hå  ¬  µ  c xu          s v cung  Êp  c th«ng    Ò   ×nh  tinv t h×nh  s¶n  Êt­kinh doanh  µ  µichÝnh,®Ó   xu      v t    xem   Ðt quyÕt ®Þh  x    cho vay  +  õ  èiquan  Ö   Ýn  ông,n Õu  Êy    Ët, T ch   htd   th tr¸lu   i kh«ng  em   ¹hiÖu  ® l  i qu¶,   hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î®óng  ¹n. tr¶n   h ­ T«n  äng vµ  Êp  µnh      tr   ch h c¸c c«ng  ô  µ  Ön  c v bi ph¸p qu¶n  ýtheo  Ýnh  l  ch s¸ch tiÒn tÖ  ña  µ   íc.     c Nh n +  û  Ö  ù  ÷tèi Óu b ¾t  éc T l d tr     thi   bu +  ¹n  H møc hoÆc   nh  ®Þ møc  ån kho¶n  Ò   Òn m Æt   µ  ¹itÖ t  v ti   v ngo   +  û  Ö    Êt chiÕtkhÊu  µ  û lÖ    Êt tèithiÓu  Ò   Òn göi,tû lÖ    T l l∙su   i   v t   l∙su     i v ti       l∙ i suÊttèi a  Ò       v cho  ® vay. +  û    èi®o¸itrªnthÞ  êng  ng©n  µng  µ   íctæ  T gi¸h       tr do  h Nh n   chøc
 6. 6 +  ¹m    Ph vi,møc    ña  ån  èn  ù cã  ®é c ngu v t   tham    µo  Þ  êng  èn  µ  gia v th tr vv thÞ  êng  Òn tÖ tr ti   +  Õ         µ  Þu  ù  Ch ®é b¸o c¸o v ch s thanh    ña  ©n  µng  µ  íc. trac Ng h nh n C h ¬ n g  III  ­ V è n  h o ¹t ® é n g   Nªu  â  r c¸c  ¹  èn  ña  ©n   µng    Çn  èn  iÒu  Ö, vèn    lo iv c ng h cæ ph (v ® l  huy ®éng, vèn  Õp  Ën, vèn  i    ti nh   ® vay,vèn    kh¸c)vµ  íng sö  ông    ¹  èn     h d c¸c lo iv ®ã (tuútheo    kh¶ n¨ng  µ  Ýnh  Êtnguån  èn  ¾n  ¹n hay  µih¹n  µ   ö  ông  vt ch   v ng h  d  m sd theo    ôc  ch  Ých  îp,nhng  Êt thiÕtkh«ng  îcsö  ông  èn  ¾n   c¸c m ®Ý th h  nh     ® d v ng h¹n ®Ó     cho  vay  µih¹n). d  1.Vèn  iÒu  Ö   ® l ­Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è    h Nh n   b møc  èi Óu vµo  u   çi n¨m  µichÝnh  t  thi   ®Ç m   t  ®Ó     chøc  Ýn  ông  Èn  Þ   µnh  Ëp  µm    Ên  nh  c¸c tæ  td chu b th l l c¨n cø  ®Þ møc  èn  v ®iÒu  Ö  ña  × nh  µ  äivèn    Çn. lc m vg  cæ ph Khi vèn  iÒu  Ö  t ®Õ n     ® l ®¹   50%  møc quy  nh  ∙  öivµo  µikho¶n  îc ®Þ ®g  t  ®  phong    ¹  ©n   µng  µ   íc,míi® îccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng. Sè   èn  to¶ t iNg h Nh n       gi ph ho    v ®iÒu  Ö  l cßn  Õu  thi ph¶igãp      ®ñ theo  êih¹n  ®¹ih«icæ   «ng  th   do      ® quy  nh,  ®Þ nhng  Ë m   Êt sau  th¸ngkÓ   õngµy  îccÊp  Êy phÐp. ch nh   12    t  ®  gi       îcbæ   ­ §   sung,t¨ngvèn  iÒu  Ö    Çn  Õt,    ® l khic thi   b»ng c¸ch ph¸thµnh       cæ phiÕu  íi vµ    Ëp  ü  ù  ÷ vµo  èn  iÒu  Ö  m   s¸tnh qu d tr   v® l sau    îc Thèng  c  khi ®   ®è Ng ©n  µng  µ  ícchÊp  Ën. h nh n   thu Vèn  iÒu  Ö  ö  ông    ¹t®éng: ® lsd c¸cho   + Mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µ  s t  c ®Þ v trang  ÕtbÞ   thi   ban  u   Çn  Õttèi ®Ç c thi     thiÓu cho  ¹t®éng  ©n  µng   ho   ng h +  Ph¸ttr Ónkü  ËtnghiÖp  ô  ©n  µng   i   thu   v ng h +  ïn  èn  µ  ªndoanh H v v li   +  Kinh  doanh    Þch  ô  c¸cd v kh¸ccña  ©n  µng   ng h +  C¸c  ù  ÷cÇn  ÕtvÒ   ng  d tr   thi   ®é s¶n  µ  Êt ®éng  vb  s¶n +  Mua    Çn, cho  cæ ph   vay    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td kh¸c Kh«ng  îcsö  ông  èn  iÒu  Ö    ® d v® l ®Ó chialîtøc,ph©n  èihoÆc   ©n       i ph   ph t¸ntµis¶n     cho    ñ  ë  ÷u  ña  ©n  µng    Çn  íi Êt cø  ×nh  c¸c ch s h c Ng h cæ ph d    h b thøc  nµo. 2.Vèn    huy  ng ®é ­ Lµ  µis¶n  ña    ñ  ë  ÷u, ng©n  µng  îc quyÒn  ö  ông  µ  ã    t  c c¸c ch s h   h ®  sd vc tr¸chnhiÖ m  µn    ng  ¹n c¶  èn  µ  i   ho tr¶®ó h   v v l∙ . ­Ghi râ c¸clo¹ tiÒn göidíi   ×nh           i      h c¸c thøc ­Vèn    huy  ng chØ  ö  ông  ®é   sd cho    ¹t®éng  Ýn  ông,kh«ng  îcsö  c¸cho   td   ®  dông    ïn vèn  ªndoanh  ®Ó h   li   mua    Çn, kinh doanh  Þch  ô  cæ ph     d v kh¸c vµ    mua   s ¾ m   µis¶n,tr¶chiphÝ  ¹t®éng  t      ho   cho  ©n  µng. ng h ­ T«n  äng vµ  Êp  µnh    í h¹n  èng  Õ   Ò     tr   ch h c¸cgi   kh i ch v møc  èn  v huy  ng, ®é   dù  ÷tèi Óu b ¾t  éc,c¸ctûlÖ  toµn  èn,tr¸nhrñiro. tr    thi   bu       an  v    
 7. 7 3. Vèn  Õp  Ën: ® îc tiÕp  Ën  èn    ti nh     nh v theo  ù  û    u     s u th¸c®Ç t ph¸ttr Ón,  i   ph¶isö  ông  ng   d ®ó theo    Çu  ña  chøc,c¸nh©n  û    µ    ×nh tù yªu c c tæ     u th¸cv c¸ctr     kü  Ët, thu   nghiÖp  ô  Ò   v v qu¶n  ývèn  u      iÓn. l  ®Ç tph¸ttr 4. Vèn  i    ® vay:vay  ©n   µng  µ   íc,vay  ©n  µng  íc ngoµi,vay    Ng h Nh n   ng h n    c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  td trong níc.   5. C¸c  ¹  èn    lo iv kh¸c:C¸c  ¹  èn  ×nh  µnh    lo ivh th trong qu¸  ×nh ho¹t®éng    tr     vµ  éidung  ¹m    ö  ông    ¹ vèn  . n  ph vis d c¸clo i  ®ã C h ¬ n g  I­ æ  p h Ç n  ­ C æ  ® « n g C 1.Cæ   Çn   ph ­ Trªn c¬  ë  èn  iÒu  Ö  ãit¹  iÓ m   ch¬ng  I quy  nh  â sè îng     sv ® l (n   i ® 1  II   ) ®Þ r  l   cæ   Çn, ® îcghithµnh  Òu    Çn  ã  Ö nh     ph     nhi cæ ph c m gi¸b»ng nhau. ­    Çn   îc ph¸t hµnh  íih×nh  Cæ ph ®    d  thøc    Õu  cæ phi mang     µ  îc tªn v ®   chuyÓn  îng, thõa  Õ   nh   k theo  ph¸p  Ët quy  nh.  Öc  lu   ®Þ Vi chuyÓn  îng    nh cæ phÇn  ph¶i ® îc Héi  ng     ®å qu¶n  Þ  Êp  Ën  µ  tr ch thu v ph¶i ®¨ng  ý  ¹  ô së    k t itr   chÝnh  ña  ©n  µng    Çn. N Õ u   è    Çn  Çn  c ng h cæ ph   s cæ ph c chuyÓn  îng lính¬n  nh     15%   èn  iÒu  Ö  v® l ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp  ®iÒu       h Nh n   ph ( 9, Ph¸p  Önh  l Ng ©n  µng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ  h        d v c«ng    µichÝnh). tyt   ­ TiÒn  ãp  èn    Çn  ã  Ó    g v cæ ph c th b»ng  ng  ÖtNam,  ¹itÖ  ®å vi   ngo   chuyÓn  ® æi hoÆc   µng,tÝnh  v   theo  êigi¸lócph¸thµnh    Õu,cæ   Õu  ã  Ó  th         cæ phi   phi c th ® îct¨ng     thªm  sau  Çn    µnh    Õu  Çn  u   l ph¸th cæ phi l ®Ç theo quyÕt ®Þnh  ña  i     c ®¹   héicæ   «ng  µ   ® v ph¶i® îcng©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.    h Nh n   thu ­ Ph¸p  ©n  µ  Ó  ©n  µ cña  íc ngoµi cã  Ó    nh v th nh l  n    th mua     Çn  ña  cæ ph c Ng ©n   µng    Çn  h cæ ph theo  è îng vµ  û lÖ  s l   t   trong vèn  iÒu  Ö  Ng ©n   µng    ® l do  h Nhµ   ícquy  nh. n  ®Þ ­  ét    Çn  µ ®¹i diÖn  M cæ ph l    cho  ét    Õu    m l¸phi khi tham  gia  Çu  ö  µ  b cv biÓu  Õt  ¹ ®¹ihéicæ   «ng. Trêng  îp cã  Òu    Çn  quy t i     ®     h   nhi cæ ph ph¶iquy  nh     ®Þ râ  è îng    Çn  èithiÓu    ö  i biÓu    «ng  s l cæ ph t  ®Ó c ®¹   cæ ® (th«ng  êng  ®¹i th 1    biÓu    «ng  idiÖn  Òn  îcho  cæ ® ®¹   quy l   i kh«ng    cæ   Çn). qu¸ 10  ph Cæ   «ng  ® kh«ng  îc rótvèn    Çn  íibÊt  h×nh  ®   cæ ph d  cø  thøc  µo, trõtr n    ­ êng  îp gi¶i Ó  ©n  µng    Çn. h    th ng h cæ ph 2.Cæ   «ng   ® ­ Cæ   «ng  ña  ©n   µng    Çn  µ chñ  ë  ÷u  ét    ® c Ng h cæ ph l  s h m hay  Òu    nhi cæ phÇn  ña  ©n   µng    Çn,  ng  c Ng h cæ ph nh kh«ng  îc së  ÷u  è    Çn    û ®   h s cæ ph qu¸ t   lÖ  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh  ét thÓ  ©n  èi®a  do  h Nh n   ®Þ (m   nh t   10%   èn  iÒu  Ö  v® l vµ  ph¸p nh©n  èi a  1    t   40%   èn  iÒu  Ö). ® v® l ­NhiÖ m   ô  ña    «ng   v c cæ ® +  ãp    èn    Çn  ∙  ¨ng  ý  G ®ñ v cæ ph ®® k mua  µ  ©n  ñ c¸c quy  nh  ña  v tu th     ®Þ c ®iÒu  Ö  ©n  µng    Çn  Ò   ãp  èn l ng h cæ ph vg v +  Êp   µnh  iÒu  Ö  ©n   µng    Çn  ∙  îc ®¹i héi cæ   «ng  Ch h ® l Ng h cæ ph ®®      ® th«ng qua +  ùc  Ön  Th hi nghiªm  chØnh    Þ  Õt cña  ihéicæ   «ng c¸cngh quy   ®¹     ®
 8. 8 ­Quy Òn  îvµ    l   tr¸chnhiÖm i   +  îcchial∙theo kÕt  §    i   qu¶  kinhdoanh   +  îcu    §   tiªnmua    Çn  çi    ©n  µng    Çn    èn  µ  cæ ph m khiNg h cæ ph t¨ngv v mua   b¸n, chuyÓn  îng    Çn    nh cæ ph theo quy  nh   ña  iÒu  Ö  ©n   µng    ®Þ c® l Ng h cæ phÇn. +  ng  ö  µ  Çu  ö    µnh    éi ®ång  ø cvb c c¸c th viªnH   qu¶n  Þ vµ  tr   Ban  Óm    ki so¸t cña  ©n  µng    Çn. Ng h cæ ph + Tham     ihéi cæ   «ng  gia ®¹     ® th¶o  Ën  µ  Óu  Õt    Þ  Õt lu v bi quy c¸c ngh quy   cña  ihéi cæ   «ng, phª  ×nh, chÊt vÊn, kiÕn  Þ  Ò     ®¹     ®   b       ngh v c¸c c«ng  Öc  ña  vi c Héi ®ång    qu¶n  Þ,Gi¸m  c  iÒu  µnh  µ  tr   ®è ® h v Ban  Óm    Ò   ¹t®éng  ki so¸tv ho   kinh  doanh  ña  ©n  µng    Çn. c ng h cæ ph ­Yªu  Çu  iÖutËp  ihéicæ   «ng  Êt th ng   c tr   ®¹     ® b  ê ­ §îcth«ng    êng     tinth xuyªn,®ét  Êt vÒ   ×nh  ×nh  ¹t®éng  äi  Æt     xu   t h ho   mm cña  ©n  µng    Çn. Ng h cæ ph ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   i víi     ®è     kho¶n  î cña  ©n  µng    Çn, trong c¸c n  Ng h cæ ph     giíh¹n sè  èn    Çn  ∙  ng  ãp.     v cæ ph ® ®ã g i ­ B¶o  Ö   îÝch,tµis¶n  µ  ÷bÝ  Ët  Ò     ¹t®éng  ña  ©n  µng    v l  i    v gi   m v c¸cho   c ng h cæ   Çn. ph C h ¬ n g  V  ­ t æ  c h ø c, q u ¶ n  tr Þ v µ  ® i Ò u  h µ n h, ki Ó m  s o¸t 1.M«   ×nh  chøc  ña  ©n  µng    Çn:  h tæ  c Ng h cæ ph ­ Ng ©n   µng    Çn  ã  ôsë  Ýnh  µ  ã  Ó  ã        h cæ ph c tr   ch v c th c c¸c chinh¸nh  ùc tr   thuéc ­ N Õ u   îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  µ  íc ngoµi chÊp  Ën, cã    ®  h Nh n   ph vn    thu   thÓ  Ëp chinh¸nh  l   hoÆc    v¨n phßng  idiÖn    ícngoµi. ®¹   ën   2. §¹ihéicæ   «ng: C¬       ®   quan  Õt  nh  quy ®Þ cao  Êt cña  ©n   µng    nh   Ng h cæ phÇn  µ ®¹ihéi cæ   «ng. §¹ihéi cæ   «ng  å m:  ihéi cæ   «ng  u     l      ®     ® g ®¹     ® ®Ç tiªn, ®¹ihéicæ   «ng  êng    µ  ihéicæ   «ng  Êt th ng.    ® th niªnv ®¹     ® b  ê a.§¹ihéicæ   «ng  u       ® ®Ç tiªn: ­ Thµnh  Çn  å m       ph g c¸c ph¸p  ©n  µ  Ó  ©n  µcæ   «ng  nh v th nh l  ® s¸ng  Ëp  µ  lv c¸ccæ   «ng   ® kh¸c(cæ  «ng    ® s¸ng  Ëp ph¶icïng nhau  l      mua  t  Êt 20%   è    Ý nh   s cæ phÇn  ù  nh    µnh  ña  ©n  µng    Çn). d ®Þ ph¸th c Ng h cæ ph ­ §¹ihéicæ   «ng  u         ® ®Ç tiªnph¶icã  ã m     «ng  idiÖn    nh cæ ® ®¹   cho  t  Êt Ý nh   3/4 sè  èn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng    Çn.  v® l c Ng h cæ ph ­NhiÖ m   ô:   v +  Th«ng qua  iÒu  Ö, ph¬ng  íng  ¹t ®éng  ® l  h ho   kinh doanh  Òn  Ö  µ  ti t v dÞch  ô  ©n  µng. v Ng h +  Çu  éi ®ång  B H  qu¶n  ÞBan  Óm  tr   ki so¸t +  Quy Õt  nh  Ò   chøc  é  ®Þ v tæ  b m¸y  ©n  µng  µ  êi®iÒu  µnh  ng h v ng   h (tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  µ  Êp  ã). ®è v c ph + Th«ng qua  ¬ng  ×nh vµ  n  nh  êigian hoµn  Êtc¸c ®iÒu  Ön  ch tr   Ê ®Þ th     t    ki vµ  å  ¬ xinNg ©n  µng  µ   íccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng. hs   h Nh n   gi   ho  
 9. 9 b) §¹ihéicæ   «ng  êng      ® th niªn ­M çi n¨m  äp  ét  Çn,theo tr ÖutËp  ña  ñ  Þch  éi ®ång     hml    i   c Ch t H  qu¶n  Þ. tr ­ §¹ihéicæ   «ng  êng        ® th niªnph¶ihéi®ñ       è    Çn  ña  ©n       qu¸ 2/3 s cæ ph c ng hµng    Çn  íi hîp  Ö. Quy Õt  nh  ña  i héi theo  a   è  Õu  Ýnh  cæ ph m  l  ®Þ c ®¹     ® s phi t theo cæ   Çn  ña  è    «ng  Ön  Ön.   ph c s cæ ® hi di ­NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n   v v quy h + Quy Õt  nh  ¬ng  íng  Ö m   ô  ®Þ ph h nhi v ph¸ttr Ón Ng ©n   µng    Çn,  i   h cæ ph   kÕ   ¹ch kinhdoanh  µng  ho     h n¨m; +  Th«ng  qua  c¸o cña  éi ®ång  b¸o    H  qu¶n  ÞvÒ   ×nh  ×nh  ¹t®éng  µ  tr   t h ho   v kÕt  qu¶  kinh doanh  c¸o cña    b¸o    Ban  Óm  ki so¸t; + Th«ng  qua  Õt    quy to¸nn¨m  µichÝnh, ph¬ng    ©n  èi,sö  ông  î t    ¸n ph ph   d l  i nhuËn  µ    ü  Héi ®ång  v c¸cqu do    qu¶n  Þ®Ò   Þ; tr   ngh +  Óu  Õt chÊp  Ën    èn  iÒu  Ö  µ    µnh    Õu; Bi quy   thu t¨ngv ® l v ph¸th cæ phi + Xem   Ðt    ¹m  ña  éi  ng  x sai ph c H ®å qu¶n  Þ  ©y  Öt h¹icho  ©n   tr g thi     Ng hµng    Çn; cæ ph +  Çu   éi  ng  B H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Ban  Óm   ki so¸tn Õu   n   Ö m   ú  íi   ®Õ nhi km  hoÆc   Çu    b bæ sung, thay  Õ  µnh    éi  ng    th th viªn H ®å qu¶n  Þ vµ  µnh    tr   th viªn Ban  Óm  ki so¸t.   c)§¹ihéicæ   «ng  Êt th ng:     ® b  ê ­ §¹ihéi cæ   «ng  Êt  êng  îc tr Öu tËp      ® b th ®  i   theo yªu  Çu  ña  ñ   Þch  c c Ch t Héi ®ång    qu¶n  Þ,cña    è  µnh    éi ®ång  tr   2/3 s th viªnH   qu¶n  Þ,2/3 cæ   «ng  ë tr     ® tr   lªnhoÆc     theo yªu  Çu  ña  c c Ban  Óm   ki so¸t.§¹ihéi cæ   «ng  Êt  êng      ® b th ph¶i   héi®ñ     è    Çn  ña  ©n  µng    Çn  ù  äp  µ  Õt  nh  íi   2/3 s cæ ph c Ng h cæ ph d h v quy ®Þ m  hîp lÖ  µ  ã    Þ.   v c gi¸tr ­NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n:   v v quy h + Quy Õt  nh    ñ  ¬ng  ö  ýkhiph¸tsinh c¸c vÊn    Èn  Êp  ®Þ c¸c ch tr x l         ®Ò kh c ¶nh  ëng  n   ù  ån t¹ cña  ©n  µng    Çn; h ®Õ s t     i Ng h cæ ph +  Quy Õt  nh    Ên    Ò   ®Þ c¸cv ®Ò v tranhchÊp  ètông nghiªm  äng;   t    tr + Quy Õt  nh    Ó    ®Þ gi¶ith chinh¸nh,b∙inhiÖm,  Çu  ¹        b l ibæ sung  , thay thÕ    thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ,ban  Óm  tr   ki so¸t; +  Óu  Õt söa  æi,bæ   Bi quy   ®   sung  hoÆc     tuchØnh  iÒu  Ö. ® l +  C¸c  Ên    Èn  Êp  v ®Ó kh c kh¸c. +  C¸c  Óu  Õt  bi quy ph¶i cã      ®ñ 2/3  è    Çn  ña      «ng  Ön  s cæ ph c c¸c cæ ® hi diÖn  íicã    Þ. m   gi¸tr 3.Héi ®ång     qu¶n  Þ: tr ­ Héi ®ång     qu¶n  Þ  µc¬  t l   quan cao  Êt cña  ©n   µng    Çn  ÷a nh   Ng h cæ ph gi   2  ú  ihéicæ   «ng. k ®¹     ® ­Héi ®ång     qu¶n  Þdo  ihéicæ   «ng  Çu    õ3  n   thµnh  tr   ®¹     ® b ra,t   ®Õ 12  viªn:   +  ñ  Þch; Ch t +  2  ã  ñ  Þch   ã  ã  ñ  Þch  nhÊt); 1­ Ph ch t (c ph ch t thø  +  C¸c  û  u viªn.
 10. 10 ­ C¸c  µnh      th viªntrong Héi ®ång     qu¶n  Þ,® îc tróng cö  íi®a   è  Õu  tr       v   s phi b»ng  Ó  th thøc bÇu  ö  ùctiÕp vµ  Õu  Ýn.   c tr     phi k ­  Ö m   ú  ña  éi  ng  Nhi k c H ®å qu¶n  Þ cã  Ó  õ  ®Õ n   vµ  tr   th t 2  5  trong  çi  m nhiÖ m   ú  Çn  æi  íithay thÕ  ét  è  µnh  kc ® m    m s th viªn. ÷ng  êng  îp kh«ng  ­  Nh tr h  ® îc bÇy  µo  éi  ng    v H ®å qu¶n  Þ vµ  ¬ng  tr   ph ph¸p thay thÕ  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  ÞcÇn  îcghirâ trong ®iÒu  Ö  ©n  µng    Çn. tr   ®        l Ng h cæ ph ­NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång    v v quy h c H   qu¶n  Þ tr + Qu¶n  ÞNg ©n  µng    Çn  tr   h cæ ph theo  ng  iÒu  Ö  µ  Þ  Õt  i ®ó ® l v ngh quy ®¹   héi cæ   «ng,  Þu    ® ch tr¸ch nhiÖ m   íc ®¹i héi cæ   «ng  Ò   ÷ng    ¹m    tr       ® v nh sai ph trong qu¶n  ý,vi ph¹m  l   ph¸p  Ët hoÆc   ©y  Öt h¹i cho  ©n   µng    lu   g thi     Ng h cæ phÇn. +  ×nh  íc®¹ihéicæ   «ng  ×nh  ×nh  ¹t®éng  Tr tr       ® t h ho   kinh doanh, dù  Õn      ki ph©n  èilînhuËn, chial∙cæ   Çn, b¸o    Õt    ña  ©n  µng    ph    i       ph i   c¸o quy to¸nc Ng h cæ phÇn,  ¬ng  íng  Ö m   ô  ph h nhi v ph¸ttr Ón Ng ©n   µng    Çn,  Õ   ¹ch  ¹t  i   h cæ ph k ho ho   ®éng kinhdoanh.   +  n  nh  Öc  Ých lËp    ü, chia cæ     Ê ®Þ vi tr   c¸c qu     tøc,c¸ch thøc  ö  ông  ü    sd qu theo quyÕt ®Þnh  ña  ihéicæ   «ng.     c ®¹     ® + Quy Õt  nh    ¬ng  ®Þ c¸c ph thøc kinh doanh, huy  ng  èn, t¨ng vèn  µ      ®é v    v chuyÓn  îng c¸ctµis¶n  ña  ©n  µng    Çn. nh       c Ng h cæ ph +  n  nh    Ê ®Þ c¸c møc     Êt cô  Ó  µ    û lÖ  l∙ su   th v c¸c t   hoa  ång, lÖ  Ý, tiÒn i h   ph     ph¹ttheo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.       c Ng h Nh n + Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc  é  ®Þ cc tæ  b m¸y  µ  v quy  Õ   ch c¸n  é, nh©n    b  viªn biªnchÕ,  ü ¬ng  ña  ©n  µng    Çn.   qu l c Ng h cæ ph +    Ö m,  Ôn  Ö m  Bæ nhi mi nhi Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®iÒu  µnh  ©n   ®è   h Ng hµng    Çn. cæ ph + Xem   Ðt  Öc  û  Ö m   x vi u nhi cho Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  ®è Ng h cæ   Çn  ëikiÖn  ph kh   hoÆc   ëitè c¸c vô    ã  ªnquan  n   Òn  î vµ  µi kh       ¸n c li   ®Õ quy l  t   i s¶n  ña  ©n  µng    Çn. c Ng h cæ ph +  Õn  Þ  öa  æi,bæ   Ki ngh s ®   sung  iÒu  Ö ® l +  Quy Õt  nh  iÖutËp  ihéicæ   «ng ®Þ tr   ®¹     ® + Quy Õt  nh    ®Þ c¸c quan  Ö   h kinh doanh  i  ¹icña  ©n   µng    ®è ngo   Ng h cæ phÇn  +  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ häp  êng  ú  th¸ng 1  Çn,nhng  tr   th k 2   l   kh«ng    Ðo  ®Ó k dµiqu¸ 3      th¸ng. +  Phiªnhäp  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þph¶icã  Æt     è  µnh  tr    m 2/3 s th viªn +  éi ®ång  H  qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ theo  a  è  µnh    Ön  Ön.Tr­ ® s th viªnhi di   êng  îp  h ngang  Õu, bªn  µo  ã  Õu  ña  ñ   Þch  phi   n c phi c Ch t hoÆc   ã   ñ  Þch  Ph ch t thø  Êt (nÕu  ñ   Þch  ¾ng  Æt)  × bªn    µquyÕt  nh. Quy Õt  nh   nh   Ch t v m th   ®ã l   ®Þ   ®Þ cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ® îcghivµo    tr       biªnb¶n  µ  ã  ÷  ý  ña  ñ  ¹vµ    ý  v c ch k c Ch to   thk phiªnhäp  íicã    Þ.   m   gi¸tr   ­ Thµnh  Ön  éi  ng    vi H ®å qu¶n  Þ kh«ng  ã ¬ng  tr   cl th¸ng m µ   ëng  ïlao   h th     c«ng  ô  µ  îc®µi  ä c¸c chiphÝ  Çn  Õtkh¸c.Møc  ïlao do  ihéicæ   vv®  th       c thi     th     ®¹     ®«ng  Õt ®Þnh. quy    
 11. 11 4.§iÒu  µnh  ©n  µng    Çn  µTæng    h Ng h cæ ph l   gi¸m  c  ®è (hoÆc  gi¸m  c) ®è ­NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n:   v v quy h   +  Òu  µnh  äi  ¹t®éng  §i h m ho   nghiÖp  ô  ña  ©n   µng    Çn  v c Ng h cæ ph theo  ®óng ph¸p  Ët,®iÒu  Ö  ña  ©n   µng  µ  lu   l c Ng h v nghÞ  quyÕt  ña  i héi cæ   c ®¹     ®«ng.  +  ùa  än  µ    Þ   éi  ng  L ch v ®Ò ngh H ®å qu¶n  Þ bæ   Ôm,    Ô m     tr   nhi b∙inhi c¸c chøc  danh  ã  Ph tæng gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c) kÕ     ëng. ®è   to¸ntr   +  îctuyÓn  ông,kû  Ëtvµ  §  d   lu   cho    Öc    ©n    ©n  µng    th«ivi c¸cnh viªnNg h cæ phÇn theo quy  Õ   Héi ®ång    ch do    qu¶n  Þban  µnh. tr   h   +  ý          K c¸cb¸o c¸o,v¨n b¶n  îp ®ång, chøng  õcña  ©n  µng    Çn. h    t  Ng h cæ ph   +  ×nh  éi ®ång  Tr H  qu¶n  Þ c¸c b¸o  t×nh  ×nh  ¹t®éng  µichÝnh  tr     c¸o  h ho   t  vµ  Õt  k qu¶  kinhdoanh  ña  ©n  µng    Çn.   c Ng h cæ ph   +  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m   Ò   µn  é  ¹t®éng    v to b ho   kinh doanh  ña  ©n   µng    c Ng h cæ   Çn  ícHéi ®ång  ph tr     qu¶n  Þvµ      «ng. tr   c¸ccæ ®   ­ Trîgióp     Tæng  gi¸m  c  ®è (hoÆc gi¸m  c)  ã  ét  ã  ®è c m Ph tæng  gi¸m  c   ®è (hoÆc  ã  ph gi¸m  c)  Tæng  ®è do  gi¸m  c  ®è hoÆc  gi¸m  c  ùa chän    Þ  ®è l   ®Ò ngh Héi ®ång    qu¶n  Þbæ   Ö m.  tr   nhi 5. ViÖc  chøc  éi  ng    tæ  H ®å qu¶n  Þ vµ  än  ö  tr   ch c Tæng  gi¸m  c. Gi¸m  ®è   ®èc  ph¶itheo quy  ×nh sau  y:      tr   ®© +  sè  µnh    éi ®ång  §a  th viªnH   qu¶n  Þ,Chñ   Þch  éi ®ång  tr   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng gi¸m  c  ®è (hoÆc gi¸m  c) ph¶icã  èc  Þch  ÖtNam.  ®è     qu t Vi   + Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ã  Ó  ®è c th kh«ng  Êt thiÕtlµcæ   «ng, nh      ®   do  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ    Ö m,  Ôn   Ö m   tr bæ nhi mi nhi theo quyÕt  nh   ña  éi ®Þ c h  ®ång    «ng  µ  îcghitrong ®iÒu  Ö. cæ ® v®      l  +  ét  µnh    éi ®ång  M th viªnH   qu¶n  Þ kh«ng  îckiªm  Ö m   ét  tr   ®  nhi m chøc  ô  v ®iÒu  µnh  µo  h n trong ng©n  µng  ×nh  õchøc    h m (tr   Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  ®èc). +  ét  µnh    éi ®ång  M th viªnH   qu¶n  Þ Ng ©n   µng    Çn  tr   h cæ ph kh«ng  îclµ ®    thµnh    éi  ng  viªnH ®å qu¶n  Þ qu¸  tæ  tr   2  chøc  s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh¸c kiªm    Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ;kh«ng  tr   kiªm  Ö m   ét  nhi m chøc  ô  iÒu  µnh  µo  v® h n kh¸c t¹  ©n  µng  × nh  µ  ¹    chøc   i ng h m v t i tæ  c¸c s¶n  Êt kinh doanh  µ  chøc  xu     v tæ  tÝn  ông  d kh¸c.   + C¸n  é, nh©n  b  viªn Nhµ   íc,qu©n  ©n  ¹  ò    n  nh t ing kh«ng  îc víidanh  ®   nghÜa    ©n  µm  µnh    éi ®ång  c¸nh l th viªnH   qu¶n  Þhay  tr   Tæng gi¸m  c  ®è (hoÆc   Gi¸m  c) cña  ét  ©n  µng. ®è   m ng h   + Tæng  gi¸m  c  ®è (hoÆc  gi¸m  c) Ng ©n  µng    Çn  ®è   h cæ ph ph¶ilµngêi®∙       tètnghiÖp  i häc    ®¹   kinh  Õ, tµichÝnh, ng©n  µng  t     h hoÆc  ¬ng  ¬ng: cã    t ®   ®ñ kiÕn  thøc vµ    kinhnghiÖ m    qu¶n  ýng©n  µng. l  h   ­ C¸c  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  ®è ®iÒu  µnh, Ban  Óm   h   ki so¸tph¶i ® îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc chÊp       ®è Ng h Nh n   thuËn  b»ng    v¨n b¶n.  6.KiÓ m     ¹t®éng  ©n  µng    Çn:   so¸tho   Ng h cæ ph   ­§¹ihéicæ   «ng  Çu  µ    Ôn      ® b v b∙imi Ban  Óm  ki so¸t.  
 12. 12 ­ Thµnh      viªnBan  Óm     µ ngêi am   Óu  ki so¸tl     hi nghiÖp  ô  ü  Ët ng©n   v k thu   hµng. ­ Thµnh      viªnBan  Óm     ki so¸tph¶ilµ cæ   «ng  ng     ® nh kh«ng  îc lµ thµnh  ®    viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ;kh«ng  îckiªm  Ö m   ét  tr   ®  nhi m trong c¸c chøc  ô:Tæng      v  gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c,  ã  ®è ph gi¸m  c,  Õ   ®è k to¸n tr ng,   ë kh«ng  ph¶i ngêi th©n      thuéc  ùch Ö   ®êi  µ  tr   3  v kh«ng ph¶ilµ vî,chång, cha, con  ña  µnh    éi          c th viªnH   ®ång  qu¶n  ÞhoÆc   ña  tr   c Gi¸m  c,Phã  ®è   gi¸m  c  iÒu  µnh. ®è ® h   ­  Ö m   ú  ña  Nhi k c Ban  Óm     ïng  Ö m   ú  íiHéi  ng  ki so¸tc nhi k v  ®å qu¶n  Þ. tr   C¸c  µnh    th viªnBan  Óm    ã  Ó  îcbÇu  ¹  ki so¸tc th ®   li. ­NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n:   v v quy h   +  Ó m       ¹t®éng  Ki so¸tc¸c ho   kinh doanh  µ  µichÝnh  ña  ©n   µng      v t  c Ng h cæ phÇn.  +  îc yªu  Çu    §  c c¸c c¸n  é, nh©n    éc  ©n   µng    Çn  b  viªn thu Ng h cæ ph cung  cÊp  ×nh  ×nh, sè  Öu vµ  t h   li   thuyÕt minh  ªnquan  n   ¹t®éng    li   ®Õ ho   kinh doanh    cña  ©n  µng    Çn. Ng h cæ ph   + B¸o  c¸o  íc ®¹i héi cæ   «ng  Ò   tr       ® v c«ng  Öc  Óm     íic¸c ý  Õn  vi ki so¸tv     ki ®éc  Ëp cña  × nh. l  m   + Tham   ù    éc  äp  éi  ng  d c¸c cu h H ®å qu¶n  Þ,Ph¸t biÓu    Õn  µ  ã  tr     ý ki v c nh÷ng  Õn  Þ, nhng  ki ngh   kh«ng  tham    Óu  Õt. giabi quy   +  Yªu  Çu  éi ®ång  c H  qu¶n  Þtr ÖutËp  ihéicæ   «ng  Êt th ng. tr   i   ®¹     ® b  ê   ­ Thµnh      viªnBan  Óm     ki so¸tkh«ng  ã ¬ng  µ   ëng  ïlao theo  Õt  cl mh th     quy ®Þnh  ña  ihéicæ   «ng. c ®¹     ®   C h ¬ n g  VI ­ H ¹ ch to¸n, îi h u Ë n, q u ü  l  n 1.H¹ch    to¸n:   ­ N¨m   µichÝnh  ña  ©n  µng    Çn  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng01    t  c Ng h cæ ph b ®Ç t   01    vµ  Õt  óc vµo  èingµy  th¸ng12  µng  k th   cu   31   h n¨m.  ­ Thùc  Ön  Öc  ¹ch    hi vi h to¸n theo  Ö   èng  µikho¶n  Õ     h th t  k to¸n do  ©n     Ng hµng  µ   ícban  µnh.ViÖc  ¹ch to¸nph¶itheo  ng  ÷ng  Nh n   h   h     ®ó nh quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Ò   Õ     èng    µ  l v k to¸nth kª v quy  nh  ¹    iÒu      cña  ®Þ ti ® c¸c 40, 41, 42  Ph¸p  lÖnh  ©n  µng,HTXTD   µ  Ng h   v c«ng    µichÝnh. tyt     2.Lîi     Ën: nhu   ­ Cô   Ó      th ho¸ theo    c¸c quy  nh  Ò   Õ     µichÝnh  Nhµ   íc ban  ®Þ v ch ®é t   do  n  hµnh  i víi   ®è     c«ng      Çn. c¸c tycæ ph   ­Lîi     Ën  nhu chung:tæng    Ëp     thu nh ­tæng    Ý. chiph   ­Lîi     Ën  nhu rßng:lînhuËn     i chung   Õ. ­thu   3.Ph ©n  èilînhuËn  µ  ü:   ph    i v qu   ­ Tríckhiph©n       chialîtøc cæ   Çn        ph i cho      «ng  c¸c cæ ® ph¶itrÝch lËp        c¸c quü.  a) C¸c  ü  ×nh  µnh  õtrÝch lînhuËn    qu h th t     i rßng:   +  ü   ù  ÷:5%   î nhuËn  Qu d tr   l i rßng      ®Ó bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l møc   èi®a   t  do  ©n  µng  µ   ícquy  nh; Ng h Nh n   ®Þ  
 13. 13 +   ü   ù  ÷® Æc   Öt:10%   î nhuËn  Qu d tr   bi   l i rßng, cho  n       ®Õ khib»ng 100%   vèn  iÒu  Ö; ® l  +      «ng  ã  Ó  cÇu  Ých lËp  c¸c cæ ® c th yªu  tr   thªm  ü qu kh«ng  ¾t  éc  ã  b bu (c thÓ  ö  ông    ï lç, Ëp  µo  èn  iÒu  Ö,hoÆc     ¹ chiadíi ×nh  sd ®Ó b    nh v v ® l  ®Ó l   i    h thøc  lîtøc cæ   Çn);     ph i   +  ü     iÓnkü  ËtnghiÖp  ô  ©n  µng; Qu ph¸ttr   thu   v Ng h   +  ü   Qu khen  ëng; th   +  ü   óc  î  Qu ph l i . b) c¸cquü     kh«ng  ×nh  µnh  õlînhuËn: h th t    i   +  ü   Êu  Qu kh hao  µis¶n  è  nh; t  c ®Þ   +  ü   Êu  Qu kh hao  öa  ÷a  ín; s ch l   +  C¸c  ü  qu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËttµichÝnh.        ­ Nªu      c¸c nguyªn t¾c  µ  Èm  Òn  Õt  nh  ö  ông  çi  ¹  ü    v th quy quy ®Þ sd m lo i qu trªn®©y.    ­Xö  ýc¸ctr ng  îp kinhdoanh    l    ê h     thua lç:    +  Ph¶ihäp  ihéicæ   «ng    Õt ®Þnh.   ®¹     ® ®Ó quy     +  ã     ¬ng  C haiph thøc gi¶i     Õt: quy ­TrÝch  õquü  ù  ÷(trõquü  ù  ÷® Æc   Öt);   t  d tr     d tr   bi   ­ChuyÓn  ét  Çn  çsang    m ph l   n¨m  sau.   Víic¶    ¬ng    haiph thøc nµy  ©n  µng    Çn  u     Ng h cæ ph ®Ò ph¶icã  Ön    bi ph¸p;   tiÕtkiÖm     Ý,      chi ph gia t¨ng nguån  èn, t×m  Þ  êng, m ë   éng    v  th tr   r kinh doanh  tiÒn  Ö  µ  Þch  ô  ©n  µng  ét  tvd v ng h m c¸ch cã  Öu    hi qu¶  trong khu«n    khæ  ph¸p  luËt®Ó     kh«iphôc.     +  Õ u   N thua  ç kÐo  µi th×  ö  ý theo  iÒu  cña  l  d  x l  ® 45  Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,HTX   Ýn  ông  µ    td v c«ng    µichÝnh. tyt     C h ¬ n g  VII ­ T è  t ô ng, tranh c h Ê p, gi¶i  th Ó , thanh l ý 1.V Ò   ètông,tranhchÊp:   t        ­  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng    Çn  µ ngêi ®¹i diÖn  tr   h cæ ph l     Ng ©n  µng    Çn  ícph¸p luËt. h cæ ph tr     ­ Quy Òn   ×nh  ng   ña  ©n   µng    Çn  íc ph¸p  Ët víim äi  b ®¼ c Ng h cæ ph tr   lu     ph¸p nh©n  µ  Ó  ©n    ã  ètông,tranhchÊp.   v th nh khic t         ­T«n  äng vµ  Êp  µnh    Õ   µiph¸p luËtnãit¹ ®iÒu  ph¸p lÖnh    tr   ch h c¸cch t          i 47    Ng ©n  µng,HTX   Ýn  ông  µ  h   td v c«ng    µichÝnh  µ      tyt   v c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtkh¸c      cã  ªnquan. li     2.V Ò     Ó,thanh  ý:   gi¶ith   l  Nªu  ô  Ó    êng  îp    Ó    c th c¸c tr h gi¶ith chinh¸nh hoÆc   µn  é  ©n   µng  to b Ng h cæ   Çn  : ph nh   +  Õt  êih¹n ho¹t®éng    H th       ghitrong ®iÒu  Ö  µ     l m kh«ng  èn    ¹n. mu giah   +  ¹ihéicæ   «ng  Óu  Õt gi¶i Ó,t¸chra hoÆc     Ëp. §    ® bi quy     th       s¸tnh
 14. 14 +  Quy Õt  nh  ña  µ    nh  ®Þ c To ¸n ®× chØ  ¹t®éng. ho     +  ©n  µng  µ   ícthu håigiÊy phÐp  ¹t®éng. Ng h Nh n         ho   ­ C¸c    quy  nh  Ò   ®Þ v tr¸chnhiÖ m       khithanh  ý(ng ichÞu  l  ê   tr¸chnhiÖm,      chi phÝ  µ  ¬  v c quan  gi¸m  nh  ®Þ thanh  ý). l C h ¬ n g  VIII  ­ §i Ò u k h o ¶ n  c u è i c ï ng ­  êi ®iÓ m   iÒu  Ö  ã  Öu  ùc thihµnh  µy  ©n   µng  µ   íc Th   ® l c hi l     (ng Ng h Nh n   cÊp  Êy phÐp  ¹t®éng). gi   ho   ­ Quy Òn   öa  æi    s® bæ sung  iÒu  Ö  ® l (do  i héi cæ   «ng  Óu  Õt ®¹     ® bi quy   th«ng qua  µ  îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën). v®  h Nh n   thu   ­ Phñ  nh  iÒu  Ö  íc hoÆc     ®Þ ® l tr   sau  iÒu  ® kho¶n  ña  iÒu  Ö  íc (nÕu  c® l tr   cã). M É u   i Ò u  Ö ® l h î p t¸c x∙ t Ý n d ô n g   (Ban  µnh  h theo quyÕt ®Þnh  è      s 07/NH­Q§   µy  01­ ng 08­ 1991) C h ¬ n g  I ­ §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g 1. Tªn  äi cña    g  HTX   Ýn  ông: trªn®Çy     µ    Õt t¾t b»ng  Õng  td    ®ñ v tªn vi     ti viÖt. 2.TÝnh  Êt,m ôc  ch  µ  ¹m    ¹t®éng:   ch   ®Ý v ph viho     ­ HTX   Ýn  ông  µ tæ    td l   chøc  Ýn  ông  éc  ö  ÷u  Ëp  Ó, ® îc thµnh  td thu s h t th     lËp    ¬  ë  ù nguyÖn  µ  trªnc s t   v b»ng  èn  ng  ãp  ña    v ®ã g c x∙ viªn.Hîp      Ýn    t¸cx∙ t dông  huy  ng    ån  èn  ña    ®é c¸c ngu v c x∙ viªn,cho        x∙ viªn vay    ôc  ô    ®Ó ph v s¶n xuÊt,l th«ng  µng    i sèng,®Êu    u  h ho¸,®ê     tranh chèng  Ö  ¹n    t n cho  vay nÆng     l∙i vµ    êng  ä";"hôi" ã  Ýnh  Êtbãc  étt¹ ®Þa  ¬ng. c¸cph "h    t c ch   l   i ph ­ HTX   Ýn  ông  îctæ    td ®   chøc  ¹ phêng,x∙,thÞ  Ên n¬icã    iÒu  Ön  ti       tr     ®ñ ® ki ho¹t®éng.     3.T    c¸ch ph¸p nh©n  µ  ùchñ  µi Ýnh:     v t  t  ch ­ HTX   Ýn  ông  ã     td c tc¸ch ph¸p nh©n, cã        con  Êu  d riªng, ¹ch to¸nkinh tÕ    h     ®éc  Ëp, tù  Þu  l   ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   µis¶n, kÕt    v t    qu¶ kinh doanh  µ  µm    v l c¸c nghÜa  ô  i víi µ   íc. v ®è     Nh n 4.Nguyªn  ¾c  chøc  µ  iÒu  µnh:   t tæ  v® h   ­ HTX   Ýn  ông  îctæ    td ®   chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo nguyªn  ¾c  ù nguyÖn, t t    cïng cã  îvµ    l   qu¶n  ýd©n  ñ. i l  ch   ­ C¬     quan  Òn  ùc cao  Êt cña  quy l  nh   HTX   Ýn  ông  µ ®¹ihéix∙ viªn;®¹i td l           héix∙viªnbÇu  éi ®ång       H  qu¶n  Þvµ  tr   ban  Óm    ña  ki so¸tc HTX   Ýn  ông. td   ­ §iÒu  µnh  ¹t®éng  ña    h ho   c HTX   Ýn  ông  µBan  iÒu  µnh.Ban  iÒu  td l  ® h   ® hµnh  µdo  éi ®ång  l  H   qu¶n  Þbæ   Ö m,  Ô m   Ö m. tr   nhi mi nhi
 15. 15 ­ Danh s¸ch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,Ban  iÒu  µnh  îc   ® h ®  Ng ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. h Nh n   thu   5. Trô  ë,®Þa    s  chØ,  a   µn  ¹t®éng: n¬i® Æt  ôsë  Ýnh  µ  a   ®Þ b ho      tr   ch v ®Þ bµn  ¹t ®éng  ho   (ghirâ    tØnh, thµnh  è, quËn,    ph   huyÖn,  è  µ,  êng  è, s nh ® ph   th«n,x∙. .   .) 6. Thêi gian  ¹t®éng: Kh«ng  íi10      ho     d   n¨m,  Ó   õ ngµy  îc Ng ©n   µng  k t  ®  h NH µ   íccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng. n  gi   ho   C h ¬ n g  II  ­ N é i d u n g  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   1.NghiÖp  ô  ån  èn:   v ngu v   a) Vèn  iÒu  Ö:do      ãp  èn    Çn;   ® l   x∙viªng v cæ ph   b) Huy  ng    ¹ tiÒn göicña      ®é c¸clo   i    x∙viªn. HTX   Ýn  ông  td kh«ng  îc huy  ng  èn  Òn  öi qu¸  lÇn  èn  ù cã  ®  ®é v ti g   10  v t  (vèn cæ   Çn  ùc cã  quü  ù  ÷+    a    ph th   +  d tr   l∙ch chia). i   c) Vay  èn  ¾n  ¹n  ña  ©n   µng  µ   ícvµ    chøc  Ýn  ông    v ng h c Ng h Nh n   c¸c tæ  td kh¸c theo      c¸c quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vµ  èi®a   ®Þ c Ng h Nh n   t   b»ng30%   èn  ù v t  cã  èn ®iÒu  Ö  ùc cã  quü  ù  ÷+    a  (v   l th   +  d tr   l∙ch chia). i   2.NghiÖp  ô  ö  ông  èn:   vsd v  ­ Cho  x∙ viªn vay vèn ng ¾n  h¹n ®Ó  s¶n xuÊt, µm dÞch vô th ng   l ¬ nghiÖp,phôc  ô  µ      v v c¸cnhu  Çu  Ò   c v sinhho¹t®êi sèng.       3.NghiÖp  ô  µm  ilývµ  û  Öm:    v l ®¹     u nhi Tuú  theo  iÒu  Ön,HTX   Ýn  ông  îcký  îp ®ång  íiNg ©n   µng  ­ ® ki   td ® h  v  h th ¬ng  ¹i lµm  ilýhoÆc   ét  è  Æt   Þch  ô  ©n  µng  µ  îc hëng    m  ®¹     m sm d v ng h v®  hoa hång  Ò     v c¸c c«ng  Öc  µy, møc   vi n   hoa  ång  haibªn  h do    tho¶  Ën  thu theo  møc   hoÆc   ûlÖ  èng  Õ   Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. t   kh ch do  h Nh n   ®Þ   4.Quy Òn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m:    a)  HTX   Ýn  ông  td ph¶i chÊp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c nguyªn  ¾c, chÕ   t  ®é   Ò   Ýn  ông,tiÒn tÖ,thanh    Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh; vtd      to¸ndo  h Nh n   ®Þ   +  Niªm  Õt  y c«ng  khail∙ suÊt cô  Ó  Ò     i   th v cho  vay,tiÒn  öi,lÖ  Ý, hoa    g   ph   hång,tiÒn ph¹t¸p dông         trongtõng thêi®iÓ m.       +  B¶o  ¶m     û lÖ  toµn  Ò   èn  µ  ® c¸c t   an  v v v kh¶  n¨ng  thanh to¸n;kh«ng  ån    d vèn cho  ét  è  êivay;kh«ng  îccho  ét      m s ng     ®  m x∙viªnvay    qu¸ 10%   è  èn  iÒu  sv ® lÖ  ùc cã  µ  ü  ù  ÷;tæng  è  èn  th   v qu d tr   s v cho  x∙ viªnvay  Òu  Êt  èi®a   10      nhi nh t   b»ng 30%  tæng  è  èn    îcho  s v dn  vay  ña  c HTX   Ýn  ông. td   + B¶o  ¶m   ® kh¶ n¨ng      ïhîp víi ÷ng  chitr¶ph       nh quy  nh  ña  ©n  µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc®Ó   ã  ån  Òn s ½n  µng  n   c ngu ti   s thanh      to¸nc¸ckho¶n  Òn göivµ  îdo    ti     n   x∙ viªnyªu  Çu. Ch Þu    c   tr¸chnhiÖ m   µn  µn  íc ph¸p  Ëtn Õu  Êt    ho to tr   lu   m kh¶ n¨ng  chitr¶tiÒn göicho          x∙viªn.   +  ë   µikho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  µ   íc(hoÆc  ©n  µng  ¬ng  M t  ti       i h Nh n   Ng h th m¹i® îcNg ©n  µng  ícuû  Òn)  µ     h n   quy v ph¶iduy  ×trªntµikho¶n  Òn göim ét    tr       ti     sè  Òn  ù  ÷ tèithiÓu  ¾t  éc  ti d tr     b bu theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n   §ång  êiph¶ib¶o  ¶m   ÷v÷ng    û lÖ  toµn  Ò   èn  µ  th     ® gi   c¸ct   an  v v v kh¶  n¨ng  thanh  to¸n.  
 16. 16 + Kh«ng  îc hïn  èn, mua     Çn   ®  v  cæ ph hoÆc  cho vay  èn  i  íixÝ  v ®è v   nghiÖp  èc  qu doanh  µ  chøc  v tæ  kinh tÕ  Ëp  Ó.   t th b) HTX   Ýn  ông  ã  Òn  cÇu  êivay    td c quy yªu  ng   cung  Êp    c c¸c th«ng    Ò   tinv t×nh  ×nh  µichÝnh, tµis¶n  îp  h t     h ph¸p    Õ  Êp, c¸c nguån    î tr c khi ®Ó th ch     tr¶n   í     quyÕt  nh  ®Þ cho  vay  hoÆc   õ chèicho  t    vay  Õu  Ðt thÊy  n x  kh«ng  ã  Öu    c hi qu¶ kinhtÕ  µ    v kh«ng  ã c kh¶ n¨ng    î®óng  ¹n. tr¶n   h  c) HTX   Ýn  ông  ã  Òn  dông    Õ   µitÝn  ông  i  íingêi   td c quy ¸p  c¸c ch t   d ®è v     vay,khiÕu  ¹itr c c¬    n   í   quan  ph¸p  ËthoÆc   ëikiÖn    êng  îp  êi vay  lu   kh   c¸c tr h ng   d©y  a, ch©y  , kh«ng  Þu    î,lî dông  èn  d  ú  ch tr¶n     i v vay  µo  ôc  ch  u   ¬, vm ®Ý ®Ç c   tÝch  ÷hµng    tr   ho¸ hoÆc  cho vay  íi   Êt cao  µ  v il∙su   v tham      êng  ôicã  gia c¸c ph h  tÝnh  Êtbãc  ét  ch   l. d) Trong  ¹m      Êt tèithiÓu  Ò   Òn  öivµ    Êt tèi®a   Ò     ph vil∙ su     i v ti g   l∙ su     v cho i vay  Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh.  do  h Nh n   ®Þ HTX   Ýn  ông  îc quyÒn  td ®  c«ng  è    b l∙ i suÊt cô  Ó  Ò   Òn  öivµ    th v ti g   cho  vay trong tõng  êigian  Ých  îp  íithÞ  ­   th   th h v  tr êng  µ  éidung  ¹t®éng  ña  ×nh. vn  ho   cm e) Quan  Ö   h vay  èn, göi vèn, lµm  ilývµ    Þch  ô  ÷a  v     ®¹     c¸c d v gi HTX   Ýn  t dông  íiNg ©n   µng  ¬ng  ¹i b×nh  ng,  ïng cã  î  îp t¸cvµ  óp ®ì  Én  v  h th m  ®¼ c   l ih     gi   l , nhau. h) HTX   Ýn  ông  td ph¶itù chÞu     tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh, vÒ       t¨ng cêng  µ    v b¶o  µn  èn, tù chñ  µichÝnh, tù b¶o  ¶m     Ý   µ  Þu  to v     t     ® chi ph v ch tr¸chnhiÖ m  Ò       v c¸ccam  Õt  ña  × nh  íi kcm v  kh¸ch hµng.     C h ¬ n g  III  ­ v è n h o ¹t ® é n g   1.Vèn  iÒu  Ö:   ® l  a) Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c HTX   Ýn  ông  td ph¶i®¹tmøc  èi Óu do  ©n  µng     t  thi   Ng h Nhµ   ícc«ng  è  µo  u   çi n¨m  µichÝnh. n  b v ®Ç m   t    b) C¨n  vµo    cø  møc  èn  èithiÓu    y,  ÷ng  êis¸ng  Ëp HTX   Ýn  v t  trªn®© nh ng   l  t dông c«ng  è  ô  Ó  b c th møc  èn  iÒu  Ö  µ  è îng cæ   Çn  v® l v s l   ph b»ng nhau      ®Ó x∙ viªngãp  èn.M çi      ã  Ó  ãp  ét    v  x∙viªnc th g m hoÆc   Òu    Çn, song  nhi cæ ph   kh«ng  qu¸ 10%   èn  iÒu  Ö    v® l HTX/TD.   c) Khi gãp  èn  iÒu  Ö  t 50%   µ  ∙  öi vµo  µikho¶n     v® l ®¹   v®g  t  phong    ¹  to¶ t i Ng ©n   µng  µ   íc hoÆc   ©n   µng  îc Ng ©n   µng  µ   íc uû  Òn, h Nh n   Ng h ®  h Nh n   quy   HTX   Ýn  ông  íi® îc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng. Sè   èn  iÒu  Ö  td m    gi ph ho    v® l cßn  Õu  thi ph¶i gãp      ®ñ theo  êih¹n  th   quy  nh   ña  i héi x∙ viªn,nhng  Ë m   Êt ®Þ c ®¹         ch nh   kh«ng  qu¸  th¸ng,kÓ   õ  µy  îc cÊp  Êy  Ðp.  12    t ng ®   gi ph Qu¸  êih¹n    Õu   th   ®ã n kh«ng  ãp    èn  iÒu  Ö,Ng ©n  µng  µ   ícsÏthu håigiÊy phÐp  ∙  Êp. g ®ñ v ® l  h NH n           ®c   d)    Çn   îc biÓu  Ön  íih×nh  Cæ ph ®  hi d  thøc    Õu  ã      îc cæ phi c ghi tªn,®   chuyÓn  îng vµ  õa  Õ   nh   th k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.ViÖc  lu   chuyÓn  îng nh   cæ   Çn  ph ph¶i® îc Héi  ng     ®å qu¶n  Þ chÊp  Ën  µ  tr   thu v pahØ   ¨ng  ý  íiBan  ® k v  ®iÒu  µnh  h HTX   Ýn  ông. td   M çi cæ   Çn  µm ét  Õu  Çu  ö  µ  Óu  Õt t¹ ®¹ihéix∙viªn.   ph l   phi b c v bi quy           i   X∙    îc chia l∙ theo  Õt  viªn®      i k qu¶ kinh doanh    sau  çi  m n¨m (kh«ng  îc h­ ®  ëng    Êtcè  nh). l∙su   ®Þ i   X∙    viªnchØ  îcrótvèn  ãp    Çn    ®   g cæ ph khiHTX   Ýn  ông  td thanh  ývµ    l   gi¶i thÓ;song,HTX   Ýn  ông      td ph¶idïng tiÒn vèn  ùc cã,kÓ   vèn  iÒu  Ö          th     c¶  ® l ®Ó ­ u      îcho  êigöitiÒn. tiªntr¶n   ng      
 17. 17 e)  èn  iÒu  Ö  îc bæ   V ® l®  sung b»ng c¸ch ph¸thµnh    thªm    Õu  íi cæ phi m   hoÆc   Õt  ¹p thªm      Õu  îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. k n  x∙viªnn ®  h Nh n   thu   2.Vèn    huy  ng: ®é   Lµ  µis¶n  ña    ñ  ë  ÷u, HTX   Ýn  ông  îc quyÒn  ö  ông  µo  t  c c¸c ch s h   td ®  sd v m ôc  ch  ®Ý kinh doanh  µ    v ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   µn    vèn  µ      ho tr¶c¶  v l∙ cho  ñ  i ch së  ÷u. h  HTX   Ýn  ông  td chØ  îchuy  ng  Òn göicña      íi ×nh  ®  ®é ti     x∙viªnv  h thøc cã  ú   k h¹n  µ  v kh«ng  ú  ¹n  µ  k h v chØ  ö  ông  èn      sd v ®ã ®Ó cho  vay  ¾n  ¹n;ph¶it«n  ng h    träng vµ  Êp  µnh    í h¹n  èng  Õ   Ò     ch h c¸c gi i   kh ch v møc   èn  v huy  ng  Ng ©n   ®é do  hµng  µ   ícquy  nh. Nh n   ®Þ   C h ¬ n g  IV ­ Q u ¶ n  tr Þ v µ  ® i Ò u  h µ n h 1.§¹ihéix∙viªn:          §¹ihéix∙viªn(hay ®¹ihéi®¹ibiÓu                x∙viªn)ph¶icã  ã m       idiÖn      nh x∙viªn®¹   cho  t  Êt 3/4  è  èn  iÒu  Ö  ña  Ý nh   s v ® l c HTX;  µ c¬  l   quan  Õt  nh  quy ®Þ cao  Êt  nh cña  HTX   Ýn  ông,th ng  ú  çi n¨m  äp  ét  Çn. td  ê k m   hml  §¹ihéicã  Òn  ¹n vµ  Öm  ô:     quy h   nhi v  a) Th«ng    qua  c¸o thùc hiÖn  Þ  Õt  ihéikú  íc,quyÕt  nh   b¸o      ngh quy ®¹     tr   ®Þ ph¬ng  íng ho¹t®éng  ú  í  Ðt duyÖt quyÕt    µichÝnh,quyÕt  nh  ­ h   k t ix   ,   to¸nt     ®Þ ph ¬ng    ©n  èilînhuËn. ¸n ph ph    i b) Xem   Ðt saiph¹m  ña  éi ®ång    x   c H  qu¶n  Þ g©y  Öth¹icho  tr   thi     HTX   Ýn  t dông; bÇu  ö, b∙imiÔn    c   hoÆc     bæ sung  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ,Ban  tr   kiÓm so¸t. Ngoµi ra,cã  Ó  chøc  ihéibÊt th ng      th tæ  ®¹       ê theo  cÇu  ña    µnh  yªu  c 2/3 th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,x∙ viªn ®¹i diÖn  tr         cho 2/3  è  èn  iÒu  Ö  sv ® l HTX   Ýn  t dông  hoÆc  theo yªu cÇu  ña     c Ban  Óm  ki so¸t.   2.Héi ®ång     qu¶n  Þ: tr   Héi ®ång    qu¶n  Þ hîp t¸cx∙ tÝn  ông  å m   ñ   Þch,Phã  ñ  Þch  µ  tr         d g Ch t   ch t v m ét  è  û    ®¹ihéix∙viªnbÇu. NhiÖ m   ú  ña  éi ®ång  s u viªndo            kc H  qu¶n  Þtõ1­   tr     2 n¨m.   ­NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång    v v quy h c H   qu¶n  Þ: tr   +  Qu¶n  Þ Hîp      Ýn  ông  tr   t¸cx∙ t d theo  ng  iÒu  Ö  µ  Þ   Õt  i ®ó ® l v ngh quy ®¹   héix∙viªn;chÞu       tr¸chnhiÖ m   íc®¹ihéix∙viªnvÒ     ¹m    tr           saiph trong qu¶n  ý,vi   l   ph¹m  iÒu  Ö,viph¹m  ® l    ph¸p luËthoÆc   ©y  Öth¹icho     g thi     HTX   Ýn  ông. td   +  ×nh  íc ®¹i héi x∙ viªn t×nh  ×nh  ¹t ®éng  Tr tr           h ho   kinh doanh; b¸o      c¸o quyÕt  to¸n,dù  Õn  ©n  èilînhuËn, chial∙cæ   Çn, ph¬ng  íng nhiÖ m     ki ph ph     i       ph i   h  vô    iÓncña  îp t¸cx∙tÝn  ông  µ  Õ   ¹ch ho¹t®éng  ph¸ttr   h      d v k ho     kinhdoanh.     +    Ö m,  Ôn  Ö m    µnh    Bæ nhi mi nhi c¸cth viªnBan  iÒu  µnh; ® h   +  Quy Õt  nh  iÖutËp  ihéix∙viªn. ®Þ tr   ®¹         ­ Héi  ng    ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ theo  a   è  µnh    Ön  Ön  ù  ® s th viªn hi di d häp. Trêng  îp sè  Õu    h   phi ngang  nhau  ×  th bªn  ã  Õu  ña  ñ   Þch  c phi c Ch t (hoÆc   Phã  ñ  Þch  Õu  ñ   Þch  ¾ng)  ñ  ¹phiªnhäp  µ quyÕt  nh.  ch t n Ch t v ch to     l  ®Þ Quy Õt  ®Þnh  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ ph¶i® îc ghi vµo    tr       biªn b¶n, cã  ÷  ý  ña  ñ     ch k c Ch to¹,   ý    k phiªnhäp  íicã    Þ. th   m   giatr  
 18. 18 ­ Thµnh    ña  éi ®ång    viªnc H   qu¶n  Þ kh«ng  ã ¬ng  µ   îchëng  ïlao tr   cl m®  th     c«ng  ô;møc  ïlaodo  ihéix∙viªnquyÕt ®Þnh. v  th    ®¹           3.Ban  iÒu  µnh:   ® h   ­Ban  iÒu  µnh    ® h HTX   Ýn  ông  å m   ñ  Öm  µ    ã  ñ  Ö m.  td g Ch nhi v c¸cPh ch nhi ­ Chñ  Öm  lµthµnh    ña  éi ®ång    nhi    viªnc H   qu¶n  Þ,nhng  Êt thiÕtChñ  tr   nh     tÞch  éi ®ång  H  kh«ng  îckiªm  ñ  Ö m. ®  ch nhi ­ NhiÖ m   ô  ña    v c Ban  iÒu  µnh:®iÒu  Ón  ® h   khi c«ng  Öc  vi giao dÞch  µng    h ngµy,chÞu    tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  ña    c HTX   Ýn  ông,ký  td   c¸c chøng  õ,b¸o    t  c¸o  ña  c HTX   Ýn  ông. C¸n  é  td   b trong  Ban  iÒu  µnh  vµ  ® h   nh©n    viªnnghiÖp  ô  óp  Öc  îc hëng ¬ng  v gi vi ®   l hoÆc   ô  Êp  µng  ph c h th¸ng vµ    c¸c phóc  îkh¸c cña    l i   HTX  tÝn  ông  Õu  ã).Møc ¬ng    d (n c   l hoÆc   ô  Êp  µng  ph c h th¸ng do  ihéi x∙ viªnquyÕt  nh  cø  µo  Õt    ®¹         ®Þ c¨n  v k qu¶  kinh doanh  µ    v n¨ng  lùc®ãng  ãp  ña  õng ngêi.   gct  4. Nh÷ng  êi sau  y     ng   ®© kh«ng  îc bÇu  µo  éi ®ång  ®  v H  qu¶n  Þ vµ    tr   Ban ®iÒu  µnh  h hoÆc   ¬ng  ® nhiªnbÞ    Ö m,  Õu:   b∙inhi n +  §ang  Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù   h s +    Þ   Õt  vÒ   éix© m   ¹m  ninh  èc    © m   ¹m  ë  ÷u  §∙ b k ¸n  t   ph an  qu gia,x ph sh XHCN,  © m   ¹m  ë  ÷u  ña  x ph s h c c«ng  ©n, c¸ctéi ¹m  Ò   d      ph v kinh tÕ;   +    Þ  Õt    Ò     éi ¹m  ×nh  ù  §∙b k ¸n v c¸ct   ph h s kh¸ccha  îcxo¸¸n;   ®   +  Þ   µ  níc ngoµikÕt  vÒ   éiph¹m  µ   B to ¸n      ¸n  t   m ph¸p  ËtViÖt Nam   òng  lu     c coilµtéiph¹m  µ       v theo ph¸p luËtViÖtNam   a  îcxo¸¸n,bÞ  µ ¸n nícngoµi        ch ®       to         tuyªnbè    kh¸nh tËn  µ  a  îcquyÒn  ôc  Òn.   v ch ®   ph quy 5.  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å Qu¶n  Þ,Chñ   Þch  µ  Õ   tr   t v k to¸n tr ng    ë HTX   Ýn  t dông  ph¶ilµnh÷ng  êiam   Óu  Ò      ng   hi v nghiÖp  ô v HTX/TD. 6.Ban  Óm    ki so¸t: ­ Ban  Óm    ®¹ihéix∙viªnbÇu, gå m   ÷ng  êiam   Óu    ki so¸tdo            nh ng   hi nghiÖp  vô  µ  Õ     v k to¸nHTX   Ýn  ông.Ban  Óm    ã  õ 2  n  3  êi,trong ®ã   ã  td   ki so¸tc t   ®Õ   ng    c 1  ëng  tr ban.Thµnh      viªnBan  Óm    ki so¸tkh«ng  µthµnh    éi ®ång  l  viªnH   qu¶n  Þ tr   vµ Ban  iÒu  µnh. NhiÖ m   ú  ña  ® h   k c Ban  Óm     ïng  íinhiÖ m   ú  ña  éi ki so¸tc v  kc H  ®ång  qu¶n  Þ. tr ­ Ban  Óm     ¹t®éng  c  Ëp,kiÓm       ki so¸tho   ®é l   tratheo  nh  ú  ®Þ k hoÆc   t  ®é xuÊt ho¹t®éng  ña  éi ®ång     c H  qu¶n  Þ,cña  tr   Ban  iÒu  µnh  µ    ¹t®éng   ® h v c¸cho   nghiÖp  ô  ña  v c HTX   Ýn  ông  µ  td v ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   ¹t®éng  ña    v ho   c m × nh  íc®¹ihéix∙viªn. tr         ­ ëng  Tr ban  Óm   ki so¸tký    Ën      x¸c nh trªn b¶n quyÕt to¸n hµng    n¨m  ña  c HTX   Ýn  ông, dù  c¸c côc  äp  ña  éi  ng  td     h c H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   ph¸tbiÓu    Õn    ý ki ®éc  Ëp cña  × nh, kh«ng  l  m   tham    Óu  Õt. giabi quy ­   ã  ÷ng  Öc  Khi c nh vi quan  äng   t  Êt,ban  Óm    ã  Òn  Õn  tr  ®é xu   ki so¸tc quy ki nghÞ  íi éi ®ång  v    H qu¶n  Þtr ÖutËp  éinghÞ      Êt th ng    tr   i   h   x∙viªnb   ê ®Ó xem   Ðt, x  xö  ý. l ­ µnh    Th viªnban  Óm    îchëng  ïlaotheo quyÕt ®Þnh  ña  ihéi ki so¸t®   th        c ®¹     x∙viªn    
 19. 19 c h ¬ n g  V  ­ H ¹ ch to¸n k Õ  to¸n v µ p h © n  p h è i lîi h u Ë n  n 1.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n: ­ Hîp      Ýn  ông    ông  Õ     Õ     Ðp  Ng ©n  µng  µ   ­   t¸cx∙t d ¸p d ch ®é k to¸nk do  h Nh n íc ban  µnh. M äi  ¹t®éng    h   ho   kinh doanh ph¸tsinh  µng  µy  u     h ng ®Ò ph¶i cã    chøng  õ hîp  t   ph¸p,hîp  Ö,® îc ghi ®Çy   ,  Þp  êichÝnh    µo      l      ®ñ k th   x¸c v sæ s¸ch  kÕ  to¸n. ­ Hµng    th¸ng,n¨m  ã      ©n  i tµikho¶n;cuèin¨m  Ëp quyÕt to¸n   c b¸o c¸o c ®è         l     kinhdoanh    theo ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   c Ng h Nh n ­HTX   Ýn  ông    td ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm  chØnh  Õ         èng    ch ®é b¸o c¸o,th kª theo ®Þnh  ú    k hoÆc   t  Êtdo  ©n  µng  µ   ícquy  nh. ®é xu   Ng h Nh n   ®Þ 2.Lîi     Ën  µ  ©n  èilînhuËn: nhu v ph ph    i ­  îinhuËn  ña  L  c HTX   Ýn  ông  td thu  îc sau    ép  Õ, cßn  ¹  µ lî ®  khi n thu   li     li nhuËn rßng. ­ HTX   Ýn  ông  îctrÝch lËp    ü  ù  ÷tõ lî nhuËn    td ®    c¸c qu d tr       i rßng theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p lÖnh,sè      cßn  ¹ ® îctrÝch lËp c¸cquü  l    i     kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c luËttµichÝnh  µ     v chiacho    Çn    cæ ph theo quyÕt ®Þnh  ña  ihéix∙viªn.     c ®¹       ­ Trêng  îp    h kinh doanh  Þ     b thua  ç,Héi  ng  l  ®å qu¶n  Þ ph¶ib¸o  tr c tr     c¸o  í   ®¹ihéi x∙ viªn,®Ó   ihéi quyÕt  nh:  Ých quü  ù  ÷®Ó   ï ®¾ p,         ®¹     ®Þ tr   d tr   b  hoÆc   trõvµo  Õt    k qu¶  kinh doanh    n¨m sau.Sau      ®ã HTX   Ýn  ông  td ph¶icã  Õ   ¹ch   k ho   b﮾ p   ü  ù  ÷®∙  Ých vµ  è  çcßn  ¹cha  ã  ån  ﮾ p.   qu d tr   tr   s l   l i c ngu b   C h ¬ n g  VI ­ T è  t ô ng,tranh c h Ê p, gi¶i  th Ó , thanhl ý 1.V Ò   ètông,tranhchÊp:   t      ­ Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ lµ ngêi ®¹idiÖn  tr        HTX   Ýn  ông  íc ph¸p td tr     luËt. ­ Quy Òn  ×nh  ng   ña    b ®¼ c HTX   Ýn  ông  ícph¸p luËtvíi äi  td tr        m ph¸p nh©n    vµ  Ó  ©n  ã  th nh c quan  Ö     ã  h khic tranhchÊp,tètông.      ­HTX   Ýn  ông  td ph¶it«n träng vµ  Êp  µnh    Õ   µiph¸p  Ëtnãit¹       ch h c¸c ch t   lu     i ®iÒu  Ph¸p  Önh  ©n   µng, HTX   Ýn  ông  µ  47  l Ng h   td v c«ng    µichÝnh  µ    ty t   v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   2.V Ò     Ó,thanh  ý:   gi¶ith   l ­HTX   Ýn  ông    Ó  td gi¶ith trong nh÷ng  êng  îp:   tr h a) H Õt  êih¹n ho¹t®éng      th       ghitrong®iÒu  Ö  µ     l m kh«ng    Þ    ¹n; ®Ò ngh giah b) Gi¶ithÓ  íc thêih¹n    tr     theo  ù  ù nguyÖn    Þ  ña  sè      s t  ®Ò ngh c 2/3  x∙ viªn trong®¹ihéix∙viªn.        c)  éc  Bu ph¶i gi¶ithÓ     trong    êng  îp: do  µ  tuyªn bè  c¸c tr h   to ¸n    ph¸   s¶n hoÆc   Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt  nh    åigiÊy phÐp  ¹t®éng  do  h Nh n   ®Þ thu h     ho   (kinh   doanh  thua  çkÐo  µi,nhng  l  d  kh«ng  ã  n¨ng  ôc  åi;m Êt  c k¶  ph h   kh¶ n¨ng  thanh  to¸nkÐo  µiqu¸ thêih¹n b¶o  ån;viph¹m    d        t    nghiªm  äng ph¸p luËt) tr     .
 20. 20 ­ ViÖc    Ó  îcgi¶iquyÕt    gi¶ith ®     theo  quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtvµ  lu   ph¶ithanh  ý   l  ngay  íi ù  d   gi¸m    ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ¬  s s¸tc Ng h Nh n   c quan  µi Ýnh. t ch ­ X¸c  nh  â tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt ®èi víi   ®Þ r    v       kh¸ch hµng,®èi víi               viªnkhi x∙ thanh  ýtheo luËt®Þnh  i víi l     ®è     c«ng      Çn  tycæ ph tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.   hh C h ¬ n g  VII ­ §i Ò u k h o ¶ n  c u è i c ï ng  ­ Thêi®iÓ m   iÒu  Ö  ã  Öu  ùcthihµnh      ® l c hi l     (ng¸y® îcNg ©n  µng  µ   íc    h Nh n   cÊp  Ðp  ¹t®éng).C Ç n     â ®iÒu  Ö  ∙  îc®¹ihéix∙viªnth«ng  ph ho     ghir   l ® ®          qua  ¹ (t   i ®¹ihéix∙viªnngµy.. th¸ng..n¨m... .          .   . ) ­ Ghi  â quyÒn  öa  æi, bæ     r  s®   sung  iÒu  Ö  µy  µ®¹ihéix∙viªnvµ  ® l n l           ph¶i   ® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.   h Nh n   thu ­ Phñ  nh  iÒu  Ö  íchoÆc   iÒu    ®Þ ® l tr   ® kho¶n  µo  éc ®iÒu  Ö  íc(nÕu  n thu   l tr   cã).   M É u   i Ò u  Ö ® l c«n g  ty  µi h Ý n h  c æ   h Ç n   t  c p (Ban  µnh  h theo quyÕt ®Þnh  è      s 07/NH­   µy  Q§ ng 08/01/1991 cña   Thèng  c  ©n  µng  µ   íc) ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I  ­ §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g   1. Tªn  äicña    g  C«ng    µichÝnh:Tªn  y    µ    äit¾tb»ng  Õng  tyt     ®Ç ®ñ v tªng     ti ViÖt,n Õu  Çn  Õtcã  Ó      c thi   th ghib»ng  Õng nícngoµi, ti      Anh  hoÆc  Ph¸p.   2.TÝnh  Êtsë  ÷u,m ôc  ch, ph¹m    ¹t®éng:   ch   h   ®Ý   viho     ­ Lµ    c«ng      Çn  tycæ ph kh«ng    µnh    Õu,thuéc së  ÷u  Ëp  Ó  ph¸th cæ phi     h t th cña      «ng. c¸ccæ ® ­ Thùc  Ön    hi kinh doanh  Òn tÖ  µ  Þch  ô  ©n  µng,chñ  Õu  µcho    ti   v d v ng h   y l  vay  ¾n  ¹n  µ  ng h v trung h¹n  ôc  ô    ¹t®éng    ph v c¸c ho   mua  vËt t  µng    µ  b¸n   ,h ho¸ v dÞch  ô  i víi   chøc  v ®è     tæ  c¸c kinhdoanh  éc c¸cthµnh  Çn    thu     ph kinhtÕ.   3.T    c¸ch ph¸p nh©n  µ  ùchñ  µi Ýnh:     v t  t  ch ­  µ  ét  L m ph¸p  ©n  c¸c cæ   «ng  ù nguyÖn  nh do    ® t  tham    µ  ãp  èn  gia v g v (ghirâ tªnc¸cph¸p nh©n, thÓ  ©n             nh s¸ng lËp,hoÆc     gãp  èn).    c¸cbªn  v ­ Vèn  iÒu  Ö  c¸c cæ   «ng  ng  ãp    ® l do    ® ®ã g b»ng  Òn  èn  ña  × nh;  ù ti v c m t  chñ  Ò   Ýnh; tù chÞu  v ch    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  kinh doanh  µ    v c¸c cam   Õt  ña  × nh  íikh¸ch hµng; cã    kcm v      b¶ng  ©n  i  Õ     µ  c ®è k to¸nv con  Êu  d riªng. 4.Trô  ë  µ  a    s v ®Þ chØ,  a  µn  ¹t®éng: ®Þ b ho   ­ N¬i  Æt   ôsë: sè  µ, ® êng  è, quËn, huyÖn,  Þ      ® tr     nh   ph     th x∙,tØnh, thµnh    phè; sè  iÖn  ¹i Õu  ã);sè  µikho¶n  ë   ¹  ©n   µng  µ   íc ( tØnh,  ® tho   (n c   t   m ti Ng h Nh n       thµnh  è). ph ­ §Þa  µn  ¹t®éng: phêng,huyÖn, quËn    b ho         (hoÆc  ªnhuyÖn, li   Ën) li     ªnqu   thÞ    x∙,tØnh, thµnh  è. C«ng    µichÝnh    Çn  ã  Ó  îc m ë         ph   ty t   cæ ph c th ®   c¸c chi nh¸nh    îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. khid   h Nh n   ph

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản