Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 772/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0772/2003/Q -BTM NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH N I QUY M U V CH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh c a Chính ph s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1995 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 v phát tri n và qu n lý ch ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thương nghi p trong nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này N i quy m u v ch áp d ng th ng nh t cho t t c các ch thu c ph m vi i u ch nh quy nh t i Ngh nh c a Chính ph s 02/2003/N -CP ngày 14/ 01/2003 v phát tri n và qu n lý ch . i u 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m quy nh c th các kho n trong N i quy m u v ch phù h p v i tình hình th c ti n c a a phương và ch o t ch c th c hi n. i u 3. ơn v làm nhi m v qu n lý, kinh doanh khai thác ch , thương nhân kinh doanh t i ch , ngư i n ch mua, bán, giao d ch, tham quan, thi hành công v ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a N i quy ch . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo c a Chính ph . i u 5. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Giám c S Thương m i/S Thương m i và Du l ch (Du l ch - Thương m i) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Th Ru ( ã ký)
 2. N I QUY M U V CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0772/2003/Q -BTM ngày 24 tháng 06 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) N I QUY CH ... (tên ch )... m b o ho t ng c a ch ... (tên ch )... an toàn - văn minh - hi u qu , cán b , nhân viên qu n lý ch (*), thương nhân và ngư i n mua, bán, giao d ch, tham quan, thi hành công v t i ch ph i nghiêm ch nh th c hi n các quy nh sau: i u 1. Th i gian ho t ng c a ch 1. Ch m c a t ... gi ... phút n... gi ... phút hàng ngày (ngày l , ngày T t và các ngày ngh khác s có thông báo riêng). 2. M i ngư i ph i th c hi n úng gi gi c quy nh v m , óng c a ch hàng ngày. Th i gian ho t ng c a t ng i m kinh doanh (g m qu y hàng, s p hàng, c a hàng, ki- t...) trong ph m vi ch ph i phù h p v i th i gian ho t ng chung c a ch (*). 3. Ngoài gi quy nh trên, ngư i không có nhi m v , không ư c vào và l i trong ch . H kinh doanh nào có nhu c u vào ch ph i ư c s ng ý c a ngư i ph trách ơn v qu n lý - khai thác và ph i có s giám sát c a b o v trong ca tr c. i u 2. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh t i ch 1. Thương nhân kinh doanh t i ch (*) ư c b o v m i quy n l i h p pháp trong lĩnh v c kinh doanh t i ch ; ư c hư ng d n, thông tin rõ ràng v ch , quy nh c a Nhà nư c v các v n liên quan; ư c tham gia các t ch c oàn th xã h i do ơn v qu n lý - khai thác ch t ch c; ư c xu t ý ki n v i ơn v qu n lý - khai thác ch v nh ng bi n pháp t ch c và qu n lý ch ; ư c khi u n i, t cáo nh ng t ch c, cá nhân (k c cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch ) có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m N i quy ch n ơn v qu n lý - khai thác ch và/ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Quy nh i v i thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh t i ch : 2.1. Ph i ký h p ng s d ng i m kinh doanh ho c h p ng thuê i m kinh doanh t i ch v i ơn v qu n lý - khai thác ch . Ph i th c hi n úng các cam k t trong h p ng. Không ư c t ý sang như ng, thay i ch kinh doanh khi chưa làm th t c sang như ng theo quy nh. Nghiêm c m vi c t ý s d ng i m kinh doanh vào m c ích khác ngoài n i dung ghi trong h p ng, như làm nơi lưu trú, ăn và sinh ho t khác như h gia ình. Không ư c t ý trao i ch bán hàng, không cho ngư i khác vào kinh doanh t i i m kinh doanh c a mình. 2.2. Ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan ăng ký kinh doanh có thNm quy n c p và kinh doanh theo úng n i dung ã ghi trong Gi y ch ng nh n
 3. ăng ký kinh doanh. i v i m t hàng, ngành ngh yêu c u có Gi y phép kinh doanh thì ph i có Gi y phép kinh doanh; m t hàng, ngành ngh kinh doanh có i u ki n ph i m b o các i u ki n quy nh ho c ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. M i s thay i v n i dung ăng ký kinh doanh ph i th c hi n theo úng các quy nh pháp lu t v ăng ký kinh doanh(*). Ngành ngh , m t hàng kinh doanh c a thương nhân ph i phù h p v i ph m vi ngành ngh , m t hàng kinh doanh c a ch . 2.3. Ph i úng là ngư i có tên trên Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và h p ng s d ng, thuê i m kinh doanh; n u s d ng lao ng giúp vi c ph i l p danh sách trích ngang ăng ký v i ơn v qu n lý - khai thác ch . Ngư i ng tên trên ăng ký kinh doanh ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v hành vi c a mình và m i hành vi c a lao ng giúp vi c có tên trong danh sách ăng ký v i ơn v qu n lý - khai thác ch t i i m kinh doanh. 2.4. N p y , úng h n các lo i ti n thuê, s d ng i m kinh doanh (ti n thuê m t b ng, hoa chi), các lo i thu , phí ch (và l phí thu qua ơn v qu n lý - khai thác ch ) cũng như th c hi n các nghĩa v khác theo h p ng ã ký và quy nh c a pháp lu t (*) . 2.5. Khi t m ngh kinh doanh ph i thông báo cho ơn v qu n lý - khai thác ch và niêm y t th i gian t m ngh t i i m kinh doanh. N u ngh kinh doanh t ... ( )... ngày tr lên, ho c ch m d t kinh doanh ph i có ơn g i ơn v qu n lý - khai thác ch và cơ quan thu ít nh t trư c ...( )... ngày (hay t ngày.... n ngày... u tháng), ng th i ph i thanh toán các kho n thu , ti n thuê s d ng i m kinh doanh, phí và l phí n ng trư c khi xác nh n ơn xin ngh kinh doanh (*). 3. i v i ngư i kinh doanh không thư ng xuyên (*) vào bán hàng trong ch ph i n p phí ch (mua vé vào ch hay n p hoa chi) theo s lư ng và lo i hàng mang vào ch và tuân th s s p x p c a ơn v qu n lý - khai thác ch , nghiêm ch nh ch p hành N i quy ch , không ư c kinh doanh khu v c dành riêng cho ngư i bán hàng c nh; không t ý v n chuy n - v t li u trong ch , d ng l u quán, che phên, d ng c c, căng dây b a bãi... làm nh hư ng n m quan và quy ho ch chung c a ch . 4. M t s quy nh chung i v i thương nhân kinh doanh t i ch : 4.1. Ph i ch p hành nghiêm các quy nh c a Nhà nư c có liên quan n ho t ng kinh doanh. Không ư c: nâng giá - ép giá, u cơ - lũng o n th trư ng, buôn l u, bán phá giá... gây m t n nh kinh doanh t i ch và nh hư ng n l i ích ngư i tiêu dùng... 4.2. Khi có nhu c u s d ng i n, nư c, d ch v thông tin... ph i ăng ký và ư c s ng ý c a ơn v qu n lý - khai thác ch m i ư c ti n hành l p t, s d ng, ng th i ph i tr ti n y , th c hi n ti t ki m và m b o an toàn úng quy nh. 4.3. Có quy n và trách nhi m giám sát vi c thu ti n c a cán b nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch , khi giao n p ti n ph i nh n ư c vé ho c biên lai thu ti n theo quy nh. 4.4. Ph i t o i u ki n thu n l i cho cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch , các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c n làm vi c, ki m tra theo úng thNm quy n;
 4. chuNn b s n sàng xu t trình các văn b n, gi y t biên lai... liên quan n ăng ký kinh doanh, thuê, s d ng i m kinh doanh, thu n p thu , phí, l phí... khi có yêu c u. 4.5. nh kỳ, t xu t báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh... theo yêu c u c a ơn v qu n lý - khai thác ch và/ho c cơ quan qu n lý nhà nư c. i u 3. Quy nh v hàng hoá, d ch v kinh doanh t i ch 1. Hàng hóa, d ch v kinh doanh t i ch (k c mang vào ch , s d ng, c t tr t i ch ) 1à hàng hoá, d ch v không thu c danh m c pháp lu t c m kinh doanh và không thu c các lo i sau ây: 1.1. Hàng hóa có ch a ch t phóng x và thi t b phát b c x i-on hóa 1.2. Các lo i v t li u n , các lo i ch t l ng d gây cháy n như xăng d u (tr d u ho th p sáng), khí t hóa l ng (gai), các lo i khí nén. 1.3. Các lo i thu c b o v th c v t thu c danh m c h n ch kinh doanh 1.4. Các lo i hóa ch t c h i thu c danh m c kinh doanh có i u ki n 2. Không kinh doanh hàng nhái, hàng gi , hàng l u, hàng gian (hàng tr m c p), hàng không rõ ngu n g c, hàng quá h n s d ng, hàng không b o m ch t lư ng (hàng m t phNm ch t, hàng kém ch t lư ng, nhi m c và ng, th c v t b d ch b nh), hàng gây ô nhi m môi trư ng, hàng không úng quy nh v tem, nhãn mác. Thương nhân, ngư i kinh doanh không thư ng xuyên t i ch ph i ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng, ngu n g c hàng hóa, d ch v bán ra. Trư ng h p kinh doanh hàng th phNm, kém ch t lư ng, hàng ã qua s d ng ph i ư c phép c a cơ quan ch c năng và ph i ghi rõ tình tr ng ch t lư ng trên t ng m t hàng kinh doanh. 3. Hàng hóa kinh doanh t i ch c n ph i ư c s p x p g n gàng, ngăn n p theo ngành hàng, nhóm hàng, theo tính ch t và yêu c u phòng ch ng h a ho n, thiên tai; không b trí g n nhau các lo i hàng hóa có nh hư ng x u l n nhau... b o m m quan và văn minh thương m i theo s hư ng d n c a ơn v qu n lý - khai thác ch i u 4. Quy nh v ngư i n giao d ch, mua bán, tham quan, thi hành công v t i ch 1. M i ngư i n ch giao d ch, mua bán, tham quan, thi hành công v ph i ch p hành các quy nh c a N i quy ch và các quy nh pháp lu t có liên quan. 2. Ngư i n mua hàng hóa, d ch v t i ch ư c quy n mua ho c không mua hàng hoá, d ch v ; t ch i m i s ép bu c dư i b t c hình th c nào c a ngư i kinh doanh; ki m tra nhãn hàng, giá c , ch t lư ng hàng hóa, cân, ong, o, m các lo i hàng hóa nh mua ho c ã mua; yêu c u ngư i bán c p hóa ơn h p pháp và gi y b o hành n u th y c n thi t; góp ý v tác phong, thái ph c v c a ngư i bán hàng và các b , nhân viên ơn v qu n lý khai thác ch .
 5. 3. Ngư i n ch tham quan và/ho c mua hàng hóa, d ch v không ph i tr phí vào ch nhưng ph i có nghĩa v thanh toán ti n mua hàng hóa, d ch v t i ch m t cách y , úng th i gian theo th a thu n. 4. Cán b , nhân viên cơ quan nhà nư c vào ch thi hành nhi m v ph i thông báo, xu t trình ch ng minh thư và các gi y t liên quan n vi c thi hành nhi m v v i ơn v qu n lý - khai thác ch . i u 5. Quy nh i v i cán b , nhân viên qu n lý ch (*) 1. Nghiêm ch nh ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a ơn v ; th c hi n úng ch c trách, nhi m v ư c phân công, có tác phong úng m c, thái hòa nhã, khiêm t n khi giao ti p và gi i quy t công vi c. Hư ng d n t n tình cho m i ngư i trong ch hi u rõ và ch p hành theo úng N i quy ch và pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Có trách nhi m gi i quy t k p th i, úng thNm quy n các ki n ngh c a thương nhân, ngư i n ch giao d ch, mua, bán, tham quan, thi hành công v ; báo cáo k p th i v i Th trư ng ơn v qu n lý - khai thác ch ho c ngư i ư c y quy n nh ng v có liên quan n công tác ch vư t thNm quy n gi i quy t ho c v vi c ã gi i quy t xong. 3. Thu ti n thuê s d ng i m kinh doanh (hoa chi), các lo i phí, l phí úng m c quy nh và ph i s d ng phi u thu, vé... theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Nghiêm c m m i bi u hi n tiêu c c, gian l n, sách nhi u gây c n tr , khó khăn cho ho t ng kinh doanh và các ho t ng h p pháp khác t i ch . Không u ng rư u, bia và các ch t kích thích khác trong th i gian th c hi n nhi m v . 5. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c nh c nh thương nhân th c hi n nghiêm N i quy ch , các quy nh v phòng cháy ch a cháy, an ninh tr t t , v sinh môi trư ng, an toàn th c phNm, thu n p hoa chi, thu , các lo i phí, l phí trong ph m vi ch ; k p th i phát hi n và ngăn ch n các lo i t i ph m, t n n... ho t ng, x y ra trong ph m vi ch . 6. N u công vi c c n gi i quy t v i thương nhân ho c ngư i n ch có tính ch t ph c t p, òi h i nhi u th i gian thì ph i m i ương s vào tr s ơn v qu n lý - khai thác ch gi i quy t, tránh gây c n tr ho t ng kinh doanh chung c a ch . i u 6. Quy nh v m b o an toàn phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng thiên tai (*) 1. M i ngư i ph i có trách nhi m và th c hi n nghiêm ch nh các quy nh pháp lu t v phòng cháy và ch a cháy (PCCC), phòng ch ng thiên tai; ch p hành s phân công, i u ng c a ơn v qu n lý - khai thác ch khi có s c xNy ra; nghiêm c m m i hành vi l i d ng h a ho n, thiên tai xâm ph m tài s n c a Nhà nư c, c a t p th và c a công dân. 2. Nghiêm c m mua bán, tàng tr , v n chuy n, s d ng các ch t, v t li u, d ng c d cháy n trong ph m vi ch ; không ư c l p bàn th , th p hương (nhang), xông tr m;
 6. t n n, hóa vàng mã, t các lo i gi y t , ch t li u khác...; không un n u (k c vi c s d ng b p gas, b p i n un n u), xông t, s d ng l a tr n và không s d ng bàn là i m kinh doanh cũng như trong ph m vi ch (*). 3. Khu v c ư c phép s d ng b p un n u (như nơi bán hàng ăn), s d ng bàn là (như c a hàng may m c, gi t là) trong ph m vi ch ph i b o m tuy t i an toàn v PCCC và an toàn i n; b p un ph i m b o không khói, không gây ô nhi m môi trư ng; khi ngh kinh doanh m i b p un n u ph i d p t t l a hoàn toàn (*), ph i ng t bàn là, b p i n kh i ngu n i n... 4. Không treo hàng, bày hàng vào hành lang an toàn, h th ng dây i n, thi t b i n, ư ng c n l a (dư i t, trên không), l n chi m ư ng i l i, ư ng thoát n n, c a ra vào, c a thoát n n. 5. Ph i ch p hành các quy nh an toàn v i n (*), ch ư c s d ng các thi t b , v t li u i n ư c ơn v qu n lý - khai thác ch cho phép và/ho c ã ghi trong h p ng...; nghiêm c m s d ng thi t b , v t li u i n t t o (như dùng gi y b c ho c dây kim lo i khác không phù h p thay th c u chì b t, áp tô mát b h ng...) ho c t ý s a ch a, m c thêm dây i n, c m, công t c (l p b ng i n), các thi t b tiêu th i n... ngoài thi t k có s n; c m s d ng i n un n u...; không ư c t ý ưa các ngu n i n khác và thi t b phát i n vào s d ng trong ph m vi ch . Trư ng h p h kinh doanh có nhu c u s d ng i n cho máy chuyên dùng hay s d ng tăng công su t ã quy nh trong h p ng ph i ăng ký và ư c phép c a ơn v qu n lý - khai thác ch m i ư c s d ng. Th c hi n t ki m tra an toàn i n i m kinh doanh; không s d ng thi t b , v t li u i n hư h ng, không b o m an toàn. Khi m t i n ho c ngh bán hàng, ph i ng t t t c các thi t b tiêu th di n (ng t c u giao, công t c i n...) i m kinh doanh ra kh i ngu n i n, ph i b o m th c s an toàn trư c khi ra v . 6. M i h kinh doanh thư ng xuyên, c nh trong ch ph i t trang b t 1 n 2 bình c u h a úng tiêu chuNn cho phép b o m ch a cháy t i ch k p th i; khi h t h n s d ng ho c không còn tác d ng ch a cháy ph i thay bình c u h a m i (*). 7. Các phương ti n, bi n báo cháy n , thoát hi m, c nh báo, phòng nguy hi m... ph i ư c gi gìn và b o qu n, không ư c làm hư h i, không ư c t ý tháo d , di chuy n, s d ng vào m c ích khác; không hàng hóa, v t c n che l p thi t b , d ng c ch a cháy... 8. B ph n ph trách v phòng ch ng h a ho n, thiên tai c a ch có trách nhi m ki m tra, ôn c các h kinh doanh th c hi n t t các quy nh v phòng ch ng h a ho n thiên tai. Khi có s c x y ra ph i ch ng x lý, c ngư i báo ngay cho lãnh o ơn v qu n lý - khai thác ch , Công an PCCC và cơ quan phòng ch ng thiên tai a phương, ng th i t ch c huy ng m i ngư i cùng tham gia c u ch a, h n ch t i a m i thi t h i do cháy n , thiên tai gây ra. 9. Thương nhân, cán b , nhân viên qu n lý ch ph i thư ng xuyên ki m tra, xem xét tình tr ng an toàn PCCC t i i m ang kinh doanh, nơi ang làm vi c. N u có bi u hi n b t thư ng ph i báo ngay cho ngư i có trách nhi m c a ơn v qu n lý - khai thác ch k p th i x lý. Khi có s c cháy n x y ra, ph i bình tĩnh (tri) hô báo ng và tìm cách báo ngay v i ngư i có trách nhi m c a ơn v qu n lý - khai thác
 7. ch ho c Công an PCCC theo s i n tho i 114, ng th i m i ngư i ph i ch ng s d ng các phương ti n c u h a tích c c d p t t, kh c ph c cháy n , nhanh chóng sơ tán ngư i và tài s n ra kh i khu v c b cháy n . N u x y ra cháy n , gây thi t h i v ngư i và tài s n do không th c hi n quy nh v PCCC, phòng ch ng thiên tai... thì i tư ng vi ph m ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. i u 7. Quy nh v m b o an ninh, tr t t t i ch 1. M i ngư i ph i b o v , gi gìn tr t t - an toàn xã h i, an ninh chính tr trong ph m vi ch . C m m i hành vi gây r i tr t t tr an trong ph m vi 1.1. Không ư c t ch c và tham gia: c b c, , h i, cá cư c, huy ng v n l a o b n hàng, tr m c p; bói toán mê tín d oan dư i b t c hình th c nào; không kinh doanh, ph bi n các lo i văn hóa phNm ph n ng, i tr y. 1 .2. Không phao tin và nghe n nh m dư i m i hình th c; không ư c t ý t ch c các trò chơi không lành m nh; không u ng rư u, bia say, gây g ánh nhau hay có hành vi, c ch thô b o làm m t an ninh, tr t t trong ph m vi ch . Trư ng h p gây tranh ch p không t hòa gi i ư c ph i báo ngay cho ngư i có trách nhi m c a ơn v qu n lý - khai thác ch gi i quy t. 1.3. Ngư i ang m c b nh truy n nhi m mà không áp d ng các bi n pháp ch ng lây lan, ngư i ang say rư u, bia, ngư i ang m c b nh tâm th n không ư c vào ch . 2. M i ngư i có ý th c b o v tài s n công; t b o qu n ti n, hàng, tài s n riêng c a mình; c nh giác phòng m t c p, có trách nhi m tham gia phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i (tiêm chích, hút hít s d ng ma tuý...) trong ph m vi ch ; có trách nhi m phát hi n và báo cáo cho ơn v qu n lý - khai thác ch v các hành vi vi ph m N i quy ch và các quy nh c a pháp lu t trong ph m vi ch ... 3. Ho t ng kinh doanh hàng hóa, d ch v trong ch không ư c gây ra ti ng n quá m c cho phép nh hư ng x u n s c kh e con ngư i và ho t ng chung c a ch . Không ư c dùng phương ti n loa, máy phóng thanh qu ng cáo hàng hóa, d ch v . Không m loa ài to gây m t tr t t ... 4. M i ngư i ra vào ch ph i theo úng c a và trong th i gian quy nh; ph i d ng, u, g i xe p, xe máy và các phương ti n chuyên ch , i l i khác úng nơi quy nh (*) . 5. Các l c lư ng vào làm d ch v trong ch ph i ư c phép và tuân th theo quy nh c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 6. Không ư c mang vác hàng hóa c ng k nh i l i làm nh hư ng n ho t ng chung trong ph m vi ch . Không t ý h p ch ngay ngoài ph m vi ch và trư c c ng, trên tr c ư ng ra vào ch làm ách t c giao thông, nh hư ng n ho t ng trong ph m vi ch . 7. i v i các phương ti n v n chuy n, b c x p hàng hóa khi ra vào ch , x p d (lên xu ng) hàng trong ch u ph i tuân theo s hư ng d n, s p x p và ph i n p các lo i phí theo quy nh c a ơn v qu n lý - khai thác ch (*).
 8. 8. Trong th i gian ch ho t ng, các ch h kinh doanh t b o v hàng hóa, dùng... c a mình. Hàng hóa, dùng... g i qua êm ph i ký h p ng v i ơn v qu n lý - khai thác ch . Hàng ngày khi s p n gi ch óng c a ch , thương nhân ph i t ki m tra k lư ng hàng hóa, dùng... i m kinh doanh c a mình. Trư c khi ra v ph i c t gi hàng hóa, dùng... vào trong d ng c b o qu n (thùng, hòm...) ho c kho ch a riêng có khóa an toàn, niêm phong và bàn giao cho l c lư ng b o v ch . Không ti n, hàng quý hi m qua êm. Khi ch m c a, thương nhân tr l i kinh doanh ph i xem xét k các d u niêm phong trư c ó; n u phát hi n có d u hi u khác thư ng (như có hi n tương xé niêm phong, c y khóa ho c có d u hi u hàng hóa, dùng... b m t c p), ph i gi nguyên hi n trư ng và báo ngay cho ơn v qu n lý - khai thác ch có bi n pháp x lý thích h p (*). 9. L c lư ng b o v ch trong ca tr c có trách nhi m b o m an toàn hàng hóa g i l i ch như ã nh n bàn giao v i thương nhân và h p ng ã ký. i u 8. Quy nh v m b o v sinh môi trư ng và an toàn th c ph m 1. M i ngư i ho t ng, i l i trong ph m vi ch ph i gi gìn v sinh chung, không phóng u , v t (x ) rác, nư c, ch t th i, xác ng v t ch t, hàng hóa kém phNm ch t, th c ăn ôi thiu b a bãi trong ph m vi ch . 2. Không ưa v t bNn, ng v t vào trong nhà l ng ch , tr nh ng lo i nh t trong l ng kinh doanh. Không ch a ch p, lưu gi trong ph m vi ch nh ng v t gây ô nhi m, m t v sinh, là m m b nh... 3. T ng i m kinh doanh (hay khu v c t ngành hàng) ph i t trang b d ng c ng rác riêng; hàng ngày trư c khi ngh bán hàng hay d n hàng v ph i quét d n s ch s i m kinh doanh; vi c rác, ch t th i, i v sinh cá nhân ( i ti u ti n) ph i úng nơi quy nh 4. Tham gia t ng v sinh chung theo l ch do ơn v qu n lý - khai thác ch quy nh (*) . 5. Các i m kinh doanh hàng th c phNm, ăn u ng ph i b o m luôn s ch s , th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v ki m d ch, v sinh an toàn th c phNm: ph i có thi t b , t kính che y th c ăn, thi t b chuyên dùng b o qu n th c ăn và d ng c ng rác, ch t th i có n p y kín; ph i rác, ch t th i hàng ngày; dùng nư c s ch un n u, ngâm r a th c phNm và dùng; d ng c ph i s ch s và thư ng xuyên làm v sinh; dùng bao gói s ch gói, ng hàng cho khách; làm v sinh s ch s nơi bày hàng trư c và sau bán hàng...(*) 6. Nghiêm c m ngư i kinh doanh (k c ngư i giúp vi c) ho t ng kinh doanh khi t phát hi n ho c b phát hi n ang b m c các b nh truy n nhi m theo quy nh c a ngành y t . i u 9. Yêu c u v xây d ng ch văn minh thương m i (*) 1. Duy trì và phát huy truy n th ng dân t c, th c hi n văn minh thương m i; ăn m c g n gàng, l ch s ; l ch thi p, hòa nhã trong giao ti p, ng x v i b n hàng, khách hàng và m i ngư i; th c hi n khNu hi u: "Vui lòng khách n, v a lòng khách i".
 9. 2. Thu n mua v a bán, trung th c trong kinh doanh, không nói thách; không tranh giành, lôi kéo khách hàng, không tranh mua, tranh bán, không nài ép (không ép khách, ép giá), l a d i (l a g t) khách mua hàng, không bán hàng gi nói hàng th t làm m t lòng tin i v i khách hàng, làm m t tr t t ho c gây ra tranh ch p trong quan h mua bán. Th c hi n niêm y t giá hàng hóa, d ch v t i a i m kinh doanh; bán, thu ti n úng giá niêm y t. Vi c niêm y t giá ph i rõ ràng, không gây nh m l n cho khách hàng, ph i trung th c trong niêm y t giá. 3. Các d ng c o lư ng s d ng t i ch ph i m b o tiêu chuNn và ư c ki m nh theo quy nh c a pháp lu t; d ng c o lư ng ph i ư c t t i ch bán hàng ngư i mua hàng có th d dàng theo dõi quá trình cân, tính ti n và nh n hàng. Th c hi n cân, o, ong, m chính xác (*). 4. Không t ý s a ch a, cơi n i, ào b i n n ch làm thay i, bi n d ng và làm hư h i c u trúc công trình, trang thi t b c a ch . Các công trình, trang thi t b c a ch như h th ng PCCC, i n nư c, cáp thông tin... ph i ư c gi gìn và b o qu n theo úng quy nh, không ư c d ch chuy n, tháo g , tNy xóa... Khi có nhu c u c i t o, s a ch a, thay i, l p t m i... ph i ký h p ng ho c ư c s ng ý b ng văn b n c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 5. Vi c thi t k qu y, s p, ki t, c a hàng, bi n hi u, qu ng cáo... trong ph m vi ch ph i th c hi n theo quy nh c a ơn v qu n lý - khai thác ch và không trái v i các quy nh c a pháp lu t. Không treo, móc, dán các lo i pa nô, áp phích, b ng hi u qu ng cáo hàng hóa, d ch v c n tr t m nhìn, l i i trong ch . Các qu y, s p, ki t, c a hàng ph i có b ng ghi rõ tên, a ch , s ăng ký kinh doanh c a thương nhân theo m u th ng nh t c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 6. Nghiêm ch nh ch p hành phương án, quy nh v b trí, s p x p ngành ngh kinh doanh c a ơn v qu n lý - khai thác ch . Không bày hàng hóa, bao bì b a bãi, quá ph m vi quy nh c a i m kinh doanh ư c quy n s d ng; không l n chi m kho ng không, di n tích công và l i i trong ch , không che ch n, gây c n tr vi c i l i, lưu thông trong ch ; không bôi v , k b a bãi, không v t thùng, h p bao bì lên nóc qu y, s p, ki t, c a hàng... làm m t m quan ch ... 7. Th c hi n oàn k t, tương tr trong ngành hàng và nh ng h kinh doanh lân c n. i u 10. Yêu c u v t ch c, tham gia các ho t ng văn hoá, xã h i t i ch 1. Thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh t i ch , cán b , nhân viên qu n lý ch có quy n và nghĩa v tham gia các phong trào thi ua, các ho t ng văn hóa, xã h i, t thi n do Nhà nư c, a phương và ơn v qu n lý khai thác ch t ch c, phát ng trong ph m vi ch . 2. Cán b , nhân viên qu n lý ch , thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh t i ch có trách nhi m tham gia y các bu i sinh ho t do ơn v qu n lý - khai thác ch , t ngành hàng và các oàn th t ch c trong ph m vi ch . 3. Nh ng v n c n tham gia, góp ý... m i ngư i có th n g p tr c ti p ngư i ph trách ơn v qu n lý - khai thác ch vào (bu i...) th ... hàng tu n ho c g i b ng văn b n qua hòm thư góp ý ư c t t i...
 10. 4. ơn v qu n lý - khai thác ch có trách nhi m thông tin t i các h kinh doanh và m i ngư i k p th i bi t và th c hi n các ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c có liên quan... (thông qua h th ng loa truy n thanh c a ch , t ch c h p ph bi n tr c ti p ho c g i văn b n t i tay nh ng ngư i có liên quan). i u 11. Quy nh v x lý các vi ph m t i ch (*) 1. Cán b , nhân viên qu n lý ch , thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh và ngư i kinh doanh không thư ng xuyên t i ch , ngư i n ch mua, bán, tham quan, thi hành công v ... n u vi ph m pháp lu t trong ph m vi ch và/ho c N i quy ch , tùy theo tính ch t, m c vi ph m, s b x lý theo quy nh c a pháp lu t (x lý v hành chính, n u vi ph m nghiêm tr ng s b truy t trư c pháp lu t) ho c b x lý theo quy nh c a N i quy ch . 2. X lý vi ph m pháp lu t trong ph m vi ch 2.1. i v i các hành vi vi ph m liên quan n pháp lu t Nhà nư c, ơn v qu n lý - khai thác ch có trách nhi m l p biên b n và chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét x lý theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p phát hi n thương nhân kinh doanh hàng c m, hàng nh p l u, hàng gian, hàng gi , hàng không b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm... trong ph m vi ch , ơn v qu n lý - khai thác ch ư c quy n l p biên b n t m gi (ho c niêm phong t i hi n trư ng) trong vòng 24 gi , ng th i liên h ngay v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Trư ng h p vi ph m gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, c a ơn v qu n lý - khai thác ch cũng như n l i ích c a t ch c, cá nhân khác... thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 3. X lý vi ph m N i quy ch Các i tư ng vi ph m N i quy ch , tùy theo tính ch t m c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x lý ( ư c th hi n b ng văn b n, có ho c không có thông báo công khai) sau ây: 3.1 . i v i thương nhân kinh doanh t i ch . 3.1.1. Phê bình, áp d ng trong trư ng h p vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n hay i m sau: kho n 3 i u 1, i m 4.4 và 4.5 kho n 4 i u 2, kho n 3 i u 3, kho n 3 i u 4, kho n 6, kho n 7 và kho n 9 i u 6, i m 1.2 kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 6 i u 7, i u 8, kho n 2, kho n 3, kho n 5, kho n 6 và kho n 7 i u 9, kho n 1 và 2 i u 10. 3.1.2. C nh cáo, áp d ng trong trư ng h p: 3.1.2.1. Tái ph m l n u i v i vi ph m quy nh i m 3.1.1 kho n này; 3.1.2.2. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n hay i m sau: kho n 2 (tr i m 2.2), i m 4.1 và 4.2 kho n 4 i u 2, kho n 1 và 2 i u 3, kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u 6; i m 1.1 kho n 1 i u 7, kho n 4 i u 9;
 11. 3.1.2.3. Không th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và/ho c b i thư ng thi t h i khi b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3.1.3. ình ch t i a (7) ngày ho t ng kinh doanh t i i m kinh doanh ang thuê, s d ng t i ch , áp d ng trong các trư ng h p tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.1.2 kho n này. 3.1.4. Rút (c t - h y b ) h p ng thuê, s d ng i m kinh doanh và thu h i l i i m kinh doanh, áp d ng trong các trư ng h p sau: 3.1.4.1. Vi ph m h p ng n m c ph i h y h p ng như ã quy nh trong h p ng; 3.1.4.2. ã b ình ch ho t ng kinh doanh t i i m kinh doanh t ... (4)... l n hay... (20)... ngày tr lên trong m t năm. 3.2. i v i ngư i n ch giao d ch, mua bán (k c ngư i kinh doanh không thư ng xuyên), ngư i vào tham quan, thi hành công v t i ch : 3.2.1. Phê bình, áp d ng trong trư ng h p: 3.2.1.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.1; 3.2.1.2. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c kho n 3 i u 2 (áp d ng riêng i v i ngư i kinh doanh không thư ng xuyên). 3.2.2. C nh cáo, áp d ng trong trư ng h p: 3.2.2.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.2 kho n này; 3.2.2.2. Tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.2.1 kho n này. 3.3. i v i cán b , nhân viên qu n lý ch . 3.3.1. Phê bình, áp d ng trong trư ng h p: 3.3.1.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.1 kho n này. 3.3.1.2. Vi ph m l n u v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n sau: kho n 1, kho n 2 kho n 5 và kho n 6 i u 5, kho n 4 i u 10. 3.3.2. C nh cáo, áp d ng trong trư ng h p: 3.3.2.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.2 kho n này;
 12. 3.3.2.2. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n sau: kho n 3 và kho n 4 i u 5, kho n 8 i u 6, kho n 9 i u 7; 3.3.2.3. Tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.3.1 kho n này. 3.3.3. Bu c thôi vi c, áp d ng i v i ngư i do ơn v qu n lý - khai thác ch tuy n d ng trong thư ng h p: 3.3.3.1. Tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.3.2 kho n này; 3.3.3.2. Vi ph m khác (theo quy nh trong N i quy hay Quy ch làm vi c c a ơn v qu n lý - khai thác ch ). 4. Hình th c x lý áp d ng chung cho các i tư ng vi ph m và/ho c không tuân th N i quy ch . 3.4.1. B ơn v qu n lý - khai thác ch l p biên b n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính (như ph t c nh cáo, ph t ti n; t ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m; tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh, ch ng ch hành ngh ; và/ho c b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ...) n u vi c x lý vi ph m N i quy ch vư t thNm quy n c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 3.4.2. Không cho vào trong ph m vi ch (n u xét th y có th gây nguy hi m n an ninh, tr t t , an toàn cho ngư i và tài s n... trong ph m vi ch ). 3.4.3. Không ư c vào ch th c hi n các ho t ng giao nh n hàng hóa, thi hành công v hay làm d ch v ... ho c ph i hoàn toàn t ch u trách nhi m n u không tuân th các quy nh có liên quan trong N i quy ch . 3.4.4. Ngoài ra, các i tư ng vi ph m còn có th b bu c ph i th c hi n m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu (như bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i hay th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu khác) do vi ph m N i quy ch gây ra và/ho c b i thư ng thi t h i phát sinh theo quy nh c a pháp lu t. 4. ThNm quy n x lý vi ph m N i quy ch Th trư ng ơn v qu n lý - khai thác ch ư c quy n: 4.1. Quy t nh vi c áp d ng các hình th c và bi n pháp x lý các hành vi vi ph m N i quy ch như quy nh t i kho n 3 i u này; 4.2. Quy t nh vi c có thông báo hay không thông báo công khai, hình th c và ph m vi thông báo vi c x lý vi ph m N i quy ch ; 4.3. Ch o vi c l p và ký biên b n chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, x lý i hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi ch và vi ph m N i quy ch vư t thNm quy n c a ơn v qu n lý - khai thác ch . i u 12. Các quy nh khác
 13. Do ơn v qu n lý - khai thác ch ngh và chính quy n a phương phê duy t theo phân c p (*) i u 13. T ch c th c hi n 1. B n N i quy này có hi u l c t ngày ư c UBND (t nh, thành ph hay huy n, qu n theo phân c p...) phê duy t. 2. Toàn b N i quy này ư c ph bi n n m i i tư ng ho t ng kinh doanh, làm vi c thư ng xuyên, n nh t i ch . B n tóm t t nh ng i m chính, c n thi t c a N i quy này ư c niêm y t công khai, rõ ràng trong ph m vi ch (*). 3. Ngoài vi c ph i nghiêm ch nh ch p hành N i quy ch và các quy nh pháp lu t hi n hành, thương nhân, h kinh doanh không thư ng xuyên, ngư i n ch giao d ch, mua, bán, tham quan, thi hành công v ... còn ph i tuân theo s hư ng d n c a cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch . , ngày... tháng... năm 200 , ngày... tháng... năm 200 Phê duy t c a UBND... ơn v qu n lý - khai thác ch (Theo phân c p qu n lý ch ) Th trư ng (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) (*). Xem thêm ph l c kèm theo PH L C (Kèm theo N i quy m u v ch ) 1. Gi i thích t ng 1.1. ơn v qu n lý - khai thác ch là tên g i chung cho Ban Qu n lý ch , các lo i hình doanh nghi p (k c h p tác tác xã) kinh doanh khai thác và qu n lý ch , hay các hình th c t ch c qu n lý ch khác (như t qu n lý ch ...). 1.2. Cán b , nhân viên qu n lý ch là cán b , nhân viên c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 1.3. Thương nhân kinh doanh t i ch là thương nhân (theo Lu t Thương m i) có h p ng s d ng ho c h p ng thuê i m kinh doanh t i ch v i ơn v qu n lý - khai thác ch và th c hi n kinh doanh thư ng xuyên, n nh trong ph m vi ch . 1.4. Ngư i kinh doanh không thư ng xuyên t i ch là nh ng ngư i thu c di n s n xu t nh , t tiêu th s n phNm c a mình (nông dân, th th công...) và nh ng ngư i buôn bán nh , hàng rong, quà v t trong ph m vi ch .
 14. 1.5. Ph m vi ch : là khu v c ư c quy ho ch dành cho ho t ng ch , bao g m di n tích b trí các i m kinh doanh, khu v c d ch v (như: bãi xe, kho hàng, khu ăn u ng, vui chơi gi i trí và các d ch v khác) và ư ng bao quanh ch . 2. M t s quy nh, hư ng d n có th nghiên c u b sung khi xây d ng N i quy ch . 2.1. Th i gian ho t ng c a ch ( i u 1) Tùy theo c thù t ng a phương cũng như t ng lo i hình t ch c kinh doanh..., có th quy nh gi m , óng c a ch khác nhau theo mùa ông, mùa Hè; quy nh th i gian ho t ng ban êm cho nh ng ngành hàng bán buôn (bán s ) hay cho các khách s n, nhà hàng, khu v c, c a hàng, ki t... khác nhau n m trong ph m vi ch ; hay quy nh gi cho phương ti n v n chuy n, b c x p, i l i ư c phép ra vào, ho t ng trong ch . 2.2. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh t i ch ( i u 2) - Nh ng i tư ng không thu c di n ph i ăng ký kinh doanh nhưng ho t ng kinh doanh thư ng xuyên trong ph m vi ch u ph i ăng ký n i dung kinh doanh v i ơn v qu n lý - khai thác ch và ch u s s p x p, ki m tra c a ơn v qu n lý - khai thác ch . - Có th quy nh kho ng th i gian c th ngay trong N i quy ch v vi c thu n p các lo i ti n thuê, s d ng i m kinh doanh (hoa chi), các lo i thu , phí và l phí ch (như ti n v sinh môi trư ng, b o v , i n nư c...) 2.3. Quy nh v hàng hóa, d ch v kinh doanh t i ch ( i u 3) - M t hàng c th theo quy nh trong "Danh m c chi ti t hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n" ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Thương m i s 0088/2000/Q -BTM ngày 18/01/2000. - Tùy ch (như ch u m i, ch lo i 1, ch c a khNu...) có th quy nh thêm v vi c mua b o hi m cho hàng hóa kinh doanh trong ph m vi ch ... 2.4. Quy nh i v i cán b , nhân viên qu n lý ch ( i u 5) Tùy theo c thù c a t ng a phương, có th quy nh v trang b và b t bu c eo phù hi u, th ghi tên, ch c danh (b ng tên), m c ng ph c... i v i cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch trong khi thi hành nhi m v . 2.5. Quy nh v m b o an toàn PCCC, phòng ch ng thiên tai ( i u 6) - ngh nghiên c u, v n d ng b n "Tiêu chuNn v Phòng cháy ch a cháy ch và trung tâm thương m i - Yêu c u an toàn trong khai thác (tiêu chuNn TCN 58 - 1997" ban hành kèm theo Quy t nh s 0487-TM-KHKT ngày 25/6/1997 c a B trư ng B Thương m i ra các quy nh i u này cho phù h p.
 15. - i v i các ch có h kinh doanh vàng, có th quy nh m i h ch ư c s d ng không quá... (1/4)... lít xăng th vàng, khi ngh bán hàng ph i mang ra kh i ch . - N u cho phép hút thu c lá trong ph m vi ch ... thì ph i lưu ý quy nh vi c hút thu c lá và v t u mNu thu c lá còn l i úng nơi quy nh, ph i d i t t u mNu thu c lá trư c khi v t i... - i v i các ch ã có i n th p sáng thì quy nh không ư c t èn d u èn c y...; có th quy nh là nh ng nơi không có i n ho c khi m t i n ch ư c dùng èn c quy, èn pin chi u sáng, n u cho phép t èn d u, bán và d tr d u ho thì ph i có quy nh riêng (tham kh o tiêu chuNn TCN 58-1997). - Tùy theo c thù t ng a phương..., có th quy nh b t bu c m i h bán hàng ăn có un n u ph i thư ng xuyên d tr c nh nơi un n u m t lư ng nư c t i thi u (kho ng 20 lít) dành cho ch a cháy. - Tùy theo ch , có th ch b t bu c các h kinh doanh lo i hàng d gây cháy n m i ph i t trang b bình ch a cháy và c n ph i quy nh rõ s lư ng, ch ng lo i bình ch a cháy. i v i các ch lo i 3 vùng nông thôn, ch h p m t bu i... có th không b t bu c các h kinh doanh ph i t trang b bình ch a cháy, nhưng ơn v qu n lý - khai thác ch ph i có phương án và trang b phương ti n PCCC chung k p th i x lý khi có tình hu ng xây ra. - i v i các ch không s d ng i n thì trong N i quy ch c n lư c b t quy nh liên quan n vi c s d ng và b o m an toàn v i n. - i v i ch lo i 1, lo i 2 c n xây d ng b n quy nh riêng c th v công tác PCCC ngoài nh ng i m ch y u trong N i quy ch chung. 2.6. Quy nh v m b o an ninh, tr t t t i ch ( i u 7) - i v i các ch cho xe vào thì c n quy nh rõ ph i t t máy n , d t xe... Tùy theo c thù t ng lo i ch , có th ch quy nh kho ng th i gian (vào gi cao i m) không ư c cho xe vào ch , hay ch quy nh c m ôtô, xe t i... còn xe p, xe máy... ư c phép vào ch ... - không b ách t c, nh hư ng n ho t ng chung c a ch , có th quy nh gi ra vào i v i các phương ti n v n chuy n, b c x p tránh vào gi cao i m - ông khách ra vào; hay trư ng h p xe v n chuy n hàng vào ch ph i nhanh chóng gi i phóng hàng và ưa xe ra ngoài ch ; ho c quy nh vi c ưa hàng vào bán trong ch ph i ư c th c hi n trư c gi ch m c a ( i v i ch u m i bán buôn, ơn v qu n lý - khai thác ch c n có quy nh riêng, c th v trư ng h p này). - Tùy c thù t ng ch , có th i v i m t s lo i hàng hóa trên m t qu y, s p, trư c khi ra v , thương nhân ch c n gói bu c cNn th n r i bàn giao c th cho b o v ... - V hàng hóa, dùng... g i qua êm, có th ch c n quy nh ng n g n l i là: M i v n liên quan n hàng hóa, dùng... g i qua êm ph i th c hi n theo úng quy nh trong h p ng g i hàng qua êm.
 16. - Tùy ch , b o m an toàn và có cơ s gi i quy t khi xNy ra tranh ch p, có th ph i làm b n quy nh riêng, c th v vi c "Khóa, niêm phong qu y s p, hòm hàng... và ch giao nh n gi a h kinh doanh - t ngành hàng v i b o v ch ". - i v i ch lo i 1, lo i 2 c n xây d ng quy nh riêng v công tác b o v , tr t t t i ch , n i quy cơ quan. 2.7. Quy nh v m b o v sinh môi trư ng và an toàn th c phNm ( i u 8) - ngh nghiên c u, v n d ng Thông tư s 18/1999/TT-BTM, ngày 19/5/1999 c a B Thương m i "Hư ng d n i u ki n kinh doanh nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân" quy nh vi c m b o các i u ki n v trang thi t b , yêu c u v v sinh i v i thương nhân kinh doanh hàng ăn u ng trong ph m vi ch cho phù h p. - Tùy ch , n u ơn v qu n lý - khai thác ch b trí thùng rác chung g n các i m kinh doanh thì không nh t thi t ph i yêu c u t ng h kinh doanh... ph i t trang b d ng c ng rác riêng. Có th quy nh vi c rác và ch t th i vào m t th i i m t p trung nh t nh ho c khi có xe thu gom rác n l y... Ngoài ra, có th ghi rõ ngày, gi th c hi n t ng v sinh hàng tu n ngay trên N i quy ch ... 2.8. Yêu c u v xây d ng ch văn minh thương m i ( i u 9). - Tùy theo t ng lo i ch , có th quy nh ph i có d ng c o lư ng chuNn (do ơn v qu n lý - khai thác ch qu n lý) t nơi thu n ti n khách hàng t ki m tra... - Các a phương có th ban hành "Quy ư c xây d ng ch văn minh" áp d ng chung cho các ch . 2.9. Quy nh v x lý các vi ph m t i ch ( i u 11) - Các a phương c n nghiên c u c th Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và các văn b n hư ng d n hi n hành v vi c x lý vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c liên quan n ho t ng ch v n d ng ra nh ng quy nh x lý vi ph m N i quy ch cho phù h p v i i u ki n a phương, c thù c a t ng ch nhưng không trái v i pháp lu t Nhà nư c. 2.10. Các quy nh khác ( i u 12) Như quy nh v khen thư ng: Các t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c ch p hành n i quy ch , m b o thu n p y , úng h n các lo i ti n thuê i m kinh doanh, các lo i phí, l phí cũng như các kho n óng góp khác; k p th i phát giác k gian, phát giác nh ng ngư i buôn bán hàng phi pháp hay có công trong vi c phát hi n, ngăn ch n các hành vi vi ph m N i quy ch ; gương m u, nhi t tình tham gia các phong trào c a ch , có tinh th n trách nhi m óng góp xây d ng ch ngày m t phát tri n t t u ư c khen thư ng k p th i theo quy nh c a Nhà nư c. 3. Áp d ng xây d ng N i quy ch c th N i quy m u v ch này áp d ng chung cho các lo i ch . Khi xây d ng N i quy ch c th , các a phương có th lư c b t hay b sung quy nh m i n u xét th y c n
 17. thi t, nhưng ph i th hi n y các n i dung chính c a N i quy ch như quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch và không ư c trái v i pháp lu t hi n hành, ng th i có th k t c u l i các i u, kho n cho phù h p v i tình hình th c ti n c a a phương.
Đồng bộ tài khoản