Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
103
lượt xem
11
download

Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 0772/2003/qđ-btm về việc ban hành nội quy mẫu về chợ do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 772/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0772/2003/Q -BTM NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH N I QUY M U V CH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh c a Chính ph s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1995 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 v phát tri n và qu n lý ch ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thương nghi p trong nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này N i quy m u v ch áp d ng th ng nh t cho t t c các ch thu c ph m vi i u ch nh quy nh t i Ngh nh c a Chính ph s 02/2003/N -CP ngày 14/ 01/2003 v phát tri n và qu n lý ch . i u 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m quy nh c th các kho n trong N i quy m u v ch phù h p v i tình hình th c ti n c a a phương và ch o t ch c th c hi n. i u 3. ơn v làm nhi m v qu n lý, kinh doanh khai thác ch , thương nhân kinh doanh t i ch , ngư i n ch mua, bán, giao d ch, tham quan, thi hành công v ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a N i quy ch . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo c a Chính ph . i u 5. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Giám c S Thương m i/S Thương m i và Du l ch (Du l ch - Thương m i) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Th Ru ( ã ký)
 2. N I QUY M U V CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0772/2003/Q -BTM ngày 24 tháng 06 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) N I QUY CH ... (tên ch )... m b o ho t ng c a ch ... (tên ch )... an toàn - văn minh - hi u qu , cán b , nhân viên qu n lý ch (*), thương nhân và ngư i n mua, bán, giao d ch, tham quan, thi hành công v t i ch ph i nghiêm ch nh th c hi n các quy nh sau: i u 1. Th i gian ho t ng c a ch 1. Ch m c a t ... gi ... phút n... gi ... phút hàng ngày (ngày l , ngày T t và các ngày ngh khác s có thông báo riêng). 2. M i ngư i ph i th c hi n úng gi gi c quy nh v m , óng c a ch hàng ngày. Th i gian ho t ng c a t ng i m kinh doanh (g m qu y hàng, s p hàng, c a hàng, ki- t...) trong ph m vi ch ph i phù h p v i th i gian ho t ng chung c a ch (*). 3. Ngoài gi quy nh trên, ngư i không có nhi m v , không ư c vào và l i trong ch . H kinh doanh nào có nhu c u vào ch ph i ư c s ng ý c a ngư i ph trách ơn v qu n lý - khai thác và ph i có s giám sát c a b o v trong ca tr c. i u 2. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh t i ch 1. Thương nhân kinh doanh t i ch (*) ư c b o v m i quy n l i h p pháp trong lĩnh v c kinh doanh t i ch ; ư c hư ng d n, thông tin rõ ràng v ch , quy nh c a Nhà nư c v các v n liên quan; ư c tham gia các t ch c oàn th xã h i do ơn v qu n lý - khai thác ch t ch c; ư c xu t ý ki n v i ơn v qu n lý - khai thác ch v nh ng bi n pháp t ch c và qu n lý ch ; ư c khi u n i, t cáo nh ng t ch c, cá nhân (k c cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch ) có hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m N i quy ch n ơn v qu n lý - khai thác ch và/ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Quy nh i v i thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh t i ch : 2.1. Ph i ký h p ng s d ng i m kinh doanh ho c h p ng thuê i m kinh doanh t i ch v i ơn v qu n lý - khai thác ch . Ph i th c hi n úng các cam k t trong h p ng. Không ư c t ý sang như ng, thay i ch kinh doanh khi chưa làm th t c sang như ng theo quy nh. Nghiêm c m vi c t ý s d ng i m kinh doanh vào m c ích khác ngoài n i dung ghi trong h p ng, như làm nơi lưu trú, ăn và sinh ho t khác như h gia ình. Không ư c t ý trao i ch bán hàng, không cho ngư i khác vào kinh doanh t i i m kinh doanh c a mình. 2.2. Ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan ăng ký kinh doanh có thNm quy n c p và kinh doanh theo úng n i dung ã ghi trong Gi y ch ng nh n
 3. ăng ký kinh doanh. i v i m t hàng, ngành ngh yêu c u có Gi y phép kinh doanh thì ph i có Gi y phép kinh doanh; m t hàng, ngành ngh kinh doanh có i u ki n ph i m b o các i u ki n quy nh ho c ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. M i s thay i v n i dung ăng ký kinh doanh ph i th c hi n theo úng các quy nh pháp lu t v ăng ký kinh doanh(*). Ngành ngh , m t hàng kinh doanh c a thương nhân ph i phù h p v i ph m vi ngành ngh , m t hàng kinh doanh c a ch . 2.3. Ph i úng là ngư i có tên trên Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và h p ng s d ng, thuê i m kinh doanh; n u s d ng lao ng giúp vi c ph i l p danh sách trích ngang ăng ký v i ơn v qu n lý - khai thác ch . Ngư i ng tên trên ăng ký kinh doanh ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v hành vi c a mình và m i hành vi c a lao ng giúp vi c có tên trong danh sách ăng ký v i ơn v qu n lý - khai thác ch t i i m kinh doanh. 2.4. N p y , úng h n các lo i ti n thuê, s d ng i m kinh doanh (ti n thuê m t b ng, hoa chi), các lo i thu , phí ch (và l phí thu qua ơn v qu n lý - khai thác ch ) cũng như th c hi n các nghĩa v khác theo h p ng ã ký và quy nh c a pháp lu t (*) . 2.5. Khi t m ngh kinh doanh ph i thông báo cho ơn v qu n lý - khai thác ch và niêm y t th i gian t m ngh t i i m kinh doanh. N u ngh kinh doanh t ... ( )... ngày tr lên, ho c ch m d t kinh doanh ph i có ơn g i ơn v qu n lý - khai thác ch và cơ quan thu ít nh t trư c ...( )... ngày (hay t ngày.... n ngày... u tháng), ng th i ph i thanh toán các kho n thu , ti n thuê s d ng i m kinh doanh, phí và l phí n ng trư c khi xác nh n ơn xin ngh kinh doanh (*). 3. i v i ngư i kinh doanh không thư ng xuyên (*) vào bán hàng trong ch ph i n p phí ch (mua vé vào ch hay n p hoa chi) theo s lư ng và lo i hàng mang vào ch và tuân th s s p x p c a ơn v qu n lý - khai thác ch , nghiêm ch nh ch p hành N i quy ch , không ư c kinh doanh khu v c dành riêng cho ngư i bán hàng c nh; không t ý v n chuy n - v t li u trong ch , d ng l u quán, che phên, d ng c c, căng dây b a bãi... làm nh hư ng n m quan và quy ho ch chung c a ch . 4. M t s quy nh chung i v i thương nhân kinh doanh t i ch : 4.1. Ph i ch p hành nghiêm các quy nh c a Nhà nư c có liên quan n ho t ng kinh doanh. Không ư c: nâng giá - ép giá, u cơ - lũng o n th trư ng, buôn l u, bán phá giá... gây m t n nh kinh doanh t i ch và nh hư ng n l i ích ngư i tiêu dùng... 4.2. Khi có nhu c u s d ng i n, nư c, d ch v thông tin... ph i ăng ký và ư c s ng ý c a ơn v qu n lý - khai thác ch m i ư c ti n hành l p t, s d ng, ng th i ph i tr ti n y , th c hi n ti t ki m và m b o an toàn úng quy nh. 4.3. Có quy n và trách nhi m giám sát vi c thu ti n c a cán b nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch , khi giao n p ti n ph i nh n ư c vé ho c biên lai thu ti n theo quy nh. 4.4. Ph i t o i u ki n thu n l i cho cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch , các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c n làm vi c, ki m tra theo úng thNm quy n;
 4. chuNn b s n sàng xu t trình các văn b n, gi y t biên lai... liên quan n ăng ký kinh doanh, thuê, s d ng i m kinh doanh, thu n p thu , phí, l phí... khi có yêu c u. 4.5. nh kỳ, t xu t báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh... theo yêu c u c a ơn v qu n lý - khai thác ch và/ho c cơ quan qu n lý nhà nư c. i u 3. Quy nh v hàng hoá, d ch v kinh doanh t i ch 1. Hàng hóa, d ch v kinh doanh t i ch (k c mang vào ch , s d ng, c t tr t i ch ) 1à hàng hoá, d ch v không thu c danh m c pháp lu t c m kinh doanh và không thu c các lo i sau ây: 1.1. Hàng hóa có ch a ch t phóng x và thi t b phát b c x i-on hóa 1.2. Các lo i v t li u n , các lo i ch t l ng d gây cháy n như xăng d u (tr d u ho th p sáng), khí t hóa l ng (gai), các lo i khí nén. 1.3. Các lo i thu c b o v th c v t thu c danh m c h n ch kinh doanh 1.4. Các lo i hóa ch t c h i thu c danh m c kinh doanh có i u ki n 2. Không kinh doanh hàng nhái, hàng gi , hàng l u, hàng gian (hàng tr m c p), hàng không rõ ngu n g c, hàng quá h n s d ng, hàng không b o m ch t lư ng (hàng m t phNm ch t, hàng kém ch t lư ng, nhi m c và ng, th c v t b d ch b nh), hàng gây ô nhi m môi trư ng, hàng không úng quy nh v tem, nhãn mác. Thương nhân, ngư i kinh doanh không thư ng xuyên t i ch ph i ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng, ngu n g c hàng hóa, d ch v bán ra. Trư ng h p kinh doanh hàng th phNm, kém ch t lư ng, hàng ã qua s d ng ph i ư c phép c a cơ quan ch c năng và ph i ghi rõ tình tr ng ch t lư ng trên t ng m t hàng kinh doanh. 3. Hàng hóa kinh doanh t i ch c n ph i ư c s p x p g n gàng, ngăn n p theo ngành hàng, nhóm hàng, theo tính ch t và yêu c u phòng ch ng h a ho n, thiên tai; không b trí g n nhau các lo i hàng hóa có nh hư ng x u l n nhau... b o m m quan và văn minh thương m i theo s hư ng d n c a ơn v qu n lý - khai thác ch i u 4. Quy nh v ngư i n giao d ch, mua bán, tham quan, thi hành công v t i ch 1. M i ngư i n ch giao d ch, mua bán, tham quan, thi hành công v ph i ch p hành các quy nh c a N i quy ch và các quy nh pháp lu t có liên quan. 2. Ngư i n mua hàng hóa, d ch v t i ch ư c quy n mua ho c không mua hàng hoá, d ch v ; t ch i m i s ép bu c dư i b t c hình th c nào c a ngư i kinh doanh; ki m tra nhãn hàng, giá c , ch t lư ng hàng hóa, cân, ong, o, m các lo i hàng hóa nh mua ho c ã mua; yêu c u ngư i bán c p hóa ơn h p pháp và gi y b o hành n u th y c n thi t; góp ý v tác phong, thái ph c v c a ngư i bán hàng và các b , nhân viên ơn v qu n lý khai thác ch .
 5. 3. Ngư i n ch tham quan và/ho c mua hàng hóa, d ch v không ph i tr phí vào ch nhưng ph i có nghĩa v thanh toán ti n mua hàng hóa, d ch v t i ch m t cách y , úng th i gian theo th a thu n. 4. Cán b , nhân viên cơ quan nhà nư c vào ch thi hành nhi m v ph i thông báo, xu t trình ch ng minh thư và các gi y t liên quan n vi c thi hành nhi m v v i ơn v qu n lý - khai thác ch . i u 5. Quy nh i v i cán b , nhân viên qu n lý ch (*) 1. Nghiêm ch nh ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a ơn v ; th c hi n úng ch c trách, nhi m v ư c phân công, có tác phong úng m c, thái hòa nhã, khiêm t n khi giao ti p và gi i quy t công vi c. Hư ng d n t n tình cho m i ngư i trong ch hi u rõ và ch p hành theo úng N i quy ch và pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Có trách nhi m gi i quy t k p th i, úng thNm quy n các ki n ngh c a thương nhân, ngư i n ch giao d ch, mua, bán, tham quan, thi hành công v ; báo cáo k p th i v i Th trư ng ơn v qu n lý - khai thác ch ho c ngư i ư c y quy n nh ng v có liên quan n công tác ch vư t thNm quy n gi i quy t ho c v vi c ã gi i quy t xong. 3. Thu ti n thuê s d ng i m kinh doanh (hoa chi), các lo i phí, l phí úng m c quy nh và ph i s d ng phi u thu, vé... theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Nghiêm c m m i bi u hi n tiêu c c, gian l n, sách nhi u gây c n tr , khó khăn cho ho t ng kinh doanh và các ho t ng h p pháp khác t i ch . Không u ng rư u, bia và các ch t kích thích khác trong th i gian th c hi n nhi m v . 5. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c nh c nh thương nhân th c hi n nghiêm N i quy ch , các quy nh v phòng cháy ch a cháy, an ninh tr t t , v sinh môi trư ng, an toàn th c phNm, thu n p hoa chi, thu , các lo i phí, l phí trong ph m vi ch ; k p th i phát hi n và ngăn ch n các lo i t i ph m, t n n... ho t ng, x y ra trong ph m vi ch . 6. N u công vi c c n gi i quy t v i thương nhân ho c ngư i n ch có tính ch t ph c t p, òi h i nhi u th i gian thì ph i m i ương s vào tr s ơn v qu n lý - khai thác ch gi i quy t, tránh gây c n tr ho t ng kinh doanh chung c a ch . i u 6. Quy nh v m b o an toàn phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng thiên tai (*) 1. M i ngư i ph i có trách nhi m và th c hi n nghiêm ch nh các quy nh pháp lu t v phòng cháy và ch a cháy (PCCC), phòng ch ng thiên tai; ch p hành s phân công, i u ng c a ơn v qu n lý - khai thác ch khi có s c xNy ra; nghiêm c m m i hành vi l i d ng h a ho n, thiên tai xâm ph m tài s n c a Nhà nư c, c a t p th và c a công dân. 2. Nghiêm c m mua bán, tàng tr , v n chuy n, s d ng các ch t, v t li u, d ng c d cháy n trong ph m vi ch ; không ư c l p bàn th , th p hương (nhang), xông tr m;
 6. t n n, hóa vàng mã, t các lo i gi y t , ch t li u khác...; không un n u (k c vi c s d ng b p gas, b p i n un n u), xông t, s d ng l a tr n và không s d ng bàn là i m kinh doanh cũng như trong ph m vi ch (*). 3. Khu v c ư c phép s d ng b p un n u (như nơi bán hàng ăn), s d ng bàn là (như c a hàng may m c, gi t là) trong ph m vi ch ph i b o m tuy t i an toàn v PCCC và an toàn i n; b p un ph i m b o không khói, không gây ô nhi m môi trư ng; khi ngh kinh doanh m i b p un n u ph i d p t t l a hoàn toàn (*), ph i ng t bàn là, b p i n kh i ngu n i n... 4. Không treo hàng, bày hàng vào hành lang an toàn, h th ng dây i n, thi t b i n, ư ng c n l a (dư i t, trên không), l n chi m ư ng i l i, ư ng thoát n n, c a ra vào, c a thoát n n. 5. Ph i ch p hành các quy nh an toàn v i n (*), ch ư c s d ng các thi t b , v t li u i n ư c ơn v qu n lý - khai thác ch cho phép và/ho c ã ghi trong h p ng...; nghiêm c m s d ng thi t b , v t li u i n t t o (như dùng gi y b c ho c dây kim lo i khác không phù h p thay th c u chì b t, áp tô mát b h ng...) ho c t ý s a ch a, m c thêm dây i n, c m, công t c (l p b ng i n), các thi t b tiêu th i n... ngoài thi t k có s n; c m s d ng i n un n u...; không ư c t ý ưa các ngu n i n khác và thi t b phát i n vào s d ng trong ph m vi ch . Trư ng h p h kinh doanh có nhu c u s d ng i n cho máy chuyên dùng hay s d ng tăng công su t ã quy nh trong h p ng ph i ăng ký và ư c phép c a ơn v qu n lý - khai thác ch m i ư c s d ng. Th c hi n t ki m tra an toàn i n i m kinh doanh; không s d ng thi t b , v t li u i n hư h ng, không b o m an toàn. Khi m t i n ho c ngh bán hàng, ph i ng t t t c các thi t b tiêu th di n (ng t c u giao, công t c i n...) i m kinh doanh ra kh i ngu n i n, ph i b o m th c s an toàn trư c khi ra v . 6. M i h kinh doanh thư ng xuyên, c nh trong ch ph i t trang b t 1 n 2 bình c u h a úng tiêu chuNn cho phép b o m ch a cháy t i ch k p th i; khi h t h n s d ng ho c không còn tác d ng ch a cháy ph i thay bình c u h a m i (*). 7. Các phương ti n, bi n báo cháy n , thoát hi m, c nh báo, phòng nguy hi m... ph i ư c gi gìn và b o qu n, không ư c làm hư h i, không ư c t ý tháo d , di chuy n, s d ng vào m c ích khác; không hàng hóa, v t c n che l p thi t b , d ng c ch a cháy... 8. B ph n ph trách v phòng ch ng h a ho n, thiên tai c a ch có trách nhi m ki m tra, ôn c các h kinh doanh th c hi n t t các quy nh v phòng ch ng h a ho n thiên tai. Khi có s c x y ra ph i ch ng x lý, c ngư i báo ngay cho lãnh o ơn v qu n lý - khai thác ch , Công an PCCC và cơ quan phòng ch ng thiên tai a phương, ng th i t ch c huy ng m i ngư i cùng tham gia c u ch a, h n ch t i a m i thi t h i do cháy n , thiên tai gây ra. 9. Thương nhân, cán b , nhân viên qu n lý ch ph i thư ng xuyên ki m tra, xem xét tình tr ng an toàn PCCC t i i m ang kinh doanh, nơi ang làm vi c. N u có bi u hi n b t thư ng ph i báo ngay cho ngư i có trách nhi m c a ơn v qu n lý - khai thác ch k p th i x lý. Khi có s c cháy n x y ra, ph i bình tĩnh (tri) hô báo ng và tìm cách báo ngay v i ngư i có trách nhi m c a ơn v qu n lý - khai thác
 7. ch ho c Công an PCCC theo s i n tho i 114, ng th i m i ngư i ph i ch ng s d ng các phương ti n c u h a tích c c d p t t, kh c ph c cháy n , nhanh chóng sơ tán ngư i và tài s n ra kh i khu v c b cháy n . N u x y ra cháy n , gây thi t h i v ngư i và tài s n do không th c hi n quy nh v PCCC, phòng ch ng thiên tai... thì i tư ng vi ph m ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. i u 7. Quy nh v m b o an ninh, tr t t t i ch 1. M i ngư i ph i b o v , gi gìn tr t t - an toàn xã h i, an ninh chính tr trong ph m vi ch . C m m i hành vi gây r i tr t t tr an trong ph m vi 1.1. Không ư c t ch c và tham gia: c b c, , h i, cá cư c, huy ng v n l a o b n hàng, tr m c p; bói toán mê tín d oan dư i b t c hình th c nào; không kinh doanh, ph bi n các lo i văn hóa phNm ph n ng, i tr y. 1 .2. Không phao tin và nghe n nh m dư i m i hình th c; không ư c t ý t ch c các trò chơi không lành m nh; không u ng rư u, bia say, gây g ánh nhau hay có hành vi, c ch thô b o làm m t an ninh, tr t t trong ph m vi ch . Trư ng h p gây tranh ch p không t hòa gi i ư c ph i báo ngay cho ngư i có trách nhi m c a ơn v qu n lý - khai thác ch gi i quy t. 1.3. Ngư i ang m c b nh truy n nhi m mà không áp d ng các bi n pháp ch ng lây lan, ngư i ang say rư u, bia, ngư i ang m c b nh tâm th n không ư c vào ch . 2. M i ngư i có ý th c b o v tài s n công; t b o qu n ti n, hàng, tài s n riêng c a mình; c nh giác phòng m t c p, có trách nhi m tham gia phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i (tiêm chích, hút hít s d ng ma tuý...) trong ph m vi ch ; có trách nhi m phát hi n và báo cáo cho ơn v qu n lý - khai thác ch v các hành vi vi ph m N i quy ch và các quy nh c a pháp lu t trong ph m vi ch ... 3. Ho t ng kinh doanh hàng hóa, d ch v trong ch không ư c gây ra ti ng n quá m c cho phép nh hư ng x u n s c kh e con ngư i và ho t ng chung c a ch . Không ư c dùng phương ti n loa, máy phóng thanh qu ng cáo hàng hóa, d ch v . Không m loa ài to gây m t tr t t ... 4. M i ngư i ra vào ch ph i theo úng c a và trong th i gian quy nh; ph i d ng, u, g i xe p, xe máy và các phương ti n chuyên ch , i l i khác úng nơi quy nh (*) . 5. Các l c lư ng vào làm d ch v trong ch ph i ư c phép và tuân th theo quy nh c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 6. Không ư c mang vác hàng hóa c ng k nh i l i làm nh hư ng n ho t ng chung trong ph m vi ch . Không t ý h p ch ngay ngoài ph m vi ch và trư c c ng, trên tr c ư ng ra vào ch làm ách t c giao thông, nh hư ng n ho t ng trong ph m vi ch . 7. i v i các phương ti n v n chuy n, b c x p hàng hóa khi ra vào ch , x p d (lên xu ng) hàng trong ch u ph i tuân theo s hư ng d n, s p x p và ph i n p các lo i phí theo quy nh c a ơn v qu n lý - khai thác ch (*).
 8. 8. Trong th i gian ch ho t ng, các ch h kinh doanh t b o v hàng hóa, dùng... c a mình. Hàng hóa, dùng... g i qua êm ph i ký h p ng v i ơn v qu n lý - khai thác ch . Hàng ngày khi s p n gi ch óng c a ch , thương nhân ph i t ki m tra k lư ng hàng hóa, dùng... i m kinh doanh c a mình. Trư c khi ra v ph i c t gi hàng hóa, dùng... vào trong d ng c b o qu n (thùng, hòm...) ho c kho ch a riêng có khóa an toàn, niêm phong và bàn giao cho l c lư ng b o v ch . Không ti n, hàng quý hi m qua êm. Khi ch m c a, thương nhân tr l i kinh doanh ph i xem xét k các d u niêm phong trư c ó; n u phát hi n có d u hi u khác thư ng (như có hi n tương xé niêm phong, c y khóa ho c có d u hi u hàng hóa, dùng... b m t c p), ph i gi nguyên hi n trư ng và báo ngay cho ơn v qu n lý - khai thác ch có bi n pháp x lý thích h p (*). 9. L c lư ng b o v ch trong ca tr c có trách nhi m b o m an toàn hàng hóa g i l i ch như ã nh n bàn giao v i thương nhân và h p ng ã ký. i u 8. Quy nh v m b o v sinh môi trư ng và an toàn th c ph m 1. M i ngư i ho t ng, i l i trong ph m vi ch ph i gi gìn v sinh chung, không phóng u , v t (x ) rác, nư c, ch t th i, xác ng v t ch t, hàng hóa kém phNm ch t, th c ăn ôi thiu b a bãi trong ph m vi ch . 2. Không ưa v t bNn, ng v t vào trong nhà l ng ch , tr nh ng lo i nh t trong l ng kinh doanh. Không ch a ch p, lưu gi trong ph m vi ch nh ng v t gây ô nhi m, m t v sinh, là m m b nh... 3. T ng i m kinh doanh (hay khu v c t ngành hàng) ph i t trang b d ng c ng rác riêng; hàng ngày trư c khi ngh bán hàng hay d n hàng v ph i quét d n s ch s i m kinh doanh; vi c rác, ch t th i, i v sinh cá nhân ( i ti u ti n) ph i úng nơi quy nh 4. Tham gia t ng v sinh chung theo l ch do ơn v qu n lý - khai thác ch quy nh (*) . 5. Các i m kinh doanh hàng th c phNm, ăn u ng ph i b o m luôn s ch s , th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v ki m d ch, v sinh an toàn th c phNm: ph i có thi t b , t kính che y th c ăn, thi t b chuyên dùng b o qu n th c ăn và d ng c ng rác, ch t th i có n p y kín; ph i rác, ch t th i hàng ngày; dùng nư c s ch un n u, ngâm r a th c phNm và dùng; d ng c ph i s ch s và thư ng xuyên làm v sinh; dùng bao gói s ch gói, ng hàng cho khách; làm v sinh s ch s nơi bày hàng trư c và sau bán hàng...(*) 6. Nghiêm c m ngư i kinh doanh (k c ngư i giúp vi c) ho t ng kinh doanh khi t phát hi n ho c b phát hi n ang b m c các b nh truy n nhi m theo quy nh c a ngành y t . i u 9. Yêu c u v xây d ng ch văn minh thương m i (*) 1. Duy trì và phát huy truy n th ng dân t c, th c hi n văn minh thương m i; ăn m c g n gàng, l ch s ; l ch thi p, hòa nhã trong giao ti p, ng x v i b n hàng, khách hàng và m i ngư i; th c hi n khNu hi u: "Vui lòng khách n, v a lòng khách i".
 9. 2. Thu n mua v a bán, trung th c trong kinh doanh, không nói thách; không tranh giành, lôi kéo khách hàng, không tranh mua, tranh bán, không nài ép (không ép khách, ép giá), l a d i (l a g t) khách mua hàng, không bán hàng gi nói hàng th t làm m t lòng tin i v i khách hàng, làm m t tr t t ho c gây ra tranh ch p trong quan h mua bán. Th c hi n niêm y t giá hàng hóa, d ch v t i a i m kinh doanh; bán, thu ti n úng giá niêm y t. Vi c niêm y t giá ph i rõ ràng, không gây nh m l n cho khách hàng, ph i trung th c trong niêm y t giá. 3. Các d ng c o lư ng s d ng t i ch ph i m b o tiêu chuNn và ư c ki m nh theo quy nh c a pháp lu t; d ng c o lư ng ph i ư c t t i ch bán hàng ngư i mua hàng có th d dàng theo dõi quá trình cân, tính ti n và nh n hàng. Th c hi n cân, o, ong, m chính xác (*). 4. Không t ý s a ch a, cơi n i, ào b i n n ch làm thay i, bi n d ng và làm hư h i c u trúc công trình, trang thi t b c a ch . Các công trình, trang thi t b c a ch như h th ng PCCC, i n nư c, cáp thông tin... ph i ư c gi gìn và b o qu n theo úng quy nh, không ư c d ch chuy n, tháo g , tNy xóa... Khi có nhu c u c i t o, s a ch a, thay i, l p t m i... ph i ký h p ng ho c ư c s ng ý b ng văn b n c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 5. Vi c thi t k qu y, s p, ki t, c a hàng, bi n hi u, qu ng cáo... trong ph m vi ch ph i th c hi n theo quy nh c a ơn v qu n lý - khai thác ch và không trái v i các quy nh c a pháp lu t. Không treo, móc, dán các lo i pa nô, áp phích, b ng hi u qu ng cáo hàng hóa, d ch v c n tr t m nhìn, l i i trong ch . Các qu y, s p, ki t, c a hàng ph i có b ng ghi rõ tên, a ch , s ăng ký kinh doanh c a thương nhân theo m u th ng nh t c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 6. Nghiêm ch nh ch p hành phương án, quy nh v b trí, s p x p ngành ngh kinh doanh c a ơn v qu n lý - khai thác ch . Không bày hàng hóa, bao bì b a bãi, quá ph m vi quy nh c a i m kinh doanh ư c quy n s d ng; không l n chi m kho ng không, di n tích công và l i i trong ch , không che ch n, gây c n tr vi c i l i, lưu thông trong ch ; không bôi v , k b a bãi, không v t thùng, h p bao bì lên nóc qu y, s p, ki t, c a hàng... làm m t m quan ch ... 7. Th c hi n oàn k t, tương tr trong ngành hàng và nh ng h kinh doanh lân c n. i u 10. Yêu c u v t ch c, tham gia các ho t ng văn hoá, xã h i t i ch 1. Thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh t i ch , cán b , nhân viên qu n lý ch có quy n và nghĩa v tham gia các phong trào thi ua, các ho t ng văn hóa, xã h i, t thi n do Nhà nư c, a phương và ơn v qu n lý khai thác ch t ch c, phát ng trong ph m vi ch . 2. Cán b , nhân viên qu n lý ch , thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh t i ch có trách nhi m tham gia y các bu i sinh ho t do ơn v qu n lý - khai thác ch , t ngành hàng và các oàn th t ch c trong ph m vi ch . 3. Nh ng v n c n tham gia, góp ý... m i ngư i có th n g p tr c ti p ngư i ph trách ơn v qu n lý - khai thác ch vào (bu i...) th ... hàng tu n ho c g i b ng văn b n qua hòm thư góp ý ư c t t i...
 10. 4. ơn v qu n lý - khai thác ch có trách nhi m thông tin t i các h kinh doanh và m i ngư i k p th i bi t và th c hi n các ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c có liên quan... (thông qua h th ng loa truy n thanh c a ch , t ch c h p ph bi n tr c ti p ho c g i văn b n t i tay nh ng ngư i có liên quan). i u 11. Quy nh v x lý các vi ph m t i ch (*) 1. Cán b , nhân viên qu n lý ch , thương nhân kinh doanh thư ng xuyên, c nh và ngư i kinh doanh không thư ng xuyên t i ch , ngư i n ch mua, bán, tham quan, thi hành công v ... n u vi ph m pháp lu t trong ph m vi ch và/ho c N i quy ch , tùy theo tính ch t, m c vi ph m, s b x lý theo quy nh c a pháp lu t (x lý v hành chính, n u vi ph m nghiêm tr ng s b truy t trư c pháp lu t) ho c b x lý theo quy nh c a N i quy ch . 2. X lý vi ph m pháp lu t trong ph m vi ch 2.1. i v i các hành vi vi ph m liên quan n pháp lu t Nhà nư c, ơn v qu n lý - khai thác ch có trách nhi m l p biên b n và chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét x lý theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p phát hi n thương nhân kinh doanh hàng c m, hàng nh p l u, hàng gian, hàng gi , hàng không b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm... trong ph m vi ch , ơn v qu n lý - khai thác ch ư c quy n l p biên b n t m gi (ho c niêm phong t i hi n trư ng) trong vòng 24 gi , ng th i liên h ngay v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Trư ng h p vi ph m gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, c a ơn v qu n lý - khai thác ch cũng như n l i ích c a t ch c, cá nhân khác... thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 3. X lý vi ph m N i quy ch Các i tư ng vi ph m N i quy ch , tùy theo tính ch t m c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x lý ( ư c th hi n b ng văn b n, có ho c không có thông báo công khai) sau ây: 3.1 . i v i thương nhân kinh doanh t i ch . 3.1.1. Phê bình, áp d ng trong trư ng h p vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n hay i m sau: kho n 3 i u 1, i m 4.4 và 4.5 kho n 4 i u 2, kho n 3 i u 3, kho n 3 i u 4, kho n 6, kho n 7 và kho n 9 i u 6, i m 1.2 kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 6 i u 7, i u 8, kho n 2, kho n 3, kho n 5, kho n 6 và kho n 7 i u 9, kho n 1 và 2 i u 10. 3.1.2. C nh cáo, áp d ng trong trư ng h p: 3.1.2.1. Tái ph m l n u i v i vi ph m quy nh i m 3.1.1 kho n này; 3.1.2.2. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n hay i m sau: kho n 2 (tr i m 2.2), i m 4.1 và 4.2 kho n 4 i u 2, kho n 1 và 2 i u 3, kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u 6; i m 1.1 kho n 1 i u 7, kho n 4 i u 9;
 11. 3.1.2.3. Không th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và/ho c b i thư ng thi t h i khi b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3.1.3. ình ch t i a (7) ngày ho t ng kinh doanh t i i m kinh doanh ang thuê, s d ng t i ch , áp d ng trong các trư ng h p tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.1.2 kho n này. 3.1.4. Rút (c t - h y b ) h p ng thuê, s d ng i m kinh doanh và thu h i l i i m kinh doanh, áp d ng trong các trư ng h p sau: 3.1.4.1. Vi ph m h p ng n m c ph i h y h p ng như ã quy nh trong h p ng; 3.1.4.2. ã b ình ch ho t ng kinh doanh t i i m kinh doanh t ... (4)... l n hay... (20)... ngày tr lên trong m t năm. 3.2. i v i ngư i n ch giao d ch, mua bán (k c ngư i kinh doanh không thư ng xuyên), ngư i vào tham quan, thi hành công v t i ch : 3.2.1. Phê bình, áp d ng trong trư ng h p: 3.2.1.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.1; 3.2.1.2. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c kho n 3 i u 2 (áp d ng riêng i v i ngư i kinh doanh không thư ng xuyên). 3.2.2. C nh cáo, áp d ng trong trư ng h p: 3.2.2.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.2 kho n này; 3.2.2.2. Tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.2.1 kho n này. 3.3. i v i cán b , nhân viên qu n lý ch . 3.3.1. Phê bình, áp d ng trong trư ng h p: 3.3.1.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.1 kho n này. 3.3.1.2. Vi ph m l n u v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n sau: kho n 1, kho n 2 kho n 5 và kho n 6 i u 5, kho n 4 i u 10. 3.3.2. C nh cáo, áp d ng trong trư ng h p: 3.3.2.1. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh liên quan như áp d ng i v i thương nhân t i i m 3.1.2 kho n này;
 12. 3.3.2.2. Vi ph m l n u i v i hành vi vi ph m m t trong các quy nh thu c các kho n sau: kho n 3 và kho n 4 i u 5, kho n 8 i u 6, kho n 9 i u 7; 3.3.2.3. Tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.3.1 kho n này. 3.3.3. Bu c thôi vi c, áp d ng i v i ngư i do ơn v qu n lý - khai thác ch tuy n d ng trong thư ng h p: 3.3.3.1. Tái ph m i v i vi ph m quy nh i m 3.3.2 kho n này; 3.3.3.2. Vi ph m khác (theo quy nh trong N i quy hay Quy ch làm vi c c a ơn v qu n lý - khai thác ch ). 4. Hình th c x lý áp d ng chung cho các i tư ng vi ph m và/ho c không tuân th N i quy ch . 3.4.1. B ơn v qu n lý - khai thác ch l p biên b n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính (như ph t c nh cáo, ph t ti n; t ch thu tang v t, phương ti n s d ng vi ph m; tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh, ch ng ch hành ngh ; và/ho c b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ...) n u vi c x lý vi ph m N i quy ch vư t thNm quy n c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 3.4.2. Không cho vào trong ph m vi ch (n u xét th y có th gây nguy hi m n an ninh, tr t t , an toàn cho ngư i và tài s n... trong ph m vi ch ). 3.4.3. Không ư c vào ch th c hi n các ho t ng giao nh n hàng hóa, thi hành công v hay làm d ch v ... ho c ph i hoàn toàn t ch u trách nhi m n u không tuân th các quy nh có liên quan trong N i quy ch . 3.4.4. Ngoài ra, các i tư ng vi ph m còn có th b bu c ph i th c hi n m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu (như bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i hay th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu khác) do vi ph m N i quy ch gây ra và/ho c b i thư ng thi t h i phát sinh theo quy nh c a pháp lu t. 4. ThNm quy n x lý vi ph m N i quy ch Th trư ng ơn v qu n lý - khai thác ch ư c quy n: 4.1. Quy t nh vi c áp d ng các hình th c và bi n pháp x lý các hành vi vi ph m N i quy ch như quy nh t i kho n 3 i u này; 4.2. Quy t nh vi c có thông báo hay không thông báo công khai, hình th c và ph m vi thông báo vi c x lý vi ph m N i quy ch ; 4.3. Ch o vi c l p và ký biên b n chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, x lý i hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi ch và vi ph m N i quy ch vư t thNm quy n c a ơn v qu n lý - khai thác ch . i u 12. Các quy nh khác
 13. Do ơn v qu n lý - khai thác ch ngh và chính quy n a phương phê duy t theo phân c p (*) i u 13. T ch c th c hi n 1. B n N i quy này có hi u l c t ngày ư c UBND (t nh, thành ph hay huy n, qu n theo phân c p...) phê duy t. 2. Toàn b N i quy này ư c ph bi n n m i i tư ng ho t ng kinh doanh, làm vi c thư ng xuyên, n nh t i ch . B n tóm t t nh ng i m chính, c n thi t c a N i quy này ư c niêm y t công khai, rõ ràng trong ph m vi ch (*). 3. Ngoài vi c ph i nghiêm ch nh ch p hành N i quy ch và các quy nh pháp lu t hi n hành, thương nhân, h kinh doanh không thư ng xuyên, ngư i n ch giao d ch, mua, bán, tham quan, thi hành công v ... còn ph i tuân theo s hư ng d n c a cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch . , ngày... tháng... năm 200 , ngày... tháng... năm 200 Phê duy t c a UBND... ơn v qu n lý - khai thác ch (Theo phân c p qu n lý ch ) Th trư ng (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) (*). Xem thêm ph l c kèm theo PH L C (Kèm theo N i quy m u v ch ) 1. Gi i thích t ng 1.1. ơn v qu n lý - khai thác ch là tên g i chung cho Ban Qu n lý ch , các lo i hình doanh nghi p (k c h p tác tác xã) kinh doanh khai thác và qu n lý ch , hay các hình th c t ch c qu n lý ch khác (như t qu n lý ch ...). 1.2. Cán b , nhân viên qu n lý ch là cán b , nhân viên c a ơn v qu n lý - khai thác ch . 1.3. Thương nhân kinh doanh t i ch là thương nhân (theo Lu t Thương m i) có h p ng s d ng ho c h p ng thuê i m kinh doanh t i ch v i ơn v qu n lý - khai thác ch và th c hi n kinh doanh thư ng xuyên, n nh trong ph m vi ch . 1.4. Ngư i kinh doanh không thư ng xuyên t i ch là nh ng ngư i thu c di n s n xu t nh , t tiêu th s n phNm c a mình (nông dân, th th công...) và nh ng ngư i buôn bán nh , hàng rong, quà v t trong ph m vi ch .
 14. 1.5. Ph m vi ch : là khu v c ư c quy ho ch dành cho ho t ng ch , bao g m di n tích b trí các i m kinh doanh, khu v c d ch v (như: bãi xe, kho hàng, khu ăn u ng, vui chơi gi i trí và các d ch v khác) và ư ng bao quanh ch . 2. M t s quy nh, hư ng d n có th nghiên c u b sung khi xây d ng N i quy ch . 2.1. Th i gian ho t ng c a ch ( i u 1) Tùy theo c thù t ng a phương cũng như t ng lo i hình t ch c kinh doanh..., có th quy nh gi m , óng c a ch khác nhau theo mùa ông, mùa Hè; quy nh th i gian ho t ng ban êm cho nh ng ngành hàng bán buôn (bán s ) hay cho các khách s n, nhà hàng, khu v c, c a hàng, ki t... khác nhau n m trong ph m vi ch ; hay quy nh gi cho phương ti n v n chuy n, b c x p, i l i ư c phép ra vào, ho t ng trong ch . 2.2. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh t i ch ( i u 2) - Nh ng i tư ng không thu c di n ph i ăng ký kinh doanh nhưng ho t ng kinh doanh thư ng xuyên trong ph m vi ch u ph i ăng ký n i dung kinh doanh v i ơn v qu n lý - khai thác ch và ch u s s p x p, ki m tra c a ơn v qu n lý - khai thác ch . - Có th quy nh kho ng th i gian c th ngay trong N i quy ch v vi c thu n p các lo i ti n thuê, s d ng i m kinh doanh (hoa chi), các lo i thu , phí và l phí ch (như ti n v sinh môi trư ng, b o v , i n nư c...) 2.3. Quy nh v hàng hóa, d ch v kinh doanh t i ch ( i u 3) - M t hàng c th theo quy nh trong "Danh m c chi ti t hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n" ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Thương m i s 0088/2000/Q -BTM ngày 18/01/2000. - Tùy ch (như ch u m i, ch lo i 1, ch c a khNu...) có th quy nh thêm v vi c mua b o hi m cho hàng hóa kinh doanh trong ph m vi ch ... 2.4. Quy nh i v i cán b , nhân viên qu n lý ch ( i u 5) Tùy theo c thù c a t ng a phương, có th quy nh v trang b và b t bu c eo phù hi u, th ghi tên, ch c danh (b ng tên), m c ng ph c... i v i cán b , nhân viên ơn v qu n lý - khai thác ch trong khi thi hành nhi m v . 2.5. Quy nh v m b o an toàn PCCC, phòng ch ng thiên tai ( i u 6) - ngh nghiên c u, v n d ng b n "Tiêu chuNn v Phòng cháy ch a cháy ch và trung tâm thương m i - Yêu c u an toàn trong khai thác (tiêu chuNn TCN 58 - 1997" ban hành kèm theo Quy t nh s 0487-TM-KHKT ngày 25/6/1997 c a B trư ng B Thương m i ra các quy nh i u này cho phù h p.
 15. - i v i các ch có h kinh doanh vàng, có th quy nh m i h ch ư c s d ng không quá... (1/4)... lít xăng th vàng, khi ngh bán hàng ph i mang ra kh i ch . - N u cho phép hút thu c lá trong ph m vi ch ... thì ph i lưu ý quy nh vi c hút thu c lá và v t u mNu thu c lá còn l i úng nơi quy nh, ph i d i t t u mNu thu c lá trư c khi v t i... - i v i các ch ã có i n th p sáng thì quy nh không ư c t èn d u èn c y...; có th quy nh là nh ng nơi không có i n ho c khi m t i n ch ư c dùng èn c quy, èn pin chi u sáng, n u cho phép t èn d u, bán và d tr d u ho thì ph i có quy nh riêng (tham kh o tiêu chuNn TCN 58-1997). - Tùy theo c thù t ng a phương..., có th quy nh b t bu c m i h bán hàng ăn có un n u ph i thư ng xuyên d tr c nh nơi un n u m t lư ng nư c t i thi u (kho ng 20 lít) dành cho ch a cháy. - Tùy theo ch , có th ch b t bu c các h kinh doanh lo i hàng d gây cháy n m i ph i t trang b bình ch a cháy và c n ph i quy nh rõ s lư ng, ch ng lo i bình ch a cháy. i v i các ch lo i 3 vùng nông thôn, ch h p m t bu i... có th không b t bu c các h kinh doanh ph i t trang b bình ch a cháy, nhưng ơn v qu n lý - khai thác ch ph i có phương án và trang b phương ti n PCCC chung k p th i x lý khi có tình hu ng xây ra. - i v i các ch không s d ng i n thì trong N i quy ch c n lư c b t quy nh liên quan n vi c s d ng và b o m an toàn v i n. - i v i ch lo i 1, lo i 2 c n xây d ng b n quy nh riêng c th v công tác PCCC ngoài nh ng i m ch y u trong N i quy ch chung. 2.6. Quy nh v m b o an ninh, tr t t t i ch ( i u 7) - i v i các ch cho xe vào thì c n quy nh rõ ph i t t máy n , d t xe... Tùy theo c thù t ng lo i ch , có th ch quy nh kho ng th i gian (vào gi cao i m) không ư c cho xe vào ch , hay ch quy nh c m ôtô, xe t i... còn xe p, xe máy... ư c phép vào ch ... - không b ách t c, nh hư ng n ho t ng chung c a ch , có th quy nh gi ra vào i v i các phương ti n v n chuy n, b c x p tránh vào gi cao i m - ông khách ra vào; hay trư ng h p xe v n chuy n hàng vào ch ph i nhanh chóng gi i phóng hàng và ưa xe ra ngoài ch ; ho c quy nh vi c ưa hàng vào bán trong ch ph i ư c th c hi n trư c gi ch m c a ( i v i ch u m i bán buôn, ơn v qu n lý - khai thác ch c n có quy nh riêng, c th v trư ng h p này). - Tùy c thù t ng ch , có th i v i m t s lo i hàng hóa trên m t qu y, s p, trư c khi ra v , thương nhân ch c n gói bu c cNn th n r i bàn giao c th cho b o v ... - V hàng hóa, dùng... g i qua êm, có th ch c n quy nh ng n g n l i là: M i v n liên quan n hàng hóa, dùng... g i qua êm ph i th c hi n theo úng quy nh trong h p ng g i hàng qua êm.
 16. - Tùy ch , b o m an toàn và có cơ s gi i quy t khi xNy ra tranh ch p, có th ph i làm b n quy nh riêng, c th v vi c "Khóa, niêm phong qu y s p, hòm hàng... và ch giao nh n gi a h kinh doanh - t ngành hàng v i b o v ch ". - i v i ch lo i 1, lo i 2 c n xây d ng quy nh riêng v công tác b o v , tr t t t i ch , n i quy cơ quan. 2.7. Quy nh v m b o v sinh môi trư ng và an toàn th c phNm ( i u 8) - ngh nghiên c u, v n d ng Thông tư s 18/1999/TT-BTM, ngày 19/5/1999 c a B Thương m i "Hư ng d n i u ki n kinh doanh nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân" quy nh vi c m b o các i u ki n v trang thi t b , yêu c u v v sinh i v i thương nhân kinh doanh hàng ăn u ng trong ph m vi ch cho phù h p. - Tùy ch , n u ơn v qu n lý - khai thác ch b trí thùng rác chung g n các i m kinh doanh thì không nh t thi t ph i yêu c u t ng h kinh doanh... ph i t trang b d ng c ng rác riêng. Có th quy nh vi c rác và ch t th i vào m t th i i m t p trung nh t nh ho c khi có xe thu gom rác n l y... Ngoài ra, có th ghi rõ ngày, gi th c hi n t ng v sinh hàng tu n ngay trên N i quy ch ... 2.8. Yêu c u v xây d ng ch văn minh thương m i ( i u 9). - Tùy theo t ng lo i ch , có th quy nh ph i có d ng c o lư ng chuNn (do ơn v qu n lý - khai thác ch qu n lý) t nơi thu n ti n khách hàng t ki m tra... - Các a phương có th ban hành "Quy ư c xây d ng ch văn minh" áp d ng chung cho các ch . 2.9. Quy nh v x lý các vi ph m t i ch ( i u 11) - Các a phương c n nghiên c u c th Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và các văn b n hư ng d n hi n hành v vi c x lý vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c liên quan n ho t ng ch v n d ng ra nh ng quy nh x lý vi ph m N i quy ch cho phù h p v i i u ki n a phương, c thù c a t ng ch nhưng không trái v i pháp lu t Nhà nư c. 2.10. Các quy nh khác ( i u 12) Như quy nh v khen thư ng: Các t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c ch p hành n i quy ch , m b o thu n p y , úng h n các lo i ti n thuê i m kinh doanh, các lo i phí, l phí cũng như các kho n óng góp khác; k p th i phát giác k gian, phát giác nh ng ngư i buôn bán hàng phi pháp hay có công trong vi c phát hi n, ngăn ch n các hành vi vi ph m N i quy ch ; gương m u, nhi t tình tham gia các phong trào c a ch , có tinh th n trách nhi m óng góp xây d ng ch ngày m t phát tri n t t u ư c khen thư ng k p th i theo quy nh c a Nhà nư c. 3. Áp d ng xây d ng N i quy ch c th N i quy m u v ch này áp d ng chung cho các lo i ch . Khi xây d ng N i quy ch c th , các a phương có th lư c b t hay b sung quy nh m i n u xét th y c n
 17. thi t, nhưng ph i th hi n y các n i dung chính c a N i quy ch như quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch và không ư c trái v i pháp lu t hi n hành, ng th i có th k t c u l i các i u, kho n cho phù h p v i tình hình th c ti n c a a phương.
Đồng bộ tài khoản