Quyết định 08/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 08/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  08/2003/Q§­B T C   n g µ y 23 th¸ng 1 n¨ m  2003 V Ò  viÖc s öa ® æ i  m ø c  thu Õ  s u Êt  c ña m ét sè  Æ t   µ n g  thuéc n h ã m  2710 trong Bi Ó u  thu Õ   m h thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu  thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa X; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt   hµng thuéc nhãm       2710 quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  162/2002/Q§/BTC  sè  ngµy  26/12/2002 cña    ëng    Bé tr Bé Tµi chÝnh thµnh møc  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu     c¸c lo¹  má vµ    i dÇu  ® îc tõ c¸c kho¸ng  thu        bi­ tum, trõd¹ng          th«;c¸c chÕ  phÈm   cha  îc chitiÕt ®       hoÆc     n¬ikh¸c cã  ghië      chøa    tõ 70%  khèil      îng trë lªn lµ dÇu        má hoÆc     idÇu  c¸c lo¹  thu  îc tõ    ®   c¸c kho¸ng  tum, nh÷ng  i bi­   lo¹ dÇu  nµy    lµ thµnh phÇn  c¬ b¶n  cña    c¸cchÕ  phÈm;  dÇu  th¶i ­ DÇu     c¸clo¹ dÇu    îctõc¸ckho¸ng bi­   má vµ    i   thu ®         tum    (trõd¹ng th«) vµ      c¸c chÕ   phÈm   cha  îc chi ®     tiÕthoÆc     n¬i kh¸c,cã    ghi ë      chøa   tõ 70%  khèil  ­
  2. 2 îng trëlªnlµdÇu            má hoÆc     i c¸clo¹ dÇu    îctõ   thu ®     c¸c  kho¸ng  bitum, nh÷ng  idÇu     lo¹  nµy  thµnh  lµ  phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ  phÈm,    trõdÇu  th¶i: 2710 11 ­  ­DÇu   nhÑ  c¸cchÕ  vµ    phÈm: 2710 11 11 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ cao      i cÊp 10 2710 11 12 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×,lo¹ cao    i   cÊp 10 2710 11 13 ­ ­  ­  X¨ng  ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ th«ng    i   dông  10 2710 11 14 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×,lo¹ th«ng    i   dông 10 2710 11 15 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh¸c,cã  c¬    pha  ch× 10 2710 11 16 ­ ­X¨ng  ­  ®éng  kh¸c,kh«ng  c¬    pha  ch×  10 2710 11 17 ­ ­X¨ng  ­  m¸y  bay 15 2710 11 21 ­ ­Dung  ­  m«i  whitespir     it 10 2710 11 22 ­ ­Dung  ­  m«i  hµm  îng chÊtth¬m  cã  l     thÊp,díi   10     1% 2710 11 23 ­ ­Dung  ­  m«i  kh¸c 10 2710 11 24 ­ ­ Naptha,Reformate vµ    ­      c¸c chÕ  phÈm   kh¸c ®Ó     pha  chÕ  x¨ng 10 2710 11 25 ­ ­DÇu   ­  nhÑ  kh¸c 10 2710 11 29 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 2710 19 ­    ­Lo¹ikh¸c: ­ ­ DÇu   ­  trung  (cã kho¶ng    s«i trung  b×nh)  c¸c vµ    chÕ  phÈm:  2710 19 11 ­­  ­ ­DÇu   ho¶  th¾p  s¸ng 0 2710 19 12 ­­  ­ ­DÇu   ho¶  kh¸ckÓ  dÇu      c¶  ho¸ h¬i 0 2710 19 13 ­ ­ Nhiªn liÖu  ­ ­    ®éng  tuèc  c¬  bin  dïng  cho  hµng  25 kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n    ®é   lùc) cã  chíp  ch¸y    tõ 23oC     trëlªn 2710 19 14 ­ ­ Nhiªn liÖu  ­ ­    ®éng  tuèc  c¬  bin  dïng  cho  hµng  25 kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n    ®é   lùc)cã  chíp  ch¸y díi     23oC 2710 19 15 ­­  ­ ­Paraphinm¹ch    th¼ng 10 2710 19 19 ­­  ­ ­DÇu   trungkh¸cvµ        c¸cchÕ  phÈm   10 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    2710 19 21 ­­  ­ ­DÇu   gèc   ®Ó pha  chÕ  dÇu  nhên 10 2710 19 22 ­­  ­ ­DÇu       b«itr¬ndïng cho    ®éng  m¸y  c¬  bay 5 2710 19 23 ­­  ­ ­DÇu       b«itr¬nkh¸c 20 2710 19 24 ­ ­   b«itr¬n ­ ­Mì    10 2710 19 25 ­­  ­ ­DÇu   dïng trong bé      h∙m  thuû lùc(dÇu      phanh) 3 2710 19 26 ­­   ­ ­ DÇu   biÕn  thÕ  hoÆc   dÇu  dïng  cho  phËn  bé  10 ng¾t  m¹ch  2710 19 27 ­ ­ Nhiªn liÖu  ­ ­    diezen  dïng  cho  ®éng  tèc  0 c¬  ®é  cao 2710 19 28 ­­  ­ ­NhiªnliÖu diezen kh¸c         0 2710 19 29 ­­  ­ ­NhiªnliÖu ®èt      kh¸c 0 2710 19 30 ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c 10 ­DÇu     th¶i : 2710 91 00 ­  ­ Chøa  biphenyl®∙   polycloho¸ (PCBs),terphenyl         ®∙  polyclo ho¸  (PCTs)  hoÆc  biphenyl ®∙  polybrom    ho¸ (PBBs) 20 2710 99 00 ­    ­Lo¹ikh¸c 20  
  3. 3 §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng    nhËp khÈu ®∙ nép cho  quan  c¬  H¶i quan  ngµy  tõ  24/1/2003.   Nh÷ng quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu     b∙ibá.
Đồng bộ tài khoản