intTypePromotion=1

Quyết định 08/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
150
lượt xem
18
download

Quyết định 08/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 08/2004/Q§­TTg ngµy 15/01/2004  p h ª   d u y Ö t   C h ¬ n g   t r × n h   ® æ i   m í i   c ¬   c h Õ   q u ¶ n   l ý   t µ i   c h Ý n h   ® è i  víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ ®¬n vÞ  sù nghiÖp c«ng giai ®o¹n 2004­2005 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh  phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  136/2001/Q§­TTg ngµy 17 th¸ng 9   n¨m   2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   Ch¬ng   tr×nh   tæng   thÓ   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   giai   ®o¹n   2001   ­   2010; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt Ch¬ng tr×nh  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n  lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ  ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng giai ®o¹n 2004 ­ 2005. §i Ò u   2.  Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh  vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan  triÓn  khai thùc  hiÖn  Ch¬ng tr×nh nµy. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan   ngang   Bé,   Thñ   trëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ  tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Ch¬ng tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng giai ®o¹n 2004 ­ 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 08/2004/Q§­TTg  ngµy 15/01/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ). PhÇn I bèi c¶nh chung cña ch¬ng tr×nh Theo thèng kª s¬ bé, c¶ níc cã kho¶ng 106.500 c¬ quan  hµnh chÝnh nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng.  C¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc b¶o  ®¶m 100% chi phÝ  ho¹t  ®éng trªn c¬  së  chØ tiªu biªn chÕ  ®îc giao.  §¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lµ nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong   c¸c lÜnh vùc sù  nghiÖp gi¸o dôc, khoa häc c«ng nghÖ, m«i  trêng,   y   tÕ,   v¨n   hãa   nghÖ   thuËt,   thÓ   dôc   thÓ   thao,   sù  nghiÖp kinh tÕ, dÞch vô viÖc lµm... do c¬ quan nhµ níc cã  thÈm quyÒn  thµnh lËp.  C¸c   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp   ®îc Nhµ  níc  ®Çu   t  c¬   së   vËt   chÊt,   b¶o   ®¶m   chi   phÝ   ho¹t   ®éng   thêng  xuyªn   ®Ó   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   chÝnh   trÞ,   chuyªn   m«n   ®îc  giao. Ngoµi ra,  ®¬n vÞ   ®îc phÐp thu mét sè  kho¶n phÝ, lÖ  phÝ  theo quy  ®Þnh  cña  Nhµ  níc,  thu  th«ng  qua ho¹t  ®éng  s¶n xuÊt cung øng dÞch vô  rÊt  ®a d¹ng vµ   ë  hÇu hÕt c¸c  lÜnh vùc. HiÖn nay, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng ®îc chia lµm ba  lo¹i:  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu tù  b¶o  ®¶m toµn bé  chi phÝ   ho¹t  ®éng,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu tù  b¶o  ®¶m mét phÇn  chi   phÝ   ho¹t   ®éng,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   nguån   thu   thÊp  hoÆc kh«ng cã thu. Qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ  níc vµ  ho¹t  ®éng sù  nghiÖp cã  vÞ  trÝ  quan träng   ®Æc  biÖt  trong nÒn kinh  tÕ  quèc  d©n.  Thêi gian qua, c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng  ë  Trung ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng  ®∙ cã  nhiÒu  ®ãng  gãp cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña ®Êt  níc. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ níc ®èi víi hai  lÜnh vùc nµy còng cã nhiÒu chuyÓn biÕn, tõng b íc t¹o ®iÒu  kiÖn   cho   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp c«ng chñ   ®éng n©ng cao chÊt lîng vµ  hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng. Tuy nhiªn, tríc yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi vµ hoµn   thiÖn thÓ  chÕ  kinh tÕ  theo tinh thÇn NghÞ  quyÕt §¹i héi  lÇn thø IX cña §¶ng, c¬  chÕ  qu¶n lý   ®èi víi c¬  quan hµnh   chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng  ®∙ béc lé  nh÷ng 
 3. 3 h¹n chÕ lín cÇn ®îc kh¾c phôc, ®Æc biÖt lµ c¬ chÕ qu¶n lý  tµi chÝnh. ChÝnh v×  vËy, mét trong bèn néi dung lín cña  Ch¬ng   tr×nh   tæng   thÓ   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   giai  ®o¹n 2001  ­ 2010 lµ  c¶i c¸ch tµi chÝnh  c«ng. Trong   ®ã,  ch¬ng tr×nh  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng lµ  mét trong nh÷ng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng träng ®iÓm, víi néi  dung chñ yÕu lµ: x¸c lËp tiªu chÝ míi vÒ x©y dùng vµ ph©n   bæ ng©n s¸ch cho c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc theo kÕt qu¶  ®Çu ra vµ chÊt lîng ho¹t ®éng, møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô  ®îc giao; thùc hiÖn chÕ   ®é  kho¸n chi trong c¬  quan hµnh  chÝnh nhµ  níc; x©y dùng c¬  chÕ  tµi chÝnh phï  hîp víi c¸c  tæ   chøc   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   dÞch   vô   c«ng   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp nh»m b¶o  ®¶m tÝnh  ®éc lËp t¬ng  ®èi vµ  vai trß tù  chñ  cña c¸c tæ chøc nµy trong ho¹t  ®éng, gi¶m dÇn chi tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc tiÕn tíi thùc hiÖn chÕ   ®é  tù  qu¶n tµi  chÝnh. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc: a) VÒ  c«ng t¸c lËp dù  to¸n vµ  ph©n bæ dù  to¸n ng©n  s¸ch nhµ níc: C«ng t¸c lËp dù to¸n vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc   trong   thêi   gian   qua   thùc   hiÖn   theo   ®Þnh   híng   ph¸t  triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   cña   §¶ng   vµ   Nhµ   níc   trong   tõng  thêi kú. Th«ng qua  ®iÒu chØnh c¬  cÊu ng©n s¸ch gãp phÇn  ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, viÖc tõng bíc lËp  dù  to¸n vµ  ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch theo môc lôc ng©n  s¸ch nhµ  níc (®Çu vµo) theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch  nhµ  níc  ®∙ gãp phÇn gióp cho c«ng t¸c kiÓm so¸t chi ng©n  s¸ch ®îc thùc hiÖn tèt h¬n. b) VÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh  nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: Víi môc ®Ých trao quyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm  cho c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng  tæ chøc c«ng viÖc, sö  dông lao  ®éng vµ  c¸c nguån lùc tµi  chÝnh, ph©n biÖt râ  c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng theo h­ íng kho¸n biªn chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh cho c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc, t¹o quyÒn tù  chñ  tµi chÝnh cho  ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng, ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2001 Thñ tíng  ChÝnh   phñ   ban   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2001/Q§­TTg   vÒ   më  réng   thÝ   ®iÓm   kho¸n   biªn   chÕ   vµ   kinh   phÝ   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc, ngµy 16 th¸ng  01 n¨m 2002, ChÝnh phñ  ban hµnh NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­ CP vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu. 
 4. 4 Qua gÇn hai n¨m thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­CP  vµ QuyÕt ®Þnh sè 192/2001/Q§­TTg cho thÊy viÖc triÓn khai  bíc ®Çu ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc. ­ §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc: NhiÒu Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng vµ  c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc   nhËn   thøc   ®óng   môc   tiªu   cña   QuyÕt   ®Þnh   sè  192/2001/Q§­TTg   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ,   x¸c   ®Þnh   tr¸ch  nhiÖm   hoµn   thµnh   tèt   nhiÖm   vô,   kh«ng   t¨ng   biªn   chÕ   vµ  kinh phÝ  so víi tríc khi thùc hiÖn kho¸n,  chñ   ®éng s¾p  xÕp   l¹i   c¸n   bé,   c«ng   chøc,   sö   dông   kinh   phÝ   ®îc   giao  kho¸n   hîp   lý,   thiÕt   thùc,   hiÖu   qu¶,   tiÕt   kiÖm...   thùc  hiÖn c«ng khai, d©n chñ vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña  c¸n bé, c«ng chøc. C¸c c¬ quan thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh  phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh  ®∙ chñ   ®éng s¾p xÕp l¹i c¬  cÊu tæ   chøc theo  híng tinh gän,   ®a ngµnh,   ®a lÜnh vùc g¾n víi  c¶i   c¸ch   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   theo   m«   h×nh   mét   cöa,   mét  dÊu. X©y dùng chøc n¨ng, nhiÖm vô  tõng phßng, ban, tõng  chøc   danh   c«ng   chøc,   nh»m   bè   trÝ   hîp   lý   lao   ®éng,   võa  tinh   gi¶n   biªn   chÕ,   võa   n©ng   cao   chÊt   lîng,   hiÖu   suÊt  c«ng viÖc. Ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ  níc  ®îc n©ng lªn mét bíc c¶ vÒ  chÊt lîng vµ  sè  lîng. Quy tr×nh xö lý c«ng viÖc ®îc söa ®æi hoÆc x©y dùng  míi hîp lý, khoa häc h¬n vµ   ®∙ c«ng khai cho d©n biÕt.  Bªn c¹nh ®ã, c¸c c¬ quan nµy ®∙ tiÕt kiÖm chi (kho¶ng 3 ­   15%, cã  c¬  quan tiÕt kiÖm  ®îc 26% tæng kinh phÝ   ®îc giao  kho¸n), t¹o nguån kinh phÝ   ®Ó  t¨ng thu nhËp cho c¸n bé,  c«ng chøc. ­ §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: Sau khi chuyÓn sang thùc hiÖn c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh  theo NghÞ ®Þnh            sè 10/2002/N§­CP cña ChÝnh phñ,  quan hÖ  gi÷a  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu vµ  c¸c c¬  quan qu¶n   lý  nhµ  níc cã  thay  ®æi c¬  b¶n. §¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu  chñ   ®éng s¾p xÕp tæ chøc bé  m¸y, lao  ®éng theo yªu cÇu  c«ng   viÖc,   x©y   dùng   quy   chÕ   chi   tiªu   néi   bé,   ph©n   bæ  nguån tµi chÝnh cña  ®¬n vÞ, thùc hiÖn kiÓm so¸t  ®¸nh gi¸  hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ theo kÕt qu¶ "®Çu ra", gi¶m  dÇn viÖc qu¶n lý  theo c¸c yÕu tè  "®Çu vµo", gi¶m sù  can  thiÖp   trùc   tiÕp   cña   c¬   quan   chñ   qu¶n   vµ   c¬   quan   tµi   chÝnh. §ång thêi, chñ ®éng tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô, thu   hót   nhiÒu   ngêi   tham   gia   hëng   thô   c¸c   dÞch   vô   c«ng   víi  chÊt lîng cao vµ chi phÝ hîp lý. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng  ®∙ rµ  so¸t l¹i chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña c¸c c¬  quan hµnh  chÝnh nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng; ph©n biÖt c¬ quan  hµnh chÝnh cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp  cã  chøc n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô  c«ng  ®Ó  cã  c¬  chÕ  qu¶n  
 5. 5 lý  phï  hîp, xãa bá  t×nh tr¹ng "hµnh chÝnh hãa" c¸c ho¹t  ®éng sù nghiÖp.  c) VÒ c«ng t¸c kiÓm so¸t chi: Thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c c¬ quan qu¶n lý  tµi   chÝnh  thùc   hiÖn   viÖc   kiÓm  tra,   kiÓm   so¸t   c¸c   kho¶n   chi ng©n s¸ch mét c¸ch chÆt chÏ, b¶o ®¶m ng©n s¸ch nhµ n­ íc  ®îc sö  dông   ®óng môc  ®Ých,   ®óng   ®èi tîng,  t¨ng cêng  kiÓm so¸t t×nh h×nh sö dông tiÒn mÆt, gãp phÇn æn ®Þnh lu  th«ng  tiÒn   tÖ.   §ång   thêi,  tr¸ch   nhiÖm  vµ   quyÒn   h¹n   cña   Thñ  trëng c¬  quan,  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch còng  ®îc x¸c  ®Þnh râ  rµng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö  dông ng©n s¸ch nhµ  n­ íc. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n: a) VÒ  c«ng t¸c lËp dù  to¸n vµ  ph©n bæ dù  to¸n ng©n  s¸ch nhµ níc: C«ng t¸c lËp dù to¸n vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc dùa trªn nguån lùc  ®Çu vµo cã  s½n hoÆc huy  ®éng  ®îc  ®Ó bè trÝ c¸c nhu cÇu chi tiªu, cha quan t©m ®óng møc ®Õn  kÕt qu¶  ®Çu ra. Bªn c¹nh  ®ã, viÖc ph©n bæ dù  to¸n ng©n  s¸ch kh«ng linh ho¹t, g©y trë  ng¹i cho c¸c c¬  quan,  ®¬n  vÞ  sö  dông ng©n s¸ch trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô  ®îc giao. b) VÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh  nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: ­ §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc: Trong khi nhiÒu bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng qu¸n triÖt tinh  thÇn më  réng thÝ   ®iÓm kho¸n biªn chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh, kh«ng  Ýt Bé, ngµnh, c¬  quan cßn dÌ  dÆt, lóng  tóng,  chê   ®îi,  cha thÊy  ®îc sù  cÇn thiÕt  cña  viÖc  thùc  hiÖn thÝ   ®iÓm c¬  chÕ  kho¸n biªn chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh nªn kh«ng chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn.   Víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc thùc hiÖn thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh, bªn c¹nh  kÕt qu¶ ®¹t ®îc, cßn nh÷ng tån t¹i sau ®©y:  + Mét  sè  c¬  quan  hµnh  chÝnh  nhµ  níc  cha qu¸n  triÖt  ®Çy  ®ñ  môc tiªu cña viÖc thùc  hiÖn  thÝ   ®iÓm kho¸n  biªn  chÕ   vµ   kinh   phÝ   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh,   cha   n©ng   ®îc   hiÖu  suÊt lµm viÖc, kÕt qu¶ s¾p xÕp tæ chøc bé  m¸y, tinh gi¶n  biªn chÕ  cßn h¹n chÕ; lóng tóng trong viÖc x©y dùng quy  chÕ sö dông kinh phÝ néi bé, quy chÕ tr¶ l ¬ng cho c¸n bé,  c«ng chøc; c¬  chÕ  d©n chñ, c«ng khai, minh b¹ch cha  ®îc  thùc hiÖn ®Çy ®ñ. + Quan hÖ  gi÷a c¬  quan  ë  Trung  ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng, c¬  quan qu¶n  lý  tæng  hîp  (qu¶n  lý  biªn chÕ, kÕ  ho¹ch,  tµi  chÝnh)   vµ   c¬   quan   thùc   hiÖn   thÝ   ®iÓm   kho¸n   tuy   ®∙   c¶i 
 6. 6 thiÖn mét bíc, gi¶m bít hiÖn tîng "xin ­ cho", nhng vÉn  duy tr×  viÖc can thiÖp s©u vµo ho¹t  ®éng néi bé  cña tõng  c¬  quan, c¬  quan thùc hiÖn thÝ   ®iÓm vÉn cha thùc sù  tù  chñ. ­ §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: HiÖn cha cã  quy  ®Þnh vÒ  c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh  ®èi  víi   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   nguån   thu   thÊp   hoÆc   kh«ng   cã  nguån thu. §èi víi c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu, tiÕn  ®é  triÓn   khai   ph©n   lo¹i,   giao   quyÒn   tù   chñ   tµi   chÝnh   cßn  chËm vµ  cha  ®ång  ®Òu gi÷a c¸c Bé, c¬  quan trung ¬ng, c¸c  ®Þa ph¬ng, c¸c lÜnh vùc. §Õn nay cßn 11 Bé, c¬ quan ngang  Bé  vµ  25  ®Þa ph¬ng cha thùc hiÖn giao quyÒn tù  chñ  tµi  chÝnh  cho  c¸c   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  cã  thu,  trong khi nhiÒu  ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   vµ   s½n   sµng   mong  muèn thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh míi tõ n¨m 2002.  Bªn c¹nh  ®ã, mét trong nh÷ng yÕu  ®iÓm cña ho¹t  ®éng   qu¶n lý  tµi chÝnh nãi chung vµ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi  c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng nãi  riªng   lµ   trao   ®æi   th«ng   tin.   Th«ng   tin   hiÖn   nay   thiÕu  chÝnh  x¸c,  l¹c hËu vµ  kh«ng   ®ång bé. Th«ng  tin cha trë  thµnh   c«ng   cô   nh¹y   bÐn   ®Ó   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   sö   dông  trong qu¶n lý tµi chÝnh vÜ m« vµ vi m«. c) VÒ  c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t tµi chÝnh  ®èi víi  c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: Gi¸m   s¸t   tµi   chÝnh   vÉn   theo   c¬   chÕ   tËp   trung,   bao  cÊp, can thiÖp qu¸ cô  thÓ, chi tiÕt vµo nguån ng©n s¸ch  nhµ  níc cÊp cho c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  n íc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng. C¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù nghiÖp c«ng võa thô ®éng, võa û l¹i vµ nhiÒu trêng hîp  kh«ng trung thùc trong kÕ to¸n, chøng tõ. Thùc   tÕ   cã   qu¸   nhiÒu   ®Çu   mèi   thanh   tra,   kiÓm   tra,  kiÓm to¸n  ®èi víi c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp c«ng. Chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ   ®èi t îng thanh  tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n cña c¸c c¬ quan Thanh tra Nhµ n­ íc,   Thanh   tra   Tµi   chÝnh,   KiÓm   to¸n   Nhµ   níc,   ViÖn   KiÓm  s¸t, C«ng an... cßn chång chÐo, trïng lÆp, g©y khã  kh¨n,  phiÒn hµ  cho c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng. 3. Nguyªn nh©n: T×nh h×nh trªn do nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra, nhng chñ  yÕu lµ do: a) VÒ  c«ng t¸c lËp dù  to¸n vµ  ph©n bæ dù  to¸n ng©n  s¸ch nhµ níc: C«ng t¸c lËp dù to¸n vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc cha quan t©m  ®óng møc kÕt qu¶  ®Çu ra. Dù  to¸n ng©n 
 7. 7 s¸ch ph©n bæ cha linh ho¹t, chñ  yÕu dùa trªn c¸c yÕu tè  ®Çu   vµo,   g©y   trë   ng¹i   cho   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   sö   dông  ng©n s¸ch trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. b) VÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh  nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: ­ §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc: NhËn thøc vÒ môc tiªu, yªu cÇu kho¸n biªn chÕ vµ kinh   phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh cña mét sè c¬ quan vµ c¸n bé, c«ng   chøc cha ®óng víi tinh thÇn QuyÕt ®Þnh sè 192/2001/Q§­TTg  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. ChØ  ®¬n thuÇn coi viÖc thùc hiÖn   kho¸n lµ  t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc mµ  cha chó  träng  ®Õn c¸c yªu cÇu  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý, t¨ng quyÒn  tù  chñ  vµ  tr¸ch nhiÖm cña c¬  quan trong viÖc tæ chøc s¾p  xÕp bé m¸y, thùc hiÖn tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ, n©ng cao   hiÖu suÊt lµm viÖc, hiÖu qu¶ c«ng t¸c. C¬  chÕ, chÝnh s¸ch t¹o  ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn   c¬ chÕ kho¸n cha ®ång bé. §Þnh møc giao dù to¸n vµ chÕ ®é   chi tiªu hµnh chÝnh cha hoµn chØnh. Chøc n¨ng, nhiÖm vô,  ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc cña mét sè c¬ quan hµnh chÝnh nhµ  níc cha ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh kÞp thêi.  ­ §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cha cã nhËn thøc thèng nhÊt,  ®Çy  ®ñ  vÒ  môc  ®Ých,  ý  nghÜa, néi dung cña NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­CP cña ChÝnh phñ. Mét sè  c¸n bé  l∙nh  ®¹o vÉn  duy tr×, nÝu kÐo c¬ chÕ qu¶n lý cò, kh«ng muèn giao quyÒn  tù chñ cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. Cßn t©m lý hoµi nghi,   lo ng¹i sau khi chuyÓn sang c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh th×  kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp cho  ®¬n vÞ  gi¶m  ®i, b¨n  kho¨n vÒ  chÊt lîng ho¹t  ®éng gi¶m sót hoÆc n¶y sinh mÊt  c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp.   Quy  ®Þnh vÒ  c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n  vÞ sù nghiÖp cã nguån thu thÊp hoÆc kh«ng cã nguån thu vµ  mét sè  v¨n b¶n híng dÉn NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­CP liªn  quan   ®Õn   c¸c   ho¹t   ®éng   sù   nghiÖp   cã   tÝnh   ®Æc   thï   (sù  nghiÖp kinh tÕ, y tÕ, v¨n hãa, thÓ  dôc thÓ  thao, vay tÝn  dông, chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng thùc hiÖn tinh gi¶n biªn  chÕ...) chËm ®îc ban hµnh, g©y khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ sù  nghiÖp c«ng trong qu¸ tr×nh triÓn khai. c) VÒ  c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t tµi chÝnh  ®èi víi  c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng: ­ HÖ   thèng  v¨n b¶n  ph¸p luËt  vÒ  c«ng  t¸c  kiÓm so¸t  chi   ®èi   víi   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp c«ng cha hoµn chØnh; quy tr×nh cÊp ph¸t ng©n s¸ch  nhµ  níc cã  nhiÒu bÊt hîp lý  vµ  cha chÆt chÏ; ph¬ng thøc  cÊp ph¸t ng©n s¸ch nhµ níc cßn l¹c hËu, kÐm hiÖu qu¶.
 8. 8 ­   Nh÷ng   quy   ®Þnh   ph¸p   luËt   vÒ   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,  ®èi tîng thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Thanh tra Nhµ   níc,  Thanh   tra   Tµi   chÝnh,   KiÓm   to¸n   Nhµ   níc,  ViÖn   KiÓm  s¸t, C«ng an cßn bÊt cËp, chång chÐo, trïng lÆp. ­ Quy tr×nh nghiÖp vô  thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t   tµi chÝnh cha cô  thÓ, cha kÞp thêi  ®îc  ®æi míi phï  hîp  víi hÖ thèng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh.  PhÇn II môc tiªu, yªu cÇu vµ ph¹m vi cña ch¬ng tr×nh 1. Môc tiªu: Thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   ®æi   míi   c¬   chÕ   qu¶n   lý   tµi   chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù  nghiÖp c«ng giai  ®o¹n 2004 ­ 2005 nh»m  ®¹t  ®îc nh÷ng môc  tiªu sau ®©y:  Mét lµ, ph©n phèi, sö  dông nguån lùc tµi chÝnh hiÖu   qu¶, c«ng khai, minh b¹ch, c«ng b»ng, d©n chñ; ph©n cÊp  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng râ  rµng, cô  thÓ  gi÷a trung  ¬ng vµ  ®Þa ph¬ng, gi÷a Nhµ níc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Hai lµ, gãp phÇn ®æi míi ph¬ng thøc vµ chÊt lîng ho¹t  ®éng, t¨ng cêng tÝnh tù  chñ, tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tµi  chÝnh   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp c«ng; t¹o c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ  b×nh  ®¼ng nhiÒu  h¬n   trong   viÖc   cung   cÊp   dÞch   vô,   ®¸p   øng   yªu   cÇu   ngµy  cµng cao cña nh©n d©n.  Ba lµ,  ®a d¹ng hãa nguån tµi chÝnh (tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  ngoµi ng©n s¸ch nhµ  níc, tõ  trong níc vµ  ngoµi n­ íc), b¶o  ®¶m yªu cÇu ho¹t  ®éng cña c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  c«ng.  Bèn lµ, t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng s¾p xÕp tæ chøc bé  m¸y hîp  lý, tinh gi¶n  biªn  chÕ  nhµ  níc,  thùc  hiÖn hîp  ®ång lao  ®éng, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ  níc. N¨m lµ, xãa bá t×nh tr¹ng chång chÐo, trïng l¾p trong   ho¹t   ®éng   thanh   tra,   kiÓm   tra;   c¶i   tiÕn   thñ   tôc   hµnh   chÝnh vµ quy tr×nh thanh tra, kiÓm tra, b¶o ®¶m tÝnh khoa   häc vµ hiÖu qu¶. 2. Yªu cÇu:
 9. 9 ­   X¸c   ®Þnh   râ   hÖ   thèng   tiªu   chÝ   vµ   m«   h×nh   lËp   dù  to¸n, ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc theo kÕt qu¶  ®Çu  ra vµ  chÊt lîng ho¹t  ®éng cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng. ­   X©y   dùng   vµ   hoµn   thiÖn   c¬   chÕ   kho¸n   biªn   chÕ   vµ  kinh   phÝ   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc. ­   X©y   dùng   vµ   hoµn   thiÖn   c¬   chÕ   qu¶n   lý   tµi   chÝnh  nh»m thùc  hiÖn  viÖc trao quyÒn  tù  chñ  vµ  tù  chÞu tr¸ch  nhiÖm  cho  c¸c   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  c«ng trong  tæ chøc  c«ng  viÖc, sö dông lao ®éng vµ c¸c nguån lùc tµi chÝnh cña ®¬n  vÞ; ph©n biÖt râ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¬ quan   hµnh chÝnh nhµ  níc vµ  c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi  ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ   sù  nghiÖp c«ng chñ   ®éng qu¶n lý  tµi chÝnh, tæ chøc c«ng  viÖc, s¾p xÕp lao ®éng, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng.  3. Ph¹m vi: Ch¬ng tr×nh ®îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c kho¶n chi thêng  xuyªn   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp c«ng. PhÇn III Néi dung cña ch¬ng tr×nh Ch¬ng tr×nh  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi  c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng  giai  ®o¹n 2004 ­ 2005  ®îc thùc hiÖn th«ng qua 3  ®Ò  ¸n cô  thÓ sau ®©y: §Ò ¸n 1:  LËp dù to¸n vµ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ   níc theo kÕt qu¶ ®Çu ra. 1. Môc tiªu: ­ X©y dùng c¬ së khoa häc cña viÖc ®æi míi c¬ b¶n ph ­ ¬ng thøc lËp dù  to¸n, ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc  theo kÕt qu¶  ®Çu ra, chÊt lîng ho¹t  ®éng vµ  møc  ®é  hoµn  thµnh nhiÖm vô ®îc giao. ­ T¨ng cêng ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch, n©ng cao n¨ng   lùc vµ  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  ng©n s¸ch nhµ  níc cña c¬  quan  tµi chÝnh c¸c cÊp vµ cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch. 2. Néi dung: a) §iÒu tra, ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c  lËp dù  to¸n vµ  ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc; nghiªn  cøu, x¸c  ®Þnh yªu cÇu vµ   ®a ra kiÕn nghÞ  vÒ  c¬  chÕ  vµ  m« 
 10. 10 h×nh   lËp   dù   to¸n   vµ   ph©n   bæ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   nhµ   níc  theo kÕt qu¶ ®Çu ra. b) Nghiªn cøu, x©y dùng c¨n cø lËp dù to¸n vµ ph©n bæ  dù  to¸n ng©n s¸ch theo kÕt qu¶  ®Çu ra, bao gåm, hÖ  thèng  ®Þnh møc ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc, hÖ thèng ®Þnh  møc chi tiªu ng©n  s¸ch  nhµ  níc,  hÖ  thèng  tiªu chÝ   ®¸nh  gi¸ kÕt qu¶ ®Çu ra cña tõng lÜnh vùc (qu¶n lý hµnh chÝnh,  sù nghiÖp gi¸o dôc, sù nghiÖp y tÕ...). c) Nghiªn cøu, x©y dùng kÕ  ho¹ch chi tiªu trung h¹n   theo kÕt qu¶ ®Çu ra cña mét sè ngµnh, lÜnh vùc. 3. Ph©n c«ng thùc hiÖn: ­ Chñ tr×: Bé Tµi chÝnh. ­ Phèi hîp: C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 4. S¶n phÈm cña §Ò ¸n: a) B¸o c¸o  ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp dù  to¸n  vµ  ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  nh÷ng kiÕn nghÞ  cô  thÓ  vÒ  viÖc lËp dù  to¸n vµ  ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch  nhµ níc theo kÕt qu¶ ®Çu ra (trong quý IV n¨m 2004); b)   Dù   th¶o   ®Ò   ¸n   thÝ   ®iÓm   x©y   dùng   khu«n   khæ   tµi  chÝnh   trung   h¹n   vµ   chi   tiªu   trung   h¹n   tr×nh   ChÝnh   phñ  (trong quý I n¨m 2005). c) Dù  th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña ChÝnh phñ,  Thñ   tíng   ChÝnh   phñ,   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   ®Þnh   møc   chi   tiªu  ng©n s¸ch nhµ níc (trong quý III n¨m 2004); d) Dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh  hÖ  thèng  ®Þnh møc ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc theo  c¸c   tiªu   chÝ   g¾n   víi   kÕt   qu¶   ®Çu   ra   (trong   quý   IV   n¨m  2005). §Ò ¸n 2: TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh   ®èi   víi  c¬  quan  hµnh   chÝnh  nhµ   níc  vµ   ®¬n  vÞ   sù   nghiÖp  c«ng. 1. Môc tiªu:  Gióp c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  c«ng chñ   ®éng  ®iÒu hµnh c«ng viÖc, tù  quyÕt  ®Þnh vµ  chÞu  tr¸ch   nhiÖm   vÒ   tµi   chÝnh,   tµi   s¶n   cña   c¬   quan,   ®¬n   vÞ  m×nh, chñ   ®éng s¾p xÕp bé  m¸y tæ chøc vµ   ®éi ngò  c¸n bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   hîp   lý,   chÊt   lîng,   hiÖu   qu¶.   T¹o  ®iÒu kiÖn  cho   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  ph¸t triÓn,   ®a d¹ng  hãa  c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng, ®a d¹ng hãa c¸c nguån tµi chÝnh,   thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong chi tiªu, khai th¸c c¸c nguån   thu sù  nghiÖp. Ph©n phèi thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc,  viªn chøc theo kÕt qu¶ lao  ®éng, nh»m n©ng dÇn chÊt l îng  dÞch vô c«ng, hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc. 
 11. 11 §Õn   n¨m   2005,   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   thùc  hiÖn theo c¬ chÕ kho¸n chi hµnh chÝnh, toµn bé c¸c ®¬n vÞ  sù nghiÖp c«ng thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh míi.  2. Néi dung: a) Nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng qu¶n lý   tµi chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. Trªn c¬  së ®ã, tiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ kho¸n chi hµnh chÝnh. b) Nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng qu¶n lý   tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng cha thùc hiÖn  c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh vµ  c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng  ®∙  thùc   hiÖn   c¬   chÕ   tù   chñ   tµi   chÝnh   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  10/2002/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu.  TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, x©y dùng c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh   ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu trong tõng lÜnh vùc  (gi¸o  dôc   ®µo  t¹o,  y tÕ, v¨n hãa th«ng  tin, nghiªn  cøu  khoa häc, thÓ  dôc thÓ  thao, sù  nghiÖp kinh tÕ), x©y dùng  c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  nguån thu thÊp hoÆc kh«ng cã thu. c)   Ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸   thùc   tr¹ng   chÕ   ®é   th«ng   tin  b¸o c¸o tµi chÝnh  ®èi víi c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc  vµ   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   c«ng;   nghiªn   cøu,   x©y   dùng   chÕ   ®é  th«ng tin b¸o c¸o tµi chÝnh cã ®é tin cËy cao, th«ng suèt  tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng, tõ c¬ quan tµi chÝnh, kho b¹c  nhµ  níc  ®Õn c¸c ngµnh vµ  ngîc l¹i, g¾n hÖ  thèng chØ tiªu  chuyªn   ngµnh   víi   hÖ   thèng  chØ  tiªu   tµi   chÝnh,  cung   cÊp   kÞp thêi th«ng tin phôc vô c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch   tµi chÝnh vÜ m« vµ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¬ quan hµnh   chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng. 3. Ph©n c«ng thùc hiÖn: ­ Chñ tr×: Bé Tµi chÝnh. ­ Phèi hîp: C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 4. S¶n phÈm cña §Ò ¸n: a)   B¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   thùc   tr¹ng   c¬   chÕ   qu¶n   lý   tµi  chÝnh   ®èi   víi   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   nh÷ng  kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p tiÕp tôc hoµn thiÖn (trong quý  III  n¨m 2004); b)   B¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   thùc   tr¹ng   c¬   chÕ   qu¶n   lý   tµi  chÝnh   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   c«ng   vµ   nh÷ng   kiÕn  nghÞ,   gi¶i   ph¸p   tiÕp   tôc   hoµn   thiÖn   (trong   quý   II   n¨m  2004); c)  Dù  th¶o  NghÞ   ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh c¬   chÕ  kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi c¸c 
 12. 12 c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc (trong                     quý  IV n¨m   2004); d) Dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh c¬ chÕ tù  chñ  tµi chÝnh   ®èi  víi  c¸c   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  c«ng (trong  quý III n¨m 2004); ®) Dù  th¶o c¸c th«ng t liªn Bé  gi÷a Bé  Tµi chÝnh, Bé  Néi vô vµ c¸c bé qu¶n lý ngµnh híng dÉn c¬ chÕ kho¸n biªn  chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c c¬  quan  hµnh chÝnh  nhµ  níc theo NghÞ   ®Þnh  míi  (trong  quý  I n¨m  2005); e)   Dù   th¶o   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ  c¸c  ®¬n  vÞ sù nghiÖp c«ng x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé (trong  quý I n¨m 2004); g)   Dù   th¶o   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ   sù nghiÖp c«ng (trong quý III n¨m 2004); h) Dù  th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Thñ  t­ íng ChÝnh phñ, Bé  Tµi chÝnh vÒ  chÕ   ®é  th«ng tin b¸o c¸o  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n  vÞ sù nghiÖp c«ng (trong quý IV n¨m 2004). §Ò   ¸n   3:   §æi   míi   c«ng   t¸c   thanh   tra,   gi¸m   s¸t   tµi  chÝnh   ®èi   víi   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp c«ng.  1. Môc tiªu:  ­ B¶o  ®¶m tÝnh bao qu¸t vÒ  ph¹m vi,  ®èi tîng vµ  møc  ®é  kiÓm so¸t theo   ®óng  LuËt Ng©n s¸ch  nhµ  níc;  b¶o   ®¶m  tÊt c¶ c¸c kho¶n chi cña ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Òu  ®îc kiÓm  tra, kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ. ­ T¨ng cêng tÝnh chñ ®éng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¬   quan hµnh  chÝnh  nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  c«ng  trong  viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông c¸c nguån tµi chÝnh mét c¸ch cã  hiÖu qu¶. 2. Néi dung: Nghiªn cøu, ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c  thanh tra, gi¸m s¸t tµi chÝnh  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh  nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng, bao gåm, viÖc kiÓm so¸t  chi cña Kho b¹c Nhµ  níc,  thanh  tra, kiÓm  tra  tµi  chÝnh  cña c¬  quan thanh tra, kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n Nhµ  níc,  kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn, cña c¬  quan tµi chÝnh  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp c«ng. Trªn c¬  së   ®ã,  ®æi míi c¬  chÕ  vÒ  c«ng   t¸c   thanh   tra,   gi¸m   s¸t   tµi   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   c¬   quan  hµnh chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng. Hoµn thiÖn 
 13. 13 c¬ chÕ kiÓm so¸t chi cña hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc, c¬ chÕ  thanh  tra,   kiÓm   tra   cña   Thanh  tra  Tµi  chÝnh,   Thanh   tra   Nhµ níc, c¬ chÕ kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n Nhµ níc. 3. Ph©n c«ng thùc hiÖn: ­ Chñ tr×: Bé Tµi chÝnh. ­ Phèi hîp: C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 4. S¶n phÈm cña §Ò ¸n: a)   B¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   thùc   tr¹ng   c«ng   t¸c   thanh   tra,  gi¸m s¸t tµi chÝnh   ®èi víi c¬  quan  hµnh chÝnh  nhµ  níc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  c«ng  vµ  nh÷ng  kiÕn nghÞ  cô  thÓ  (trong  quý III n¨m 2004); b) Dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô,   quyÒn h¹n vµ  tr¸ch nhiÖm cña Thanh tra Tµi chÝnh (trong   quý I n¨m 2004); c) Dù  th¶o NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  phèi   hîp   c«ng   t¸c   thanh   tra,   kiÓm   tra   tµi   chÝnh,   kiÓm  to¸n   ®èi   víi   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp c«ng (trong quý IV n¨m 2004); d) Dù  th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Bé  Tµi  chÝnh   vÒ   c«ng   t¸c   kiÓm   so¸t   chi   ®èi   víi   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ  níc vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng (trong quý  II n¨m  2004); ®)   Dù   th¶o   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   cña   Bé   Tµi  chÝnh  vÒ  c¬  chÕ, quy tr×nh  thanh tra cña Thanh  tra Tµi  chÝnh   ®èi   víi   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp c«ng (trong quý II n¨m 2004). PhÇn IV Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 1. Ph©n c«ng thùc hiÖn  ­ C¬ quan chñ tr×: Bé Tµi chÝnh. ­ C¸c c¬ quan phèi hîp: + C¸c c¬  quan: Bé  Néi vô, V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Y tÕ, Bé  V¨n  hãa ­ Th«ng tin, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ñy ban ThÓ dôc   ThÓ thao, KiÓm to¸n Nhµ níc.  +   Mét   sè   ®Þa   ph¬ng   ®¹i   diÖn   cho   c¸c   vïng,   miÒn   ë  thµnh phè, n«ng th«n, miÒn nói, ®ång b»ng. 2. TiÕn ®é thùc hiÖn
 14. 14 Thêi gian thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh ®∙ ®îc x¸c ®Þnh trong  tõng  ®Ò  ¸n. §Õn cuèi n¨m 2005, tæ chøc tæng kÕt  ®¸nh gi¸  kÕt qu¶ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh. 3. Nh©n lùc vµ kinh phÝ a) VÒ nh©n lùc:  Bé  Tµi chÝnh, Bé  Néi vô, V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Y tÕ, Bé  V¨n  hãa ­ Th«ng tin, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ñy ban ThÓ dôc   ThÓ  thao, KiÓm to¸n Nhµ  níc vµ  c¸c  ñy ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cÇn bè  trÝ  c¸n bé,  c«ng chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô tham gia Ch¬ng  tr×nh; kÕt hîp tranh thñ  sù  hç  trî  cña c¸c chuyªn gia t  vÊn trong níc vµ  níc ngoµi khi triÓn khai thùc hiÖn c¸c  ®Ò ¸n cña Ch¬ng tr×nh. b) VÒ kinh phÝ:  C¨n cø vµo Ch¬ng tr×nh  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª  duyÖt, Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé  Néi vô tÝnh to¸n x©y dùng kÕ ho¹ch ng©n s¸ch b¶o ®¶m thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh nµy. 4. Ban Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh Thµnh   lËp   Ban   Chñ   nhiÖm   Ch¬ng   tr×nh   ®æi   míi   c¬   chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ  ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng giai ®o¹n  2004 ­ 2005.  Ban Chñ  nhiÖm ho¹t  ®éng kiªm nhiÖm do mét Thø trëng  Bé  Tµi chÝnh lµm Chñ  nhiÖm, mét  ñy viªn lµ  Thø trëng Bé  Néi vô, Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh hµnh chÝnh ­ sù  nghiÖp, Bé  Tµi chÝnh lµ ñy viªn th ký. Gióp viÖc Ban Chñ  nhiÖm Ch¬ng tr×nh cã  Tæ Th  ký. Tæ  th ký gåm mét sè c¸n bé, chuyªn viªn cña Vô C¶i c¸ch hµnh   chÝnh, Bé Néi vô, Vô C¶i c¸ch hµnh chÝnh, V¨n phßng ChÝnh   phñ, Vô  Tµi chÝnh (hoÆc Vô  thùc hiÖn nhiÖm vô  tµi chÝnh)  thuéc c¸c c¬ quan: Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Y tÕ, Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin, Bé   Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ñy ban ThÓ dôc ThÓ thao, KiÓm to¸n  Nhµ níc.  Quy chÕ ho¹t ®éng vµ tæ chøc cô thÓ cña Ban Chñ nhiÖm  Ch¬ng  tr×nh  do Chñ  nhiÖm ban hµnh  sau  khi  thèng  nhÊt  ý  kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan. Ban   Chñ   nhiÖm   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ, Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc tæ chøc thùc hiÖn Ch­ ¬ng   tr×nh   ®æi   míi   c¬   chÕ   qu¶n   lý   tµi   chÝnh   ®èi   víi   c¬  quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   c«ng   giai  ®o¹n 2004 ­ 2005.
 15. 15 Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, nÕu  cã   víng   m¾c,   c¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh   phñ   vµ   ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung  ¬ng cÇn b¸o c¸o kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o,  ®Ò  xuÊt víi Ban ChØ  ®¹o C¶i c¸ch hµnh  chÝnh cña ChÝnh phñ  vµ  Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, cho  ý  kiÕn chØ ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2