Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 3 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2009/Q -UBND Qu n 3, ngày 28 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C BÃI B VĂN B N Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp t i T trình s 563/TTr-TP ngày 22 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b 39 văn b n do y ban nhân dân qu n 3 ban hành không còn phù h p v i quy nh pháp lu t hi n hành, theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n 3, Trư ng Phòng Tư pháp, Th trư ng các cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân 14 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Ph m Ng c H u DANH M C VĂN B N Ư C BÃI B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2009/Q -UBND ngày 28/9/2009 c a y ban nhân dân qu n 3) NĂM 1977 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN V ôn c ki m tra th c hi n nghiêm ch nh vi c 1 81/UB 16/02/1977 t pháo V/v th c hi n CT 45/CT-UB c a UBND TP v thu 2 522-VPUB/TM 10/1977 thu CTN NĂM 1979 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành THÔNG BÁO V/v ăng ký s d ng súng quân d ng, v t li u n , 3 19/TB 31/3/1979 các lo i súng săn và súng th thao qu c phòng NĂM 1980 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN 4 223/UB 22/9/1980 V/v t ch c bãi gi xe 2 bánh trong qu n NĂM 1983 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN-THÔNG BÁO V/v ch m d t các ho t ng mua bán thu c tây 5 07/TB-UB 27/01/1983 dùng cho ngư i trái phép V/v th c hi n nghiêm các quy nh hi n hành c a 6 36/TB-UB 19/10/1983 Nhà nư c v c p t, c p gi y phép s a ch a xây d ng nhà trong qu n 7 38/TB-UB 23/11/1983 V/v ti p t c công tác gi i to lòng l ư ng
  3. V/v duy trì và th c hi n tr t t giao thông lòng l 8 332/UB 23/12/1983 ư ng NĂM 1985 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành THÔNG BÁO V/v nghiêm c m tư nhân mua bán sách, cho thuê 9 25/TB-UB 01/4/1985 sách báo NĂM 1989 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN 10 92/UB 24/4/1989 V/v qu n lý ngu n thu s nghi p NĂM 1990 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN-THÔNG BÁO V ch n ch nh ho t ng các nhà hàng, khách s n 11 22/TB-UB 05/3/1990 t i qu n 3 V/v gi i t a các h kinh doanh qu n áo l n chi m 12 45/TB-UB 01/6/1990 l ư ng t i khu v c ư ng Nguy n ình Chi u - Trương nh 13 189/UB 11/6/1990 V/v Th c hi n nghĩa v lao ng công ích V/v Ch n ch nh tình tr ng lưu hành, s d ng các 14 273/UB 17/8/1990 lo i văn hóa phNm i tr y, ph n ng NĂM 1991 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN 15 56/UB 09/02/1991 V/v th c hi n các quy nh v qu ng cáo ngoài tr i V/v ki m tra x lý quán ăn, gi i khát s d ng èn 16 217/UB 22/6/1991 m NĂM 1992 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN-THÔNG BÁO Quy nh m t s i m trong KD ăn u ng, gi i khát 17 449/UB 29/9/1992 trên a bàn qu n 3
  4. V/v ki m tra các hàng quán ăn u ng, cà phê gi i 18 83/TB-UB 26/11/1992 khát không ch p hành quy t nh x lý c a UBND qu n NĂM 1994 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V/v c ng c và nâng cao m t bư c phong trào xã 19 04/CT-UB 22/10/1994 h i hóa giáo d c trong toàn qu n NĂM 1998 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V/v tăng cư ng lãnh o th c hi n các ch b o 20 01/CT-UB 06/01/1998 hi m XH trên a bàn qu n NĂM 1999 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN V/v ph i h p m b o tr t t ATGT ư ng s t trên 21 3195/UB 20/8/1999 a bàn NĂM 2000 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V/v tăng cư ng công tác qu n lý tr t t an toàn giao thông ô th theo N 36/CP ngày 29/5/1995 22 01/CT-UB 06/4/2000 và tăng cư ng công tác qu n lý xây d ng, công trình k thu t h t ng ô th theo N 48/CP ngày 05/5/1997 trên a bàn qu n CÔNG VĂN V vi c th c hi n công tác phòng cháy, ch a cháy 23 2770/UB 28/12/2000 trên a bàn qu n 3 NĂM 2001 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN V vi c ch n ch nh ho t ng c a các bãi gi xe 24 01/CT-UB 27/02/2001 trên a bàn qu n
  5. NĂM 2003 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CÔNG VĂN V/v th c hi n gi i t a các i m gi xe trên l 25 1761/UBND 20/8/2003 ư ng c a các nhà hàng, quán ăn V/v t o i u ki n th c hi n t t ch trương gi i t a 26 1780/UBND 22/8/2003 các bãi gi xe c a nhà hàng, quán ăn trên l ư ng NĂM 2004 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành CH THN 27 03/CT-UB 04/11/2004 Ch th v công tác giáo d c - ào t o CÔNG VĂN V vi c t ch c các ho t ng "Ngày toàn dân 28 2148/UB 30/9/2004 phòng cháy ch a cháy 04/10" và 3 năm thi hành Lu t PCCC NĂM 2005 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành QUY T NNH V/v quy nh giá tr ngày công chi tr tr c p cho 29 21/2005/Q -UB 04/3/2005 l c lư ng DQTV trong th i gian làm nhi m v V/v ban hành quy nh v thu, qu n lý và s d ng 30 22/2005/Q -UB 04/3/2005 qu Qu c phòng an ninh V quy nh m c thu và s d ng qu Qu c phòng 31 34/2005/Q -UB 14/3/2005 an ninh CÔNG VĂN V/v tăng cư ng th c hi n m t s công tác v n 32 2059/UBND 08/12/2005 nh tr t t lòng l ư ng NĂM 2006 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành QUY T NNH V y quy n cho Trư ng Phòng Qu n lý ô th 02/2006/Q - qu n 3 ư c ký tên, óng d u UBND qu n trên 33 18/01/2006 UBND m t s văn b n hành chính thu c thN m quy n UBND qu n 34 30/2006/Q - 20/4/2006 V y quy n cho Trư ng Phòng Văn hoá -Thông
  6. UBND tin - Th thao qu n 3 ư c ký tên, óng d u UBND qu n trên m t s văn b n hành chính thu c thN m quy n UBND qu n 31/2006/Q - V/v Giao ch tiêu k ho ch nghĩa v L CI năm 35 16/5/2006 UBND 2006 cho UBND 14 phư ng 32/2006/Q - V/v Giao ch tiêu thu n p qu phòng, ch ng l t bão 36 17/5/2006 UBND i v i công dân năm 2006 V ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a 40/2006/Q - 37 03/8/2006 Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng công trình UBND qu n 3 42/2006/Q - V ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a 38 26/12/2006 UBND Ban Tôn giáo qu n 3 NĂM 2007 S Ngày ban S hi u văn b n Tên văn b n TT hành QUY T NNH V y quy n cho Trư ng Phòng Tài nguyên và 09/2007/Q - Môi trư ng qu n 3 ư c ký tên, óng d u UBND 39 14/6/2007 UBND qu n trên m t s văn b n hành chính thu c thN m quy n UBND qu n Y BAN NHÂN DÂN QU N 3
Đồng bộ tài khoản