Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành để sửa đổi khoản 1 và khoản 3, Điều 3, Chương I Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách để thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH THU N c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 08/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 30 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I KHO N 1 VÀ KHO N 3, I U 3, CHƯƠNG I QUY NNH V CHÍNH SÁCH ÀO T O, THU HÚT NGU N NHÂN L C VÀ CÁC CHÍNH SÁCH TH C HI N CÁC NGHN QUY T 04, 05 VÀ 07 C A T NH Y BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 21/2007/Q - UBND NGÀY 09/5/2007 C A UBND T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a S N i v t i T trình s 19/TTr-SNV ngày 07/01/2009 v vi c ngh s a i chính sách ào t o, thu hút theo Quy t nh s 21/2007/Q -UBND, QUY T NNH: i u 1. S a i kho n 1 và kho n 3, i u 3, Chương I Quy nh v chính sách ào t o, thu hút ngu n nhân l c và các chính sách th c hi n các Ngh quy t 04, 05 và 07 c a T nh y ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2007/Q -UBND ngày 09/5/2007 c a UBND t nh Bình Thu n (sau ây g i t t là Quy nh). N i dung s a i c th như sau: 1. Kho n 1 i u 3, Chương I c a Quy nh ư c s a i như sau: “1. ư c cơ quan có thNm quy n tuy n d ng và b nhi m vào ng ch công ch c, viên ch c và thu c di n quy ho ch ào t o c a cơ quan, ơn v và a phương”. 2. Kho n 3 i u 3, Chương I c a Quy nh ư c s a i như sau: “3. Sau khi t t nghi p ph i v công tác t i ơn v cũ trong th i gian t i thi u là 5 năm, ph i ch u s phân công công tác c a t ch c, n u không ch p hành thì ph i b i hoàn kinh phí g p 03 l n kinh phí do Nhà nư c ã tr c p trong th i gian h c t p. S ti n b i hoàn ư c tính tương ng v i s tháng chưa công tác”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành
Đồng bộ tài khoản