Quyết định 10/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 10/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A   é   R ¦ë N G  B é  T µ I  H Ý N H   è  10/2001/Q§­B T C   BT C s n g µ y  13 th¸ng 3 n¨ m  2001 V Ò   Ö c ba n   µ n h   vi h Q u y  ch Õ   h uy Ó n  v«n ® Ç u  t thu é c n g © n  s¸ch n h µ  n íc c B é   R ¦ë N G   é  T µ I C H Ý N H T B C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ   íc ngµy  Nh n   20/3/1996  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ©n   Êp  c Ch ph v ph c qu¶n  ý,lËp, chÊp   l    hµnh  µ  Õt to¸nNg ©n  v quy     s¸ch Nhµ   íc;   N C¨n  LuËt söa  æi,bæ   cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ng©n  m s® c Lu   s¸ch nhµ  ­   n ícsè    06/1998/QH10  µy  ng 20/5/1998 vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh   ®Þ sè 87/CP  µy 19/12/1996 cña  Ýnh  ñ  ng     Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp   ®Þ chiti   ph c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch nhµ  íc;   n ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýcña  é, c¬  l  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,  Òn  ¹n  µ  chøc  é  v  quy h v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT    ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ï  c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Êu    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ©n    ®Ò ngh c V tr V Ng s¸ch nhµ  íc,   n Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm    h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n Quy  Õ   ch chuyÓn  èn  v ®Ç u    éc ng©n  tthu   s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    2: Quy  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ®Þ n c hi l     k t  01/04/2001.   Nh÷ng  quy  nh  íc®©y  µi íi ®Þ tr   tr     v quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b §i Ò u 3:  ô   ëng  ô   ©n   V tr V Ng s¸ch  µ  íc,Vô   ëng  ô   Çu , Tæng   nh n   tr V§ t  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c nhµ  íc,Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët      b  n  ®è S T   ­ V gi¸c¸c tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  Þu  tr     ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n 
 2. 2 Q u y  c h Õ  C H U Y Ó N  v è n § Ç U  T ¦ T H U é C   N G ¢ N  s¸ch N H µ  N ¦í C (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 10/2001/Q§­ BTC ngµy l3/3/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT  §i Ò u 1:  ¬   C quan  µi chÝnh  T  chuyÓn  èn  v sang Kho  ¹c nhµ  íc ®Ó   b  n  thanh    èn  u    µ  èn  ù  to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  äi ct ch   tv x d (g   t¾tlµvèn  u  )c¨n cø  µo:    ®Ç t    v ­ Dù     to¸n ng©n    s¸ch n¨m  Çn    èn  u    (ph chi v ®Ç t XDCB)  îc ChÝnh  ñ  ®  ph hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d giao. ­K Õ   ¹ch ®iÒu  µnh  ©n    ho   h ng s¸ch hµng  ý.   qu ­Nhu  Çu    c thanh    èn  u    µng  ý. to¸nv ®Ç th qu §i Ò u 2: Hµng  ý, tr c ngµy  th¸ng  èi quý  íc,c¨n  vµo  ù  qu   í   25  cu   tr   cø  d to¸n® îcgiao vµ  Õ   ¹ch khèil ng do    ñ  ù    Ëp,Kho  ¹c Nhµ   íclËp      k ho    î   c¸c ch d ¸n l   b  n    kÕ   ¹ch  ho thanh    èn  u    ý  to¸nv ®Ç tqu theo  õng  Êp  ©n  t c ng s¸ch göic¬      quan  µi t  chÝnh.Cô   Ó:   th ­ Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng    b Nh n   ¬ tæng  îp  h nhu  Çu  c thanh to¸n vèn  u      ®Ç t hµng  ý  ña    ù    éc NST W   ëiBé  µichÝnh  ô  Çu ). qu c c¸cd ¸n thu   g  T  (V § t ­ Kho  ¹c Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    b  n    ph tr   Trung  ng  ¬ tæng  îp    h nhu cÇu thanh to¸n vèn  u   hµng  ý  ña  ©n    ®Ç t qu c ng s¸ch  a   ¬ng  öi Së   µi ®Þ ph g  T  chÝnh   Ët    ­V gi¸(phßng  Çu ). § t Riªng  i  íic¸c dù  do  Êp  Ön  ®è v     ¸n  c huy qu¶n  ý,chñ  ù  lËp  Õ   ¹ch  l  d ¸n  k ho vèn  u    öitrùctiÕp tíPhßng  µichÝnh  Êp  Ön. ®Ç tg        i T  c huy   §i Ò u 3: Hµng  ý, c¬  qu   quan  µi chÝnh  Ëp  T  l th«ng  b¸o  ¹n  h møc   èn  v ®Ç u      Õttheo tõng nguån  èn)göiKho  ¹c Nhµ   íc,cô  Ó: t(chiti       v    b  n   th ­  èi víic¸c dù  thuéc  §       ¸n  NST W,  ô   Çu  lËp  V§ t th«ng b¸o  ¹n  h møc   èn  v ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm) göiVô  ©n    s 01  k     Ng s¸ch nhµ  ­   n íc.Sau      khixem  Ðt,Vô  ©n  x   Ng s¸ch nhµ  ícký    n   th«ng    ¹n møc,  öiKho  ¹c b¸o h   g  b  Nhµ   ícTrung  ng  li , öiVô   Çu   li   µ u  ¹ Vô   ©n  n  ¬ 1  ªn    § g t1  ªnv l t i Ng   s¸ch nhµ  íc1    n  li . ªn ­ §èivíi   ù    éc ng©n        d ¸n thu   c¸c s¸ch cÊp    tØnh,Phßng  Çu   Ëp th«ng      § tl   b¸o h¹n møc  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç tx d c b¶n  (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm) göiPhßng    s 02  k   Ng ©n s¸ch.Phßng  ©n    Ng s¸ch xem   Ðt,tr×nh l∙nh®¹o  ë   µichÝnh    Ët      x     ST  ­ V gi¸ ký th«ng  b¸o  ¹n  h møc   µ  öi Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc vg  b Nh n     ph tr     Trung  ng  li , ë  µichÝnh   Ët   u  li . ¬ 1  ªn  T   S ­V gi¸l 1  ªn §èi víic¸c dù  thuéc  ©n        ¸n  ng s¸ch  Êp  Ön,  c huy phßng  µi chÝnh  Ön   T  huy lËp  µ  ý  v k th«ng  b¸o  ¹n  h møc   èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç t x d c b¶n  (theo m É u   è      s 03 ®Ýnh  Ìm),göiKho  ¹c Nhµ   íchuyÖn  li   µ u  k    b  n  1  ªnv l phßng  µichÝnh  Ön    T  huy 1 li : ªn
 3. 3 §i Ò u  H¹n  4:  møc  èn  u    ý  µmøc  v ®Ç tqu l   cao  Êt m µ   nh   Kho  ¹c nhµ  ­ b  n íc ® îc chi trong  ý  .  ¹n      qu ®ã H møc   èn  u    quý  Õu     v ®Ç t n chi kh«ng  Õt  îc h ®  chuyÓn  sang quý sau. Riªng h¹n møc  quý IV (kÓ  c¶ phÇn  c¸c quý tr c í  chuyÓn  sang),® îcphÐp  Ðo  µithêigian sö  ông  n   Õt     k d     d ®Õ h th¸ng 1   n¨m    sau vµ    ®Ó thanh   to¸ncho  èil ng  kh  î trong kÕ   ¹ch  ∙  ùc hiÖn  n     ho ® th   ®Õ 31/12    n¨m tr c,trõtr ng  îp ® Æc   Öttheo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. í    ê h   bi       c c c th quy §i Ò u 5:  ¹n  H møc   èn  u     v ®Ç t kh«ng  ©n      Õttheo  ôc    ph bæ chiti   m chi cña  ôc  ôc Ng ©n   M l  s¸ch nhµ  íc,khiróth¹n    n    møc  ph¶ih¹ch    ng  ¬ng,   to¸n®ó ch   lo¹   ikho¶n,m ôc  ,   theo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch hiÖn  µnh.   h §i Ò u      6: Khi th«ng  h¹n  b¸o  møc   èn  u  ,c¬  v ®Ç t  quan  µichÝnh  t  th«ng  b¸o tæng  møc  èn.Trêng  îp cÇn  Õtph¶itËp  v  h  thi     trung vèn    theo  chØ  o  ña  ®¹ c cÊp  ã  Èm   Òn,  ¬  c th quy c quan  µichÝnh  ô  Çu    i  íivèn  u     éc t  (V § t ®è v   ®Ç t thu   ng©n  s¸ch Trung  ng; Së   µi chÝnh­ Ët    ¬   T  v gi¸,Phßng  µi chÝnh  i  íivèn  T  ®è v   ®Ç u    éc ng©n  tthu   s¸ch ®Þa  ¬ng) lËp b¶ng      ph    kª danh  ôc  ét  è  ù    m m s d ¸n quan  träng(kh«ng    Õtmøc  èn    chiti   v theo dù    öikÌm    ¸n)g   theo h¹n møc.    §i Ò u 7: §Þnh  ú, Kho  ¹c  µ   íc c¸c cÊp  c¸o  ×nh  ×nh  ùc k  b Nh n     b¸o  t h th   hiÖn  µ  v thanh    èn  u    öic¬  to¸nv ®Ç tg   quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c theo quy  Õ   ch cung  Êp  c th«ng    Ò   tinv c«ng    t¸cqu¶n  ývèn  u    l  ®Ç tXDCB   ña  é  µichÝnh. c BT  §i Ò u    Öc  8: Vi qu¶n  ý,thanh    µ  Õt    èn  u    ùc hiÖn  l  to¸nv quy to¸nv ®Ç t th   theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng;NghÞ   nh  è  l  tv x d   ®Þ s 12/2000/N§­ CP   µy  ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  m s® cña Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ng  l  tv x ®ù ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   sè  t 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/9/2000 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  Öc    BT  h  vi qu¶n  ý, l  thanh    èn  to¸nv ®Ç u    µ  èn  ù  t v v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ng  éc  ån  èn  ct ch   t v x ®ù thu ngu v ng©n  s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    ¬ng  9: Ph thøc chuyÓn  èn  µy    v n kh«ng    ông  i víi   ù    ¸p d ®è     d ¸n c¸c cã    Ët  ®é m cao  Bé   èc  do  Qu phßng, Bé    C«ng  cÊp    ùctiÕp;c¸c dù    an  ph¸ttr       ¸n cÊp    ph¸ttheo  ×nh  h thøc          µ    êng  îp  Æc   Öt kh¸c ® îc ghithu,ghi chiv c¸c tr h® bi      cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. c th quy quy  
 4. 4 Bé   µi T  C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u   è  s 01 chÝnh Liªn1:KBNN    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ...... . . ...... Niªn®é... .   .. Sè:.. . ../ . ... NSNN . . .. TV. . ../ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch trung ¬ n g) N¬i  Ën:  nh Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng b  n  ¬ Bé  µichÝnh  Öt h¹n møc  èn  u    T  duy     v ®Ç tXDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001    nh sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  ängtheo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k Trëng  phßng Hµ   éi,ngµy..   N  .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 Qu¶n  ýNSNN l  TUN.  é  ëng  é  µichÝnh B tr BT  Vô  ëng  ô  tr V NSNN Kho  ¹c Nhµ   íc nhËn  µy..   b  n  ng .th¸ng.. n¨m  .   . 2001. §∙ kiÓm     µ    µi    trav ghit   kho¶n  ¹n møc  h  kinh phÝ  ña    c Kho  ¹c b KÕ     to¸nKBNN Thñ  ëng  tr KBNN
 5. 5 Bé   µi T  C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u   è  s 01 chÝnh Liªn2:NSNN    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   Niªn®é... .   .. Sè:.. . ../ . ... NSNN . . .. TV. . ../ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch Trun g ¬ n g) N¬i  Ën :Vô  ©n  nh   Ng s¸ch nhµ  íc   n Bé  µichÝnh  Öt h¹n møc  èn  u    T  duy     v ®Ç tXDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001    nh sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  ängtheo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k Trëng  phßng Hµ   éi,ngµy..   N  .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 .. . ........ . . ........ Vô  Çu  § t   Trëng  phßng   µ   éi,ngµy..   HN  .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 Qu¶n  ýNSNN l  TUN,  é  ëng  é  µichÝnh B tr BT  Vô  ëng  ô  tr V NSNN
 6. 6 Bé   µi T  C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u   è  s 01 chÝnh Liªn3:§T    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   Niªn®é... .   .. Sè:.. . ../ . ... NSNN . . .. TV. . ../ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch trung ¬ n g) N¬i  Ën:  ô  Çu  nh V§ t Bé  µichÝnh  Öt h¹n møc  èn  u    T  duy     v ®Ç tXDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001    nh sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  äng theo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k Trëng  phßng Hµ   éi,ngµy..   N  .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 .. . ........ . . ........ Vô  Çu  § t   Trëng  phßng   µ   éi,ngµy..   HN  .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 Qu¶n  ýNSNN l  TUN,  é  ëng  é  µichÝnh B tr BT  Vô  ëng  ô  tr V NSNN
 7. 7 Së  TC­VG C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u   è  s 02   Niªn®é... .   .. Liªn1:KBNN    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ../ V G . . .. TC­ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch tØ n h, th µ nh p h è  tr ù c thu é c T W ) N¬i  Ën:  nh Kho  ¹c Nhµ   íc. . ..... b  n . . .... Së  µichÝnh   Ët    Öt h¹n møc  èn  u    T  ­V gi¸duy     v ®Ç tXDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001  nh  sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  ängtheo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k Trëng phßng   . . ..ngµy..   .. . .. . , .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 Qu¶n  ýNg ©n  l  s¸ch G§   ë  µichÝnh   Ëtgi¸ ST  ­v    Kho  ¹c Nhµ   ícnhËn  µy..   b  n  ng .th¸ng.. n¨m  .   . 2001. §∙ kiÓm     µ    µi    trav ghit   kho¶n  ¹n møc  h  kinh phÝ  ña    c Kho  ¹c. b KÕ     to¸nKBNN   ñ  ëng  Th tr KBNN
 8. 8 Së  TC­VG C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u   è  s 02   Niªn®é... .   .. Liªn2:TC­    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph VG Sè:.. . ../ V G . . .. TC­ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch tØ n h, th µ nh p h è  tr ù c thu é c T W ) N¬i  Ën:  ë  µichÝnh   Ët  . . nh ST  ­V gi¸. . .   (Phßng  ©n  Ng s¸ch) Së  µichÝnh   Ët    Öt h¹n møc  èn  u    T  ­V gi¸duy     v ®Ç tXDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001  nh  sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  äng theo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k ThÈ m   Õ   k viªn Hµ   éi,  µy..   N  ng .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 .. . ........ . . ....... Phßng  u   ®Ç t  Kho  ¹c Nhµ   ícnhËn  µy..   b  n  ng .th¸ng.. n¨m  .   . 2001. §∙ kiÓm     µ    µi    trav ghit   kho¶n  ¹n møc  h  kinh phÝ  ña    c Kho  ¹c. b Trëng phßng .. .  µy..   . .ng , .th¸ng..n¨m  .   . 2001 Qu¶n  ýNg ©n  l  s¸ch G§   ë  µi Ýnh   Ët  S t  ch ­V gi¸
 9. 9 Së  TC­VG C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u   è  s 02   Niªn®é... .   .. Liªn3:TC­    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph VG Sè:.. . ../ V G . . .. TC­ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch tØ n h, th µ nh p h è  tr ù c thu é c T W ) N¬i  Ën:  ë  µichÝnh   Ët  . . nh ST  ­V gi¸. . .  (Phßng  Çu )   § t Së  µichÝnh   Ët    Öt h¹n møc  èn  u    T  ­V gi¸duy     v ®Ç tXDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001  nh  sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  ängtheo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k ThÈ m   Õ   k viªn Hµ   éi,  µy..   N  ng .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 .. . ........ . . ....... Phßng  u   ®Ç t Trëng phßng .. .  µy..   . .ng , .th¸ng..n¨m  .   . 2001 Qu¶n  ýNg ©n  l  s¸ch G§   ë  µi Ýnh   Ët  S t  ch ­V gi¸
 10. 10 Phßng  µi T  C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N M É u   è  s 03 chÝnh Liªn1:KBNN    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   Niªn®é... .   .. Sè:.. . ../ V G . . .. TC­ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch h u y Ö n) N¬i nhËn:Kho  ¹c Nhµ   íc. . .     b  n .. Phßng  µi chÝnh  Öt  ¹n  T  duy h møc  èn  u    v ®Ç t XDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001    nh sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  ängtheo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k C¸n  é  b qu¶n  ý l .. . ..  µy..   . . ..ng . , .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 cÊp    u   ph¸t®Ç t Trëng phßng  µichÝnh T   Kho  ¹c Nhµ   ícnhËn  µy..   b  n  ng .th¸ng.. n¨m  .   . 2001.§∙ kiÓm    µ    µi    trav ghit   kho¶n  ¹n møc  h  kinh phÝ  ña    c Kho  ¹c. b KÕ     to¸nKBNN Thñ  ëng  tr KBNN
 11. 11 Phßng  µi T  C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N M É u   è  s 03 chÝnh Liªn2:TC­VC    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   Niªn®é... .   .. Sè:.. . ../ V G . . .. TC­ T h « n g  b¸o  H ¹ n m ø c  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (Ng © n  s¸ch h u y Ö n) N¬i  Ën :Phßng  µichÝnh... . .. nh   T  . ... Phßng  µi chÝnh  Öt  ¹n  T  duy h møc  èn  u    v ®Ç t XDCB   ý..   qu .n¨m  . 2001    nh sau: (1)Vèn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  Ëp  t trung:. . ..................  ng . . ..................®å . . (2)Vèn  ¬ng  ×nh m ôc     :. . ...................®ång   ch tr   tiªu    . . ..................  .. (3)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. (4)Vèn... . ...............  :. . ...................®ång   . . ...............   . . ..................  . . .. Tæng  è  Òn (b»ng  è):.. . ......................®ång s ti   s   . . .....................  . . Ê n  nh  ®Þ møc  kinhphÝ  îcduyÖt lµ(viÕtb»ng  ÷):   ®       ch .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . ................................................. Ghi chó:Danh  ôc  ét  è  ù        m m s d ¸n quan  ängtheo b¶ng    nh  Ìm tr     kª ®Ý k C¸n  é  b qu¶n  ý l .. . ..  µy..   . . ..ng . , .th¸ng..  . .n¨m  . 2001 cÊp    u   ph¸t®Ç t Trëng phßng  µichÝnh T 
Đồng bộ tài khoản