intTypePromotion=1

Quyết định 10/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
137
lượt xem
8
download

Quyết định 10/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an toàn ký thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è  10/2003/Q§­B T C   n g µ y 24  th¸ng 01n¨ m  2003 V Ò   Ö c ba n   µ n h  m ø c  thu  vi h p h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  a n   µ n k ü  thu Ë t v µ  c h Ê t  î ng  to l  xe c ¬  giíi µ    v c¸c lo¹i  thi Õt b Þ , xe  ¸ y  ch uyªn d ï ng m                                           b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002 cña  Ýnh  ñ     Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é, c¬     v  h vcc tæ  c b  quan ngang  é; b C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n cø  Ph¸p lÖnh phÝ  vµ  lÖ  phÝ  sè  38/2001/PL­ UBTVQH  ngµy  28/8/2001; C¨n cø  NghÞ  ®Þnh  sè  57/2002/N§­  ngµy 03/6/2002 cña  CP ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  ®Þ chiti    h Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý; l ph v l ph C¨n  cø  ®Ò  nghÞ  cña  Bé  Giao  th«ng vËn  t¶i ¹ c«ng  v¨n sè   t i 4365/BGTVT­  TCKT   µy  ng 19/11/2002  µ  v theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc   ®Ò ngh c C tr C TµichÝnh    doanh nghiÖp, quy Õt  Þ nh:  ® §i Ò u  1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  Óu  ®Þ n Bi møc  thu  Ý   Ph kiÓm   nh  toµn  ü  Ët vµ  Êt l ng  c¬  í vµ    ¹  ÕtbÞ,    ®Þ an  k thu   ch  î xe  gi i c¸c lo i   thi   xe m¸y  chuyªn dïng,bao  å m        g : 1.PhÝ   Óm  nh  toµn  ü  Ëtxe  ¬  í®ang u  µnh    ki ®Þ an  k thu   c gi   i lh . 2.  Ý   Óm   nh   toµn  ü  Ët thiÕt bÞ,  m¸y  Ph ki ®Þ an  k thu     xe  chuyªn  ïng  d ®ang u  µnh  lh . 3.  Ý   Óm   nh   toµn  ü  Ët vµ  Êt îng  c¬  í  µ    Ph ki ®Þ an  k thu   ch l xe  gi iv xe chuyªn dïng trong c¶it¹o.              4. PhÝ   Óm   nh  Êt l ng    Ön  µ  c¬  í trong thö    ki ®Þ ch  î linhki v xe  gi i     nghiÖ m   ®Ó   s¶n  Êt,l¾p    xu   r¸p. 5. PhÝ   Óm   nh  toµn  ü  Ët vµ  Êt l ng  c¬  í   ÕtbÞ,   ki ®Þ an  k thu   ch  î xe  gi ithi     , xe  m¸y chuyªn dïng trong s¶n  Êt,l¾p    ¹ ViÖtNam         xu   r¸pt   i   . 6. PhÝ   Óm   nh  toµn  ü  Ët vµ  Êt l ng  c¬  í   ÕtbÞ,   ki ®Þ an  k thu   ch  î xe  gi ithi     , xe  m¸y chuyªn dïng nhËp  Èu      kh . 7.PhÝ   Óm  nh  Êtl ng thiÕtbÞ  Óm    c¬  í.   ki ®Þ ch  î     ki traxe  gi   i §i Ò u 2: Møc   t¹  Óu  Ý   µy  ∙  thu  ibi ph n ® bao  å m   Õ    Þ gia t¨ng g thu gi¸tr       nhng  a  ch bao  å m   Ö   Ý   Êp  Êy  g L ph c gi chøng  Ën  Êt îng  µ  toµn  ü  nh ch l v an  k thuËtcho  c¬  í     ¹  ÕtbÞ, xe    xe  gi ic¸c lo i , thi     m¸y chuyªn dïng  µ    Ý  Ò     ,   v chiph v ¨n ë  
  2. 2 ®i  ¹   l ith«ng    ªnl¹c®Ó   ôc  ô  , tinli     ph v c«ng    Óm  nh    ÷ng  ¬ixa  ôsë  t¸cki ®Þ ë nh n   tr   trªn100       Km . §i Ò u 3: Trong  êng  îp  iÒu  c quèc  Õ  µ   éng  µ  héi chñ  tr h® í  tm C ho X∙    nghÜa  Öt Nam   ý  Õt  Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c víiBiÓu  Ý  µy     ph n th× ¸p dông     quy  nh  ña  iÒu  cquèc  Õ     ®Þ c® í  t ®ã . §i Ò u 4:  èit ng  ép  Ý  §  î n ph theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  µy  µ c¸c ®Þ n l    tæ chøc,c¸ nh©n  îcc¬     ®   quan  §¨ng  Óm  ÖtNam   ùc hiÖn  Óm  nh    ki Vi   th   ki ®Þ an toµn  ü  Ëtvµ  Êt l ng ®èi víi c¬  í vµ    ¹ thiÕtbÞ, xe  k thu   ch  î       xe  gi   c¸clo i i       m¸y  chuyªn   dïng trong s¶n  Êt,l¾p     Ëp  Èu, c¶i t¹o vµ  ang u  µnh    Óm   xu   r¸p nh kh       ® lh ; ki ®Þnh c¸cthiÕtbÞ  Óm    c¬  í .      ki traxe  gi   i §i Ò u    ét  è    Öm   5: M s kh¸ini trongBiÓu  Ý  îchiÓu    :   ph ®   nh sau    1.  c¬  íi: gå m   «    Xe  gi     xe  t«,m¸y  Ðo,  m«t«    k xe  hai b¸nh, xe    m«t«   ba b¸nh,xe  ¾n    g m¸y  µ    ¹  t ng  ù,kÓ   xe  ¬  í dïng  v c¸c lo ixe ¬ t   c¶  c gi i   cho  êi tµn ng     tËt.   2.  Õt  Þ,  m¸y  Thi b xe  chuyªn  ïng    å m   ÕtbÞ   d :g thi   giao th«ng  Ën    v t¶i , xe  m¸y    thic«ng,xe    m¸y  n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  ã  c tham    gia giao th«ng  ­   ® êng  é  b §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ01/02/2003  µ    6: Quy ®Þ n c hi l     t  v thay thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 138/1999/Q§­BVGCP   µy  ng 28/12/1999  ña c Ban  Ët    V gi¸ ChÝnh  ñ  Ò     Óm   nh  ü  Ët,gi¸kiÓm   ph v gi¸ki ®Þ k thu     nghiÖ m   Êt l ng    ¹ ch  î c¸c lo i  thiÕtbÞ,  m¸y      xe  thic«ng  µ  ¬ng  Ön  ¬  í ® êng  é  µ      v ph ti c gi i  b v c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn  ã  ªnquan  c li   . §i Ò u      7: Tæ chøc,c¸ nh©n  éc  i îng    ép  Ý, c¸c c¬     thu ®è t ph¶in ph     quan  kiÓm  nh  µ    ¬  ®Þ v c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
  3. 3 B i Ó u  p h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  a n  to µ n k ü  thu Ë t v µ  c h Ê t lî ng x e c ¬  giíi   v µ  c¸c lo¹i  thi Õt b Þ  , x e m ¸ y  c h u yªn d ï ng  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:10    ®Þ s   /2003/Q§      ­BTC   ngµy  th¸ng01  24    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  I. h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  a n  to µ n k ü  thu Ë t x e c ¬  giíi  P   ® a n g  lu  h µ n h 1.Møc  Ý  ¬  ph c b¶n: Bi Ó u  1:              ¬n  Þ   Ýnh: 1000  § vt   ®ång/xe  TT Lo¹i  c¬  íi  xe  gi Møc   Ý ph 1 ¤t« t¶i  oµn      u   Ðo  s¬  r¬  ãc),cã   , ® «t« («t«®Ç k +  mi  mo   300 träng t¶itrªn20  Ên  µ    ¹        t v c¸c lo i «t« chuyªn  ïng,m¸y  d   kÐo. ¤t« t¶i  oµn      u   Ðo  s¬  r¬  ãc),cã   , ® «t« («t«®Ç k +  mi  mo   2 träng t¶itrªn7  Ên  n   tÊn  µ    ¹          t ®Õ 20  v c¸c lo i chuyªn «t«   200 dïng,m¸y  Ðo.   k 3 ¤t« t¶i ã  äng t¶i   tÊn  n   tÊn     tr     c trªn2  ®Õ 7  180 4 ¤t« t¶i ã  äng t¶i n   tÊn     tr     c ®Õ 2  150 5 M¸y  Ðo  k b«ng sen, c«ng    n«ng  µ    ¹  ¬ng  Ön v c¸c lo iph ti   100 vËn  chuyÓn ¬ng  ù t t 6 R¬   ãc, s¬  r¬ moãc mo   mi    100 7 ¤t« kh¸ch trªn40  Õ   Ó  l¸xe),xe  ýt       gh (k c¶      bu i 200 8 ¤t« kh¸ch tõ25  n   ghÕ   Ó  l¸xe)       ®Õ 40  (k c¶   i 180 9 ¤t« kh¸ch tõ10  Õ   n   gh Õ   Ó  l¸xe)       gh ®Õ 24  (k c¶    i 150 10 ¤t« con  õ 9  Õ   Ó  l¸ xe) trëxuèng,¤t« cøu  ­   t   gh (k c¶        i    th 120 ¬ng 11 Xe lam,xÝch      l«m¸y  ¹ 3  lo i b¸nh   50 2.Nh÷ng  c¬  íkiÓm  nh    xe  gi  i ®Þ kh«ng  ttiªuchuÈn  toµn  ü  Ëtvµ  ®¹     an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ph¶ib¶o  ìng söa  ÷a    Óm  nh  ¹ nh÷ng  ¹ng  ôc     d  ch ®Ó ki ®Þ l i h m kh«ng  t tiªuchuÈn  toµn  ü  Ëtth×    Çn  Óm   nh  Õp  ®¹     an  k thu   c¸c l ki ®Þ ti theo  îc ®  thu nh    sau: 2.1 N Õ u   Öc  Óm  nh  ¹ ® îctiÕn hµnh    vi ki ®Þ l    i   trong 01  µy      ng ( theo  ê lµm  gi   viÖc    íisè  Çn  Óm   nh  ¹ kh«ng  ) v   l ki ®Þ li   qu¸  lÇn  ×  02  th kh«ng  thu    ÷ng    . Nh xe kiÓm  nh  µo  ®Þ v buæi  Òu  chi kh«ng  ttiªuchuÈn  toµn  ü  Ëtn Õu  Óm   ®¹     an  k thu   ki ®Þnh  ¹ tr ckhikÕt  óc giê lµm  Öc  l  í    i th     vi buæi  s¸ng  µy  ng h«m   sau  ×  îctÝnh  th ®   nh  Óm  nh  ki ®Þ trong 01  µy.Nh÷ng  kiÓm  nh  ¹tõlÇn  3  ë®i,m çi   ng   xe  ®Þ l     thø  tr       i lÇn  Óm  nh  ¹thu b»ng  ki ®Þ l    i 50%   møc  Ý  ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 1. 2.2   Õ u   Öc  Óm   nh   ¹  îc tiÕn  µnh  N vi ki ®Þ l i®   h trong  êi h¹n  ngµy  th   07  ( kh«ng  Ó   µy    k ng nghØ  theo  Õ   )  Ýnh  õ ngµy  Óm  nh  Çn  u,  çi  ch ®é t t  ki ®Þ l ®Ç m lÇn  Óm  nh  ¹thu b»ng  ki ®Þ l    i 50%   møc  Ý  ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 1.
  4. 4 3. KiÓ m   nh  c¬  í ®Ó   Êp  Êy    ®Þ xe  gi   i c gi chøng  Ën  toµn  ü  Ëtvµ  nh an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng  ¹m  êi(cã thêih¹n  tr t th       kh«ng    ngµy)thu b»ng  qu¸ 15     50%   Ý   ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 1. 4. KiÓ m   nh    ®Þ mang  Ýnh  t gi¸m  nh  ü  Ët,®¸nh    Êt l ng  ®Þ k thu   gi¸ch  î theo  yªu cÇu  ña  chøc,c¸nh©n  îcthu víi   c tæ     ®      møc  Ý  ph tho¶ thuËn  ng    nh kh«ng  ît v  qu¸ 3  Çn    l møc  Ý  ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 1. II. h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  a n  to µ n k ü  thu Ë t   P thi Õt b Þ  , x e m ¸ y  c h u yªn d ï ng ® a n g  lu  h µ n h 1.Møc  Ý  ¬    ph c b¶n: Bi Ó u  2                                                                            §¬n  Þ  Ýnh:                                         vt 1000®ång/chiÕc TT Lo¹ithiÕtbÞ   Ó m   nh       ki ®Þ Møc   Ý ph L Çn  u ®Ç §Þnh  ú k (1) (2) (3) (4) I C¸c  ¹i ÕtbÞ,  m¸y  lo  thi   xe  chuyªn  ïng: d 1 M¸y  ic«ng  Êttõ54  n   ñ  su     ®Õ 100  lùc m∙  240 190 2 M¸y  ic«ng  Êttõ101  n   ñ  su     ®Õ 200  lùc m∙  300 240 3 M¸y  ic«ng  Êttrªn200  lùc ñ  su     m∙  360 290 4 M¸y  san c«ng  Êt®Õ n   su   130  lùc m∙  320 260 5 M¸y  san c«ng  Êttrªn130  lùc su     m∙  380 300 6 M¸y  ¹p dung  Ých  n   c  t ®Õ 24m 3 360 290 7 M¸y  ¹p dung  Ých    c  t trªn24m 3 430 340 8 Lu  b¸nh  Ðp  n   tÊn th ®Õ 5  240 190 9 Lu  b¸nh  Ðp    tÊn th trªn5  280 220 10 Lu  b¸nh  èp l 280 220 11 Lu  ©n  õu ch c 240 190 12 M¸y r¶i  th¶m  bª t«ng nhùa c«ng suÊt   320 260 ®Õ n   m∙  ùc 90  l 13 M¸y    r¶ith¶m  t«ng  ùa  bª  nh c«ng  Êt trªn su     380 300 90  lùc m∙  14 M¸y  ãc  t«ng nhùa  ò b bª    c 280 220 15 M¸y  khoan 360 290 16 M¸y  khoan  åi nh 400 320 17 M¸y    ¸  ái r¶i® s 280 220 18 Bóa  ng  äc  ®ã c Diesel 400 320 19 M¸y  óc  x dung  Ých  Çu  n   3 t g ®Õ 1m 400 320 20 M¸y  óc  x dung  Ých  Çu    3 t g trªn1m 480 380 21 H Ö   èng  p  äc  û lùc th Ð c thu   200 160 22 M¸y  nghiÒn  µng  ªnhîp ®Õ n   s li     25m 3/h 300 240 23 M¸y  nghiÒn  µng  ªnhîp trªn25m 3/h s li       400 320 24 Ðp  Êc  Êm b th 380 300 25 ThiÕtbÞ  ¬ m   t«ng  b bª  240 190 26 M¸y  Ðo  k n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  tham  280 220
  5. 5 giagiao th«ng     27 Tr¹m  énbª  tr   t«ng nhùa  íi tÊn/h   d  40  750 750 28 Tr¹m  én bª  tr   t«ng  ùa  õ 40  Ên/h ®Õ n   nh t   t   1.000 1.000 80  Ên/h t 29 Tr¹m  énbª  tr   t«ng  ùa    tÊn/h®Õ n   nh trªn80    1.500 1.500 104  Ên/h t 30 Tr¹m  énbª  tr   t«ng nhùa      trªn104  Ên/h t   2.000 2.000 31 Tr¹m  én bª  tr   t«ng    xim¨ng, cÊp  èi®Õ n     ph   500 500 40  3/h m 32 Tr¹m  én bª  tr   t«ng    xi m¨ng, cÊp  èi trªn   ph     750 750 40  /h m 3 II C¸c  ¹i ÕtbÞ   © ng:  lo  thi   n m¸y  ©ng,  Çn  Èu  ã  n c c c søc  © ng n 1 D íi tÊn  1  500 500 2 Tõ  tÊn  n   tÊn 1  ®Õ 3  600 600 3 Trªn 3  Ên  n   tÊn   t ®Õ 5  800 800 4 Trªn 5  Ên  n     Ên   t ®Õ 7,5 t 1.000 1.000 5 Trªn 7,5 tÊn  n   tÊn     ®Õ 10  1.500 1.500 6 Trªn 10  Ên  n   tÊn   t ®Õ 15  1.700 1.700 7 Trªn 15  Ên  n   tÊn   t ®Õ 20  2.000 2.000 8 Trªn 20  Ên  n   tÊn   t ®Õ 30  2.500 2.500 9 Trªn 30  Ên  n   tÊn   t ®Õ 50  2.700 2.700 10 Trªn 50  Ên  n   tÊn   t ®Õ 75  3.000 3.000 11 Trªn 75  Ên  n     t ®Õ 100  Ên t 3.500 3.500 12 Trªn 100  Ên   t 4.000 4.000 2.KhitiÕn hµnh  Óm  nh       ki ®Þ kh«ng  ttiªuchuÈn  toµn  ü  Ët, ®¹     an  k thu  ph¶i  söa  ÷a    Óm  nh  ¹ nh÷ng  ¹ng  ôc  ch ®Ó ki ®Þ l  i h m kh«ng  ttiªuchuÈn  toµn  ü  ®¹     an  k thuËtth× c¸clÇn  Óm  nh  Õp theo ® îcthu nh        ki ®Þ ti         sau  : 2.1 N Õ u   Öc  Óm   nh  ¹ ® îctiÕn hµnh    vi ki ®Þ l    i   trong 01  µy    ng (theo giê lµm     viÖc) víisè  Çn  Óm   nh  ¹ trong  µy      l ki ®Þ li   ng kh«ng  qu¸  lÇn  ×  02  th kh«ng    thu. Nh÷ng  ÕtbÞ,  m¸y  thi   xe  chuyªn  ïng  Óm   nh  µo  d ki ®Þ v buæi  Òu  chi kh«ng  t®¹   tiªuchuÈn  toµn  ü  Ëtn Õu  Óm  nh  ¹ tr ckhikÕt  óc giê lµm  Öc    an  k thu   ki ®Þ l  í    i th     vi buæi  s¸ng  µy  ng h«m   sau  ×  îc tÝnh    Óm   nh  th ®   nh ki ®Þ trong 01  µy.Nh÷ng    ng   thiÕtbÞ, xe      m¸y  chuyªn dïng  Óm  nh  ¹ tõ lÇn  3  ë®i,m çi  Çn  Óm     ki ®Þ l    i thø  tr     l ki ®Þnh  ¹thu b»ng  l    i 50%   møc  Ý  ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 2. 2.2  Õ u   Öc  Óm   nh   ¹  îc tiÕn  µnh  N vi ki ®Þ l i®   h sau  ngµy  Ó   õ  µy  01  k t ng kiÓm   nh  Çn  u   ×  çi  Çn  Óm   nh  ¹ thu b»ng  ®Þ l ®Ç th m l ki ®Þ l    i 50%  møc  Ý    ph quy ®Þnh  ¹ BiÓu  t i 2. 3. C¸c  ÕtbÞ, xe    thi     m¸y  chuyªn dïng    kh¸c cha    quy  nh  ®Þ trong biÓu  Ý    ph nµy,chñ  ÕtbÞ, xe    thi     m¸y  chuyªn dïng  µ  ¬    v c quan  Óm  nh    vµo    ki ®Þ c¨n cø  c¸c quy  nh   ña  µ   íc ®Ó   èng  Êt  ®Þ c Nh n   th nh møc   Ý   Óm   nh   ô  Ó, trªn ph ki ®Þ c th     nguyªn t¾c  ¶m     ® b¶o  µihoµ  îÝch  ña    h  l i c c¸cbªn. 4. KiÓ m   nh    ®Þ mang  Ýnh  t gi¸m  nh  ü  Ët,®¸nh    Êt l ng  ®Þ k thu   gi¸ch  î theo  yªu cÇu  ña  chøc,c¸nh©n  îcthu víi   c tæ     ®      møc  Ý  ph tho¶ thuËn  ng    nh kh«ng  ît v  qu¸ 3  Çn    l møc  Ý  ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 2.
  6. 6 III.P h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  a n  to µ n k ü  thu Ë t v µ  c h Ê t lî ng    x e c ¬  giíi,x e m ¸ y  c h u yªn d ï ng trong c ¶i t¹o   1.Møc  Ý  ¬    ph c b¶n: Bi Ó u  3                                                                                   ¬n  Þ  Ýnh:                                                                                § v t   1000®ång/chiÕc TT Néi  dung    ¹o c¶it Møc   Ý ph ChiÕc    Tõ   Õc  thø chi nhÊt  îc thø    ë ®  hai tr   xuÊt  ëng x ®i Thay  æi  Ýnh  Êt  ö  ông  ña  c¬  ® t ch s d c xe  1 gií   m¸y  i xe  , chuyªn  ïng  d (thay ® æi    c«ng  500 150 dông  nguyªn  û  ña  c¬  í   m¸y  thu c xe  gi i xe  , chuyªn dïng)   2 Thay  æi  Ö   èng, tæng  µnh  ña    ® h th   th c xe c¬  í  m¸y  gi ixe  , chuyªn dïng   300 100 iV. h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  c h Ê t lî ng linh ki Ö n v µ  x e c ¬  giíi  p   trong th ö n g hi Ö m  ® Ó  s ¶ n x u Ê t, ¾ p r¸p  l 1.Møc  Ý  ¬    ph c b¶n: Bi Ó u  4                                                                                  §¬n  Þ  Ýnh:                                           vt   1000®ång/mÉu TT Néi  dung  c«ng  Öc vi Møc   Ý   ph 1 Thö  nghiÖ m     c¸c yªu  Çu  toµn  c an  chung  ña  c m«t«, xe    3.500 g ¾n m¸y Thö  nghiÖm     c¸c yªu  Çu  toµn  c an  chung  i  íic¸c lo¹ ®è v     i   2 «t«,®oµn      u   Ðo  ¬ moãc, s¬  r¬ moãc) ® ­   «t« («t«®Ç k r     mi      7.000 îcs¶n  Êt,l¾p    õc¸ctæng  µnh    Õtrêi   xu   r¸pt     th chiti   Thö  nghiÖm     c¸c yªu  Çu  toµn  c an  chung  i  íic¸c lo¹ ®è v     i   5.000 3 «t«,®oµn      u   Ðo  ¬ moãc, s¬  r¬ moãc) ® ­   «t« («t«®Ç k r     mi      îc®ãng  íitrªnc¬  ë          m     s «t« s¸txihoÆc   ¹ «t« kh¸c. lo i     4 Thö nghiÖ m  khung  hoÆc   ng  ¬  ö  ông  xe  ®é csd cho    «t«, 1.000 s¬  r¬ moãc  µ  ¬ moãc mi    v r  5 Thö  nghiÖm  khung xe hoÆc  ®éng  c¬  sö  dông cho  500 m«t«,xe  ¾n   g m¸y
  7. 7 6 Thö  nghiÖ m      Ön  c¸clinhki kh¸c 300 2.Møc  Ý    ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   BiÓu  khithö nghiÖ m  Òu  É u   ña  ®Þ t i 6  4      nhi m c m ét  Óu   ¹ kh«ng  îtqu¸ 1.000.000®ång/métkiÓu,lo¹ . ki ,lo i  v         i V. P h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  a n  to µ n k ü  thu Ë t v µ  c h Ê t lî ng  x e c ¬  giíi µ  thi Õt b Þ , x e m ¸ y  c h u yªn d ï ng trong   v s ¶ n x u Ê t, ¾ p r¸p t¹i Ö t N a m  l  Vi 1.Møc  Ý  ¬    ph c b¶n: Bi Ó u  5                                       ¬n  Þ  Ýnh:%                                           § v t   gi¸b¸n s¶n  È m ph TT S¶n  È m   Ó m   nh   ph ki ®Þ Møc   Ý   ph ChiÕc  u     ña  Tõ   Õc  chi thø    hai ®Ç tiªnc cïng  Óu  ¹i ki lo m ét  Óu  ¹ ki lo i I Xe  ¬  íi c gi   1 ¤t«, ¬  mi r¬ moãc  vµ  r¬  s   2,00 0,04 moãc 2 M«     g ¾n  t«,xe  m¸y 3,00 0,07 II C¸c  ÕtbÞ,  m¸y  thi   xe  chuyªn  ïng d 0,50 0,20 1 Tr¹m  trén bª  t«ng  nhùa  Møc   thu  èithiÓu  µ Møc   t  l  thu  èithiÓu t    nãng, c¸c  ¹m  én bª    tr tr   t«ng  3.000.000®/tr m; ¹  lµ  cÊp  èi, t«ng xim¨ng ph   bª     Møc  thu tèi ®a  lµ 1.500.000®/tr m;     ¹  10.000.000®/tr m ¹ Møc   tèi®a   µ thu    l   5.000.000®/tr m ¹ 2,00 0,10 2 Lu b¸nh  èp,lub¸nh  Ðp,lu Møc   l    th     thu  èithiÓu  µ Møc   t  l  thu  èithiÓu t    rung  µ  m¸y  v xe  chuyªn  ïng  500.000®/chiÕc; d   lµ  kh¸ctham      giagiao th«ng   Møc  thu tèi ®a  lµ 200.000®/chiÕc;       2.000.000®/chiÕc Møc   tèi®a   µ thu    l   800.000®/chiÕc 1,20 0,50 Møc  thu  èithiÓu  µ Møc   t  l  thu  èithiÓu t    3 Xe m¸y    thic«ng 500.000®/chiÕc;   lµ  Møc  thu tèi ®a  lµ 350.000®/chiÕc;       3.000.000 ®/chiÕc   Møc   tèi®a   µ thu    l   2.500.000  ®/chiÕc 1,20 0,50 4 ThiÕtbÞ  ©ng  n Møc  thu  èithiÓu  µ Møc   t  l  thu  èithiÓu t    500.000  /chiÕc; ®   lµ   350.000 
  8. 8 M øc  thu tèi ®a  lµ ®/chiÕc;       3.000.000 ®/chiÕc   Møc   tèi®a   µ thu    l   2.500.000   ®/chiÕc 2. Gi¸b¸n      s¶n  È m     Ýnh  Ý  Óm  nh  toµn  ü  Ëtvµ  Êt ph ®Ó t ph ki ®Þ an  k thu   ch   l ng quy  nh  ¹ BiÓu  lµgi¸cha  ã  Õ    Þgiat¨ng. î  ®Þ t i 5      c thu gi¸tr     3. §èivíixe  ¬  í vµ    ÕtbÞ, xe        c gi   c¸c thi     m¸y  i chuyªn dïng    ph¶iduyÖt  Õt   thi   kÕ,  Ý  Öt thiÕtkÕ   îctÝnh  ph duy     ®  b»ng      ÕtkÕ. 8% gi¸thi   vi. h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  a n  to µ n k ü  thu Ë t v µ  c h Ê t lî ng   P x e c ¬  giíi µ  thi Õt b Þ , x e m ¸ y  c h u yªn d ï ng n h Ë p  k h È u  v 1.Møc  Ý  ¬    ph c b¶n: Bi Ó u  6                                          ¬n  Þ  Ýnh:%                                                                                § v t   gi¸ nhËp  Èu  kh   TT Néi  dung  c«ng  Öc vi Møc   Ý ph   Ýnh  (t cho    1 chiÕc) 1 KiÓ m   nh  ®Þ chøng  Ën  Êt l ng  c¬  í vµ  0,1 nh ch  î xe  gi i   thiÕtbÞ, xe      m¸y  chuyªn dïng nhËp  Èu     kh Møc  thu tèi thiÓu  lµ:  300.000 ®/mét   chiÕc 2. Gi¸nhËp  Èu  µgi¸mua  µng  Ëp     kh l     h nh hoÆc     Ýnh  Õ  c¬  gi¸t thu do  quan  cã  Èm  Òn  th quy ban  µnh. h 3. Trêng  îp kiÓm    Èm  nh      h  tra,th ®Þ ®Ó th«ng  vÒ   Êt l ng xe  ¬  í b¸o  ch  î   c gi   i vµ  ÕtbÞ, xe  thi     m¸y  chuyªn dïng thu b»ng       50%   møc  Ý  ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 6. Vii. h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  c h Ê t lî ng thi Õt b Þ  ki Ó m  tra   p x e c ¬  giíi   1.Møc  Ý  ¬    ph c b¶n: Bi Ó u  7:                                            §¬n  Þ  Ýnh:                                                       vt 1000®/thiÕtbÞ   TT Néi  dung  c«ng  Öc vi Møc   Ý   ph
  9. 9 1 KiÓ m   nh   Êt îng  ÕtbÞ   Óm     c¬  ®Þ ch l thi   ki tra xe  300 giíi 2.Trêng  îp thiÕtbÞ    Óm      h    khiki trakh«ng  ttiªuchuÈn  ña  µ  Õ   ¹o, ®¹     c nh ch t   ph¶isöa  ÷a,hiÖu    ch   chØnh  µ  Óm  nh  ¹ th× phÝ  Óm  nh  ¹ thu b»ng  v ki ®Þ l    i ki ®Þ l    i 50%   møc  Ý  ph quy  nh  ¹ BiÓu  ®Þ t i 7. 3. Trêng  îp thiÕtbÞ   Óm       áng  t  Êt ph¶isöa  ÷a  µ  Óm     h    ki trah h ®é xu     ch v ki ®Þnh  ¹tr cthêih¹n,phÝ  îctÝnh    Ý  Óm  nh  l  í      i ®  nh ph ki ®Þ quy  nh  ¹ BiÓu    ®Þ t  i 7.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2