Quyết định 10/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 10/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2003/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/Q -BXD Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 10/2003/Q -BXD NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ S D NG NHÀ CHUNG CƯ B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 71/2001/N CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph v ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê; Theo ngh c a C c trư ng C c qu n lý nhà, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch qu n lý s d ng nhà chung cư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) QUY CH QU N LÝ S D NG NHÀ CHUNG CƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 03 tháng 04 năm 2003 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1: CÁC QUY NNH CHUNG
 2. i u 1. M c ích c a vi c ban hành Quy ch qu n lý s d ng nhà chung cư: 1. Nh m duy trì ch t lư ng, ki n trúc, c nh quan, v sinh - môi trư ng, tr t t - xã h i và s an toàn c a nhà chung cư, góp ph n nâng cao i u ki n s ng trong các khu nhà chung cư; 2. Quy nh quy n và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong vi c qu n lý s d ng nhà chung cư; 3. Xác l p mô hình qu n lý nhà chung cư theo nguyên t c xã h i hoá k t h p v i vai trò qu n lý Nhà nư c c a các c p chính quy n. i u 2. Quy ch này ư c áp d ng i v i các lo i nhà chung cư có nhi u ch s h u, bao g m nhà chung cư xây d ng m i ho c xây d ng l i theo d án và nhà chung cư ư c xây d ng trư c ây. i u 3. Gi i thích t ng : Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Nhà chung cư" là nhà nhi u t ng, nhi u h ; có c u trúc ki u căn h khép kín; có l i i, c u thang chung và h th ng k t c u h t ng s d ng chung; 2. "C m nhà chung cư" là khu nhà có t hai nhà chung cư tr lên trong cùng m t a i m xây d ng c a cùng m t ch u tư ho c m t khu nhà chung cư ư c xây d ng trư c ây; 3. "Ch u tư" là ngư i ch s h u ho c ư c giao qu n lý s d ng v n, huy ng v n th c hi n u tư xây d ng nhà chung cư theo quy nh c a pháp lu t; 4. "Ph n s h u riêng" trong nhà chung cư bao g m ph n di n tích bên trong căn h (bao g m c di n tích ban công, lô gia g n li n v i căn h ó); ph n di n tích khác như: c a hàng, ki- t, siêu th , văn phòng và nh ng ph n khác ư c công nh n là s h u riêng theo quy nh c a pháp lu t; 5. "Ph n s h u chung" trong nhà chung cư bao g m ph n di n tích còn l i (tr ph n di n tích thu c s h u riêng nêu t i kho n 4 i u này); ph n không gian và h th ng k t c u ch u l c, trang thi t b k thu t dùng chung trong nhà chung cư (khung c t, tư ng, sàn, mái, sân thư ng, hành lang, c u thang b , thang máy, ư ng thoát hi m, l ng x rác, h p k thu t, nơi xe; h th ng c p i n, nư c, ga, thông tin liên l c, phát thanh, truy n hình, thoát nư c, b ph t, thu lôi, c u ho ...); h th ng k t c u h t ng k thu t ngoài nhà g n v i nhà chung cư ó; 6. "B o dư ng nh kỳ" nhà chung cư là vi c b o dư ng theo chu kỳ quy nh nh m b o m cho các b ph n k t c u, trang thi t b k thu t, ph n hoàn thi n không b hư h ng trư c th i h n; 7. "S a ch a t xu t" nhà chung cư là vi c s a ch a không theo chu kỳ quy nh kh c ph c nh ng hư h ng phát sinh;
 3. 8. "Ch s h u ph n s h u riêng" trong nhà chung cư là t ch c, cá nhân có quy n s h u h p pháp ph n s h u riêng nêu t i kho n 4 i u này theo quy nh c a pháp lu t (sau ây g i chung là ch s h u); 9. "Ch s d ng nhà chung cư" là ch s h u ho c t ch c, cá nhân ang s d ng h p pháp ph n s h u riêng trong nhà chung cư; 10. "H i ngh nhà chung cư" là H i ngh các ch s d ng nhà chung cư; 11. "Ban qu n tr nhà chung cư" là Ban ư c thành l p thay m t các ch s d ng nhà chung cư th c hi n giám sát các ho t ng liên quan t i qu n lý s d ng nhà chung cư (sau ây g i chung là Ban qu n tr ); 12. "Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư" là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t th c hi n vi c qu n lý và cung c p các d ch v nhà chung cư. i u 4. N i dung qu n lý s d ng nhà chung cư, g m: 1. Qu n lý s d ng ph n s h u chung; 2. Qu n lý s d ng ph n s h u riêng; 3. T ch c th c hi n qu n lý nhà chung cư; 4. Kinh phí ph c v công tác qu n lý nhà chung cư; 5. Gi i quy t tranh ch p và x lý vi ph m; 6. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p trong công tác qu n lý s d ng nhà chung cư. Chương 2: QU N LÝ S D NG NHÀ CHUNG CƯ M C I: QU N LÝ S D NG PH N S H U CHUNG i u 5. Ngư i s d ng nhà chung cư h p pháp có quy n bình ng trong vi c s d ng ph n s h u chung và có nghĩa v ch p hành úng các quy nh v qu n lý s d ng nhà chung cư, óng góp y kinh phí ph c v công tác qu n lý và cung c p các d ch v nhà chung cư theo quy nh c a Quy ch này. i u 6. Ngư i s d ng nhà chung cư có nghĩa v : 1. Ch p hành n i quy s d ng, các quy nh v gi gìn, b o qu n tài s n thu c ph n s h u chung; th c hi n úng các quy nh v phòng cháy, ch a cháy, v sinh công
 4. c ng, tr t t - tr an; phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m ph n s h u chung trong nhà chung cư; 2. Ngư i làm hư h ng tài s n thu c ph n s h u chung thì ph i khôi ph c l i nguyên tr ng ho c b i thư ng thi t h i; 3. T o i u ki n thu n l i ngư i có trách nhi m th c hi n vi c b o dư ng, s a ch a i v i ph n s h u chung. Ngư i có hành vi c n tr gây thi t h i n l i ích chung thì ph i b i thư ng và b x lý theo quy nh c a pháp lu t; 4. óng góp y và úng th i h n các kho n kinh phí ph i n p theo quy nh th c hi n vi c qu n lý, v n hành, b o dư ng và s a ch a h th ng trang thi t b và tài s n thu c ph n s h u chung. i u 7. Vi c b o trì nhà chung cư ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 05/2001/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2001 c a B Xây d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 8. Vi c s d ng, khai thác, b o dư ng và s a ch a h th ng công trình h t ng k thu t và trang thi t b s d ng chung ph i tuân th các ch d n c a nhà thi t k , ch t o và quy trình, quy ph m do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành. i u 9. Vi c qu n lý s d ng và khai thác i v i ph n kinh doanh, d ch v trong nhà chung cư ph i tuân th theo úng quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. M C 2: QU N LÝ S D NG PH N S H U RIÊNG i u 10. Ch s h u ư c Nhà nư c b o h ph n s h u riêng c a mình trong nhà chung cư theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a Quy ch này. i u 11. Ch s d ng nhà chung cư có trách nhi m gi gìn, b o qu n và s d ng ph n s h u riêng theo úng m c ích, công năng thi t k và các quy nh c a Quy ch này. i u 12. B o dư ng, s a ch a ph n s h u riêng: 1. Ch s h u có trách nhi m b o dư ng, s a ch a ph n s h u riêng c a mình. Ch s h u có th t th c hi n ho c thuê ngư i khác th c hi n, nhưng không ư c làm nh hư ng n s an toàn, c nh quan, ki n trúc c a nhà chung cư. Trong trư ng h p ngư i s d ng không ph i là ch s h u mu n th c hi n vi c s a ch a ph n s h u riêng thì ph i ư c ch s h u ng ý b ng văn b n. 2. Vi c b o dư ng, s a ch a ph i tuân th các quy nh sau: 2.1. Ph i báo cho Ban qu n tr bi t trư c 05 ngày v n i dung và ti n công vi c. N u vi c b o dư ng, s a ch a có nh hư ng n các căn h lân c n thì ph i b trí th i gian thích h p và thông báo cho các h lân c n bi t v l ch trình, th i gian th c
 5. hi n công vi c. Trong trư ng h p ph i thuê ngư i khác th c hi n thì ph i thông báo cho Ban qu n tr danh sách c th nh ng cá nhân ư c thuê th c hi n vi c b o dư ng, s a ch a; 2.2. Ch s d ng nhà chung cư và ngư i ư c thuê th c hi n vi c b o dư ng, s a ch a ph i gi gìn v sinh chung; n u làm hư h ng ph n s h u chung ho c ph n s h u riêng c a ngư i khác thì ph i khôi ph c l i nguyên tr ng ho c b i thư ng; 2.3. Vi c b o dư ng, s a ch a ph n s h u riêng ph i m b o s th ng nh t, ng b c a toàn b nhà chung cư. M C 3: NH NG HÀNH VI BN NGHIÊM C M i u 13. Nghiêm c m ch s d ng nhà chung cư th c hi n các hành vi sau ây: 1. Cơi n i, chi m d ng di n tích, không gian thu c ph n s h u chung dư i m i hình th c; c phá, c i t o, tháo d ho c làm thay i ph n k t c u ch u l c, h th ng h t ng k thu t, trang thi t b s d ng chung, ki n trúc bên ngoài c a nhà chung cư; làm hư h ng tài s n thu c ph n s h u chung; 2. Gây ti ng n quá m c quy nh; làm nh hư ng n tr t t , tr an nhà chung cư; 3. X rác th i, nư c th i, khí th i, ch t c h i b a bãi; gây th m, d t, ô nhi m môi trư ng; chăn nuôi gia súc, gia c m trong khu v c thu c ph n s h u chung; 4. Qu ng cáo, vi t, v trái quy nh ho c có nh ng hành vi khác mà pháp lu t không cho phép.Thay i k t c u, thi t k c a ph n s h u riêng (xây tư ng ngăn lên m t sàn, di chuy n các trang thi t b và h th ng k thu t g n v i ph n s h u chung, c phá căn h , cơi n i di n tích dư i m i hình th c); 5. S d ng ho c cho ngư i khác s d ng ph n s h u riêng trái v i m c ích quy nh; 6. Nuôi gia súc, gia c m trong khu v c thu c s h u riêng làm nh hư ng t i tr t t , m quan và môi trư ng s ng c a các h khác và khu v c công c ng (n u nuôi v t c nh thì ph i m b o tuân th úng quy nh c a pháp lu t). 7. Kinh doanh các ngành ngh và các lo i hàng hoá d gây cháy, n (kinh doanh hàn, ga, v t li u n và các ngành ngh gây nguy hi m khác); 8. Kinh doanh d ch v gây n ào, ô nhi m môi trư ng (nhà hàng karaôkê, vũ trư ng, s a ch a xe máy, ô tô; lò m gia súc và các ho t ng d ch v gây ô nhi m khác). Chương 3: T CH C TH C HI N QU N LÝ NHÀ CHUNG CƯ i u 14. Trách nhi m c a ch u tư:
 6. 1. Thông báo, hư ng d n cho ngư i có nhu c u mua ho c thuê nhà chung cư n m v ng các quy nh v qu n lý s d ng nhà chung cư quy nh t i Quy ch này trư c khi th c hi n vi c bán ho c cho thuê nhà chung cư. 2. Sau khi bán và cho thuê ư c trên 80 % t ng s căn h trong nhà chung cư, ch u tư có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan chính quy n, công an phư ng, xã, th tr n s t i và các ch s d ng t ch c H i ngh nhà chung cư b u Ban qu n tr . Ch u tư có trách nhi m chuNn b các n i dung liên quan thông qua H i ngh xem xét, quy t nh (d th o n i quy s d ng nhà chung cư; d ki n nhân s Ban qu n tr , các kho n kinh phí ph i óng góp); 3. Khi chưa thành l p ư c Ban qu n tr , ch u tư có trách nhi m m nh n th c hi n ch c năng c a Ban qu n tr quy nh t i i u 16 c a Quy ch này; 4. L p k ho ch và t ch c (ho c thuê ơn v có tư cách pháp nhân) th c hi n b o trì ph n s h u chung trong nhà chung cư (tr vi c duy tu, b o dư ng quy nh t i i m 1.1 và 1.2, kho n 1, i u 19 c a Quy ch này do doanh nghi p qu n lý nhà chung cư th c hi n). N i dung công tác b o trì và ngu n v n ph c v b o trì ph n s h u chung trong nhà chung cư th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 05/2001/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2001 c a B Xây d ng hư ng d n công tác b o trì công trình xây d ng; 5. Hư ng d n vi c s d ng các trang thi t b trong nhà chung cư và t ch c ào t o, t p hu n chuyên môn, nghi p v v qu n lý s d ng nhà chung cư cho các thành viên Ban qu n tr và các t ch c, cá nhân có liên quan. i u 15. T ch c qu n lý nhà chung cư: 1. Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư m nh n vi c qu n lý và cung c p các d ch v nhà chung cư thông qua h p ng ký v i Ban qu n tr ; 2. Trong trư ng h p trên a bàn chưa có doanh nghi p qu n lý nhà chung cư thì ch u tư có trách nhi m m nh n vi c qu n lý và cung c p các d ch v nhà chung cư. i u 16. Ban qu n tr : 1. Ban qu n tr là ngư i i di n cho các ch s d ng nhà chung cư nh m b o v các quy n l i h p pháp c a các ch s d ng trong nhà chung cư ó; 2. M i khu nhà ng b , khép kín, có ranh gi i riêng bi t; m i c m nhà chung cư ho c m t nhà chung cư c l p ư c thành l p m t Ban qu n tr ; 3. Thành viên Ban qu n tr g m các i di n c a ch s d ng, ch u tư, doanh nghi p qu n lý và công an phư ng, xã, th tr n s t i. M i Ban qu n tr ít nh t ph i có 03 (ba) thành viên i di n cho các ch s d ng ư c b u theo nguyên t c a s . M i nhà chung cư trong khu nhà chung cư ư c xây d ng trư c ây ho c trong c m nhà chung cư ph i có ít nh t 01 (m t) i di n ch s d ng tham gia Ban qu n tr . Cơ quan công an phư ng, xã, th tr n s t i; ch u tư và doanh nghi p qu n lý c 01 (m t) i di n tham gia Ban qu n tr . Các thành viên Ban qu n tr b u trư ng Ban
 7. i u hành các ho t ng trong nhi m kỳ ư c giao. Nhi m kỳ c a Ban qu n tr t i a là 03 năm (36 tháng). 4. Ban qu n tr có nhi m v : 4.1. Theo dõi, giám sát vi c th c hi n b o hành, b o trì nhà chung cư theo quy nh; 4.2. Xây d ng n i quy s d ng nhà chung cư phù h p v i tình hình, i u ki n c th c a nhà chung cư và các quy nh c a Quy ch này trình H i ngh nhà chung cư xem xét, thông qua. Ph i h p v i doanh nghi p qu n lý nhà chung cư t ch c h p thư ng kỳ và t xu t H i ngh nhà chung cư; 4.3. Thu th p, t ng h p các ý ki n, ki n ngh c a các ch s d ng liên quan t i công tác qu n lý s d ng và cung c p các d ch v nhà chung cư ph i h p v i các t ch c, cá nhân có liên quan xem xét, gi i quy t; 4.4. Ký h p ng v i doanh nghi p qu n lý nhà chung cư th c hi n vi c qu n lý và cung c p các d ch v ; giám sát ho t ng c a Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư theo n i dung h p ng ã ký; 4.5. Ph i h p v i cơ quan chính quy n a phương, t dân ph th c hi n t t vi c xây d ng n p s ng văn minh, gi gìn tr t t an toàn xã h i trong nhà chung cư ư c giao qu n lý; 4.6. Th c hi n các công vi c khác do H i ngh nhà chung cư giao. 5. Ban qu n tr có quy n: 5.1 L a ch n doanh nghi p qu n lý nhà chung cư; ký h p ng v i doanh nghi p qu n lý nhà chung cư; hu b h p ng trong trư ng h p doanh nghi p ó không th c thi n úng cam k t; 5.2 Các thành viên Ban qu n tr ư c hư ng ph c p trách nhi m theo quy nh c a H i ngh nhà chung cư. i u 17. H i ngh nhà chung cư: 1. H i ngh nhà chung cư ph i có ít nh t 70% i di n các ch s d ng trong nhà chung cư ó tham d ; ng th i có s tham gia c a i di n ch u tư (ho c doanh nghi p qu n lý nhà chung cư) và i di n chính quy n, công an phư ng, xã, th tr n s t i. H i ngh nhà chung cư ư c t ch c m i năm m t l n. Trong trư ng h p c n thi t thì Ban qu n tr có th tri u t p H i ngh nhà chung cư t xu t; 2. H i ngh nhà chung cư ư c t ch c nh m: 2.1 B u m i, b sung, thay i các thành viên Ban qu n tr ; 2.2 Thông qua n i quy s d ng và các quy nh liên quan t i n i dung công vi c qu n lý s d ng nhà chung cư;
 8. 2.3 Ki m i m, ánh giá k t qu th c hi n Quy ch qu n lý s d ng nhà chung cư; 2.4 Quy t nh các v n c n thi t khác có liên quan. i u 18. Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư: 1. Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ch u tư ư c phép thành l p doanh nghi p qu n lý nhà chung cư m nh n vi c qu n lý và cung c p các d ch v nhà chung cư quy nh t i Quy ch này; 3. Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư ư c nh n h p ng qu n lý s d ng và cung c p các ho t ng d ch v cho nhi u nhà chung cư trên m t ho c nhi u a bàn khác nhau; ph i h p v i Ban qu n tr trong vi c xem xét, quy t nh d ng cung c p các ho t ng d ch v i v i các h không óng góp các kho n thu theo quy nh ho c c ý vi ph m các quy nh qu n lý s d ng nhà chung cư; k t h p v i ban qu n tr gi i quy t nh ng v n phát sinh trong qu n lý s d ng và cung c p các d ch v nhà chung cư (n u có); 4. Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư th c hi n các n i dung công vi c qu n lý s d ng nhà chung cư quy nh t i i u 19 c a Quy ch này theo h p ng ký v i Ban qu n tr . i u 19. N i dung công vi c qu n lý s d ng nhà chung cư, g m: 1. Qu n lý s d ng: 1.1. Qu n lý s d ng, duy tu, b o dư ng các trang, thi t b s d ng chung trong nhà chung cư (c u thang máy, tr m bơm nư c, máy phát i n, h th ng c p, thoát nư c và các trang thi t b khác); 1.2. Qu n lý s d ng, duy tu, b o dư ng ph n di n tích và không gian thu c s h u chung trong nhà chung cư (hành lang, c u thang b , tư ng, tr n, mái nhà và các b ph n khác); 1.3. Qu n lý, b o qu n tài li u, h sơ nhà; 1.4. Ki m tra, ôn c các i tư ng có liên quan trong vi c th c hi n n i quy, quy ch ; 1.5. Các n i dung qu n lý khác có liên quan. 2. Các công vi c d ch v : 2.1. B o v an ninh, tr t t ; trông gi xe p, xe máy, ô tô; quét d n v sinh công c ng, thu gom rác th i; 2.2. V n hành h th ng trang thi t b s d ng chung (bơm nư c, v n hành thang máy, máy phát i n và các thi t b khác);
 9. 2.3. Chăm sóc vư n hoa, th m c xung quanh nhà chung cư (n u có); 2.4. Các d ch v khác có liên quan (n u có). Chương 4: KINH PHÍ PH C V QU N LÝ S D NG NHÀ CHUNG CƯ i u 20. Kinh phí ph c v qu n lý s d ng nhà chung cư là kho n chi phí c n thi t th c hi n công tác qu n lý và khai thác, v n hành h th ng trang thi t b nh m m b o i u ki n v an ninh, tr t t , v sinh và s d ng hi u qu ph n s h u chung trong nhà chung cư. i u 21. i tư ng ph i óng góp kinh phí: Ngư i ang tr c ti p s d ng căn h (ho c ph n s h u riêng khác) trong nhà chung cư có trách nhi m óng góp kinh phí ph c v qu n lý s d ng nhà chung cư ó. i u 22. Các kho n kinh phí ph i óng góp: 1. Kinh phí th c hi n các công vi c qu n lý s d ng nhà chung cư nêu t i kho n 1, i u 19 và các công vi c d ch v nêu t i các i m 2.2, 2.3 và 2.4 kho n 2 i u 19 c a Quy ch này do Ban qu n tr ph i h p v i doanh nghi p qu n lý nhà chung cư th ng nh t xác nh trình H i ngh nhà chung cư xem xét, ch p thu n; 2. Các lo i phí an ninh, tr t t ; phí trông gi xe p, xe máy, xe ô tô; phí v sinh nêu t i i m 2.1 kho n 2 i u 19 c a Quy ch này th c hi n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí (m c thu các lo i phí này do H i ng nhân dân c p t nh quy nh); 3. Các lo i phí d ch v không thư ng xuyên, như: chi phí s d ng i n tho i công c ng, thuê trông gi tài s n và các chi phí khác (n u có) do bên cung c p d ch v và bên s d ng d ch v t tho thu n; 4. Ph c p cho các thành viên Ban qu n tr (tr các thành viên do ch u tư và doanh nghi p qu n lý c tham gia) th c hi n theo quy nh c a H i ngh nhà chung cư. i u 23. Qu n lý, s d ng các kho n kinh phí óng góp: 1. Ngư i ang s d ng nhà chung cư có trách nhi m n p theo nh kỳ hàng tháng các kho n kinh phí quy nh t i kho n 1 và 2, i u 22 c a Quy ch này cho doanh nghi p qu n lý nhà chung cư; n p kho n kinh phí quy nh t i kho n 4, i u 22 c a Quy ch này cho Ban qu n tr ; 2. Doanh nghi p qu n lý nhà chung cư ư c s d ng ngu n kinh phí do ngư i s d ng nhà chung cư óng góp theo quy nh c a pháp lu t v tài chính; 3. Ban qu n tr có trách nhi m theo dõi, giám sát vi c thu, chi tài chính ph c v công tác qu n lý s d ng nhà chung cư.
 10. Chương 5: GI I QUY T TRANH CH P VÀ X LÝ CÁC VI PH M i u 24. Gi i quy t tranh ch p: 1. Các tranh ch p liên quan t i quy n s h u trong nhà chung cư do toà án gi i quy t; 2. Các tranh ch p v quy n s d ng trong nhà chung cư ư c gi i quy t trên cơ s hoà gi i (các h t hoà gi i ho c Ban qu n tr , UBND phư ng, xã, th tr n s t i t ch c hoà gi i). N u không hoà gi i ư c thì chuy n toà án gi i quy t; 3. Các tranh ch p liên quan t i vi c qu n lý s d ng, v n hành, khai thác, c i t o, s a ch a trong nhà chung cư ư c gi i quy t trên cơ s hoà gi i. N u không hoà gi ư c thì Ban qu n tr có trách nhi m xem xét, gi i quy t theo thNm quy n quy nh t i Quy ch này ho c báo cáo cơ quan chính quy n s t i xem xét, gi i quy t; 4. Các tranh ch p v h p ng kinh t trong quá trình th c hi n qu n lý s d ng và cung c p d ch v nhà chung cư theo quy nh c a Quy ch này s x lý theo quy nh c a pháp lu t v h p ng kinh t . i u 25. X lý vi ph m: 1. Ngư i vi ph m các quy nh v qu n lý s d ng nhà chung cư theo quy nh c a Quy ch này thì tuỳ theo m c s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ngư i có hành vi bao che ho c t o i u ki n cho ngư i khác vi ph m các quy nh v qu n lý s d ng nhà chung cư trái v i quy nh c a Quy ch này thì tuỳ theo m c s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng. Chương 6: TRÁCH NHI M C A U BAN NHÂN DÂN CÁC C P I V I CÔNG TÁC QU N LÝ S D NG NHÀ CHUNG CƯ i u 26. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1. T o i u ki n h tr kinh phí b o trì nhà chung cư nh m duy trì ch t lư ng, ki n trúc, c nh quan c a các nhà chung cư trên a bàn phù h p v i tình hình th c t c a t ng a phương; 2. Ch o các cơ quan ch c năng có liên quan tri n khai vi c ti p nh n và qu n lý, khai thác, v n hành h th ng k t c u h t ng (bên ngoài nhà chung cư) trong các d án nhà và khu ô th m i theo úng n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; 3. Xem xét, quy t nh vi c phân giao trách nhi m qu n lý hành chính nhà chung cư trên t ng a bàn;
 11. 4. Ban hành cơ ch khuy n khích phát tri n các doanh nghi p qu n lý chung cư áp ng nhu c u qu n lý s d ng và cung c p các d ch v nhà chung cư trên a bàn; t ng k t, ánh giá tình hình th c hi n qu n lý s d ng nhà chung cư trên a bàn xác nh mô hình qu n lý có hi u qu và có hình th c bi u dương, khen thư ng k p th i theo thNm quy n; 5. X lý các vi ph m theo thNm quy n. i u 27. Trách nhi m c a U ban nhân dân thành ph , th xã thu c t nh và các qu n, huy n: 1. Theo dõi, ki m tra và phát hi n nh ng v n vư ng m c phát sinh trong công tác qu n lý s d ng nhà chung cư x lý theo thNm quy n ho c báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, gi i quy t; 2. Ki n ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t vi c phân giao trách nhi m qu n lý hành chính nhà chung cư và th c hi n vi c qu n lý, khai thác, v n hành h th ng k t c u h t ng trong các d án nhà ho c khu ô th m i trên a bàn theo s phân giao c a U ban nhân dân c p t nh; 3. Khen thư ng và x lý các vi ph m theo thNm quy n. i u 28. Trách nhi m c a U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n: 1. Theo dõi, ki m tra và gi i quy t nh ng v n vư ng m c phát sinh trong công tác qu n lý s d ng nhà chung cư theo thNm quy n ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n c p trên xem xét, gi i quy t; 2. Ph i h p v i các Ban qu n tr nhà chung cư trên a bàn gi i quy t nh ng v n vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n vi c qu n lý s d ng nhà chung cư; 3. T o i u ki n thu n l i h tr các doanh nghi p qu n lý nhà chung cư th c hi n t t công tác qu n lý và cung c p các ho t ng d ch v nhà chung cư trên a bàn; 4. Khen thư ng và x lý các vi ph m theo thNm quy n. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 29. Quy ch này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh v qu n lý và s d ng nhà trư c ây áp d ng i v i nhà chung cư trái v i n i dung quy nh c a Quy ch này u bãi b . i v i các d án có nhi u lo i nhà khác nhau, có h th ng k t c u h t ng ng b và có hàng rào b o v phân nh ranh gi i riêng bi t thì ch u tư có th căn c theo n i dung c a Quy ch này quy nh c th vi c qu n lý s d ng nhà và h th ng h t ng trong d án phù h p v i tình hình th c t .
 12. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u g p khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Xây d ng xem xét, s a i, b sung. i u 30. Giao C c Qu n lý nhà ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan hư ng d n, tri n khai th c hi n Quy ch này; t ng h p các ý ki n ph n ánh c a các cơ quan có liên quan v nh ng v n vư ng m c phát sinh và nghiên c u xu t vi c s a i, b sung Quy ch cho phù h p; ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương và các ch u tư t ch c vi c t p hu n cho các Ban qu n tr và các ơn v , cá nhân có liên quan v công tác qu n lý s d ng nhà chung cư trên ph m vi toàn qu c.
Đồng bộ tài khoản