Quyết định 10/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 10/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thôngtin về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị và các buổi lễ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh c ñ a   B é   t r ë n g   B é   V ¨ n   h ã a   ­   T h « n g   t i n   s è   1 0 / 2 0 0 4 / Q § ­ B V H T T  ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  ho¹t ®éng nghiÖp vô cña phãng viªn trong c¸c  ®¹i héi, héi nghÞ vµ c¸c buæi lÔ Bé trëng bé V¨n hãa ­ Th«ng tin ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 63/2003/N§­CP ngµy 11/6/2003 cña   ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ   chøc cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin; ­ C¨n cø LuËt B¸o chÝ  ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 1989 vµ   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ  ngµy   12 th¸ng 6 n¨m 1999; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 51/2002/N§­CP ngµy 26 th¸ng 4 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt B¸o   chÝ, LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc B¸o chÝ Bé V¨n hãa ­   Th«ng tin, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  ho¹t ®éng nghiÖp vô cña phãng viªn trong c¸c ®¹i héi, héi   nghÞ vµ c¸c buæi lÔ. §i Ò u   2:   C¸c   c¬   quan   b¸o   chÝ,   phãng   viªn,   c¸c   c¬  quan,  tæ chøc  vµ  c¸ nh©n cã  liªn quan  chÞu  tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn Quy chÕ nµy. §i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng  b¸o.  Nh÷ng quy  ®Þnh  tríc  ®©y  tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá.
  2. 2 Q uy ch Õ ho¹t ®éng nghiÖp vô cña phãng viªn trong c¸c  ®¹i héi, héi nghÞ vµ c¸c buæi lÔ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2004/Q§­BVHTT  ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng   tin) §i Ò u  1: Quy   chÕ   nµy   ®iÒu   chØnh   ho¹t   ®éng   nghiÖp   vô   cña   c¸c  phãng viªn t¹i c¸c kú häp Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n c¸c  cÊp,   c¸c   ®¹i   héi   vµ   héi   nghÞ   c«ng   khai,   c¸c   cuéc   mÝt  tinh, ®ãn tiÕp kh¸ch cña c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ níc vµ c¸c  c¬  quan, tæ chøc kh¸c  ®îc phÐp ho¹t  ®éng theo ph¸p luËt  ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ ho¹t ®éng lÔ t©n). §èi víi c¸c ho¹t  ®éng lÔ  t©n  ®Æc biÖt quan träng nh  §¹i héi §¶ng toµn quèc, ®ãn tiÕp c¸c nguyªn thñ quèc gia,   c¸c cuéc gÆp gì, lµm viÖc cña c¸c  ®ång chÝ  l∙nh  ®¹o cao  cÊp   cña   §¶ng,   Nhµ   níc...   c¬   quan   chñ   tr×   tæ   chøc   ho¹t  ®éng   lÔ   t©n   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   (®èi   ngo¹i, an ninh...) vµ  c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  b¸o chÝ  ban hµnh quy  ®Þnh riªng phï  hîp víi tÝnh chÊt vµ  yªu cÇu  cña c¸c ho¹t ®éng lÔ t©n nµy. §i Ò u  2: Phãng viªn ho¹t  ®éng nghiÖp vô  t¹i c¸c ho¹t  ®éng lÔ  t©n ph¶i cã   ®ñ  tiªu chuÈn chÝnh trÞ  vµ  nghiÖp vô  b¸o chÝ  phï  hîp víi tÝnh chÊt vµ  yªu cÇu cña ho¹t  ®éng lÔ  t©n vµ   cã thΠnhµ b¸o do Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin cÊp. §i Ò u  3: 1. C¬ quan b¸o chÝ cã tr¸ch nhiÖm cö phãng viªn cã ®ñ  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña Quy chÕ  nµy tham gia  ho¹t  ®éng  nghiÖp  vô  t¹i c¸c ho¹t  ®éng  lÔ  t©n theo  giÊy  mêi vµ  c¸c quy  ®Þnh cô  thÓ  cña c¬  quan chñ  tr×  tæ chøc  ho¹t ®éng lÔ t©n ®ã. 2.  C¬  quan  b¸o chÝ   cã  tr¸ch  nhiÖm  phèi  hîp vµ  thùc  hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña c¬  quan chñ  tr×  tæ chøc ho¹t  ®éng  lÔ  t©n vµ  c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  b¸o chØ  ®Ó  qu¶n lý  ho¹t  ®éng nghiÖp vô  cña phãng viªn c¬  quan b¸o chÝ  m×nh  t¹i c¸c ho¹t ®éng lÔ t©n.
  3. 3 § i Ò u  4: Phãng viªn ho¹t  ®éng nghiÖp vô  t¹i c¸c ho¹t  ®éng lÔ  t©n cã quyÒn h¹n vµ nghÜa vô sau: 1.   Th«ng   tin   trung   thùc,   kÞp   thêi   vÒ   néi   dung   c¸c  ho¹t  ®éng lÔ  t©n trªn b¸o chÝ  cña m×nh theo quy  ®Þnh cña  LuËt B¸o chÝ, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt  B¸o chÝ. 2. §îc cung cÊp ch¬ng tr×nh ho¹t  ®éng lÔ  t©n, th«ng  tin,   tµi   liÖu   liªn   quan   ®Õn   néi   dung   cña   ho¹t   ®éng   lÔ  t©n; b¶o qu¶n, sö  dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §îc tiÕp xóc, trao  ®æi, pháng vÊn c¸c thµnh viªn  tham gia ho¹t  ®éng lÔ  t©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  cña c¬  quan chñ  tr×  tæ chøc ho¹t  ®éng lÔ  t©n. ViÖc pháng  vÊn   thµnh   viªn   tham   gia   ho¹t   ®éng   lÔ   t©n   theo   Quy   chÕ  pháng  vÊn  trªn  b¸o chÝ  ban hµnh kÌm theo QuyÕt   ®Þnh sè  26/2002/Q§­BVHTT ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin. 4. §îc híng dÉn vµ s¾p xÕp vÞ trÝ lµm viÖc thuËn lîi,  phï   hîp   víi   ho¹t   ®éng   nghiÖp   vô   cña   c¸c   lo¹i   h×nh   b¸o  chÝ.   Phãng   viªn   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn   ®óng  c¸c  ho¹t   ®éng nghiÖp vô ®óng vÞ trÝ ®∙ ®îc c¬ quan chñ tr× tæ chøc  ho¹t   ®éng   lÔ   t©n   s¾p   xÕp;   c¸c   thao   t¸c   nghiÖp   vô   cña  phãng viªn ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu trang träng cña ho¹t ®éng   lÔ  t©n, kh«ng lµm c¶n trë  c¸c ho¹t  ®éng lÔ  t©n vµ  viÖc  b¶o ®¶m an ninh cho l∙nh ®¹o §¶ng, Nhµ níc vµ kh¸ch mêi. 5.   Trang   phôc   cña   phãng   viªn   lÞch   sù,   phï   hîp   víi  tÝnh chÊt cña ho¹t  ®éng lÔ  t©n vµ  thuÇn phong mü  tôc cña  d©n téc. 6.  Thùc hiÖn   ®óng  c¸c quy   ®Þnh  vÒ  b¶o  ®¶m  an ninh,  trËt   tù   cña   ho¹t   ®éng   lÔ   t©n   vµ   néi   quy,   quy   ®Þnh   lµm  viÖc chung cña c¬ quan chñ tr× tæ chøc ho¹t ®éng lÔ t©n. §i Ò u  5: Tr¸ch nhiÖm vµ  quyÒn h¹n cña c¬  quan chñ  tr×  tæ chøc  ho¹t ®éng lÔ t©n: 1. QuyÕt ®Þnh mêi c¬ quan b¸o chÝ, phãng viªn b¸o chÝ   theo dâi vµ ®a tin vÒ ho¹t ®éng lÔ t©n do m×nh tæ chøc. 2. Ban hµnh quy  ®Þnh phï  hîp víi ph¸p luËt, yªu cÇu  b¶o ®¶m an ninh, trËt tù vµ yªu cÇu nghiÖp vô b¸o chÝ; cã   tr¸ch nhiÖm híng dÉn, th«ng b¸o c¸c quy ®Þnh lµm viÖc cho   c¸c phãng viªn ho¹t  ®éng nghiÖp vô  b¸o chÝ  t¹i ho¹t  ®éng  lÔ t©n do m×nh tæ chøc.
  4. 4 3. C¬  quan chñ  tr×  tæ chøc ho¹t  ®éng lÔ  t©n cã  tr¸ch  nhiÖm cung cÊp ch¬ng tr×nh ho¹t  ®éng lÔ  t©n; nh÷ng th«ng   tin, tµi liÖu  ®îc phÐp c«ng bè  c«ng khai; bè  trÝ  vÞ  trÝ  thuËn lîi, phï  hîp víi ho¹t  ®éng nghiÖp vô  b¸o chÝ; phï  hîp víi tÝnh chÊt, yªu cÇu cña ho¹t ®éng lÔ t©n. §i Ò u  6: §èi víi c¸c ho¹t  ®éng lÔ  t©n  ®Æc biÖt quan träng, Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin, Ban T tëng ­ V¨n hãa Trung ¬ng phèi  hîp víi c¬  quan chñ  tr×  tæ chøc ho¹t  ®éng lÔ  t©n vµ  c¸c  c¬  quan liªn quan (®èi ngo¹i, an ninh....) quyÕt  ®Þnh sè  lîng, danh s¸ch, híng dÉn ho¹t  ®éng nghiÖp vô  cña c¸c c¬   quan b¸o chÝ,  phãng  viªn  ®îc mêi tham gia ho¹t  ®éng  lÔ  t©n ®ã. Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o, h íng  dÉn viÖc thùc  hiÖn  thñ  tôc  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng nghiÖp  vô  b¸o chÝ t¹i c¸c ho¹t ®éng lÔ t©n ®Æc biÖt quan träng. §i Ò u  7: C¬ quan chñ tr× tæ chøc ho¹t ®éng lÔ t©n, c¸c c¬ quan  cã liªn quan (®èi ngo¹i, an ninh...), c¬ quan qu¶n lý Nhµ   níc vÒ  b¸o chÝ   ë  Trung  ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng vµ  c¸c c¬  quan  b¸o chÝ  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp, trao  ®æi c¸c biÖn ph¸p,  h×nh thøc tæ chøc b¶o  ®¶m cho b¸o chÝ  lµm tèt nhiÖm vô  th«ng tin c¸c ho¹t ®éng lÔ t©n. §i Ò u  8: C¸c c¬ quan b¸o chÝ, phãng viªn, c¸c c¬ quan, tæ chøc   vµ  c¸ nh©n tham gia ho¹t  ®éng lÔ  t©n cã  tr¸ch nhiÖm thùc  hiÖn c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy. Nh÷ng tæ chøc vµ  c¸  nh©n vi ph¹m Quy chÕ  vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt  th×  c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  sai ph¹m  ®Ó  xö  lý  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản