intTypePromotion=1

Quyết định 10/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
129
lượt xem
8
download

Quyết định 10/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 10/2005/Q§­BTC  ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2005 C«ng bè danh s¸ch thµnh viªn  b ¶ o   l ∙ n h   p h ¸ t   h µ n h ,   ® ¹ i   l ý   p h ¸ t   h µ n h   t r ¸ i   p h i Õ u   C h Ý n h   p h ñ ,  tr¸i phiÕu ®îc ChÝnh phñ b¶o l∙nh vµ tr¸i phiÕu  C h Ý n h   q u y Ò n   ® Þ a   p h ¬ n g  n ¨ m   2 0 0 5 Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   141/2003/N§­CP   ngµy   20/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng; Trªn c¬  së  c¸c  ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn  ®∙ quy  ®Þnh t¹i   Th«ng t sè  29/2004/TT­BTC ngµy 6/4/2004 cña Bé  Tµi chÝnh   híng dÉn viÖc b¶o l∙nh ph¸t hµnh,  ®¹i lý  ph¸t hµnh tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   vµ   ®¬n   ®¨ng   ký   thµnh   viªn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh,  QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   C«ng bè kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Danh s¸ch  thµnh   viªn   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh,   ®¹i   lý   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ  tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¨m 2005”.   §i Ò u   2.  C¸c thµnh viªn cã tªn trong danh s¸ch c«ng  bè  t¹i §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc tham gia b¶o l∙nh ph¸t  hµnh vµ   ®¹i lý  ph¸t hµnh c¸c lo¹i tr¸i phiÕu do Kho b¹c  Nhµ níc, Quü Hç trî ph¸t triÓn, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh,  c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông vµ doanh nghiÖp ph¸t hµnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   141/2003/N§­CP   ngµy   20/11/2003 cña ChÝnh phñ. Tr¸ch   nhiÖm,   quyÒn   lîi   cña   tæ   chøc   b¶o   l∙nh   ph¸t  hµnh,  ®¹i lý  ph¸t hµnh  ®îc thùc hiÖn theo hîp  ®ång tho¶  thuËn  gi÷a  tæ chøc  ph¸t hµnh víi tæ chøc nhËn  b¶o  l∙nh  ph¸t hµnh, ®¹i lý ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ chÕ ®é quy ®Þnh  hiÖn hµnh. 
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng, Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, Tæng Gi¸m  ®èc Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c  tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc thµnh viªn vµ   Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  cã  liªn quan  chÞu  tr¸ch nhiÖm  thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. DANH S¸CH T h µ n h   v i ª n   t h a m   g i a   b ¶ o   l ∙ n h   p h ¸ t   h µ n h ,   ® ¹ i   l ý   p h ¸ t   h µ n h  t r ¸ i   p h i Õ u   C h Ý n h   p h ñ ,   t r ¸ i   p h i Õ u   ® î c   C h Ý n h   p h ñ   b ¶ o   l ∙ n h   v µ  tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§­BTC ngµy   02/02/2005  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i 1. Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam 2. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt   Nam 3. Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam 4. Ng©n hµng §Çu t ph¸t triÓn ViÖt Nam 5. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¸t triÓn nhµ  Thµnh  phè Hå ChÝ Minh 6. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn Th¬ng tÝn 7. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Ph¬ng Nam II. C¸c c«ng ty chøng kho¸n 1. C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng  §Çu t  vµ  Ph¸t  triÓn ViÖt Nam 2.   C«ng   ty   TNHH   chøng   kho¸n   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ  phÇn ¸ ch©u 3. C«ng ty TNHH chøng kho¸n Th¨ng Long 4. C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng 5. C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n 6. C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n B¶o ViÖt
  3. 3 7. C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh 8. C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n §Ö NhÊt 9. C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th¬ng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2