Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 10/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 02 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU L PHÍ ĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 03/12/2004; Căn c Lu t Cư trú s 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 c a Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 10; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002; Căn c Ngh nh s 107/2007/N -CP ngày 25/6/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Cư trú; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 c a B Công an hư ng d n th c hi n m t s i u c a Lu t Cư trú và Ngh nh s 107/2007/N -CP ngày 25/6/2007 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 c a B Tài chính hư ng d n v l phí ăng ký cư trú; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 c a B Công an hư ng d n m t s i m v l phí ăng ký cư trú, c p ch ng minh nhân dân; Căn c Ngh quy t s 124/2008/NQ-H ND ngày 05/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh ng Nai v vi c thu các lo i phí, l phí trên a bàn t nh ng Nai; Theo ngh c a Giám c Công an t nh t i T trình s 17/TTr-CAT-PC13 ngày 21/01/2009,
  2. QUY T NNH: i u 1. Quy nh v vi c thu l phí ăng ký cư trú trên a bàn t nh ng Nai như sau: 1. Ph m vi áp d ng i v i các trư ng h p ăng ký cư trú trên a bàn t nh ng Nai. 2. i tư ng thu l phí a) ăng ký thư ng trú, t m trú c h ho c m t ngư i nhưng không c p s h khNu, s t m trú; b) C h gia ình chuy n nơi ăng ký thư ng trú ra ngoài ph m vi th xã, thành ph thu c t nh, ra ngoài xã, th tr n c a huy n thu c t nh; c) i s h khNu, s t m trú do b hư h ng và theo yêu c u c a ch h vì lý do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà; d) Các trư ng h p c p l i s h khNu do b m t s h khNu; e) ính chính các thay i trong s h khNu, s t m trú. 3. i tư ng không thu l phí a) B , m , v (ho c ch ng) c a li t s , con dư i 18 tu i c a li t s ; b) Thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh; c) Bà m Vi t Nam anh hùng; d) H gia ình thu c di n xóa ói gi m nghèo; e) Công dân thu c các xã, th tr n vùng cao theo quy nh c a y ban Dân t c; h) Các trư ng h p ính chính l i a ch do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, ư ng ph , s nhà, xóa tên trong s h khNu, s t m trú, các trư ng h p bu c ph i d i nhà do Nhà nư c thu h i t; g) Ngoài ra không thu l phí ăng ký cư trú i v i trư ng h p công dân hoàn thành nghĩa v quân s , nghĩa v công an tr v khi ăng ký thư ng trú tr l i. 4. Các trư ng h p mi n n p l phí a) C p m i s t m trú; b) C p m i s h khNu thu c m t trong các trư ng h p sau:
  3. - Trư c ây chưa ư c c p s h khNu do không xác nh ư c nơi ăng ký thư ng trú ho c ã ăng ký thư ng trú nhưng chưa ư c c p s h khNu, nay ư c c p s h khNu m i theo quy nh c a Lu t Cư trú; - Chuy n nơi ăng ký thư ng trú ra ngoài th xã, thành ph thu c t nh, ra ngoài xã, th tr n c a huy n thu c t nh và ư c c p s h khNu m i, tr trư ng h p chuy n c h gia ình; - Tách s h khNu. 5. Cơ quan thu l phí a) c p huy n: i C nh sát qu n lý hành chính (Công an thành ph Biên Hòa và th xã Long Khánh); b) c p xã: Công an các phư ng, xã, th tr n thu c các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa. 6. M c thu l phí M c thu l phí ăng ký cư trú trên a bàn t nh như sau: VT: ng/l n Khu v c N i dung thu M c thu - ăng ký thư ng trú, ăng ký t m trú c h ho c m t ngư i 10.000 nhưng không c p s h khNu, s t m trú. - C p m i s h khNu i v i trư ng h p c h gia ình chuy n nơi ăng ký thư ng trú ra ngoài ph m vi th xã, 15.000 thành ph thu c t nh, ra ngoài xã, th tr n c a huy n thu c t nh. - C p i cho nh ng trư ng h p b hư h ng s h khNu, s 15.000 t m trú nhưng không s d ng ư c. - C p l i cho nh ng trư ng h p b m t s h khNu, s t m 15.000 trú. - C p i s h khNu, s t m trú theo yêu c u c a ch h vì lý do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , 8.000 s nhà. - ính chính các thay i trong s h khNu, s t m trú. 5.000
  4. - ăng ký thư ng trú, ăng ký t m trú c h ho c m t ngư i 5.000 nhưng không c p s h khNu, s t m trú. - C p m i s h khNu i v i trư ng h p c h gia ình chuy n nơi ăng ký thư ng trú ra ngoài ph m vi th xã, 7.500 thành ph thu c t nh, ra ngoài xã, th tr n c a huy n thu c t nh. - C p i cho nh ng trư ng h p b hư h ng s h khNu, s 7.500 t m trú nhưng không s d ng ư c. - C p l i cho nh ng trư ng h p b m t s h khNu, s t m 7.500 trú. - C p i s h khNu, s t m trú theo yêu c u c a ch h vì lý do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, tên ư ng ph , 4.000 s nhà. - ính chính các thay i trong s h khNu, s t m trú. 2.500 7. M c trích l phí a) Trích 100% t ng s ti n l phí thu ư c cho Công an th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa, trong ó: - 85% l i cho Công an th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa ( i C nh sát qu n lý hành chính); - 15% n p v Công an t nh. b) Trích 100% t ng s ti n l phí thu ư c cho Công an các phư ng, xã, th tr n; trong ó: - 85% l i cho Công an các phư ng, xã, th tr n; - 15% n p v Công an t nh; Các ơn v t ch c thu l phí có trách nhi m s d ng ph n l phí trích l i cho ơn v theo úng m c chi theo quy nh t i kho n 8 Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/6/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh và các quy nh pháp lu t v phí, l phí. 8. Ch thu n p, qu n lý, s d ng và quy t toán l phí a) Ch ng t thu l phí
  5. - Ch ng t thu l phí do C c Thu ng Nai phát hành theo quy nh t i i m 1 ph n A, m c IV Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí; - i v i t ch c thu l phí ph i l p và c p biên lai cho i tư ng n p l phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . b) Qu n lý, s d ng l phí T ch c thu l phí ăng ký cư trú ư c trích theo các t l % nêu trên ph i s d ng theo quy nh t i i m 8 Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/6/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC và các quy nh hi n hành v tài chính. c) L p d toán và quy t toán - Hàng năm, t ch c thu l phí có trách nhi m l p d toán thu - chi v l phí ăng ký cư trú theo úng quy nh c a B Tài chính v hư ng d n phân c p, l p, ch p hành và quy t toán theo Lu t Ngân sách hi n hành (d toán kê khai chi ti t n i dung thu - chi phí úng quy nh và kèm thuy t minh) g i cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p, Kho b c Nhà nư c nơi t ch c thu m tài kho n t m gi ti n thu l phí ki m soát chi theo quy nh hi n hành; - nh kỳ cu i quý, năm, t ch c thu l phí ph i l p quy t toán thu l phí g i v cơ quan thu , tài chính cùng c p thNm tra quy t toán và thông báo duy t quy t toán. Sau khi quy t toán úng ch , ti n l phí ư c trích l i chưa chi h t trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 9. Công khai ch thu l phí T ch c thu l phí ph i niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v trí thu n ti n các i tư ng n p l phí d nh n bi t theo quy nh t i ph n , m c IV c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính g m: Tên l phí, m c thu, ch ng t thu, văn b n quy nh thu l phí. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , ngành: Công an, Tài chính, Tư pháp, C c Thu ng Nai, Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH
  6. inh Qu c Thái
Đồng bộ tài khoản