Quyết định 100/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 100/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 100/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 100/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 100/2004/Q§-BTC ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 Quy ®Þnh tû lÖ chi vµ nép phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i cho c¬ quan, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh tû lÖ ®Ó l¹i phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i cho c¸c c¬ quan, tæ chøc ®îc giao nhiÖm vô thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i. C¸c c¬ quan, tæ chøc ®îc giao nhiÖm vô thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i (C¶ng vô hµng h¶i, B¶o ®¶m an toµn hµng h¶i ViÖt Nam, C«ng ty Hoa tiªu hµng h¶i) cã tr¸ch nhiÖm thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i theo ®óng møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 88/2004/Q§-BTC ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i. §iÒu 2: Quy ®Þnh cô thÓ: 1/ C¶ng vô hµng h¶i: - Thùc hiÖn thu phÝ träng t¶i; phÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh; phÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo (do Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t vµ giao c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý); lÖ phÝ ra, vµo c¶ng biÓn; lÖ phÝ chøng thùc (kh¸ng nghÞ hµng h¶i). - §îc trÝch ®Ó l¹i 65% trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc; Côc Hµng h¶i ViÖt Nam ®iÒu hoµ kinh phÝ ®Ó l¹i gi÷a c¸c ®¬n vÞ c¶ng vô theo quy ®Þnh. - Qu¶n lý, sö dông sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®îc ®Ó l¹i theo c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh. 2/ B¶o ®¶m an toµn hµng h¶i ViÖt Nam: - Thùc hiÖn thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i; Thùc hiÖn ñy quyÒn cho c¸c C¶ng vô hµng h¶i thu hé phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i vµ ®îc trÝch tû lÖ % trªn tæng sè phÝ thu ®îc ®Ó thëng cho C¶ng vô theo quy ®Þnh. - §îc ®Ó l¹i 100% sè tiÒn phÝ thu ®îc ®Ó chi cho c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn hµng h¶i.
  2. 2 - Qu¶n lý, sö dông sè tiÒn phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i ®îc ®Ó l¹i theo c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh. 3/ C¸c C«ng ty Hoa tiªu hµng h¶i: - Thùc hiÖn thu phÝ hoa tiªu. - §îc qu¶n lý, sö dông sè tiÒn thu phÝ hoa tiªu hµng n¨m ®Ó bï ®¾p chi phÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp hoa tiªu trong n¨m, trÝch c¸c quü vµ nép ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2005; C¸c quy ®Þnh kh¸c tr¸i víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. C¬ quan, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản