Quyết định 100/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định 100/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 100/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 100/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 100/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ DOANH NGHI P HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P VÀ H KINH DOANH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29/11/2005; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và các t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 53/2007/N -CP ngày 4/4/2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch u tư; Căn c Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 5/9/2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Ch th s 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 c a Th tư ng Chính ph iv i vi c x ph t vi ph m c a cơ s kinh doanh d ch v văn hóa; Căn c Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT-BKH-BCA ngày 29/07/2008 c a B K ho ch và u tư – B Tài chính – B Công an hư ng d n cơ ch ph i h p gi a các cơ quan gi i quy t ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và ăng ký con d u i v i doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; Căn c Thông tư s 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 c a B K ho ch và u tư s a i, b sung Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 c a B K ho ch và u tư hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1020/TT-KH& T ngày 31 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn thành ph Hà N i.
 2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh sau ây: 1. Quy t nh s 135/2002/Q -UB ngày 24/12/2002 c a UBND thành ph Hà N i ban hành quy ch qu n lý sau ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i; 2. Quy t nh s 197/2005/Q -UBND ngày 23/11/2005 c a UBND thành ph Hà N i ban hành Quy nh thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh trên a bàn thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - TT Thành y, TT H ND TP ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Các B : Tư pháp, KH& T ( báo cáo); - oàn i bi u QH TPHN ( báo cáo); - Các Phó Ch t ch UBND TP; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - CVP, các PVP UBND TP, các phòng CV, Cth (2b); Nguy n Th Th o - Website c a Chính ph ; - Trung tâm Công báo TP, C ng GT T TP, Báo HNM, Báo KT& T; - Lưu: VT. QUY CH QU N LÝ DOANH NGHI P HO T NG THEO LU T DOANH NGHI P VÀ H KINH DOANH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành theo Quy t nh s 100/2009/Q -UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh m t s n i dung qu n lý Nhà nư c c a UBND các c p và các cơ quan chuyên môn thu c thành ph Hà N i trong vi c qu n lý doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn thành ph Hà N i, g m: Quy nh v vi c ăng ký kinh doanh, qu n lý, ki m tra sau ăng ký kinh doanh; trình t , th t c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p; ăng ký kinh doanh, gi i th doanh
 3. nghi p và thanh lý d án u tư i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. i tư ng áp d ng - Các doanh nghi p thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t Doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn thành ph Hà N i. - T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài liên quan n vi c thành l p, t ch c và qu n lý ho t ng c a doanh nghi p và h kinh doanh. i u 3. M c tiêu qu n lý Nhà nư c i v i doanh nghi p, h kinh doanh Vi c t ch c qu n lý doanh nghi p, h kinh doanh trên a bàn thành ph Hà N i nh m nh ng m c tiêu sau: 1. m b o quy n t do kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh; t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p và h kinh doanh th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ph n ánh k p th i và chính xác các thông tin v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, cung c p thông tin v doanh nghi p cho các t ch c, cá nhân có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t; 3. m b o s ph i h p gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c trong vi c qu n lý ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p và h kinh doanh. Chương 2. CÁC QUY NNH V ĂNG KÝ KINH DOANH, PH I H P X LÝ VI PH M VÀ THU H I GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH i u 4. Qu n lý công tác ăng ký kinh doanh S K ho ch và u tư giúp y ban nhân dân Thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i công tác ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p trên a bàn Thành ph và có trách nhi m: - Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c c p ăng ký kinh doanh cho các doanh nghi p theo úng quy nh c a pháp lu t, hư ng d n th t c c p ăng ký kinh doanh cho các h kinh doanh. - Hư ng d n, thNm tra và trình y ban nhân dân Thành ph c p Gi y ch ng nh n u tư ng th i là Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Cơ quan ăng ký kinh doanh 1. Cơ quan ăng ký kinh doanh ư c t ch c c p thành ph và c p qu n, huy n, th xã bao g m:
 4. a) C p Thành ph : Các phòng ăng ký kinh doanh thu c S K ho ch và u tư (sau ây g i chung là phòng ăng ký kinh doanh c p thành ph ). b) C p qu n, huy n, th xã: thành l p Phòng ăng ký kinh doanh t i các qu n, huy n, th xã (sau ây g i chung là Phòng ăng ký kinh doanh c p qu n, huy n, th xã). Trư ng h p chưa thành l p Phòng ăng ký kinh doanh c p qu n, huy n, th xã thì Phòng Kinh t (ho c Phòng Tài chính – K ho ch c p huy n) th c hi n nhi m v quy nh t i i u 8 Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Phòng Kinh t ư c s d ng con d u th c hi n nhi m v c a cơ quan ăng ký kinh doanh. c) Phòng ăng ký kinh doanh c p thành ph và Phòng ăng ký kinh doanh c p huy n có tài kho n và con d u riêng. 2. i v i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài (sau ây g i là doanh nghi p u tư nư c ngoài), y ban nhân dân thành ph Hà N i c p gi y ch ng nh n u tư ng th i là gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trên cơ s t trình c a S K ho ch và u tư. i u 6. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Phòng ăng ký kinh doanh c p thành ph 1. Tr c ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh, xem xét tính h p l c a h sơ ăng ký kinh doanh và c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p. 2. Ph i h p v i phòng ăng ký kinh doanh c p qu n, huy n xây d ng, qu n lý, v n hành h th ng thông tin v ăng ký kinh doanh trong ph m vi Thành ph ; cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh trong ph m vi Thành ph cho y ban nhân dân Thành ph , C c thu , các cơ quan có liên quan và B K ho ch và u tư theo nh kỳ và cho các t ch c, cá nhân khác có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. 3. Yêu c u doanh nghi p báo cáo tình hình kinh doanh theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 163 Lu t Doanh nghi p; ôn c vi c th c hi n ch báo cáo hàng năm c a doanh nghi p. 4. Tr c ti p ki m tra ho c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra doanh nghi p theo n i dung trong h sơ ăng ký kinh doanh; hư ng d n doanh nghi p và ngư i thành l p doanh nghi p v trình t , th t c ăng ký kinh doanh. 5. Yêu c u doanh nghi p t m ng ng kinh doanh ngành, ngh kinh doanh có i u ki n khi phát hi n doanh nghi p không có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. 6. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p trong các trư ng h p quy nh t i Lu t Doanh nghi p và Quy ch này. 7. ăng ký kinh doanh cho các lo i hình doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t.
 5. i u 7. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Phòng ăng ký kinh doanh c p qu n, huy n, th xã 1. Tr c ti p nh n h sơ ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh, xem xét tính h p l c a h sơ ăng ký kinh doanh và c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh. 2. Ph i h p xây d ng, qu n lý, v n hành h th ng thông tin v h kinh doanh ho t ng trên ph m vi a bàn; nh kỳ báo cáo y ban nhân dân c p huy n, Phòng ăng ký kinh doanh c p thành ph , cơ quan thu c p huy n v h kinh doanh và doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n và a i m kinh doanh c a doanh nghi p trên a bàn. 3. Tr c ti p ki m tra h kinh doanh theo n i dung ăng ký kinh doanh trên ph m vi a bàn; ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra doanh nghi p; xác minh n i dung ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, chi nhánh và văn phòng i di n trên ph m vi a bàn theo yêu c u c a S K ho ch và u tư, Phòng ăng ký kinh doanh c p thành ph . 4. Yêu c u h kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi c n thi t. 5. Yêu c u h kinh doanh t m ng ng kinh doanh ngành, ngh kinh doanh có i u ki n khi phát hi n h kinh doanh không i u ki n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 6. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i h kinh doanh trong các trư ng h p quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP và Quy ch này. 7. ôn c doanh nghi p n p báo cáo và ti p nh n các báo cáo: a) Báo cáo v ho t ng t i tr s chính trong th i h n 15 ngày sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n KKD theo quy nh t i i u 35 Lu t Doanh nghi p; b) Báo cáo ho t ng hàng năm c a doanh nghi p. 8. nh kỳ l p danh sách doanh nghi p vi ph m ch báo cáo theo quy nh t i kho n 1 i u này, chuy n cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m hành chính và Phòng ăng ký kinh doanh c p thành ph xem xét, x lý theo thNm quy n. i u 8. Ph i h p x lý vi ph m pháp lu t trong công tác ăng ký kinh doanh 1. y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã, xã, phư ng, th tr n, các s , ngành, cơ quan thanh tra chuyên ngành trong ph m vi quy n h n c a mình, có trách nhi m ki m tra, x lý hành vi vi ph m hành chính i v i doanh nghi p vi ph m trong ho t ng kinh doanh. 2. Hàng năm, UBND qu n, huy n, th xã có trách nhi m l p k ho ch ki m tra doanh nghi p và ph i h p v i các cơ quan qu n lý chuyên ngành ti n hành ki m tra doanh nghi p trên a bàn.
 6. 3. Khi phát hi n doanh nghi p có hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng kinh doanh, cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m hành chính ph i ình ch ngay hành vi vi ph m và ti n hành x lý vi ph m theo các quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p phát hi n doanh nghi p vi ph m các quy nh t i kho n 2, i u 165, Lu t doanh nghi p năm 2005, cơ quan x lý vi ph m ph i thông báo b ng văn b n cho S K ho ch và u tư bi t v vi c vi ph m ó trong th i gian 10 ngày làm vi c kèm theo h sơ xác nh vi ph m có căn c xem xét, thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ng th i thông báo cho chính quy n a phương nơi doanh nghi p ang ho t ng. 4. Trư ng h p doanh nghi p vi ph m quy nh v s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh : Cơ quan chuyên môn x lý vi ph m có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho cơ quan ăng ký kinh doanh bi t v vi c vi ph m ó kèm theo h sơ xác nh vi ph m có căn c yêu c u doanh nghi p ó b sung ch ng ch hành ngh phù h p ho c yêu c u ng ng kinh doanh ngành, ngh không i u ki n. i u 9. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh 1. Doanh nghi p b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 2, i u 165, Lu t Doanh nghi p năm 2005; 2. Trong quá trình x lý cơ s kinh doanh d ch v văn hóa trên a bàn Thành ph theo quy nh t i Ch th s 17/2005/CT-TTg ngày 25/05/2005 c a Th tư ng Chính ph , cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m hành chính ph i áp d ng bi n pháp ình ch ngay ho t ng vi ph m pháp lu t, tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh, ng th i thông báo b ng văn b n t i cơ quan ăng ký kinh doanh xem xét áp d ng bi n pháp thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh hay yêu c u ng ng ngành ngh kinh doanh; 3. i v i các doanh nghi p ư c c p Gi y ch ng nh n u tư ng th i là Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, n u vi ph m các quy nh t i kho n 2, i u 165, Lu t Doanh nghi p năm 2005, tùy theo m c vi ph m, S K ho ch và u tư xem xét, trình UBND Thành ph quy t nh x lý theo quy nh c a pháp lu t; 4. H kinh doanh b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong các trư ng h p ư c quy nh t i i u 47, Ngh nh 88/2006/N -CP ngày 29/8/2006 v ăng ký kinh doanh như sau: a) Không ti n hành ho t ng kinh doanh trong th i h n sáu tháng, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) Ng ng ho t ng kinh doanh quá sáu tháng liên t c mà không thông báo v i cơ quan ăng ký kinh doanh qu n, huy n, th xã nơi ăng ký kinh doanh; c) Chuy n a i m kinh doanh sang qu n, huy n khác; d) Kinh doanh các ngành ngh b c m. i u 10. Th m quy n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh
 7. 1. Các phòng ăng ký kinh doanh c a S K ho ch và u tư có thNm quy n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. 2. Trư ng h p gi y ch ng nh n u tư ng th i là gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư là cơ quan có thNm quy n thu h i gi y ch ng nh n u tư ng th i là gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 3. Phòng ăng ký kinh doanh c p qu n, huy n, th xã (trư ng h p chưa có phòng ăng ký kinh doanh thì cơ quan c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh) có thNm quy n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh trên a bàn; 4. Cơ quan ăng ký kinh doanh và UBND qu n, huy n, th xã không ư c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh cá th trong b t c trư ng h p nào khác ngoài các trư ng h p quy nh t i các i u nói trên. i u 11. Trình t , th t c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh Trình t , th t c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh th c hi n theo quy nh t i i u 46, Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh và theo các quy nh sau ây: 1. Cung c p thông tin vi ph m: Trong quá trình qu n lý, ki m tra ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh, n u phát hi n doanh nghi p, h kinh doanh có hành vi vi ph m, y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, các s , ngành, cơ quan i u tra, thanh tra chuyên ngành có trách nhi m ình ch ngay ho t ng vi ph m, x lý theo thNm quy n và thông báo b ng văn b n cho cơ quan ăng ký kinh doanh. N u doanh nghi p vi ph m các quy nh t i kho n 2, i u 165, Lu t Doanh nghi p năm 2005 v thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi phát hi n vi ph m ph i ình ch ngay ho t ng c a doanh nghi p và thông báo cho cơ quan ăng ký kinh doanh thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong th i h n 07 ngày k t khi ra quy t nh x lý vi ph m ho c phát hi n vi ph m. 2. Ki m tra, xác minh thông tin vi ph m c a doanh nghi p, h kinh doanh: Khi nh n ư c thông tin do các t ch c, cá nhân ph n ánh v vi ph m c a doanh nghi p, h kinh doanh, n u xét th y c n thi t ph i ti n hành xác minh, cơ quan ăng ký kinh doanh tr c ti p ki m tra, ho c ngh cơ quan có thNm quy n ki m tra, xác minh thông tin v vi ph m c a doanh nghi p, h kinh doanh. K t qu ki m tra, xác minh ph i ư c th hi n b ng văn b n. 3. Thông báo hành vi vi ph m: Khi có căn c xác nh doanh nghi p, h kinh doanh vi ph m quy nh t i kho n 2, i u 165, Lu t Doanh nghi p năm 2005, cơ quan ăng ký kinh doanh thông báo, công b hành vi vi ph m c a doanh nghi p, h kinh doanh b ng các hình th c sau: - G i thông báo n a ch tr s c a doanh nghi p ho c a i m kinh doanh c a h kinh doanh;
 8. - ăng thông báo trên trang thông tin i n t (website) c a S K ho ch và u tư Hà N i; - ăng trên báo hàng ngày c a a phương ho c trung ương trong ba s liên ti p. 4. H sơ thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p, h kinh doanh ph i có các gi y t sau: a) Văn b n thông báo ho c k t lu n c a cơ quan có thNm quy n v vi ph m c a doanh nghi p, h kinh doanh; b) Tài li u ch ng th c vi c cơ quan ăng ký kinh doanh ã thông báo v vi ph m c a doanh nghi p, h kinh doanh; c) Các tài li u khác liên quan n xác nh hành vi vi ph m c a doanh nghi p, h kinh doanh (n u có). Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ban hành quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cơ quan ăng ký kinh doanh ph i g i quy t nh n a ch tr s doanh nghi p ho c a i m kinh doanh c a h kinh doanh b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ng th i công b trên Website thông tin doanh nghi p, và g i cho cơ quan thu , cơ quan th ng kê, y ban nhân dân qu n, huy n, th xã nơi doanh nghi p t tr s chính, ho c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi h kinh doanh ăng ký a i m kinh doanh. Quy t nh thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s có hi u l c sau 15 ngày k t ngày công b trên Website thông tin doanh nghi p c a S K ho ch và u tư ho c trên phương ti n thông tin i chúng. i u 12. Gi i th doanh nghi p b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 1. Doanh nghi p ph i ti n hành các th t c gi i th trong th i h n sáu tháng, k t ngày b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Trình t và th t c gi i th th c hi n theo quy nh t i i u 158 Lu t Doanh nghi p. 2. Sau sáu tháng k t ngày quy t nh thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, n u cơ quan ăng ký kinh doanh không nh n ư c h sơ gi i th doanh nghi p, thì doanh nghi p coi như ã ư c gi i th và cơ quan ăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghi p trong S ăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p này, ngư i i di n theo pháp lu t, t t c các thành viên ( i v i công ty trách nhi m h u h n), ch s h u công ty ( i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên), t t c thành viên H i ng qu n tr ( i v i Công ty c ph n) và t t c thành viên h p danh ( i v i công ty h p danh) liên i ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán (n u có), g m c n thu và nghĩa v tài chính chưa th c hi n c a doanh nghi p ã b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Chương 3. M TS QUY NNH I V I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI
 9. i u 13. M t s quy nh v th t c liên quan n vi c ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài UBND thành ph Hà N i y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư th c hi n m t s công vi c thu c thNm quy n c a UBND Thành ph i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam như sau: a) C p m i và i u ch nh Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng cho văn phòng i di n, chi nhánh (không g n d án u tư) t i Hà N i c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. b) Xác nh n thay i n i dung Gi y phép ho t ng ã ư c c p trư c ngày 01/7/2006 c a văn phòng i di n, chi nhánh, a i m kinh doanh, kho hàng, c a hàng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn Hà N i. c) Ch p thu n (b ng văn b n) vi c m a i m kinh doanh i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã ư c c p Gi y phép ho t ng cho chi nhánh t i Hà N i ho c doanh nghi p có tr s chính t i Hà N i không ăng ký l i mu n m a i m kinh doanh tr c thu c tr s chính. d) Thông báo (b ng văn b n) v vi c gi i th chi nhánh, văn phòng i di n g i cơ quan thu , cơ quan công an, UBND qu n, huy n, th xã nơi doanh nghi p t tr s chi nhánh, văn phòng i di n và g i các cơ quan liên quan. ) Xác nh n ăng ký nhân s ch ch t qu n lý i u hành c a doanh nghi p như danh sách giám c/t ng giám c, phó giám c/phó t ng giám c, h i ng thành viên ( i v i công ty TNHH), h i ng qu n tr ( i v i công ty c ph n), thành viên h p danh ( i v i công ty h p danh), ban i u ph i ( i v i h p ng h p tác kinh doanh), văn phòng i u hành ( i v i bên nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh) n u có ngh c a ngư i i di n theo pháp lu t và ngh quy t ho c quy t nh c a ch s h u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài i v i các doanh nghi p ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày 01/7/2006 và chưa ăng ký l i ho c không ăng ký l i. 2. Giám c S K ho ch và u tư t ch c hư ng d n và th c hi n các n i dung ư c y quy n theo úng các quy nh hi n hành; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND Thành ph v vi c th c hi n trong ph m vi các n i dung công vi c ư c y quy n. i u 14. Gi i th doanh nghi p và thanh lý d án u tư i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph Hà N i 1. Doanh nghi p b gi i th trong các trư ng h p quy nh t i i u 157, Lu t Doanh nghi p; b thu h i Gi y phép u tư/Gi y ch ng nh n u tư trong các trư ng h p quy nh t i i u 68, Ngh nh s 108/2006/N -CP c a Chính ph ngày 22/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư;
 10. 2. Trình t , th t c thanh lý d án u tư th c hi n theo quy nh t i i u 69, Ngh nh s 108/2006/N -CP; trình t , th t c gi i th doanh nghi p ư c th c hi n theo quy nh t i i u 158, Lu t Doanh nghi p; 3. UBND Thành ph quy t nh vi c ch m d t ho t ng d án và thu h i Gi y phép u tư/Gi y ch ng nh n u tư; quy t nh ch m d t ho t ng d án u tư và gi i th doanh nghi p i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 15. Th i h n hi u l c i v i các h sơ lưu gi t i S K ho ch và u tư Hà N i ch nhà u tư nư c ngoài b sung, s a i i v i h sơ ph i b sung, i u ch nh, S K ho ch và u tư có trách nhi m lưu gi trong th i h n 03 tháng k t ngày có thông báo yêu c u nhà u tư hoàn ch nh h sơ. Quá th i h n trên, nhà u tư không th c hi n b sung, hoàn ch nh h sơ theo yêu c u, h sơ m c nhiên h t hi u l c. Chương 4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TRONG QU N LÝ NHÀ NƯ C IV I DOANH NGHI P VÀ H KINH DOANH i u 16. Quy nh chung v các n i dung qu n lý chuyên ngành Các S , Ban, ngành c a Thành ph theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m: 1. Hư ng d n và th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c chuyên ngành i v i doanh nghi p và h kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và pháp lu t chuyên ngành; 2. Nghiên c u, xu t v i UBND Thành ph tri n khai th c hi n các chính sách ưu ãi i v i doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i nh hư ng và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; 3. Ph bi n, hư ng d n th c hi n các văn b n pháp lu t v doanh nghi p, h kinh doanh và các văn b n pháp lu t chuyên ngành có liên quan; 4. Ti n hành ki m tra ho t ng doanh nghi p theo gi y phép chuyên ngành ã c p. Khi x lý các trư ng h p vi ph m quy nh ho c có liên quan n vi c thu h i ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p ph i k p th i thông báo chính th c b ng văn b n cho S K ho ch và u tư xem xét x lý. i u 17. Trách nhi m c a các S , ngành Thành ph trong công tác qu n lý doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i UBND thành ph Hà N i th c hi n ch c năng qu n lý doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. Tùy theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, UBND Thành ph ch o các cơ quan chuyên môn tr c thu c và UBND qu n, huy n, th xã th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn thành ph Hà N i.
 11. 1. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c c p ăng ký kinh doanh, trình UBND Thành ph c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Nghiên c u, t ch c th c hi n vi c ng d ng công ngh thông tin trong vi c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. b) Xây d ng h th ng thông tin doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i, c p nh t và duy trì website thông tin doanh nghi p; qu n lý, t ch c th c hi n cung c p thông tin v doanh nghi p cho các t ch c, cá nhân có yêu c u theo quy nh pháp lu t; c) Ch trì ph i h p v i các s , ngành liên quan, nghiên c u, xu t tri n khai th c hi n chính sách ưu ãi i v i doanh nghi p theo quy nh; d) Yêu c u doanh nghi p báo cáo tình hình kinh doanh theo nh kỳ ho c t xu t; ch trì ho c ngh UBND các qu n, huy n, th xã, các s , ngành chuyên môn ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành ki m tra doanh nghi p. Khi phát hi n doanh nghi p không có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t, ư c quy n yêu c u doanh nghi p t m ng ng kinh doanh ngành, ngh kinh doanh có i u ki n, th c hi n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; e) Hàng năm xây d ng k ho ch và ti n hành ki m tra, thanh tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t c a doanh nghi p, các cá nhân và t ch c có liên quan theo quy nh c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư. f) nh kỳ hàng quý xây d ng k ho ch và ph i h p v i Công an Thành ph , C c Thu và cơ quan chuy n ngành ti n hành ki m tra, thanh tra các doanh nghi p ăng ký ho t ng trong các lĩnh v c c bi t có th nh hư ng n tr t t an ninh xã h i. Ph i h p v i cơ quan chuyên ngành t ch c ki m tra các doanh nghi p có d u hi u vi ph m pháp lu t do công lu n ph n ánh ho c theo ch o c a UBND Thành ph . 2. Trách nhi m c a cơ quan Thu : a) C c thu Hà N i có trách nhi m: - Ph i h p v i S K ho ch và u tư cung c p k p th i mã s doanh nghi p theo quy ch ph i h p trong vi c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ăng ký thu . - Ti p nh n, sao g i thông tin v doanh nghi p do các Phòng ăng ký kinh doanh Thành ph cung c p theo quy nh t i Quy ch này cho các ơn v theo dõi, qu n lý doanh nghi p trong ngành thu ; - Rà soát, i chi u danh sách doanh nghi p ã ăng ký mã s thu v i danh sách doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh; - X lý các vi ph m v thu theo thNm quy n và thông báo cho cơ quan ăng ký kinh doanh danh sách doanh nghi p vi ph m Lu t Doanh nghi p; danh sách doanh nghi p
 12. b thu h i mã s thu ho c không có nơi ăng ký tr s chính ph i h p x lý vi ph m; - nh kỳ 6 tháng, t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph , thông báo cho Công an Thành ph và S K ho ch và u tư Hà N i danh sách doanh nghi p không ti n hành ho t ng kinh doanh trong th i h n m t năm k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ng ng ho t ng m t năm liên t c ho c ã gi i th mà v n kinh doanh, ho t ng không úng n i dung ăng ký kinh doanh, không úng a ch tr s ã ăng ký. b) Chi C c thu các qu n, huy n, th xã có trách nhi m: - Rà soát và i chi u danh sách doanh nghi p ang ho t ng trên a bàn v i thông tin v doanh nghi p do C c thu chuy n n quy nh t i i m a Kho n 1 i u này. - nh kỳ báo cáo C c thu , y ban nhân dân qu n, huy n, th xã tình hình th c hi n vi c ăng ký, kê khai, n p thu và các nghĩa v tài chính khác c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n, a i m kinh doanh c a doanh nghi p trên a bàn. - Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trách nhi m c a Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Hà N i: C p, i u ch nh, thu h i gi y ch ng nh n u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho các doanh nghi p ho t ng trong các khu công nghi p, khu kinh t c a Hà N i và ch u trách nhi m qu n lý doanh nghi p theo thNm quy n. T ch c ki m tra doanh nghi p ho t ng trong các khu công nghi p, khu kinh t c a Hà N i theo thNm quy n. 4. Trách nhi m c a Công an Thành ph : Khi ki m tra, phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t c a doanh nghi p, h kinh doanh trên a bàn Thành ph , các l c lư ng ch c năng thu c Công an Thành ph ph i ti n hành xác minh, i u tra và x lý theo quy nh. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng ph i l p h sơ, ngh truy c u trách nhi m hình s i v i các doanh nghi p, h kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Công an thành ph Hà N i khi phát hi n doanh nghi p, h kinh doanh vi ph m các quy nh có th b thu h i gi y ch ng nh n KKD theo i u 165, Lu t Doanh nghi p, có trách nhi m ình ch ngay ho t ng c a doanh nghi p, h kinh doanh vi ph m và thông báo cho cơ quan ăng ký kinh doanh thu h i gi y ch ng nh n KKD. Các s , ngành và t ch c, cá nhân liên quan ph i có trách nhi m ph i h p v i cơ quan i u tra trong quá trình i u tra, x lý các doanh nghi p, h kinh doanh vi ph m quy nh c a pháp lu t. 5. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n, huy n, th xã: a) Ch trì ph i h p v i các cơ quan th c hi n qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p và h kinh doanh ho t ng trên a bàn;
 13. b) T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, t o i u ki n thu n l i doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn phát tri n kinh doanh. c) X lý vi ph m c a doanh nghi p theo thNm quy n và thông báo cho S K ho ch và u tư ph i h p qu n lý. d) Hàng năm, t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph tình hình th c hi n nhi m v theo các n i dung: - Tình hình t ch c th c hi n Lu t Doanh nghi p trên a bàn. - Tình hình ch p hành và vi ph m pháp lu t c a doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn. - Nh ng bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p và h kinh doanh. ) Hư ng d n, ch o y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n trong vi c ph i h p, xác minh thông tin v doanh nghi p và h kinh doanh trên a bàn. e) Ch trì ph i h p v i các cơ quan chuyên ngành ti n hành ki m tra doanh nghi p có tr s óng trên a bàn qu n, huy n, th xã v vi c ch p hành các n i dung trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và các ho t ng theo gi y phép chuyên ngành, thông báo b ng văn b n k t qu ki m tra, x lý vi ph m (n u có) cho S K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan bi t. 6. Trách nhi m c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n: a) ôn c doanh nghi p có tr s chính trên a bàn n p thông báo th i gian m c a t i tr s chính c a doanh nghi p; th c hi n các nghĩa v thông báo, báo cáo theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. b) Báo cáo y ban nhân dân qu n, huy n, th xã v vi c doanh nghi p vi ph m quy nh v tr s , bi n hi u, doanh nghi p có thông báo t m ng ng ho t ng, gi i th ho c b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh mà v n ho t ng. c) Ph i h p xác minh, thông tin v doanh nghi p, h kinh doanh trên a bàn theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n, huy n, th xã và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 18. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p và b n quy nh này ư c xem xét tuyên dương, khen thư ng theo quy nh hi n hành.
 14. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t, làm nh hư ng n ho t ng kinh doanh h p pháp c a doanh nghi p, h kinh doanh thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 19. T ch c th c hi n 1. UBND các c p và các s , ngành ph i khuy n khích và t o i u ki n các t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p thu c Thành ph th c hi n vi c v n ng, hư ng d n các doanh nghi p, h kinh doanh t giác ch p hành quy nh c a pháp lu t; tham gia, xu t v i các cơ quan Nhà nư c nh ng bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p và h kinh doanh; t ch c ánh giá, bình ch n và khen thư ng doanh nghi p, h kinh doanh tiêu bi u trên a bàn thành ph Hà N i; 2. Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có v n vư ng m c, phát sinh, các cơ quan, t ch c, cá nhân c n ph n ánh v S K ho ch và u tư Hà N i k p th i t ng h p, báo cáo UBND Thành ph i u ch nh, b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản