Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đề án "Phát triển xã hội hoá dạy nghề đến năm 2010"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. Q uyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Sè 1000/2005/Q§-BL§TBXH ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc Phª duyÖt §Ò ¸n “Ph¸t triÓn x· héi ho¸ d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010” Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2003/N§-CP ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi; - C¨n cø NghÞ quyÕt sè 05/2005/NQ-CP ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ vµ thÓ dôc thÓ thao; - XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n “Ph¸t triÓn x· héi ho¸ d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010” kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. Môc tiªu: 1.1. Sè lîng häc sinh häc nghÒ vµo n¨m 2010 lµ 1.500.000 ngêi. Trong ®ã, tû lÖ häc sinh häc nghÒ ngoµi c«ng lËp lµ 60%. 1.2. Ph¸t triÓn nhanh sè lîng vµ chÊt lîng c¸c trêng cao ®¼ng nghÒ, tr- êng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ vµ c¸c líp d¹y nghÒ (sau ®©y gäi chung lµ c¬ së d¹y nghÒ). Chó träng thµnh lËp c¬ së d¹y nghÒ ngoµi c«ng lËp. §Õn n¨m 2010, chuyÓn phÇn lín c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cung øng dÞch vô; chuyÓn mét sè c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp sang lo¹i h×nh ngoµi c«ng lËp; chuyÓn tÊt c¶ c¬ së d¹y nghÒ b¸n c«ng sang lo¹i h×nh d©n lËp hoÆc t thôc. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ ®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ thuéc c¸c doanh nghiÖp nhµ níc theo tiÕn ®é cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. 1.3. Huy ®éng nguån lùc cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó ph¸t triÓn d¹y nghÒ; huy ®éng trÝ tuÖ, nguån lùc cña toµn ngµnh, toµn x· héi vµo viÖc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ. 2. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu: 2.1. Tæ chøc tuyªn truyÒn vËn ®éng, n©ng cao nhËn thøc vÒ x· héi ho¸ d¹y nghÒ
 2. 2 Phèi hîp gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c¸c tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp vµ c¸c c¬ së d¹y nghÒ tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ x· héi ho¸ d¹y nghÒ vµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi vµ nh©n d©n. Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua, x©y dùng vµ nh©n réng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn vÒ x· héi ho¸ d¹y nghÒ. 2.2. TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý Bæ sung, söa ®æi, hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ x· héi ho¸ d¹y nghÒ: a. Quy chÕ ho¹t ®éng, chÕ ®é tµi chÝnh vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ ngoµi c«ng lËp; quy chÕ chuyÓn c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp sang ngoµi c«ng lËp, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp chuyÓn sang c¬ chÕ cung øng dÞch vô; b. ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ; chÝnh s¸ch b¶o ®¶m lîi Ých cña c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ tham gia x· héi hãa; chÝnh s¸ch u ®·i tÝn dông tõ Quü hç trî ph¸t triÓn cña Nhµ níc; chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ; chÝnh s¸ch ®Êt ®ai; chÝnh s¸ch nh©n lùc; c. Thùc hiÖn ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc thµnh lËp vµ ®¨ng ký ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ; d. §æi míi c¬ chÕ sö dông ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho d¹y nghÒ. ThÝ ®iÓm, tiÕn tíi x©y dùng c¬ chÕ ®Êu thÇu chØ tiªu ®µo t¹o do Nhµ níc ®Æt hµng; chÝnh s¸ch hç trî cã thêi h¹n cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp chuyÓn sang lo¹i h×nh ngoµi c«ng lËp; ®. Thµnh lËp Quü Hç trî häc nghÒ. 2.3. Quy ho¹ch ph¸t triÓn x· héi ho¸ d¹y nghÒ a. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch chuyÓn ®æi c¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cung øng dÞch vô hoÆc sang lo¹i h×nh ngoµi c«ng lËp víi bíc ®i thÝch hîp. b. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®Çu t thµnh lËp c¸c c¬ së d¹y nghÒ ngoµi c«ng lËp; Nhµ níc tËp trung ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së d¹y nghÒ träng ®iÓm vµ hç trî ph¸t triÓn c¸c c¬ së d¹y nghÒ ë nh÷ng vïng khã kh¨n. c. Phæ biÕn réng r·i quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi c¬ së d¹y nghÒ, nhu cÇu huy ®éng nguån lùc thùc hiÖn quy ho¹ch ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc. 2.4. §æi míi c¬ b¶n chÕ ®é häc phÝ, lÖ phÝ vµ trî cÊp x· héi a. Nghiªn cøu x©y dùng vµ ban hµnh c¬ chÕ thu vµ sö dông häc phÝ häc nghÒ; møc thu häc phÝ vµ lÖ phÝ tuyÓn sinh häc nghÒ theo híng ngoµi phÇn hç trî cña Nhµ níc theo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch, häc phÝ cÇn b¶o ®¶m trang tr¶i chi phÝ cÇn thiÕt cho gi¶ng d¹y, häc tËp vµ cã tÝch lòy ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn nhµ trêng; bíc ®Çu ®ñ bï ®¾p chi phÝ thêng xuyªn. Xãa bá mäi kho¶n thu ngßai häc phÝ. b. Tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh chÝnh s¸ch trî cÊp häc phÝ hoÆc häc bæng cho ngêi häc lµ ®èi tîng chÝnh s¸ch, nh÷ng ngêi ë vïng khã kh¨n, nh÷ng
 3. 3 ngêi nghÌo vµ nh÷ng ngêi häc xuÊt s¾c, kh«ng ph©n biÖt häc ë trêng c«ng lËp hay ngßai c«ng lËp. 2.5. T¨ng cêng qu¶n lý nhµ níc vÒ x· héi ho¸ d¹y nghÒ; ®æi míi c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra d¹y nghÒ. Thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng d¹y nghÒ vµ cÊp ph¸t v¨n b»ng chøng chØ nghÒ. §iÒu 2. Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ chñ tr× phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt vµ híng dÉn thùc hiÖn §Ò ¸n nµy; theo dâi, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh kú b¸o c¸o Bé. § iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. § iÒu 4. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ, Gi¸m ®èc Së lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ trëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 4. 4 ®Ò ¸n Ph¸t triÓn x· héi ho¸ d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1000/2005/Q§-BL§TBXH ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, ®îc sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ níc, sù nghiÖp d¹y nghÒ ®· ®îc phôc håi, æn ®Þnh vµ cã bíc ph¸t triÓn, ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu nh©n lùc kü thuËt cña thÞ trêng lao ®éng. Tuy nhiªn, d¹y nghÒ vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n, tån t¹i, bøc xóc vµ lµ mèi quan t©m cña toµn x· héi. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cña t×nh h×nh trªn lµ do x· héi ho¸ d¹y nghÒ (XHHDN) cha ®îc nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ triÓn khai cßn chËm. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 05/2005/NQ-CP ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ vµ thÓ dôc thÓ thao (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ quyÕt sè 05/2005 cña ChÝnh phñ), Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi x©y dùng §Ò ¸n x· héi ho¸ d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010. §Ò ¸n ®îc x©y dùng dùa trªn c¸c c¨n cø sau ®©y: - NghÞ quyÕt Trung ¬ng lÇn thø hai (Kho¸ VIII) vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o; - KÕt luËn cña Héi nghÞ Trung ¬ng 6 (Kho¸ IX) vÒ viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ¬ng hai (Kho¸ VIII); - LuËt Gi¸o dôc (söa ®æi); - NghÞ quyÕt sè 05/2005 cña ChÝnh phñ; - QuyÕt ®Þnh sè 201/2001/Q§-TTg ngµy 28/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ phª duyÖt ChiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 -2010; - QuyÕt ®Þnh sè 48/2002/Q§-TTg ngµy 11/4/2002 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ phª duyÖt quy ho¹ch m¹ng líi trêng d¹y nghÒ giai ®o¹n 2002-2010; - Nh÷ng kinh nghiÖm vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¬ së trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn XHHDN. - §Ò ¸n ph¸t triÓn XHHDN gåm cã 3 phÇn: PhÇn I: T×nh h×nh thùc hiÖn XHHDN tõ n¨m 2000 ®Õn nay. PhÇn II: Quan ®iÓm, môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn XHHDN ®Õn n¨m 2010. PhÇn III: Tæ chøc thùc hiÖn ®Ò ¸n. PhÇn I T×nh h×nh thùc hiÖn X· Héi ho¸ D¹y nghÒ tõ n¨m 2000 ®Õn nay 1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc.
 5. 5 Trong thêi gian qua XHHDN ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ lµ: 1.1. VÒ nhËn thøc: Sau khi cã NghÞ quyÕt sè 90/1997/NQ-CP ngµy 21/8/1997 cña ChÝnh phñ, nhËn thøc vÒ XHHDN cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ x· héi bíc ®Çu cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, Nhµ níc vµ x· héi ®· quan t©m h¬n ®Õn ph¸t triÓn sù nghiÖp d¹y nghÒ vµ XHHDN. 1.2. VÒ chØ ®¹o, ®iÒu hµnh: HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ d¹y nghÒ ®îc x©y dùng, ®iÒu chØnh vµ ®æi míi. Nh÷ng v¨n b¶n ®ã thÓ hiÖn nhËn thøc míi vÒ XHHDN, gãp phÇn t¹o nªn sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong ®iÒu hµnh, chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ së d¹y nghÒ. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tæ chøc quÇn chóng, c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi d©n ®· ®îc khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn tham gia ph¸t triÓn d¹y nghÒ. C¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh nh chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; chÝnh s¸ch ®Êt ®ai; quy ®Þnh vÒ hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi trong lÜnh vùc d¹y nghÒ ®îc ban hµnh ®· t¸c ®éng m¹nh vµo sù ph¸t triÓn d¹y nghÒ. Trong chØ ®¹o, mét sè bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®· chñ ®éng tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cho n«ng d©n, cho thanh niªn d©n téc, cho bé ®éi xuÊt ngò… 1.3. VÒ ph¸t triÓn m¹ng líi c¬ së d¹y nghÒ: Ngµy 11/4/2002 Thñ tíng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt Quy ho¹ch m¹ng líi trêng d¹y nghÒ giai ®o¹n 2002- 2010. TÝnh ®Õn th¸ng 5 n¨m 2005 ®· cã gÇn 1.700 c¬ së d¹y nghÒ (CSDN), trong ®ã CSDN ngoµi c«ng lËp (NCL) ph¸t triÓn nhanh, chiÕm h¬n 40%; ®· h×nh thµnh m¹ng líi c¸c trêng d¹y nghÒ theo c¸c vïng kinh tÕ. Trong m¹ng líi cã 233 trêng d¹y nghÒ (37 trêng ngoµi c«ng lËp), 212 CSDN trong c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp (16 c¬ së NCL), 404 Trung t©m d¹y nghÒ (155 trung t©m NCL), 365 trung t©m kh¸c cã d¹y nghÒ (39 NCL) vµ gÇn 500 líp d¹y nghÒ t¹i c¸c doanh nghiÖp vµ lµng nghÒ (gÇn 450 NCL). §¸ng chó ý lµ trong 5 n¨m qua ®· ph¸t triÓn m¹nh c¸c trêng thuéc doanh nghiÖp (chiÕm h¬n 20%). C¸c trêng d¹y nghÒ trong qu©n ®éi ph¸t triÓn nhanh ®Ó ®µo t¹o nghÒ cho bé ®éi xuÊt ngò vµ tham gia ®µo t¹o cho x· héi (n¨m 1999 cã 3 trêng, ®Õn nay ®· cã 17 trêng cña c¸c qu©n khu, qu©n chñng, binh chñng). HÇu hÕt c¸c tØnh, thµnh phè ®· cã trêng d¹y nghÒ, trõ Lai Ch©u vµ HËu Giang lµ hai tØnh míi thµnh lËp. Trong m¹ng líi ®· vµ ®ang h×nh thµnh c¸c trêng d¹y nghÒ träng ®iÓm (n¨m 2005 dù kiÕn sÏ c«ng nhËn 25 trêng), mét sè quËn, huyÖn ®· cã trêng d¹y nghÒ (nh ë TP Hå ChÝ Minh), nhiÒu huyÖn ®· cã trung t©m d¹y nghÒ. 1.4. VÒ quy m« ®µo t¹o: ViÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh c¬ së d¹y nghÒ (c«ng lËp, b¸n c«ng, d©n lËp, t thôc); ®a d¹ng ho¸ c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o (dµi h¹n, ng¾n h¹n), ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc d¹y nghÒ (t¹i trêng líp, t¹i doanh nghiÖp, t¹i lµng nghÒ, th«n b¶n…) ®· lµm cho quy m« tuyÓn sinh vµo häc nghÒ t¨ng nhanh (n¨m 1998 lµ 525.000 ng êi ®Õn n¨m 2004 lµ 1.153.000 ngêi, t¨ng h¬n 2 lÇn). B×nh qu©n giai ®o¹n 2001-2004 mçi n¨m ®µo t¹o ®îc 1.017.000 ngêi vµ dù kiÕn n¨m 2005 sÏ ®µo t¹o ® îc 1.184.000 ngêi, trong ®ã tû lÖ häc sinh ngoµi c«ng lËp h¬n 30%. 1.5. VÒ nguån lùc: Nguån lùc ®Çu t cho d¹y nghÒ ®· bíc ®Çu ph¸t triÓn theo xu híng x· héi ho¸. Trong giai ®o¹n 2001-2004 ng©n s¸ch nhµ n íc chi cho d¹y nghÒ ®· t¨ng tõ 4,7% lªn h¬n 6% trong tæng ng©n s¸ch nhµ n íc chi cho gi¸o dôc - ®µo t¹o. C¬ cÊu b×nh qu©n nguån lùc tµi chÝnh chi cho d¹y nghÒ giai ®o¹n 2001-2004 lµ: ng©n s¸ch nhµ n íc chiÕm 63%; ngoµi ng©n
 6. 6 s¸ch nhµ níc chiÕm 37% gåm: ®ãng gãp cña ngêi d©n chiÕm 21%; ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp chiÕm kho¶ng 10%; c¬ së tù ®Çu t 3%; viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña quèc tÕ chiÕm kho¶ng 3%. NhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n ®· ®Çu t x©y dùng trêng, trung t©m d¹y nghÒ víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i; c¸c doanh nghiÖp ®· tham gia cïng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, c¸c CSDN x©y dùng ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh d¹y nghÒ s¸t víi thÞ trêng lao ®éng. §· cã nhiÒu dù ¸n trong vµ ngoµi níc trùc tiÕp ®Çu t hç trî kü thuËt c¶i c¸ch hÖ thèng d¹y nghÒ, x©y dùng ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn. 1.6. XuÊt hiÖn mét sè m« h×nh míi: Trong thùc tiÔn ®· xuÊt hiÖn nh÷ng m« h×nh míi, nh÷ng ®iÓn h×nh tèt vÒ ho¹t ®éng d¹y nghÒ theo h íng XHH nh c¸c CSDN thuéc Bé Quèc phßng, Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam, Tæng c«ng ty DÖt may, Tæng c«ng ty VINACONEX, Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp Tµu thuû, Tæng c«ng ty Than vµ mét sè ®Þa ph¬ng nh: VÜnh Phóc, B¾c Giang, NghÖ An, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §ång Nai, CÇn th¬, Cµ Mau, T©y Ninh… NhiÒu bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®· chñ ®éng x©y dùng vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cho n«ng d©n, thanh niªn d©n téc thiÓu sè, bé ®éi xuÊt ngò víi nhiÒu h×nh thøc, ph - ¬ng thøc ®a d¹ng phong phó. Trong mét sè dù ¸n x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, vïng kinh tÕ ®éng lùc, Chñ ®Çu t ®· cã ph¬ng ¸n x©y dùng trêng d¹y nghÒ (nh Khu c«ng nghiÖp Singapore, Khu c«ng nghiÖp Dung quÊt). 2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n 2.1. Tån t¹i: MÆc dï XHHDN ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ bíc ®Çu, nhng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, vÉn cßn béc lé mét sè khã kh¨n vµ h¹n chÕ sau ®©y: a- Tèc ®é XHH chËm so víi tiÒm n¨ng cña x· héi vµ chØ tiªu ®Þnh híng cña NghÞ quyÕt sè 90/1997/NQ-CP ngµy 21/8/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ph- ¬ng híng vµ chñ tr¬ng XHH; møc ®é ph¸t triÓn XHH kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng, miÒn, ®Þa ph¬ng. CSDN NCL cßn qu¸ nhá bÐ, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ häc nghÒ vµ d¹y nghÒ cßn ®¬n s¬ vµ nghÌo nµn, ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn thiÕu vÒ sè lîng vµ h¹n chÕ c¶ vÒ tr×nh ®é kü thuËt vµ nghiÖp vô s ph¹m. ChÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao. C¸c c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp (CSDN CL) vÉn ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý nh c¬ quan hµnh chÝnh nªn ®· kh«ng ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng ®éng, tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm. b- C«ng t¸c qu¶n lý triÓn khai cßn chËm vµ lóng tóng, thiÕu sù phèi, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. C¸c lùc lîng x· héi cha ®îc tæ chøc vµ phèi hîp tèt ®Ó chñ ®éng tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh x· héi ho¸. c- Mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch chËm ®æi míi, thiÕu ®ång bé, ch a ph¸t huy t¸c dông trong cuéc sèng, cha phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nhÊt lµ chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, tÝn dông, häc phÝ, häc bæng: - VÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai: Quy ®Þnh hiÖn hµnh cho phÐp c¸c CSDN NCL ®îc giao ®Êt, kh«ng thu tiÒn ®Ó x©y dùng trêng häc nhng trong thùc tÕ c¸c CSDN NCL cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Ó ® îc giao ®Êt theo yªu cÇu x©y dùng trêng së, phÇn lín c¸c CSDN NCL ph¶i thuª nhµ, ®Êt cña t nh©n.
 7. 7 - VÒ tÝn dông: ViÖc huy ®éng vèn vµ vay vèn cña c¸c CSDN CL ®Ó ®Çu t cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n: C¬ chÕ vÒ tÝn dông u ®·i ®èi víi ®¬n vÞ thùc hiÖn XHH cha ®ñ søc khuyÕn khÝch, nhÊt lµ tû lÖ l·i suÊt vèn vay cho c¸c c¬ së ®Ó ®Çu t c¬ së vËt chÊt cßn qu¸ cao. Møc vèn vay quy ®Þnh hiÖn nay tèi ®a lµ 50% tæng møc vèn ®Çu t, trong khi lo¹i h×nh nµy tæng møc ®Çu t lín, nhÊt lµ ®èi víi c¬ së d¹y nghÒ kü thuËt thêi gian thu håi vèn dµi, g©y khã kh¨n ®èi víi c¸c chñ dù ¸n trong viÖc huy ®éng nguån vèn vµ hoµn thµnh nghÜa vô tr¶ nî gèc vµ l·i cña dù ¸n. ViÖc thÕ chÊp tµi s¶n, theo c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh th× c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp khi vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ph¶i thÕ chÊp tèi thiÓu 30% gi¸ trÞ vèn vay, trong khi ®ã hÇu hÕt c¸c CSDN NCL kh«ng ®ñ tµi s¶n ®Ó thÕ chÊp vay vèn. - VÒ häc phÝ vµ lÖ phÝ: Víi møc thu häc phÝ nh hiÖn nay c¸c CSDN chØ b¶o ®¶m ho¹t ®éng thêng xuyªn, cha ®¶m b¶o trang tr¶i chi phÝ cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ cã tÝch luü ®Çu t ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o. MÆt kh¸c, ®èi víi d¹y nghÒ ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n phÇn lín lµ con em lao ®éng nghÌo, viÖc thu häc phÝ khã kh¨n, do ®ã cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch hç trî cña nhµ níc. VÒ chÝnh s¸ch häc bæng vµ trî cÊp x· héi cho häc sinh ®èi t îng chÝnh s¸ch häc trong c¸c CSDN NCL cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ. 2.2. Nguyªn nh©n tån t¹i: - Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ tríc hÕt lµ do nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vÒ XHHDN cha ®Çy ®ñ, xem x· héi ho¸ chØ lµ biÖn ph¸p huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n trong ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch nhµ níc cßn h¹n hÑp, cha coi d¹y nghÒ lµ lÜnh vùc u tiªn trong chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, nªn cha cã sù quan t©m ®Çy ®ñ; t tëng coi d¹y nghÒ ®¬n thuÇn lµ mét phóc lîi do Nhµ níc ®Çu t, tr«ng chê, û l¹i vµo Nhµ níc cha ®îc kh¾c phôc. - Trong chÝnh s¸ch XHH, cha quy ®Þnh rµnh m¹ch vÒ së h÷u cña c¸c CSDN NCL; cha ph©n ®Þnh râ sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ho¹t ®éng cã b¶n chÊt lîi nhuËn vµ phi lîi nhuËn trong c¸c CSDN, gi÷a phóc lîi cho ng êi d©n vµ viÖc bao cÊp cho c¸c c¬ së c«ng lËp. - §Çu t cho d¹y nghÒ lín nhng kh¶ n¨ng thu håi vèn chËm nªn cha hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t, viÖc huy ®éng nguån lùc cßn h¹n chÕ, viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån lùc cha ®¹t hiÖu qña nh mong muèn. - NiÒm tin vµ sù ñng hé ®èi víi c¸c CSDN NCL cßn h¹n chÕ trªn nhiÒu mÆt: c¶ ®Çu vµo (chÊt lîng tuyÓn sinh), qu¸ tr×nh ®µo t¹o (cßn thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l îng d¹y vµ häc cña CSDN NCL) vµ ®Çu ra (chÝnh s¸ch tuyÓn dông cña ngêi sö dông lao ®éng). PhÇn II Quan ®iÓm, môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn X· Héi ho¸ D¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010 1. Quan ®iÓm.
 8. 8 - Ph¸t triÓn sù nghiÖp d¹y nghÒ g¾n liÒn víi XHHDN nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng trÝ tuÖ vµ vËt chÊt trong nh©n d©n, x©y dùng céng ®ång tr¸ch nhiÖm cña toµn x· héi ch¨m lo sù nghiÖp d¹y nghÒ. Nhµ n íc t¹o c¬ héi b×nh ®¼ng ®Ó mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ mäi ngêi d©n tham gia d¹y nghÒ. Ph¸t huy vµ khuyÕn khÝch tèi ®a sù tham gia cña ng êi d©n, cña x· héi vµo ph¸t triÓn d¹y nghÒ theo híng: lÜnh vùc nµo nh©n d©n lµm ®îc th× Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n d©n lµm. - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó toµn x· héi, mäi ng êi d©n cã c¬ héi ®Ó häc tËp nghÒ nghiÖp suèt ®êi vµ ®îc thô hëng c¸c thµnh qu¶ d¹y nghÒ ë møc ®é ngµy cµng cao, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch, ngêi nghÌo, con em ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. - Nhµ níc tiÕp tôc t¨ng tû lÖ chi ng©n s¸ch cho sù nghiÖp ph¸t triÓn d¹y nghÒ. ¦u tiªn ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh, nghÒ mòi nhän, träng ®iÓm ®ßi hái kü thuËt vµ c«ng nghÖ cao, nh÷ng nghÒ ®µo t¹o khã huy ®éng nguån lùc tõ x· héi; u tiªn ®Çu t cho nh÷ng vïng khã kh¨n, vïng ®ång bµo d©n téc Ýt ngêi. - X· héi ho¸ ph¶i cã bíc ®i thÝch hîp ®èi víi tõng vïng (®Èy m¹nh XHHDN t¹i c¸c thµnh phè, ®« thÞ, vïng kinh tÕ ®éng lùc, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung), trong tõng lÜnh vùc (ph¸t triÓn m¹nh XHH ®èi víi c¸c nghÒ ®µo t¹o ng¾n h¹n, nghÒ truyÒn thèng c¸c lÜnh vùc dÞch vô), b¶o ®¶m tÝnh hÖ thèng trong ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ héi nhËp quèc tÕ. - Nhµ níc t¨ng cêng ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn luËt ph¸p; ph¸t huy vai trß cña c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc quÇn chóng, c¸c héi nghÒ nghiÖp trong viÖc gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng d¹y nghÒ. Nhµ n íc t¹o m«i trêng ph¸t triÓn, m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh, b×nh ®¼ng theo ph¸p luËt gi÷a c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. Mçi c¬ së NCL ®Òu cã thÓ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ phi lîi nhuËn hoÆc theo c¬ chÕ lîi nhuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Môc tiªu ph¸t triÓn XHHDN ®Õn n¨m 2010. 2.1. Sè lîng häc sinh häc nghÒ vµo n¨m 2010 lµ 1.500.000 ngêi. Trong ®ã, tû lÖ häc sinh häc nghÒ ngoµi c«ng lËp lµ 60%. 2.2. Ph¸t triÓn nhanh sè lîng vµ chÊt lîng c¸c trêng cao ®¼ng nghÒ, tr- êng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ vµ c¸c líp d¹y nghÒ (gäi chung lµ c¬ së d¹y nghÒ). Chó träng thµnh lËp c¬ së d¹y nghÒ ngoµi c«ng lËp. §Õn n¨m 2010, chuyÓn phÇn lín c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cung øng dÞch vô; chuyÓn mét sè c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp sang lo¹i h×nh ngoµi c«ng lËp; chuyÓn tÊt c¶ c¬ së d¹y nghÒ b¸n c«ng sang lo¹i h×nh d©n lËp hoÆc t thôc. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ ®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ thuéc c¸c doanh nghiÖp nhµ níc theo tiÕn ®é cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. 2.3. Huy ®éng nguån lùc cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó ph¸t triÓn d¹y nghÒ; huy ®éng trÝ tuÖ, nguån lùc cña toµn ngµnh, toµn x· héi vµo viÖc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ. 3. C¸c gi¶i ph¸p vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch lín. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn XHHDN, cÇn thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu gi¶i ph¸p trong ®ã tËp trung vµo mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu sau:
 9. 9 3.1. Tæ chøc tuyªn truyÒn, nghiªn cøu lý luËn, n©ng cao nhËn thøc vÒ XHHDN - Phèi hîp gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ níc c¸c cÊp vÒ d¹y nghÒ víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c¸c tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp vµ c¸c CSDN tuyªn truyÒn s©u réng chñ tr ¬ng, chÝnh s¸ch vÒ XHHDN ®Ó c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ c«ng lËp, ngoµi c«ng lËp vµ nh©n d©n cã nhËn thøc ®óng, ®Çy ®ñ, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chñ tr¬ng XHH trong lÜnh vùc d¹y nghÒ. - Trªn c¬ së tæng kÕt ®¸nh gi¸ thùc tiÔn ho¹t ®éng d¹y nghÒ ®Ó lµm râ vÒ së h÷u, vÒ tÝnh chÊt ho¹t ®éng lîi nhuËn vµ ho¹t ®éng phi lîi nhuËn trong ho¹t ®éng d¹y nghÒ. - Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua, x©y dùng vµ nh©n réng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn vÒ XHHDN. 3.2. TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý a- Hoµn thiÖn c¸c quy chÕ: - Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ m« h×nh, quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c CSDN NCL, quy ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c CSDN ho¹t ®éng theo c¬ chÕ phi lîi nhuËn vµ ¸p dông c¬ chÕ doanh nghiÖp ®èi víi c¸c CSDN ho¹t ®éng theo c¬ chÕ lîi nhuËn. Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, thñ tôc chuyÓn tõ lo¹i h×nh c«ng lËp sang c¸c lo¹i h×nh NCL, thñ tôc cæ phÇn ho¸ c¸c c¬ së d¹y nghÒ thuéc doanh nghiÖp nhµ níc. - Thùc hiÖn ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc thµnh lËp c¸c CSDNNCL trªn c¬ së quy ®Þnh chÆt chÏ, híng dÉn chi tiÕt ®iÒu kiÖn thµnh lËp, ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¬ chÕ hËu kiÓm. - X©y dùng vµ ban hµnh c¸c chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng; hÖ thèng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ cÊp v¨n b»ng chøng chØ nghÒ. b- ChuyÓn c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c CSDN CL sang c¬ chÕ cung øng dÞch vô: X©y dùng quy chÕ chuyÓn c¸c CSDNCL ®ang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ sù nghiÖp mang nÆng tÝnh hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ tù chñ cung øng dÞch vô c«ng Ých kh«ng bao cÊp trµn lan vµ kh«ng nh»m lîi nhuËn (gäi t¾t lµ c¬ chÕ cung øng dÞch vô), cã ®Çy ®ñ quyÒn tù chñ vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý, thùc hiÖn ®óng môc tiªu vµ nhiÖm vô; h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ, c©n ®èi thu chi. c- §æi míi c¬ chÕ sö dông ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho d¹y nghÒ: - Nghiªn cøu x©y dùng vµ tõng bíc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êu thÇu chØ tiªu ®µo t¹o do nhµ níc ®Æt hµng; khuyÕn khÝch c¸c CSDN thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn, ®îc b×nh ®¼ng tham gia ®Êu thÇu. - X©y dùng c¬ chÕ Nhµ níc hç trî ban ®Çu cã thêi h¹n cho c¸c CSDN CL chuyÓn sang lo¹i h×nh NCL, hç trî khuyÕn khÝch c¸c CSDN NCL ®¨ng ký ho¹t ®éng theo c¬ chÕ phi lîi nhuËn. - PhÇn kinh phÝ nhµ níc hç trî cho ngêi häc nghÒ ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi nh: trî cÊp x· héi, häc bæng chÝnh s¸ch, hç trî tiÒn ¨n, ë, ®i l¹i kh«ng chuyÓn cho CSDN mµ chuyÓn vÒ cho c¸c Së Lao ®éng - Th¬ng binh
 10. 10 vµ X· héi thèng nhÊt qu¶n lý ®Ó chi tr¶ cho ®èi tîng häc nghÒ trong c¸c CSDN thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. Trªn tinh thÇn ®ã, ¸p dông chÕ ®é häc bæng, trî cÊp x· héi vµ miÔn gi¶m häc phÝ ®èi víi häc sinh trong c¸c CSDNNCL nh häc sinh trong c¸c CSDNCL vµ do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp trùc tiÕp. d- ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn, tÝn dông vµ thuÕ: - Trªn c¬ së b¶o ®¶m vai trß chñ ®¹o cña ng©n s¸ch Nhµ n íc ®Çu t cho d¹y nghÒ, cã chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p huy ®éng sù ®ãng gãp tõ phÝa ng êi sö dông lao ®éng th«ng qua viÖc thµnh lËp Quü Hç trî häc nghÒ do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp ®ãng gãp. - Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc c¸c CSDNCL hîp t¸c, liªn kÕt víi ®Þa ph - ¬ng, doanh nghiÖp, c¸ nh©n trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt; vµ viÖc huy ®éng vèn cña c¸c CSDNNCL. - X©y dùng chÝnh s¸ch b¶o ®¶m lîi Ých chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p cña c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ tham gia x· héi hãa; chÝnh s¸ch u ®·i tÝn dông tõ Quü Hç trî ph¸t triÓn cña Nhµ níc; cã chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ ®èi víi c¸c CSDN NCL, nhÊt lµ víi c¸c c¬ së ho¹t ®éng theo c¬ chÕ phi lîi nhuËn. - Cã chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ng êi n- íc ngoµi vµ ngêi ViÖt sèng ë níc ngoµi ®Çu t më trêng d¹y nghÒ t¹i ViÖt Nam. e- VÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai: - C¸c ®Þa ph¬ng trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi còng nh quy ho¹ch ph¸t triÓn d¹y nghÒ ph¶i cã kÕ ho¹ch bè trÝ vµ u tiªn t¹o ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng c¸c CSDNCL vµ NCL trªn ®Þa bµn ë nh÷ng vÞ trÝ thuËn lîi phï hîp víi yªu cÇu x©y dùng CSDN vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Þa ph¬ng. Theo tÝnh to¸n chuÈn, diÖn tÝch ®Êt cÇn kho¶ng 2.000 ha ®Ó x©y dùng míi vµ më réng trêng vµ trung t©m d¹y nghÒ. - Thùc hiÖn viÖc miÔn tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt cho c¸c CSDN NCL ho¹t ®éng theo c¬ chÕ phi lîi nhuËn. C«ng khai ho¸, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt. g- ChÝnh s¸ch nh©n lùc: - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng vÒ thi ®ua khen thëng, vÒ c«ng nhËn c¸c danh hiÖu nhµ níc, vÒ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, tiÕp nhËn, thuyªn chuyÓn c¸n bé tõ CSDN CL sang NCL vµ ng îc l¹i. Tõng bíc xo¸ bá kh¸i niÖm “biªn chÕ” trong c¸c CSDN CL, chuyÓn dÇn sang chÕ ®é “hîp ®ång” lao ®éng dµi h¹n. - Ban hµnh chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé gi¸o viªn vµ c¸n bé, viªn chøc nhµ níc tham gia hµnh nghÒ trong c¸c CSDN NCL; quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c CSDN NCL b¶o ®¶m chÊt lîng vµ sè lîng c¸n bé, gi¸o viªn c¬ h÷u, c¸n bé, gi¸o viªn kiªm nhiÖm phï hîp víi quy m« vµ ngµnh nghÒ ®µo t¹o, b¶o ®¶m chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, chÕ ®é ®µo t¹o, båi dìng cho c¸n bé, viªn chøc. - Nhµ níc cã chÝnh s¸ch hç trî viÖc ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, gi¸o viªn cña c¸c CSDN NCL, chÝnh s¸ch hç trî c¸c CSDN NCL tù ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc, kÓ c¶ ®µo t¹o ë níc ngoµi vµ thu hót nh©n tµi, chuyªn gia, nhµ qu¶n lý níc ngoµi ®Õn lµm viÖc t¹i ViÖt Nam.
 11. 11 3.3. Quy ho¹ch ph¸t triÓn XHHDN a- T¨ng quy m« ®µo t¹o: - §Ó ®¹t ®îc quy m« ®µo t¹o ®· x¸c ®Þnh trªn, mét mÆt, tõ nay ®Õn n¨m 2010 ph¶i më réng, n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c trêng, trung t©m d¹y nghÒ hiÖn cã lªn 1,5 ®Õn 1,8 lÇn so víi n¨m 2000 (tuú theo ®iÒu kiÖn cña mçi tr - êng, mçi ®Þa ph¬ng), mÆt kh¸c, ph¶i x©y dùng míi mét sè trêng, trung t©m d¹y nghÒ c¶ c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. - §a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®µo t¹o, bao gåm ®µo t¹o dµi h¹n, ng¾n h¹n, kÌm cÆp, truyÒn nghÒ, ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o bæ sung; ®µo t¹o t¹i chç, ®µo t¹o lu ®éng, ®µo t¹o tõ xa. - Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d¹y nghÒ cho bé ®éi xuÊt ngò, cho lao ®éng n«ng th«n, cho thanh niªn ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ c¸c ®èi tîng ë vïng khã kh¨n kh¸c. b- T¨ng sè lîng trêng, trung t©m d¹y nghÒ NCL: - Thµnh lËp míi c¸c trêng vµ trung t©m d¹y nghÒ d©n lËp, t thôc lµ gi¶i ph¸p quan träng ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng CSDN NCL. C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, nhu cÇu thÞ trêng lao ®éng vµ kh¶ n¨ng, tiÒm lùc trong nh©n d©n ë mçi vïng, mçi ®Þa ph¬ng, Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n më c¸c CSDN NCL, c¸c líp d¹y nghÒ t¹i c¸c lµng nghÒ, phè nghÒ; ph¸t triÓn m¹nh CSDN trong c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. §Õn n¨m 2010, khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thµnh lËp míi kho¶ng 50 tr êng cao ®¼ng nghÒ, trêng trung cÊp nghÒ vµ 300 trung t©m d¹y nghÒ ngoµi c«ng lËp. - ChuyÓn mét sè CSDN CL sang CSDN NCL. §Õn n¨m 2010, theo tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, chuyÓn 30 tr êng nghÒ thuéc doanh nghiÖp nhµ níc sang h×nh thøc cæ phÇn ho¸. ChuyÓn phÇn lín CSDN CL sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cung øng dÞch vô. - KhuyÕn khÝch viÖc hîp t¸c, liªn kÕt ®µo t¹o víi c¸c c¬ së ®µo t¹o cã chÊt lîng cao cña níc ngoµi; khuyÕn khÝch më c¸c CSDN cã chÊt lîng cao, cã uy tÝn b»ng 100% vèn níc ngoµi. Cã chÝnh s¸ch ®Ó c¸c CSDN NCL ®îc thu hót vèn ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn. - Nhµ níc cã ch¬ng tr×nh hç trî ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét sè CSDN ë nh÷ng tØnh miÒn nói, mét sè tØnh khã kh¨n vµ thùc hiÖn thÝ ®iÓm ®Çu t x©y dùng mét sè CSDN cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc thuª víi gi¸ u ®·i nh»m hç trî qu¸ tr×nh x· héi ho¸, tríc hÕt lµ vµ nh÷ng n¬i kinh tÕ cha ph¸t triÓn. c- N©ng cao chÊt lîng d¹y nghÒ: - TiÕp tôc ph¸t triÓn ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y theo m«®un vµ ®a ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh c¶i tiÕn vµo gi¶ng d¹y t¹i c¸c CSDN NCL. - X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn d¹y nghÒ ®ñ vÒ sè lîng, phï hîp vÒ c¬ cÊu ngµnh nghÒ ®µo t¹o, ®¶m b¶o chÊt lîng, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ míi.
 12. 12 - Cã chÝnh s¸ch huy ®éng gi¸o viªn lµ c¸c nghÖ nh©n, c¸c thî lµnh nghÒ bËc cao tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp, c¸c lµng nghÒ nhÊt lµ ®èi víi gi¸o viªn d¹y thùc hµnh vµo gi¶ng d¹y t¹i c¸c CSDN NCL. - X©y dùng hÖ thèng trêng s ph¹m kü thuËt ®µo t¹o gi¸o viªn d¹y nghÒ cho toµn ngµnh, c¸c trêng ®µo t¹o gi¸o viªn còng ®ång thêi lµ c¸c trêng träng ®iÓm Quèc gia nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ lùc lîng gi¸o viªn cho hÖ thèng, kÓ c¶ c¸c CSDN NCL. 3.4- §æi míi c¬ b¶n chÕ ®é häc phÝ, lÖ phÝ vµ trî cÊp x· héi - ChÕ ®é häc phÝ ®îc ®æi míi c¬ b¶n theo híng, ngoµi phÇn hç trî cña nhµ níc theo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch, häc phÝ cÇn b¶o ®¶m trang tr¶i chi phÝ cÇn thiÕt cho gi¶ng d¹y, häc tËp vµ cã tÝch luü ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së; bíc ®Çu ®ñ bï ®¾p chi phÝ ®µo t¹o. Xo¸ bá mäi kho¶n thu ngoµi häc phÝ. ViÖc quy ®Þnh c¬ chÕ thu, sö dông häc phÝ vµ møc thu häc phÝ, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 105 cña LuËt Gi¸o dôc (söa ®æi). - Nhµ níc cã chÝnh s¸ch trî cÊp häc phÝ hoÆc häc bæng cho häc sinh lµ ®èi tîng chÝnh s¸ch, nh÷ng ngêi ë vïng khã kh¨n, nh÷ng ngêi nghÌo vµ nh÷ng ngêi häc xuÊt s¾c, kh«ng ph©n biÖt häc ë CSDN CL hay NCL. 3.5- T¨ng cêng qu¶n lý nhµ níc vÒ XHHDN - Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c CSDN CL vµ CSDN NCL theo ph©n cÊp qu¶n lý, g¾n ph©n cÊp nhiÖm vô d¹y nghÒ víi ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh tæ chøc nh©n sù vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh¸c. - Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph©n cÊp qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng d¹y nghÒ gi÷a Bé L§TBXH, c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ gi÷a c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c CSDN thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ thùc hiÖn ®Èy ®ñ quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña CSDN. - §Èy m¹nh c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, quy ®Þnh chÕ ®é vµ tr¸ch nhiÖm thanh tra, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m cña c¸c cÊp, ®ång thêi ph¸t huy d©n chñ ë c¬ së ®Ó gi¸m s¸t c«ng viÖc qu¶n lý cña c¸c cÊp. - Thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng d¹y nghÒ; kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ cÊp v¨n b»ng chøng chØ nghÒ.
 13. 13 PhÇn III Tæ chøc thùc hiÖn ®Ò ¸n 1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o ®Ó trùc tiÕp chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn §Ò ¸n, bao gåm: - Trëng Ban lµ mét ®ång chÝ l·nh ®¹o Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi; - C¸c thµnh viªn lµ l·nh ®¹o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh, mét sè bé, ngµnh liªn quan kh¸c vµ Tæng côc tr ëng Tæng côc D¹y nghÒ - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. - Tæng côc D¹y nghÒ - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lµ c¬ quan thêng trùc gióp Ban ChØ ®¹o trong viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, tæng hîp vµ tæ chøc tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn §Ò ¸n, ®Þnh kú b¸o c¸o Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ. - §Ò ¸n thùc hiÖn theo c¬ chÕ lång ghÐp phèi hîp víi Ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ d¹y nghÒ vµ c¸c §Ò ¸n kh¸c cña NghÞ quyÕt sè 05/2005 cña ChÝnh phñ. Hµng n¨m, Tæng côc D¹y nghÒ phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan lËp kÕ ho¹ch kinh phÝ cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh chñ tr× thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n; xem xÐt c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng, 1 n¨m vÒ thùc hiÖn §Ò ¸n; thµnh lËp c¸c ®oµn kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn §Ò ¸n ë ®Þa ph¬ng. 2. Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ së d¹y nghÒ C¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n nµy theo thÈm quyÒn. Trong kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n, cÇn ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng d¹y nghÒ, sù ph¸t triÓn m¹ng líi vµ n¨ng lùc hiÖn cã cña c¸c lo¹i h×nh c¬ së d¹y nghÒ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm qu¶n lý. Trªn c¬ së ®ã, rµ so¸t, bæ sung quy ho¹ch m¹ng líi theo híng XHH, cã gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh quy m«, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬ cÊu tr×nh ®é ®µo t¹o phï hîp víi n¨ng lùc ®µo t¹o cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ ë ®Þa ph¬ng m×nh; x¸c ®Þnh râ c¸c chØ tiªu, gi¶i ph¸p, lé tr×nh ®Õn 2010 vµ hµng n¨m vÒ viÖc chuyÓn ®æi c¸c CSDN c«ng lËp sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cung øng dÞch vô hoÆc chuyÓn sang lo¹i h×nh ngoµi c«ng lËp; chØ tiªu, gi¶i ph¸p vµ lé tr×nh huy ®éng nguån lùc vµ ph¸t triÓn m¹ng líi theo híng XHH. §ång thêi cã kÕ ho¹ch ®Çu t n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y nghÒ më réng quy m« vµ n©ng cao chÊt lîng cña c¸c c¬ së c«ng lËp. Thêng xuyªn gi¸m s¸t viÖc thùc thi ph¸p luËt, kÞp thêi chÊn chØnh lÖch l¹c, tiªu cùc, xö lý nghiªm c¸c trêng hîp sai ph¹m. §Þnh kú tæng kÕt rót kinh nghiÖm, kÞp thêi biÓu d¬ng ®iÓn h×nh tèt. §Ò xuÊt víi ChÝnh phñ, c¸c bé, ngµnh liªn quan c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cÇn ®iÒu chØnh, bæ sung, c¸c gi¶i ph¸p míi, c¸c m« h×nh tèt cÇn nh©n réng.
 14. 14 §Þnh kú 6 th¸ng vµ hµng n¨m b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi. C¸c CSDN CL vµ NCL cã tr¸ch nhiÖm nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc, n©ng cao chÊt lîng d¹y nghÒ, tu©n thñ c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña CSDN ®· ® îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ. 3. TiÕn ®é thùc hiÖn 3.1. N¨m 2005: - Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o vµ bé phËn thêng trùc gióp viÖc Ban ChØ ®¹o ë Trung ¬ng, ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn Ban ChØ ®¹o, x©y dùng vµ hoµn thiÖn kÕ ho¹ch cô thÓ thùc hiÖn §Ò ¸n. - Tæ chøc héi nghÞ híng dÉn triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n ®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng trong toµn quèc. - C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n x· héi ho¸ d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010. - Tæng côc D¹y nghÒ tham gia phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé Gi¸o duc- §µo t¹o x©y dùng tr×nh ban hµnh §Ò ¸n häc phÝ d¹y nghÒ. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ c«ng nhËn 25 trêng d¹y nghÒ träng ®iÓm. 3.2. Giai ®o¹n 2006 - 2010: - Tõng bíc hoµn thµnh viÖc x©y dùng ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý. - Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng x©y dùng, ®æi c«ng nghiÖp theo míi néi dung, ch ¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¬ng ph¸p d¹y nghÒ; híng dÉn x©y thµnh lËp c¸c trêng, trung t©m d¹y nghÒ ë mét sè ®Þa ph¬ng, bé, ngµnh, khu nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, phï hîp víi quy ho¹ch. - N©ng cÊp 3 trêng cao ®¼ng s ph¹m kü thuËt lªn ®¹i häc s ph¹m kü thuËt vµ thµnh lËp míi 2 trêng cao ®¼ng s ph¹m kü thuËt ë miÒn Trung vµ vïng nói phÝa B¾c ; ®Çu t n©ng cÊp 15 trêng cao ®¼ng nghÒ, trung cÊp nghÒ thµnh trêng träng ®iÓm quèc gia. - C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn, híng dÉn ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n x©y dùng CSDN NCL theo ®Þnh híng cña quy ho¹ch. - ChuyÓn c¸c CSDN CL sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cung øng dÞch vô hoÆc sang NCL; s¬ kÕt ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/2002/ N§-CP cña ChÝnh phñ vµ ®Ò xuÊt ph¬ng híng bæ sung theo híng ph¸t huy tÝnh tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm h¬n n÷a cña c¸c CSDN. - Tõng bíc chuyÓn giao cho cÊp tØnh qu¶n lý c¸c trêng trung cÊp nghÒ vµ trung t©m d¹y nghÒ hiÖn nay ®ang do c¸c bé, ngµnh qu¶n lý theo ph©n cÊp qu¶n lý vµ ®Ò ¸n c¶i c¸ch hµnh chÝnh. - ThÝ ®iÓm vµ nh©n réng m« h×nh Nhµ níc x©y dùng trêng vµ trung t©m d¹y nghÒ cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thuª ®Ó tæ chøc d¹y nghÒ.
 15. 15 - Tæng kÕt thùc hiÖn XHHDN theo tinh thÇn NghÞ quyÕt sè 05/2005 cña ChÝnh phñ ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ trªn ph¹m vi toµn quèc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản