intTypePromotion=1

Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo biểu K3 - Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q UY Õ T  § Þ NH  C ñ A   T H è N G   § è C   N G ¢ N   H µ N G   N H µ   N ¦ í C   S è   1 0 0 3 / 2 0 0 5 / Q § ­ N H N N   n g µ y  0 8     t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   P h ô   l ô c   p h © n  l o ¹ i   d   n î   ( k Ì m   t h e o   b i Ó u   K 3   ­   B ¸ o   c ¸ o   d   n î   c ñ a   k h ¸ c h   h µ n g )  t r o n g   Q u y   c h Õ   h o ¹ t   ® é n g   t h « n g   t i n   t Ý n   d ô n g   b a n   h µ n h   k Ì m  theo QuyÕt ®Þnh sè 1117/2004/Q§­NHNN  ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997 vµ   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam n¨m 2003; C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997 vµ LuËt söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   n¨m 2004; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   Th«ng   tin   tÝn   dông, QUY Õ T  § Þ NH §i Ò u   1.  Phô lôc ph©n lo¹i d nî (kÌm theo biÓu K3 –  B¸o   c¸o   d  nî   cña   kh¸ch   hµng)   trong   Quy   chÕ   ho¹t   ®éng  th«ng   tin   tÝn   dông   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1117/2004/Q§­NHNN ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “Phô lôc ph©n lo¹i d nî  (KÌm theo biÓu K3 – B¸o c¸o d nî cña kh¸ch hµng) STT Ký  Ph©n lo¹i d nî TK h¹ch to¸n hiÖu VN§ Ngo¹i tÖ vµ  vµng (1) (2) (3) (4) (5) D nî cho vay ng¾n h¹n 01 21N1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2111 2141 02 21N2 D nî cÇn chó ý 2112 2142 03 21N3 D nî díi tiªu chuÈn 2113 2143
  2. 2 04 21N4 D nî nghi ngê 2114 2144 05 21N5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2115 2145 D nî cho vay trung h¹n 06 21T1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2121 2151 07 21T2 D nî cÇn chó ý 2122 2152 08 21T3 D nî díi tiªu chuÈn 2123 2153 09 21T4 D nî nghi ngê 2124 2154 10 21T5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2125 2155 D nî cho vay dµi h¹n 11 21D1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2131 2161 12 21D2 D nî cÇn chó ý 2132 2162 13 21D3 D nî díi tiªu chuÈn 2133 2163 14 21D4 D nî nghi ngê 2134 2164 15 21D5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2135 2165 D  nî  chiÕt  khÊu  th¬ng phiÕu  vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ 16 2201 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2211 2221 17 2202 D nî cÇn chó ý 2212 2222 18 2203 D nî díi tiªu chuÈn 2213 2223 19 2204 D nî nghi ngê 2214 2224 20 2205 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2215 2225 D nî cho thuª tµi chÝnh 21 2301 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2311 2321 22 2302 D nî cÇn chó ý 2312 2322 23 2303 D nî díi tiªu chuÈn 2313 2323 24 2304 D nî nghi ngê 2314 2324 25 2305 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2315 2325 D nî c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thay  kh¸ch hµng 26 2402 D nî cÇn chó ý 2412 2422 27 2403 D nî díi tiªu chuÈn 2413 2423 28 2404 D nî nghi ngê 2414 2424 29 2405 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2415 2425 D  nî   Cho  Vay   vèn  nhËn   trùc  tiÕp tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ 30 25A1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2511 2541 31 25A2 D nî cÇn chó ý 2512 2542 32 25A3 D nî díi tiªu chuÈn 2513 2543 33 25A4 D nî nghi ngê 2514 2544 34 25A5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2515 2545 D  nî   cho   vay   vèn   nhËn   cña  ChÝnh phñ 35 25B1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2521 2551 36 25B2 D nî cÇn chó ý 2522 2552 37 25B3 D nî díi tiªu chuÈn 2523 2553 38 25B4 D nî nghi ngê 2524 2554 39 25B5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2525 2555 D  nî   cho   vay   vèn   NhËn   cña 
  3. 3 c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c 40 25C1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2531 2561 41 25C2 D nî cÇn chó ý 2532 2562 42 25C3 D nî díi tiªu chuÈn 2533 2563 43 25C4 D nî nghi ngê 2534 2564 44 25C5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2535 2565 D nî cho vay vèn ®Æc biÖt 45 27A1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2711 46 27A2 D nî cÇn chó ý 2712 47 27A3 D nî díi tiªu chuÈn 2713 48 27A4 D nî nghi ngê 2714 49 27A5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2715 D nî cho vay thanh to¸n c«ng  nî 50 27B1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2721 51 27B2 D nî cÇn chó ý 2722 52 27B3 D nî díi tiªu chuÈn 2723 53 27B4 D nî nghi ngê 2724 54 27B5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2725 D nî  cho vay §Çu t X©y Dùng  C¬ B¶n theo kÕ ho¹ch nhµ níc 55 27C1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2731 56 27C2 D nî cÇn chó ý 2732 57 27C3 D nî díi tiªu chuÈn 2733 58 27C4 D nî nghi ngê 2734 59 27C5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2735 D nî cho vay kh¸c 60 27D1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 2751 61 27D2 D nî cÇn chó ý 2752 62 27D3 D nî díi tiªu chuÈn 2753 63 27D4 D nî nghi ngê 2754 64 27D5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 2755 D nî chê xö lý 65 2801 D nî chê xö lý cã tµi s¶n  281 xiÕt nî, g¸n nî 66 2802 D nî cã tµi s¶n thÕ chÊp  282 liªn quan ®Õn vô ¸n chê xÐt  xö 67 2803 D nî tån ®äng cã tµi s¶n ®¶m  283 b¶o 68 2804 D nî tån ®äng kh«ng cã tµi  284 s¶n b¶o ®¶m vµ kh«ng cßn ®èi  tîng ®Ó thu håi 69 2805 D nî tån ®äng kh«ng cã tµi  285 s¶n b¶o ®¶m nhng con nî ®ang  tån t¹i vµ ho¹t ®éng D Nî ®îc khoanh 70 2901 D nî cho vay ng¾n h¹n ®îc  291
  4. 4 khoanh 71 2902 D nî cho vay trung h¹n ®îc  292 khoanh 72 2903 D nî cho vay dµi h¹n ®îc  293 khoanh D Nî cho vay ®Çu t theo Hîp  §ång nhËn ñy th¸c 73 98A1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 9811 74 98A2 D nî cÇn chó ý 9812 75 98A3 D nî díi tiªu chuÈn 9813 76 98A4 D nî nghi ngê 9814 77 98A5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 9815 D Nî cho vay theo Hîp §ång  nhËn tµi trî 78 98B1 D nî ®ñ tiªu chuÈn 9821 79 98B2 D nî cÇn chó ý 9822 80 98B3 D nî díi tiªu chuÈn 9823 81 98B4 D nî nghi ngê 9824 82 98B5 D nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn 9825 Trong  ®ã: Cét (4) vµ  (5) lµ  tµi kho¶n h¹ch to¸n theo  HÖ   thèng   tµi   kho¶n   kÕ   to¸n   cña   c¸c   TCTD   ban   hµnh   theo  QuyÕt  ®Þnh sè  807/2005/Q§­NHNN ngµy 01/6/2005  vµ    QuyÕt   ®Þnh   sè   479/2004/Q§­NHNN   ngµy   29/4/2004   cña   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin tÝn  dông,  Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh  phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng,   Trëng   V¨n   phßng  §¹i  diÖn   t¹i  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng  Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc, c¸  nh©n   cã   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2