Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè  101/2000/Q§­N H N N 1 7  n g µ y 29 th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c  3  b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  thu h åi gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ   h o ¹t ® é n g  Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n  v µ   Ö c thanh  ý Q u ü   n vi l t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  d íi ù  gi¸m   c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc   s s¸t T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  LuËt  îp      µy  th¸ng  n¨m  cø  H t¸c x∙ ng 20  3  1996  ∙  îc Quèc  éi ®®  h  th«ng qua; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, tæ  td h  Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ     åigiÊy ch thu h     phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  Öc  th l v ho   Qu t d nh d v vi thanh  ýQuü   l  tÝn  ông  ©n  ©n  íi ù  d nh d d   gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc". s s¸tc Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  tæ  V¨n    tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, td h    Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi ®ång    qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  tr   td nh d cs  td nh d khu  ùc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  v  td nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2
 3. 3 Q uy   Õ ch T h u  h åi  Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g  Q u ü   gi t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  v µ  vi Ö c thanh lý  u ü  t Ý n d ô n g   Q n h © n  d © n  d íi ù  gi¸m s¸t ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc        s  c N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 101/2000/Q§­NHNN17 ngµy  th¸ng3  29    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh 1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh   Öc  ®Þ vi thu  åi giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t h  ph th l v ho   ®éng  (sau  y   äi chung  µ thu  åi giÊy  Ðp)  i  íiQuü   Ýn  ông  ©n  ®© g   l  h   ph ®è v   td nh d©n  ¬  ë,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  cs  td nh d khu  ùc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  v  td nh d Trung  ¬ng (sau  y  äichung  µQuü   Ýn  ông);viÖc  ®© g   l  td   thanh  ýQuü   Ýn  ông  íi ù  l  td d  s gi¸m    ña  ©n   µng  µ   íc trong    êng  îp  s¸tc Ng h Nh n   c¸c tr h nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu    5  3 Quy  Õ   µy. ch n 2.ViÖc    åigiÊy phÐp  ¹ Quy  Õ   µy  îchiÓu      thu h     t  i ch n ®   nh sau:   a. Thu  åi giÊy  Ðp  ¹t ®éng  i  íiQuü   Ýn  ông  îc cÊp  Êy h  ph ho   ®è v   td ®  gi   phÐp  ¹t®éng  ícngµy  ho   tr   01/10/1998. b. Thu  åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  i  íiQuü   Ýn  ông  îc   h  ph th l v ho   ®è v   td ®  cÊp  Êy phÐp  gi   theo LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    È m   Òn  Õt  nh    åigiÊy  Ðp 2. Th quy quy ®Þ thu h   ph Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  håi giÊy  Ðp  i  íi ®è Ng h Nh n   ®Þ thu    ph ®è v   Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d khu  ùc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  v  td nh d Trung  ng. Gi¸m  ¬  ®èc    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Õt  nh    åigiÊy Ng h Nh n     ph quy ®Þ thu h     phÐp  i víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    a  µn. ®è    Qu t d nh d c s trªn®Þ b §i Ò u    Öc  ö  ý, 3. Vi x l   thanh  ýQuü   Ýn  ông l  td 1. Trêng  îp thu håigiÊy phÐp  Quü   Ýn  ông  îcchiat¸ch,hîp nhÊt,   h       do  td ®         s¸tnhËp    theo NghÞ   Õt cña  ¹ihéithµnh    quy   §    viªn, Öc  ö  ýQuü   Ýn  ông  îc  vi x l   td ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt hîp t¸cx∙.   ®Þ t i 45       2. Trêng  îp thu håigiÊy phÐp  Quü   Ýn  ông  ù nguyÖn      Ó,   h       do  td t  xingi¶ith   viÖc  thanh  ýQuü   Ýn  ông  îcthùc hiÖn  l  td ®    theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ®Þ ti  1  46 LuËt Hîp      t¸cx∙. 3. Trêng  îp thu håigiÊy phÐp  Quü   Ýn  ông  Þ      h       do  td b ph¸ s¶n,viÖc    thanh  lý Quü   Ýn  ông  îc thùc  Ön    td ®  hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu    ph¸    s¶n doanh  nghiÖp. 4. Trêng  îp thu håigiÊy phÐp  Quü   Ýn  ông    h       do  td kh«ng  éi®ñ     iÒu  h   c¸c® kiÖn  ¹t®éng  ¹  ho   ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  LuËt    chøc  Ýn  ông, 3  38  c¸c tæ  td   c¸c s¸ng  Ëp    ã    l viªn c tr¸chnhiÖ m     Õt    gi¶iquy thanh  to¸n tiÒn    cho  ÷ng  êi nh ng  
 4. 4 gãp  èn  v sau    khithanh        Ý  ã  ªnquan  n   Öc  µnh  Ëp  ü   to¸nc¸c chiph c li   ®Õ vi th l Qu tÝn  ông. d 5. C¸c  êng  îp  håi giÊy  Ðp  µiquy  nh  ¹    tr h thu    ph ngo   ®Þ ti kho¶n          1, 2, 3, 4 cña  iÒu  µy,Quü   Ýn  ông  ® n  td ph¶itiÕn hµnh      thanh  ýngay  íi ù  l  d   gi¸m    ña  s s¸tc Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó M ô c  1: T h u  h åi  Ê y p h Ð p gi §i Ò u   C¸c  êng  îp thu håigiÊy phÐp 4.   tr h         1. Cã     chøng  lµtrong hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ã  ÷ng  cø      s xinc gi ph c nh th«ng    è  tinc ý  µm    ù  Ët. l sais th 2. Kh«ng  ã      iÒu  Ön  ¹t®éng    c ®ñ c¸c ® ki ho   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  LuËt c¸ctæ  3  38      chøc  Ýn  ông. td 3.Ho¹t®éng    ôc  ch        saim ®Ý ghitrong giÊy phÐp.     4.BÞ   ¬    c quan  µ   íccã  Èm  Òn  éc    Ó. Nh n   th quy bu gi¶ith 5.Chia t¸ch, îp nhÊt,s¸tnhËp         h    theo NghÞ   Õt cña  ¹ihéithµnh    quy   §    viªn. 6.Quü   Ýn  ông  Þ      td b ph¸ s¶n. 7.  ü   Ýn  ông  ù  Qu t d t nguyÖn      Ó  xin gi¶ith trong  êng  îp  ã  tr h c kh¶ n¨ng  thanh    Õt  î. to¸nh n §i Ò u  C¸c  5.  c«ng  Öc  vi ph¶ithùc hiÖn  íckhithu håigiÊy  Ðp  i     tr         ph ®è   víi   ü   Ýn  ông  éc diÖn  Þ  éc    Ó.   Qu t d c¸c thu   b bu gi¶i th §èivíiQuü   Ýn  ông  Þ   éc    Ó, tr ckhiUû      td b bu gi¶ith   í     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è    Õt  nh    Ó  µ  ©n  µng  µ   ícra quyÕt  nh    ph ra quy ®Þ gi¶ith v Ng h Nh n     ®Þ thu håigiÊy  Ðp, Ng ©n   µng  µ   íc chØ  o  µ    ph   h Nh n   ®¹ v gi¸m    éi ®ång  s¸tH   qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm  ki so¸t,  Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ùc hiÖn    ®è Qu t d th   c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© 1.Ngõng    ngay  Öc  vi huy  ng  èn  µ  ®é v v cho  vay. 2. KiÓ m   toµn  é  µis¶n  Ön  ã      nh  Ýnh    ùc tr¹ng   kª  b t  hi c ®Ó x¸c ®Þ ch x¸c th     tµichÝnh  ña  ü  Ýn  ông  n   êi®iÓ m   õng    c qu t d ®Õ th   ng huy  ng  èn  µ  ®é v v cho  vay: ­ KiÓ m     ån quü  Òn  Æt   éitÖ,ngo¹itÖ),kim  ¹  ý,®¸  ý,c¸c   kª t   ti m (n        lo iqu   qu     Ên  chØ  quan  äng(sæ  Òn göi, Ðc... vµ    ¹ Ên  tr   ti     s   c¸clo i chØ kh¸ccha  ö  ông. )       sd ­ §èi chiÕu     c«ng khaitoµn  é      b c¸c kho¶n  Òn  öi,tiÒn  ti g   vay  µ    î cho  v dn  vay  ña  ü   Ýn  ông: c Qu t d +  èivíi Òn göicña  §   ti     kh¸ch hµng:Sao      Õtvµ  i chiÕu  n   õng      kª chiti   ®è   ®Õ t kh¸ch hµng,x¸c®Þnh  è  Òn (gèc,l∙ )      s ti     i. +  èi víic¸c kho¶n  Òn  §     ti vay  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td kh¸c:LËp    b¶ng  sao    µ    Ën  è    èc,l∙ . kª v x¸cnh s d g   i
 5. 5 +   èi víid nî  §   cho vay: Sao  chi tiÕtvµ  chøc  i  Õu  íitõng    kª      tæ  ®è chi v   kh¸ch nî.Trªn c¬  ë    ©n  Ých  ùc tr¹ngc¸c kho¶n  î,x¸c ®Þnh       s ®ã ph t th      n    nguyªn  nh©n   ñ  ch quan, kh¸ch    quan  µ  v quy tr¸ch nhiÖm   i  íinh÷ng    ®è v   kho¶n tæn  thÊt, ñiro ®Ó   ö  ýtheo quy  nh  ña        x l  r   ®Þ c ph¸p luËtvµ  iÒu  Ö  ü   Ýn  ông.    ® l Qu t d ­Sao    i chiÕu      kª ®è   c¸ckho¶n  ph¶ithu,ph¶itr¶kh¸c.       ­ KiÓ m     ¸ng    ¹ gi¸trÞ thùc tÕ    µis¶n  è  nh,    kª,® gi¸l i         c¸c t   c ®Þ c«ng  ô    c lao ®éng. ­KiÓ m     i chiÕu    tra,   ®è danh  s¸ch thµnh    ãp  èn,sè  èn  ãp.   viªng v   v g Trong qu¸  ×nh  Óm     i  Õu  êng  îp  ã  tr ki kª,®è chi tr h c chªnh  Öch  ÷a    l gi sæ s¸ch víi ùc tÕ     th   ph¶ilËp biªnb¶n    nh      x¸c®Þ nguyªn nh©n    ö  ý.   ®Ó x l 3. LËp  Õ   ¹ch  µ  Õn  µnh  håi c¸c kho¶n  î cho    k ho v ti h thu      n  vay    èc  µ  (c¶ g v l∙   µ    iv c¸c kho¶n    kh¸c;¸p dông  äi  Ön  ) thu      m bi ph¸p  Ën      t thu nh ph¸tm¹i tµis¶n       thÕ  Êp, cÇ m   è  ch   c hoÆc   a  c¬  ® ra  quan  ph¸p  Ëtxö  ý ®Ó   lu   l   thanh to¸n c¸c    kho¶n  îph¶itr¶theo thø  ùu    n       t   tiªnquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 12  ch n 4. Sau  êih¹n  èi®a   th¸ng tr Ón khai thùc  Ön    th   t   12   i     hi c¸c c«ng  Öc  ¹ vi t  i kho¶n      ®iÒu  µy, Ng ©n   µng  µ   íc ®Ò   Þ   û   1, 2, 3  n  h Nh n   ngh U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è    Õt  nh    Ó  ü   Ýn  ông; Ng ©n   µng  µ   íc   ph ra quy ®Þ gi¶ith Qu t d   h Nh n   ra quyÕt ®Þnh    åigiÊy phÐp  ô  ôcsè  vµ  è      thu h     (ph l   1  s 2). §i Ò u 6. Hå   ¬    Þ     Ó  ü   Ýn  ông  öi Uû   s ®Ò ngh gi¶ith Qu t d g   ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è   ph 1. §èivíi ü   Ýn  ông  ù nguyÖn      Ó       Qu t d t  xingi¶ith theo  NghÞ   Õt  ña  ¹i quy c §   héithµnh    viªn, å  ¬  å m:   sg h a. §¬n    ù nguyÖn    Ó  ña  ñ   Þch  éi ®ång    xint   gi¶ith c Ch t H  qu¶n  Þ Quü   Ýn  tr   t dông.Néi dung  n     ®¬ ph¶inªu  â thùc tr¹ngvÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü     r      tæ  v ho   c Qu tÝn  ông,lýdo      Ó; d     xingi¶i th b. NghÞ   Õt  ña  ¹ihéithµnh    Ò   Öc  ù nguyÖn    Ó,NghÞ     quy c §     viªnv vi t   gi¶ith   quyÕt chØ  ã    Þ khicã  t  Êt 3/4 (ba  Çn ) tæng  è  µnh    c gi¸tr     Ý nh     ph t  s th viªnhoÆc   ®¹ibiÓu  µnh      th viªntham  ù  ¹ §¹ihé  Óu  Õt t¸nthµnh; d t     bi quy     i c.Ph¬ng      ¸n thanh  ý®∙  îc§¹ihéithµnh    l  ®       viªnth«ng  qua; d.B¶ng  ©n  i tµikho¶n  Õ     ña    c ®è     k to¸nc n¨m  Çn  Êt vµ  n   êi®iÓ m   g nh   ®Õ th   xingi¶i Ó;    th 2. §èi víic¸c tr ng  îp          ê h kh¸c ngoµitr ng  îp      ê h quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÒu  1  nµy,hå  ¬  å m:   sg a. Tê  ×nh cña    tr   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph nªu  â r  thùc tr¹ngho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông,kiÕn  Þ, ®Ò   Êt biÖn       c Qu t d   ngh   xu   ph¸p  ö  ý x l  ®èi víi ü   Ýn  ông.    Qu t d b.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  thanh      nh  ÷ng    ¹m  ña  ü   Ýn  ông. trax¸c®Þ nh viph c Qu t d §i Ò u  Hå   ¬    åigiÊy phÐp 7.  s thu h     1.Trêng  îp Quü   Ýn  ông  ùnguyÖn      Ó,hå  ¬  å m:   h  td t  xingi¶ith   s g
 6. 6 a. C¸c  ¹    lo iv¨n b¶n, tµiliÖu     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  6  Quy  Õ   ch nµy; b.    Õn  Êp  Ën  ña  û   ý ki ch thu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  Ò   Öc    ph v vi xintùnguyÖn    Ó  ña  ü   Ýn  ông;    gi¶ith c Qu t d c.Tê  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íccña    tr   ®è Ng h Nh n   Ch¸nh  Thanh    ©n   traNg hµng  µ   ícvÒ   Öc    åigiÊy phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Nh n   vi thu h     c Qu t d nh d Trung  ¬ng; cña    Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ò   Öc  Ng h Nh n     ph v vi thu  åi giÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  h  ph c Qu t d nh d khu  ùc. Néi  v  dung  ê tr×nh t    ph¶inªu  â  Õn  Þ   ña    r ki ngh c Thanh    ©n   µng  µ   íc,Chi  traNg h Nh n   nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ò   Öc  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Nh n     ph v vi Qu t d nh d Trung  ng, ¬  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d khu  ùc    ù nguyÖn    Ó  µ    Ön  v xint   gi¶ith v c¸c bi ph¸p  ö  x lýsau      åigiÊy phÐp.   khithu h     e.C¸c      v¨n b¶n  kh¸cn Õu  ©n  µng  µ   ícyªu cÇu.   Ng h Nh n     2. C¸c  êng  îp kh¸cngoµitr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy,hå    tr h     ê h   ®Þ ti   1  n  s¬  å m: g a. Tê  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íccña    tr   ®è Ng h Nh n   Ch¸nh  Thanh    ©n   traNg hµng  µ   ícvÒ   Öc    åigiÊy phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Nh n   vi thu h     c Qu t d nh d Trung  ¬ng; cña    Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ò   Öc  Ng h Nh n     ph v vi thu  åi giÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  h  ph c Qu t d nh d khu  ùc. Néi  v  dung  ê tr×nh t    ph¶inªu  â  Õn  Þ   ña    r ki ngh c Thanh    ©n   µng  µ   íc,Chi  traNg h Nh n   nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ò   Öc    åigiÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  Nh n     ph v vi thu h   ph c Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  td nh d khu  ùc  µ    Ön  v v c¸c bi ph¸p  ö  x lýsau      åigiÊy phÐp.   khithu h     b.Biªnb¶n     thanh      nh      ¹m  ña  ü   Ýn  ông. trax¸c®Þ c¸cviph c Qu t d c.Quy Õt  nh    Ó  ¾t  éc  ü   Ýn  ông  ña  û     ®Þ gi¶ith b bu Qu t d c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è.   ph d.C¸c      v¨n b¶n  kh¸cn Õu  ©n  µng  µ   ícyªu cÇu.   Ng h Nh n     §i Ò u    éi dung  Ýnh  ña  Õt  nh    åigiÊy phÐp 8. N   ch c quy ®Þ thu h     1.Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  ü   Ýn  ông; c Qu t d 2.Lý  thu håigiÊy phÐp;   do        3.Thêi®iÓ m   Öu  ùccña  Õt ®Þnh;     hi l   quy   4.ViÖc  ö  ýsau      åigiÊy phÐp;   x l  khithu h     5. Gi¸m      s¸tthanh  ývµ  l   tr¸chnhiÖ m,  Òn  ¹n  ña      quy h c Tæ gi¸m    s¸tthanh  ý l  cña  ©n  µng  µ   íct¹ Quü   Ýn  ông. Ng h Nh n     i td §i Ò u  C«ng  è  Õt  nh    åigiÊy  Ðp. 9.  b quy ®Þ thu h   ph 1.N¬i göiquyÕt ®Þnh    åigiÊy phÐp.       thu h     a.Quy Õt  nh    åigiÊy phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë:   ®Þ thu h     c Qu t d nh d cs ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þ    åigiÊy phÐp;   td nh d c s b thu h     ­UBND     tØnh,thµnh  è;   ph
 7. 7 ­UBND     Þ  Ên n¬iQuü   Ýn  ông  ¬  ë  ng  ôsë;   x∙,th tr     td c s ®ã tr   b.Quy Õt  nh    åigiÊy phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ®Þ thu h     c Qu t d nh d khu  ùc: v ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d khu  ùc  Þ    åigiÊy phÐp; v b thu h     ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ¬i Quü   Ýn  ông  ©n  ©n      ph n   td nh d khu vùc  ng  ôsë; ®ã tr   ­ Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i Quü   Ýn  ông  Ng h Nh n     ph n   td nh©n  ©n  d khu  ùc  ng  ôsë. v ®ã tr   c.Quy Õt  nh    åigiÊy phÐp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ®Þ thu h     c Qu t d nh d Trung  ­ ¬ng: ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng; ¬ ­ Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi. nh d th ph H N 2.Th«ng  quyÕt ®Þnh    åigiÊy phÐp.   b¸o    thu h     a. Trong  êigian tèi®a  ngµy  Ó   õ ngµy    th       5  k t  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ý  Õt  nh   Nh n     ph k quy ®Þ thu  åi giÊy  Ðp  ü   Ýn  h  ph Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë, Chi  nh d cs  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o  Õt  nh  ¹  ôsë  û   quy ®Þ t i   U ban  ©n  ©n    Þ  Ên  tr nh d x∙,th tr n¬iQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ng  ôsë.   td nh d c s ®ã tr   b. Trong  êigian tèi®a  ngµy  Ó   õ khiThèng  c  ©n   µng  µ     th       15  k t    ®è Ng h Nh nícký  Õt  nh    åigiÊy  Ðp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    quy ®Þ thu h   ph Qu t d nh d khu  ùc,Chi  v  nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬iQuü   Ýn  ông  ©n  ©n    Ng h Nh n     ph n   td nh d khu vùc  ng  ô së  ã  ®ã tr   c tr¸ch nhiÖ m     th«ng b¸o quyÕt  nh     tê  ®Þ trªn 1  b¸o  µng  h ngµy  ña  c tØnh  trong3  è  ªntiÕp.   s li   c. Trong  êigian  èi®a   ngµy  Ó   õ ngµy  èng  c  ©n   µng    th   t   15  k t  Th ®è Ng h Nhµ   íc ký  Õt  nh  håigiÊy  Ðp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  n   quy ®Þ thu    ph Qu t d nh d Trung ­ ¬ng, Vô     C¸c  chøc  ña  Ýn  ông  îp    ã  tæ  ctd h t¸cc tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o  Õt quy   ®Þnh    têb¸o hµng  µy  ña  trªn1      ng c Trung  ng  ¬ trong3  è  ªntiÕp.   s li   §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña  ü   Ýn  ông   c Qu t d 1. Quü   Ýn  ông    td ph¶itù kiÓm    c¸o vµ    Êt c¸cgi¶iph¸p xö  ý    tra,b¸o    ®Ò xu         l  göiNg ©n  µng  µ   íc.   h Nh n 2. Quü   Ýn  ông    td ph¶icã    cam   Õt  Ò   k v kh¶  n¨ng  thanh    to¸ncho    ñ  î c¸cch n   vµ  Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ýnh  Ò     Ên    ªnquan  n     ×nh thu  åi   ch v c¸c v ®Ò li   ®Õ qu¸ tr   h   giÊy phÐp.   3. K Ó   õ thêi®iÓ m   Õt  nh    åigiÊy phÐp  ã  Öu  ùc,Quü   Ýn    t    quy ®Þ thu h     c hi l   t dông  ph¶i: a. ChÊ m       døt ngay  ¹t®éng  ho   huy  ng  èn  µ  ®é v v cho vay;ngõng  Ýnh  i   t l∙  , tr¶l∙®èi víi           kho¶n  îph¶itr¶, i c¸c n    ph¶ithu.   b. Ngõng  µn  é  Öc    to b vi chuyÓn  îng vèn  ãp  ña  µnh  nh   g c th viªn. êng  îp  Tr h  Quü   Ýn  ông  ù  td t nguyÖn    Ó, viÖc  õng  gi¶ith   ng chuyÓn  îng  èn  ãp  îc nh vg ®  thùc hiÖn  Ó   õthêi®iÓ m   ¹ihéithµnh    Õt ®Þnh    Ó.   k t    §    viªnquy   gi¶ith c.Thùc  Ön  Öc    hi vi thanh  ýtheo quy  nh  ña  l    ®Þ c ph¸p luËt.  
 8. 8 M ô c  2: T h a n h  lý Q u ü   Ý n  ô n g t d §i Ò u    éi ®ång  11. H   thanh  ý l 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    Õt  nh    Ó  ¾t  éc    ph ra quy ®Þ gi¶ith b bu Quü   Ýn  ông, quyÕt  nh  µnh  Ëp  éi  ng  td   ®Þ th l H ®å thanh  ý Quü   Ýn  ông  µ  l  td v chØ   nh   ñ   Þch  éi  ng    chøc  Öc    Ó   ü   Ýn  ông. ®Þ Ch t H ®å ®Ó tæ  vi gi¶ith Qu t d   Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  ®Þ th l    thanh  ýph¶icã    éidung: l    c¸cn   ­ Hä     a     tªn,®Þ chØ  ÷ng  êichÞu  nh ng   tr¸chnhiÖm   Ýnh    ch trong Héi ®ång     thanh  ýQuü   Ýn  ông; l  td ­Thêih¹n      thanh  ý; l ­Vaitrßgi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc.     s¸tc Ng h Nh n 2. Thµnh  Çn  éi ®ång    ph H  thanh  ýbao  å m   idiÖn  ña  Ýnh  Òn  l  g ®¹   c ch quy ®Þa  ¬ng,®¹idiÖn  ü   Ýn  ông,®¹idiÖn  µnh    ü   Ýn  ông  µ    ph    Qu t d    th viªnQu t d v c¸c ban  µnh  oµn  Ó  ng ® th kh¸ccã  ªnquan  Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt)   li   (n x   c thi . 3.Héi ®ång     thanh  ýcã  l   tr¸chnhiÖm:   a. LËp    danh s¸ch  µ  è  Òn  ña    ñ  î,kh¸ch  î ®Õ n   êi®iÓ m   v s ti c c¸c ch n   n  th   quyÕt  nh    åigiÊy  Ðp  ã  Öu  ùcvµ  ®Þ thu h   ph c hi l   danh  ôc    µis¶n  ña  ü   m c¸c t   c Qu tÝn  ông    ö  ýbao  å m: d ®Ó x l   g ­TiÒn  öicña    ©n, tæ    g  c¸nh   chøc  kinh tÕ.   ­C¸c    kho¶n  cho  vay. ­Tµis¶n  è  nh, tµis¶n  i     c ®Þ    ® thuª, i  înhoÆc    m  ® cho  thuª,  cho  în. m ­C¸c    kho¶n  ph¶ithu,ph¶itr¶kh¸c.       ­ Tµi s¶n     b»ng  Òn  ti bao  å m   Òn  Æt   éitÖ, ngo¹itÖ),kim  ¹  ý, g ti m (n        lo iqu   ®¸  ý  µ    Êy têcã  qu v c¸cgi     gi¸. ­ C¸c    kho¶n  èn  ãp  ¹ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  v g t  i td nh d khu  ùc,Quü   Ýn  ông  v  td nh©n  ©n  d Trung  ng. ¬ ­C¸c  µis¶n    t  kh¸c. b. X ©y  ùng  Õ   ¹ch thanh  ý; iÓn khaikÕ   ¹ch thanh  ýsau    îc   d k ho   l  tr     ho   l  khi®   Ng ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën;t×m  äi  Ön  h Nh n   thu   m bi ph¸p    åinî vµ  µis¶n  ña  thu h     t   c Quü   Ýn  ông    td ®Ó thanh    to¸ncho    ñ  î. c¸cch n c. Tæ     chøc thanh  ý Quü   Ýn  ông  l  td theo    c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh.M äi  h   kho¶n    ña  ü   Ýn  ông  thu c Qu t d ph¶i® îcsö  ông      d ®Ó thanh    to¸n cho    ñ  îtheo thø  ùu    c¸cch n     t   tiªnquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 12  ch n §i Ò u    12. Thø  ùu    t   tiªnthanh    to¸ncho    ñ  î c¸cch n 1.C¸c    kho¶n  Ö  Ý, chiphÝ  l ph     cho  Öc    Ó  ü   Ýn  ông; vi gi¶ith Qu t d 2. C¸c    kho¶n  Òn  ña  µ   íc vµ    chøc  Ýn  ông  ti c Nh n   c¸c tæ  td kh¸c cho      vay ® Æc   Ötdíi   ×nh  bi     h c¸c thøc cho    vay,göitiÒn cã  ôc  ch      m ®Ý nh»m   ç  î     h tr  tr¶ chi tiÒn göid©n  óng  Õu  ã);    ch (n c 3.C¸c    kho¶n  Òn göicña  ti     kh¸ch hµng;  
 9. 9 4. C¸c    kho¶n  Òn  ti vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Qu t d nh d khu  ùc,Quü   Ýn  v  t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  µ  ¬ v vay  ña    chøc,c¸ nh©n  c c¸c tæ     kh¸c (ngoµic¸c      kho¶n quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy); ®Þ t i 2  n 5.C¸c    kho¶n  îthuÕ  Õu  ã); n  (n c 6. Tr¶  èn  ãp    v g cho  µnh    th viªntheo kh¶ n¨ng  µichÝnh  Ön  ã      t  hi c trªntinh thÇn  tiªntr¶vèn    Ëp  íc vµ  ¶m   u      x¸c l tr   ® b¶o c«ng b»ng  ×nh  ng   ÷a    b ®¼ gi c¸c thµnh viªn; 7. ViÖc    Õt    Òn  î kh¸c cña  µnh      gi¶iquy c¸c quy l  i   th viªnchØ  îc thùc hiÖn  ®    sau    ∙    Õt xong    Üa  ô  i víi   ñ  î. khi® gi¶i quy   c¸cngh v ®è     ch n c¸c §i Ò u    êih¹n  13. Th   thanh  ý l Thêi h¹n    thanh  ý Quü   Ýn  ông  èi®a   l  td t   kh«ng  qu¸  th¸ng,kÓ   õ ngµy  6    t  quyÕt  nh  håi giÊy  Ðp  ã  Öu  ùc.Trêng  îp  ®Þ thu    ph c hi l   h ph¶ikÐo  µi qu¸ thêi   d      h¹n thanh  ý th×  éi  ng  l  H ®å thanh  ý ph¶i b¸o  l    c¸o  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh,  thµnh  è  µ  ©n   µng  µ   íc®Ó   ö  ý(thêigian gia h¹n  ph v Ng h Nh n   x l        thanh  ýkh«ng  l  qu¸ 6    th¸ng). §i Ò u    Õt  ócthanh  ý 14. K th   l 1.Quü   Ýn  ông  Õt  óc thanh  ýtrongc¸ctr ng  îp sau:   td k th   l     ê h   a.§∙thanh    Õt       to¸nh c¸ckho¶n  îcho    ñ  î; n  c¸cch n b.H Õt  êih¹n thanh  ýtheo quy  nh  Ó  thêigian giah¹n n Õu  ã);   th     l    ®Þ (k c¶        c c.Kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng  thanh      to¸n®ñ cho    ñ  î. c¸cch n 2. Khi kÕt  óc thanh  ý,Héi  ng     th   l  ®å thanh  ýQuü   Ýn  ông  l  td ph¶i cã      b¸o c¸o b»ng      v¨n b¶n  íi û   v   ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è,Ng ©n  µng  µ   íc   ph   h Nh n   ®Ò   Þ   ngh cho  Õt  óc thanh  ý®Ó   µm  ñ  ôc chÊ m       k th   l  l th t   døt t c¸ch ph¸p  ©n  nh Quü   Ýn  ông. td 3. Trong    ×nh thanh  ý,n Õu  Ðt  Êy  ü   Ýn  ông    qu¸ tr   l  x th Qu t d kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng thanh      to¸n®ñ cho    ñ  î,Héi ®ång  c¸c ch n     thanh  ýcã    l   v¨n b¶n  öiUû     g   ban nh©n   ©n   d tØnh, thµnh  è,  ©n   µng  µ   íc ®Ò     ph Ng h Nh n   nghÞ  cho  Õt  óc k th   thanh  ý®Ó   Õn  µnh  ñ  ôc ph¸ s¶n  l  ti h th t     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   ph¸ s¶n doanh  nghiÖp. §i Ò u      Ý  15. Chi ph thanh  ý l M äi    Ý   ªnquan  n   Öc  chiph li   ®Õ vi thanh  ý®Ò u   Quü   Ýn  ông  Þ     l  do  td b thu håigiÊy phÐp  Þu.     ch M ô c  3: Gi¸ m  s¸t Ö c   vi thanh lý Q u ü  t Ý n d ô n g §i Ò u      16. Tæ gi¸m    s¸tthanh  ý l 1. Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquyÕt  nh  Öc  µnh  Ëp      ®è Ng h Nh n   ®Þ vi th l Tæ gi¸m  s¸tthanh  ý ®Ó     l  gi¸m    Öc  s¸tvi thanh  ý Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  l  td nh d Trung  ng; ¬ 
 10. 10 Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Õt  nh  Öc  Ng h Nh n     ph quy ®Þ vi thµnh  Ëp Tæ   l   gi¸m   s¸tthanh  ý®Ó   l  gi¸m    Öc  s¸tvi thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n   l  td nh d©n khu  ùc,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    a  µn;chØ  nh    ­ v  td nh d c s trªn®Þ b   ®Þ Tæ tr ëng  µ    µnh    ña    ëng  µ    µnh    ña    v c¸c th viªnc Tæ tr v c¸c th viªnc Tæ gi¸m   s¸tthanh  lý; µnh     Th viªntham      giaTæ gi¸m    s¸tthanh  ýtèi Óu ph¶icã  ngêi. l    thi     3  2.Tæ   ëng  µ    µnh    ña      tr v c¸cth viªnc Tæ gi¸m    s¸tthanh  ýchÞu  l  tr¸chnhiÖ m     tr c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc hoÆc   í  ®è Ng h Nh n   Gi¸m  c    µnh  ©n   µng  ®è Chi nh Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  Ò   Öc  ùc thi Ö m  ô  ña  ×nh. n    ph v vi th     nhi vc m §i Ò u      Èn,®iÒu  Ön  i víi µnh      17. Tiªuchu   ki ®è    th viªnTæ gi¸m    s¸tthanh  lý 1­ Ph¶ilµc¸n bé  ña  ©n   µng  µ   íccã  ×nh ®é,          c Ng h Nh n   tr   kinh nghiÖm   Ò     v c«ng    t¸cchuyªn m«n  ©n  µng  µ    Óu  Ò     ng h v am hi v nghiÖp  ô  ü   Ýn  ông. v Qu t d 2. Kh«ng    ph¶ilµ bè, m Ñ,  î,chång, con, anh, chÞ, em   étcña  µnh       v          ru   th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Ó m   Ki so¸t,Gi¸m  c  µ  µnh      ®è v th viªn cña  ü   Ýn  ông  Þ  Qu t d b thanh  ý. l §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    18. Nhi v v quy h c Tæ gi¸m    s¸tthanh  ý l 1. ChØ   o  éi  ng  ®¹ H ®å thanh  ý x©y  ùng  Õ   ¹ch  l  d k ho thanh  ý theo    l  quy ®Þnh    ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc hoÆc   ®Ó tr Th ®è Ng h Nh n   Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp  Ën. h Nh n     ph ch thu 2. Phèihîp chÆt  Ïvíi Ýnh  Òn  a   ¬ng       ch    ch quy ®Þ ph chØ  o,gi¸m    éi ®¹   s¸tH   ®ång  thanh  ýQuü   Ýn  ông  Óm     µn  é  µis¶n  Ön  ã; yªu  Çu  ü   l  td ki kª to b t   hi c   c Qu tÝn  ông  êi  d m c¸c  kh¸ch  î,chñ  î  n   i  Õu    n  n ®Õ ®è chi ®Ó x¸c  nh   ®Þ kh¶  n¨ng  thanh    µ  ån    î. to¸nv ngu tr¶n 3. Yªu  Çu  éi  ng    c H ®å thanh  ýcña  ü   Ýn  ông  l  Qu t d b¸o    c¸o,cung  Êp  µi c t  liÖu,th«ng    Ò   ùc tr¹ngtæ    tinv th     chøc  µ  µichÝnh, vÒ   Ôn  Õn  ×nh  ×nh  v t    di bi t h cña  ü   Ýn  ông  ¹  êi®iÓ m   Þ     åigiÊy  Ðp  µ  ÷ng  Ên      Qu t d ti   th b thu h   ph v nh v ®Ò ph¸t sinhtrong qu¸ tr×nh thanh  ý.        l 4.Gi¸m    µn  é    ×nh thanh  ýQuü   Ýn  ông.   s¸tto b qu¸ tr   l  td 5. B¸o    c¸o Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  û     Ng h Nh n   t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  µ  èng  c  ©n   µng  µ  ícvÒ   Ôn  Õn    ph v Th ®è Ng h nh n   di bi qu¸  ×nh  tr thanh  ýQuü   Ýn  ông. Trêng  îp  Çn  Õtcã  l  td   hc thi   v¨n  b¶n    Þ  ®Ò ngh c¸cc¬    quan  ã  ªnquan  ç  î éi ®ång  c li   h tr    H thanh  ýtrong viÖc    åivèn  µ  µi l    thu h   v t  s¶n, xö  ýc¸c kh¸ch hµng  è  ×nh  ©y  a, ch©y    µm  Êttho¸ttµis¶n  ña    l      ct d d  ú l th      c Quü   Ýn  ông. td 6.  îc quyÒn    §  ®Ò nghÞ   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ã    ph c quyÕt  ®Þnh  ¹m  nh  t ®× chØ  ¹t®éng  ña  ÷ng  µnh    éi ®ång  ho   c nh th viªnH   thanh  ýcè    l  ý vi ph¹m    ph¸p  Ët hoÆc   lu   kh«ng  ùc  Ön  th hi theo  Õ   ¹ch  k ho thanh  ý hoÆc   ã  l  c hµnh    Èu    µis¶n, tõ chèi thùc  Ön  vi t t¸n t        hi tr¸chnhiÖ m,    nghÜa  ô; tr ng  îp v  ê h   nghiªm  äng,cã  b¶n  tr   v¨n  yªu  Çu    ¬  c c¸c c quan b¶o  Ö   v ph¸p  Ëtxö  ýc¸c c¸ lu   l       nh©n    ¹m. saiph 7.  Õn  Ki nghÞ   èng  c  ©n   µng  µ   íc hoÆc   Th ®è Ng h Nh n   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Uû   Ng h Nh n   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ö  ý®èi  íi   ph x l   v 
 11. 11 Q uü   Ýn  ông    Õt  óc thanh  ýtrong nh÷ng  êng  îp nªu  ¹ §iÒu  Quy  td khik th   l    tr h   ti   14  chÕ   µy. n 8. Gi¸m    Öc  ü   Ýn  ông  µm    ñ  ôc chÊ m   s¸tvi Qu t d l c¸c th t   døt   c¸ch  t ph¸p  nh©n    Õt  óc thanh  ý. khik th   l 9. Tæ     gi¸m    s¸tthanh  ýchÞu  ù  l  s chØ  o  ùctiÕp cña  èng  c  ©n   ®¹ tr     Th ®è ng hµng  µ  íc hoÆc   nh n   Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè.  C h ¬ n g  III Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ   T h u é c  N g © n  h µ n g  N h µ  n í c  §i Ò u  19. Tr¸ch  Ö m   ña  nhi c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è. ph 1. Xem   Ðt vµ  Õt  nh    åigiÊy  Ðp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n     x   quy ®Þ thu h   ph Qu t d nh d c¬  ë    a  µn. s trªn®Þ b 2. H íng  Én,  Õp  Ën, thÈm   nh  å  ¬  µ  ã  ê tr×nh  èng  c    d ti nh   ®Þ h s v c t  Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,quyÕt  nh  håigiÊy  Ðp  ü   Ýn  ông  h Nh n   x  ®Þ thu    ph Qu t d nh©n  ©n  d khu  ùc. v 3.Cö     é    c¸n b gi¸m    Öc  s¸tvi thanh  ý. l 4.Tr×nh  èng  c  ©n  µng  µ   ícxem  Ðt,xö  ýc¸cvÊn        Th ®è Ng h Nh n   x   l    ®Ò ph¸t sinhngoµithÈm  Òn.     quy §i Ò u    20. Tr¸chnhiÖm  ña    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ  íc.   c c¸c®¬ v thu   h nh n 1.Thanh    ©n  µng  µ   íc:   traNg h Nh n a. H íng  Én,    d chØ   o    ®¹ c¸c Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc tØnh, thµnh  ng h Nh n     phè  Óm    µ  Õn  Þ    åigiÊy phÐp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ki trav ki ngh thu h     Qu t d nh d cs trªn ®Þa   µn, trùc tiÕp  Õn  Þ   èng  c  ©n  µng  µ   íc thu  åi   b    ki ngh Th ®è ng h Nh n   h  giÊy  Ðp  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ph c Qu t d nh d khu  ùc, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n   v  td nh d Trung  ng. ¬ b. Xem   Ðt  µ  ã    Õn  ¸nh    Ò   ùc tr¹ngho¹t®éng  µ    x v c ý ki ® gi¸v th      v kh¶ n¨ng  tµichÝnh  ña  ü   Ýn  ông    c Qu t d ph¶ithu håigiÊy phÐp.       2.Vô    C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c. tæ  td h  a. H íng  Én    d Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Quü   Ýn  Ng h Nh n     ph   t dông  ùc hiÖn  th   Quy  Õ   µy. ch n b. Cã     tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Èm   nh  µ    ph   v    v c li   th ®Þ v tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  Öc  Th ®è Ng h Nh n   ®Þ vi thu  åi giÊy  Ðp  h  ph cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d khu  ùc, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  v  td nh d Trung  ng  ¬ khi cã    Õn    Êt  Ìm    ý ki ®Ò xu k theo  å  ¬  ña  h s c Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è    ph hoÆc   Õn  Þ  ña  ki ngh c Thanh    ©n  µng  µ   íc. traNg h Nh n c.§ Ò   Êtxö  ýnh÷ng  Ên    ªnquan  n   Öc    åigiÊy phÐp  µ    xu   l   v ®Ò li   ®Õ vi thu h     v thanh  ýQuü   Ýn  ông. l  td
 12. 12 3.Vô    Ph¸p  Õ: ch a. Cã     tr¸chnhiÖ m   µ so¸tc¸cquy  nh    r      ®Þ ph¸p luËtcña  µnh  ©n  µng     ng ng h li   ªnquan  n     åigiÊy  Ðp, thanh  ývµ  ®Õ thu h   ph   l   gi¸m    s¸tthanh  ýQuü   Ýn  ông  l  td ®Ó   Õn  Þ  èng  c  ©n  µng  µ   ícchØnh  öa  ki ngh Th ®è Ng h Nh n   s cho  ïhîp víi   ph       c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h b. Lµ  u   èi  èi hîp  íic¸c c¬    ®Ç m ph   v     quan  ã  ªnquan  ö  ýc¸c vÊn    c li   x l    ®Ò ph¸p lýtrongqu¸ tr×nh thanh  ýQuü   Ýn  ông.         l  td 4. C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c cã    tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt,b¸o  Thèng  c  ©n   x  c¸o  ®è Ng hµng  µ   ícnh÷ng  Ên    ªnquan  n   Öc    åigiÊy  Ðp  ü   Ýn  Nh n   v ®Ò li   ®Õ vi thu h   ph Qu t dông  theo chøc    n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh.   v v quy h c m C h ¬ n g  IV  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    äi  öa  æi,bæ   21. M s ®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n  trong Quy  Õ   µy    ch n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n     P h ô  l ô c s è  1 Ng ©n  µng  µ  íc h Nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   ViÖt Nam   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Chinhµnh  ©n  µng  µ  íc   Ng h Nh n tØnh,thµnh  è. . . .. ph .. . . ..   .. ,  ngµy.. .  th¸ng..   . . .. Sè:.. . ...... . . ...... n¨m... . . Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a Gi¸ m  ® è c  C hi n h¸nh N g © n  h µ n g  N h µ  n íc  tØ n h, th µ nh p h è  ............................... V Ò   Öc  vi thu  åi giÊy  Ðp   µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  h  ph th l v ho   Qu ü   Ýn  ông  © n   © n   ¬  ë  . . ............ td nh d c s .. . ............
 13. 13 G i¸m  è c  C hi nh¸nh N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ® ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è.. . ../Q§­ HNN17   µy      cø  ®Þ s . / .. N ng   th¸ng   n¨m    cña        Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh h "Quy  Õ   ch thu  åi giÊy  h  phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  Öc  th l v ho   Qu t d nh d v vi thanh  ýQuü   l  tÝn  ông  ©n  ©n  íi ù  d nh d d   gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc"; s s¸tc Ng h Nh n ­Theo    Þ  ña  . . .....................................   ®Ò ngh c .. . ..................................... Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Thu  åi giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  è... . .... NH­ h  ph th l v ho   s . ..../ GP  ngµy.. . th¸ng.. . n¨m... . ....... ña Quü  tÝn dông nh©n  d©n  c¬  ..   . . . . ...... c së.. . .......... . . .......... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. Lý   do   thu   håi   giÊy  phÐp... . ........................................ . . ........................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. §i Ò u   2.  Quy Õt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ  ngµy  . . ................... .. . .................... §i Ò u    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  . . ......tiÕn  µnh  3. Qu t d nh d .. . ......  .. h thanh  ýdíi l    sù  chØ  ®¹o cña Héi ®ång  thanh lý ® îc thµnh lËp theo Quy Õt ®Þnh   sè  . . .......  µ  ù  .. . ......... s gi¸m    ña  ©n   µng  µ   íc theo    .v s¸tc Ng h Nh n   c¸c quy  nh   ®Þ cña  ph¸p  Ëttrong  êih¹n  . th¸ng kÓ   õ ngµy  lu   th   ..   .   t  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ®Þ n c hi lùc. §i Ò u    «ng  µ)Ch¸nh  4. C¸c  (b   Thanh      traChi nh¸nh  ©n   µng  µ   ­ Ng h Nh n íc,Trëng    phßng Qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  îp t¸c, ëng    td h    Tr c¸c phßng, ban    cã  ªnquan  éc  li   thu Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  . . ...  Ng h Nh n     ph .. . ...., . Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Quü   tÝn   dông   nh©n  d©n  . . ................chÞu  .. . ................  .. tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  n    ph N¬i nhËn:  
 14. 14
 15. 15 P h ô  l ô c s è  2 Ng ©n  µng  µ  íc h Nh n   Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   ViÖt Nam   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph       è:.. .   S ./ .. .   ngµy..   th¸ng.. ., . .   n¨m... . . .. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc V Ò  vi Ö c thu h åi  ® n gi Ê y p h Ð p  th µ nh  Ë p v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a  l Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n  kh u  v ù c....... n (Quü  Ýn  ông  © n   ©n   td nh d Trung  ng) ¬ T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé;  ­   Theo   ®Ò   nghÞ   cña  . . ........................................ .. . ......................................... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Thu håi giÊy phÐp  thµnh lËp vµ ho¹t ®éng sè... GP     /NH­ ngµy..  .th¸ng.. n¨m...cña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    .   Qu t d nh d khu  ùc  . .  ü  Ýn  v .. . .(Qu t . dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng). ¬ Lý   do   thu   håi   giÊy  phÐp: .. . ....................................   . . .................................... §i Ò u   2.   Quy Õt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ  ngµy  . . ............... .. . ................ §i Ò u    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  vùc  . . .............  ü  3. Qu t d nh d khu  .. . ..............(Qu .. tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng) ph¶itiÕn  µnh  ¬    h thanh  ýdíisù  l     chØ  o  ña  ®¹ c Héi   ®ång   thanh   lý   ® îc   thµnh   lËp   theo   Quy Õt   ®Þnh   sè  . . ................. µ  íisù  .. . ................  d   gi¸m    ña  ©n   µng  µ  íc theo .v s¸tc Ng h nh n     c¸c quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  Ëttrong thêih¹n  . .th¸ng kÓ   õ ngµy  lu       .. .  .   t  Quy Õt  nh   ®Þ nµy  ã  Öu  ùc. c hi l
 16. 16 §i Ò u 4. Ch¸nh Thanh    ©n   µng  µ   íc,Vô   ëng  ô       tra Ng h Nh n   tr V c¸c tæ chøc  Ýn  ông  îp t¸c,Gi¸m  c    td h    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè  . . .....  ñ   Þch  éi  ng  .. . ......, .Ch t H ®å qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    tr   td nh d khu vùc  . . .... ü  Ýn  ông  .. . .....  (Qu t d Trung  ng)  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n Thèng  c  ©n  µng  µ  íc ®è Ng h Nh n   N¬i nhËn:  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản