intTypePromotion=1

Quyết định 101/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
105
lượt xem
5
download

Quyết định 101/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 101/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 101/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 101/2005/Q§­TTg  ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh HËu Giang  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh HËu Giang, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp,  ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh HËu  Giang n¨m 2005 nh sau: 1. Duy tr× lµ c«ng ty nhµ níc : ­ C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt HËu Giang. ­ C«ng ty CÊp tho¸t níc ­ C«ng tr×nh ®« thÞ HËu Giang. 2. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa : ­ C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng HËu Giang. ­ C«ng ty MÝa ®êng CÇn Th¬. 3. C«ng ty thùc hiÖn giao doanh nghiÖp : ­ C«ng ty Th¬ng m¹i ­ Du lÞch HËu Giang. 4. C«ng ty thùc hiÖn gi¶i thÓ : ­ C«ng ty Th¬ng nghiÖp tæng hîp Long Mü.
  2. 2 § i Ò u   2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh HËu Giang cã  tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc trùc  thuéc theo  ®óng néi dung  ®∙  ®îc phª duyÖt. §èi víi doanh  nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa ®îc th× chñ ®éng chuyÓn sang mét  trong c¸c h×nh thøc s¾p xÕp: b¸n  ®Êu gi¸, gi¶i thÓ, ph¸  s¶n vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn   n«ng   th«n   vµ   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   cã   tr¸ch  nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n tØnh HËu Giang trong  viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   4.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh HËu Giang vµ  Thñ  tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2