intTypePromotion=1

Quyết định 1014/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định 1014/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1014/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1014/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   T h è n g   ® è c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   S è   1 0 1 4 / 2 0 0 5 / Q § ­ N H N N   n g µ y  1 1   t h ¸ n g     7   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è   ® i Ò u  c ñ a     Q u y   t r × n h   k ü   t h u Ë t   n g h i Ö p   v ô   c h u y Ó n   t i Ò n   ® i Ö n   t ö  t r o n g   h Ö   t h è n g   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   Q u y Õ t  ®Þnh sè 134/2000/Q§­NHNN2 ngµy 18/4/2000  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   nam   ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   64/2001/N§­CP   ngµy   20/9/2001   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ho¹t   ®éng   thanh   to¸n   qua   c¸c   Tæ   chøc   cung øng dÞch vô thanh to¸n; ­   C¨n   cø     QuyÕt   ®Þnh   sè   44/2002/Q§­TTg   ngµy   21/03/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc sö  dông chøng   tõ   ®iÖn   tö   lµm   chøng   tõ   kÕ   to¸n   ®Ó   h¹ch   to¸n   vµ   thanh   to¸n vèn cña c¸c Tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Söa  ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 6,  ®iÓm 1.1  kho¶n 1 §iÒu 7, kho¶n 1 §iÒu 9 vµ Phô lôc sè 1a, 1b, 2, 3  t¹i   Quy   tr×nh   kü   thuËt   nghiÖp   vô   chuyÓn   tiÒn   ®iÖn   tö   trong hÖ  thèng Ng©n hµng Nhµ  níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè   134/2000/Q§­NHNN2   ngµy   18/4/2000   cña   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 1. Kho¶n 1 §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. C¸c thêi ®iÓm khèng chÕ ¸p dông trong chuyÓn tiÒn   ®iÖn tö ®îc quy ®Þnh nh sau: a.  èi víi Ng©n hµng Nhµ n c A (Ng©n hµng A):  §  í   ­ VÒ tiÕp nhËn chøng tõ chuyÓn tiÒn cña kh¸ch hµng lµ   c¸c Tæ chøc tÝn dông vµ  Kho b¹c Nhµ  níc: chØ tiÕp nhËn  trong ngµy lµm viÖc; vµ  chØ tiÕp nhËn  ®Õn 15 giê  30 hµng  ngµy;
 2. 2 ­  VÒ  xö  lý  chuyÓn tiÒn  ®i cña Ng©n hµng A hµng ngµy:  chØ xö lý chuyÓn ®i cho ®Õn thêi ®iÓm 15 giê 45 trõ nh÷ng   ngµy quyÕt to¸n n¨m vµ trêng hîp cã sù cè kü thuËt truyÒn  tin hoÆc lý do kh¸ch quan kh¸c, cô thÓ nh sau: + TÊt c¶ c¸c chøng tõ  chuyÓn tiÒn nhËn tõ  thêi  ®iÓm  11   giê   30   trë   vÒ   tríc   vµ   c¸c   chuyÓn   tiÒn   gi¸   trÞ   cao,  chuyÓn tiÒn khÈn  ®îc xö  lý  chuyÓn  ®i Ng©n hµng Nhµ  níc B  (Ng©n hµng B) ngay trong ngµy, trõ  trêng hîp cã  sù  cè  kü  thuËt, truyÒn tin hoÆc lý do kh¸ch quan kh¸c; + C¸c chøng tõ chuyÓn tiÒn nhËn sau 11 giê 30 cho ®Õn  15   giê   30  sÏ   ®îc   tiÕp  tôc  xö   lý   chuyÓn   ®i  Ng©n   hµng   B  trong ngµy hoÆc sang ngµy lµm viÖc kÕ  tiÕp; trong trêng  hîp cã  sù  cè  kü  thuËt, truyÒn tin hoÆc lý  do kh¸ch quan  kh¸c th× sÏ chuyÓn ®i sau khi sù cè ®∙ ®îc kh¾c phôc; + Trêng hîp c¸ biÖt, cã nhËn chøng tõ chuyÓn tiÒn sau   15 giê  30 th×   ®îc xö  lý  chuyÓn  ®i vµo buæi s¸ng cña ngµy   lµm viÖc kÕ tiÕp. b. §èi víi Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh:  Thêi   ®iÓm   ngõng   nhËn   LÖnh   chuyÓn   tiÒn   ®Õn   cña   c¸c   Ng©n hµng A muén nhÊt lµ  15 giê  45 vµ  ngõng chuyÓn LÖnh  chuyÓn tiÒn  ®i cho c¸c Ng©n hµng B lµ  16 giê. Tõ  16 giê,   Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh sÏ   ®èi chiÕu vµ  x¸c nhËn sè  liÖu  chuyÓn tiÒn  ®i vµ  chuyÓn tiÒn  ®Õn trong ngµy víi tÊt c¶  c¸c ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn ®iÖn tö; c. Tõ  16 giê  trë   ®i, c¸c  ®¬n vÞ  chuyÓn tiÒn  ®iÖn tö  ph¶i  ®èi chiÕu  vµ  x¸c  nhËn  sè  liÖu  chuyÓn  tiÒn   ®i,  ®Õn  trong   ngµy   víi   Vô   KÕ   to¸n   ­   Tµi   chÝnh.   Sau   khi   ®¬n   vÞ  chuyÓn tiÒn ®iÖn tö hoµn thµnh viÖc ®èi chiÕu vµ x¸c nhËn   víi Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh th×  míi  ®îc coi lµ  hoµn tÊt  c«ng viÖc  trong  ngµy,  trõ  trêng  hîp  cã  sù  cè  kü  thuËt,  truyÒn   tin   kh«ng   thÓ   ®èi   chiÕu   vµ   x¸c   nhËn   xong   trong  ngµy th×  viÖc  ®èi chiÕu, x¸c nhËn  ®îc thùc hiÖn vµo buæi  s¸ng cña ngµy lµm viÖc kÕ tiÕp.” d. Vô  trëng Vô  KÕ  to¸n – Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm  híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ  chuyÓn tiÒn  ®iÖn tö  ¸p dông c¸c thêi  ®iÓm   khèng   chÕ   trong   chuyÓn   tiÒn   ®iÖn   tö   cña   hÖ   thèng  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   trong   nh÷ng   ngµy   quyÕt   to¸n   n¨m   vµ  trong trêng hîp ph¸t sinh sù cè kü thuËt, truyÒn tin hoÆc   lý  do kh¸ch quan kh¸c, nhng ph¶i  ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n  vµ  thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi viÖc kiÓm so¸t,  ®èi chiÕu  chuyÓn tiÒn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh.” 2. §iÓm 1.1 kho¶n 1 §iÒu 7  ®îc söa  ®æi, bæ sung nh  sau: “1. NhiÖm vô xö lý cña KÕ to¸n viªn gi÷ tµi kho¶n cña  kh¸ch hµng hoÆc tµi kho¶n néi bé  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  kÕ  to¸n viªn giao dÞch): 
 3. 3 1.1. §èi víi chøng tõ giÊy: ­ Ph¶i kiÓm so¸t tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ; ­ §èi chiÕu kiÓm so¸t sè  d  tµi kho¶n cña  ®¬n vÞ   ®Ó  ®¶m b¶o ®ñ thanh to¸n chuyÓn tiÒn; ­ H¹ch to¸n vµo tµi kho¶n thÝch hîp (nÕu chøng tõ hîp   lÖ, hîp ph¸p, ®ñ sè d); ­ NhËp vµo m¸y vi tÝnh (t¹o) c¸c yÕu tè  sau  ®©y theo  chøng tõ gèc chuyÓn tiÒn : + Tµi kho¶n chuyÓn tiÒn  ®iÖn tö  cña Ng©n hµng Nhµ  n ­ íc; + Ngêi ph¸t lÖnh vµ ngêi nhËn lÖnh; +   §Þa   chØ/sè   CMND   cña   ngêi   ph¸t   lÖnh   vµ   ngêi   nhËn  lÖnh; + Tµi kho¶n cña ngêi ph¸t lÖnh vµ ngêi nhËn lÖnh; + Ng©n hµng phôc vô ngêi ph¸t lÖnh, ngêi nhËn lÖnh; + Tªn vµ  M∙ Ng©n hµng cña Ng©n hµng göi lÖnh vµ  Ng©n  hµng nhËn lÖnh: Ng©n hµng göi lÖnh lµ  ng©n hµng hoÆc Kho  b¹c Nhµ níc cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ níc A, ®Ó Ng©n  hµng Nhµ  níc A trÝch tµi kho¶n  vµ  chuyÓn  tiÒn   ®i,  Ng©n  hµng nhËn lÖnh lµ  ng©n hµng hay Kho b¹c Nhµ  níc cã  tµi  kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc B vµ   ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc B  chuyÓn   tiÒn   vµo   tµi   kho¶n  cña  Ng©n   hµng   nhËn   lÖnh  nµy.   Tªn vµ  M∙ Ng©n hµng cña Ng©n hµng göi lÖnh vµ  Ng©n hµng  nhËn lÖnh ph¶i ghi  ®óng theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  1247/2003/Q§­NHNN ngµy 20/10/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ   níc   vÒ   viÖc   ban   hµnh   Quy   ®Þnh   vÒ   hÖ   thèng   M∙   Ng©n  hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n qua Ng©n hµng Nhµ n ­ íc; vµ Th«ng b¸o M∙ Ng©n hµng hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh);  + M∙ sè thuÕ cña ngêi nép thuÕ + Môc lôc Ng©n s¸ch cña ngêi nép Ng©n s¸ch + Néi dung chuyÓn tiÒn; + Sè tiÒn. ­ KiÓm so¸t l¹i c¸c d÷  liÖu  ®∙ nhËp vµ  ký  vµo chøng  tõ, sau  ®ã  chuyÓn chøng tõ  giÊy  ®ång thêi truyÒn d÷  liÖu  qua m¹ng vi tÝnh cho kÕ  to¸n chuyÓn tiÒn  ®iÖn tö  (tõ   ®©y  gäi t¾t lµ kÕ to¸n viªn chuyÓn tiÒn) xö lý tiÕp.” 3. Kho¶n 1 ®iÒu 9 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. KiÓm so¸t LÖnh chuyÓn tiÒn ®Õn: ­ Ngêi kiÓm so¸t: Khi nhËn  ®îc LÖnh chuyÓn tiÒn cña  Ng©n hµng A (qua Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh), ngêi kiÓm so¸t  ph¶i sö dông mËt m∙ vµ ch¬ng tr×nh tÝnh, kiÓm so¸t ch÷ ký 
 4. 4 ®iÖn tö cña Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh (tõ ®©y gäi t¾t lµ ch­ ¬ng tr×nh)  ®Ó  x¸c  ®Þnh tÝnh  ®óng  ®¾n, chÝnh x¸c cña LÖnh  chuyÓn  tiÒn  ®Õn, sau  ®ã  chuyÓn  qua m¹ng vi tÝnh cho kÕ  to¸n viªn chuyÓn tiÒn ®Ó xö lý tiÕp. ­ KÕ  to¸n viªn chuyÓn tiÒn ph¶i in LÖnh chuyÓn tiÒn   ®Õn   ­  díi   d¹ng   chøng  tõ   ®iÖn  tö   ra   giÊy   ®¶m   b¶o   ®ñ   sè  liªn cÇn thiÕt   ®Ó  h¹ch  to¸n, giao  cho  kh¸ch  hµng vµ  lu  tr÷ (tèi ®a kh«ng qu¸ 3 liªn b¶n chÝnh). Sau ®ã kiÓm so¸t  kü c¸c yÕu tè cña LÖnh chuyÓn tiÒn ®Õn ®Ó x¸c ®Þnh: +   Cã   ®óng   LÖnh   chuyÓn   tiÒn   göi   cho   Ng©n   hµng   m×nh  kh«ng? +   C¸c   yÕu   tè   trªn   LÖnh   chuyÓn   tiÒn   cã   hîp   lÖ,   hîp  ph¸p   vµ   chÝnh   x¸c   kh«ng?   (LÖnh   chuyÓn   Nî   cã   uû   quyÒn   kh«ng?) + Néi dung cã g× nghi vÊn kh«ng? Sau khi kiÓm so¸t xong, kÕ  to¸n viªn chuyÓn tiÒn ký  vµo   LÖnh   chuyÓn   tiÒn   in   ra   vµ   chuyÓn   cho   kÕ   to¸n   viªn  giao dÞch ®Ó xö lý, h¹ch to¸n thÝch hîp.  ­ KÕ to¸n viªn giao dÞch: Ph¶i ®èi chiÕu kiÓm tra l¹i   tríc khi thùc hiÖn h¹ch to¸n cho kh¸ch hµng.” 4. Phô lôc sè 1a,1b, 02, 03 ®îc thay thÕ b»ng Phô lôc  sè 1a, 1b, 2, 3 ®Ýnh kÌm QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh,   Côc   trëng   Côc   C«ng   nghÖ  tin  häc  Ng©n   hµng,   Gi¸m   ®èc Së  Giao dÞch,  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam,  Gi¸m  ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c Tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n  chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Phô lôc sè: 1a LÖnh chuyÓn cã Sè   LÖnh   ............(2)................   Ngµy  lËp   ..../...../.............. (2).................................
 5. 5 M∙   chøng   tõ   vµ   lo¹i   nghiÖp  vô:....................................... (2)................................. Ngµy   gi¸  trÞ:..................................................... ................(2)..................... .......... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   A:.........   (2)..................  M∙ NH:...(2)..... TK Nî:...(1)..... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   B:..........(2)...................  M∙ NH:...(2).....TK Cã:....(1)..... Ng©n   hµng   göi   lÖnh:................ (2)...................   M∙   NH:..........(1). (2)................. Ng©n   hµng   nhËn   lÖnh:............. (2)....................M∙   NH:..........(1). (2)................. Ngêi   ph¸t   lÖnh:..................... (1)...................................................... ................. §Þa   chØ/Sè   CMND:................. (1)...................................................... ................. Tµi   kho¶n:............................... (1)...................................................... ................. T¹i   Ng©n   hµng:....................... (1)...................................................... ................. Ngêi   nhËn   lÖnh:.................... (1)...................................................... ................. §Þa   chØ/Sè   CMND:.................. (1)...................................................... ................. Tµi   kho¶n:............................... (1)...................................................... ................. T¹i   Ng©n   hµng:....................... (1)...................................................... .................
 6. 6 M∙   sè   thuÕ   cña   ngêi   nép  thuÕ:............................. (1)....................................... Môc   lôc   Ng©n   s¸ch   cña   ngêi   nép   Ng©n   s¸ch:...... (1)...................................... Néi   dung:................................ (1)...................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ............ Sè tiÒn b»ng ch÷:.....................(1)............ ..................................................... ............ TruyÒn ®i lóc........giê......phót Vô KÕ to¸n  Tµi chÝnh Ngµy....../......./......(2)    ­ X¸c nhËn  ®∙ kiÓm so¸t.... (Ký hiÖu).....    ­   Ngêi   kiÓm   so¸t:....   Ng©n hµng nhµ níc A KÕ to¸n (2)  TP.KÕ to¸n (3) NhËn lóc.....giê......phót                 Ng©n hµng  Nhµ níc B Ngµy..../..../....... Sè tiÒn  b»ng sè   ......(1)..... KÕ to¸n  (2).......VN§ TP.KÕ to¸n Ghi chó: * Trêng hîp Ngêi ph¸t lÖnh hoÆc Ngêi nhËn lÖnh kh«ng  cã  tµi kho¶n th×  ph¶i ghi râ   ®Þa chØ hoÆc Sè  chøng minh,  ngµy cÊp vµ n¬i cÊp. *  (1)  C¸c yÕu tè do kÕ to¸n giao dÞch nhËp d÷ liÖu.        (2)   C¸c yÕu tè  do kÕ  to¸n chuyÓn tiÒn nhËp d÷   liÖu.     (3)  YÕu tè cña kiÓm so¸t, Trëng phßng.
 7. 7 *     YÕu   tè  Tªn vµ  M∙ NH cña Ng©n hµng göi lÖnh/Ng©n   hµng nhËn lÖnh  ®îc ghi nh sau: Ng©n hµng göi lÖnh lµ ng©n  hµng hay Kho b¹c Nhµ  níc cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc A (NHNN A) vµ ®Ó NHNN A trÝch tµi kho¶n ®Ó chuyÓn ®i,   Ng©n hµng nhËn lÖnh lµ  ng©n hµng hay Kho b¹c Nhµ  níc cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc B (NHNN B) vµ   ®îc NHNN B  chuyÓn   tiÒn   vµo   tµi   kho¶n  cña  Ng©n   hµng   nhËn   lÖnh  nµy.   Tªn vµ  M∙ Ng©n hµng cña Ng©n hµng göi lÖnh vµ  Ng©n hµng  nhËn lÖnh ph¶i ghi  ®óng theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  1247/2003/Q§­NHNN ngµy 20/10/2003 cña Thèng  ®èc NHNN; vµ  Th«ng  b¸o  M∙ Ng©n  hµng  hiÖn hµnh cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc  (Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh).
 8. 8 Phô lôc sè: 1b LÖnh chuyÓn nî Sè   LÖnh   ............(2)................   Ngµy  lËp   ..../...../.............. (2)................................. M∙   chøng   tõ   vµ   lo¹i   nghiÖp  vô:....................................... (2)................................. Ngµy   gi¸  trÞ:..................................................... ................(2)..................... .......... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   A:.........   (2)..................  M∙ NH:...(2)..... TK Nî:...(1)..... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   B:..........(2)...................  M∙ NH:...(2).....TK Cã:....(1)..... Ng©n   hµng   göi   lÖnh:................ (2)...................   M∙   NH:..........(1). (2)................. Ng©n   hµng   nhËn   lÖnh:............. (2)....................M∙   NH:..........(1). (2)................. Ngêi   ph¸t   lÖnh:..................... (1)...................................................... ................. §Þa   chØ/Sè   CMND:................. (1)...................................................... ................. Tµi   kho¶n:............................... (1)...................................................... ................. T¹i   Ng©n   hµng:....................... (1)...................................................... ................. Ngêi   nhËn   lÖnh:.................... (1)...................................................... ................. §Þa   chØ/Sè   CMND:.................. (1)...................................................... .................
 9. 9 Tµi   kho¶n:............................... (1)...................................................... ................. T¹i   Ng©n   hµng:....................... (1)...................................................... ................. M∙   sè   thuÕ   cña   ngêi   nép  thuÕ:............................. (1)....................................... Môc   lôc   Ng©n   s¸ch   cña   ngêi   nép   Ng©n   s¸ch:...... (1)...................................... Néi   dung:................................ (1)...................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ............ Sè tiÒn b»ng ch÷:.....................(1)............ ..................................................... ............ TruyÒn ®i lóc........giê......phót Vô KÕ to¸n  Tµi chÝnh Ngµy....../......./......(2)    ­ X¸c nhËn  ®∙ kiÓm so¸t.... (Ký hiÖu).....    ­   Ngêi   kiÓm   so¸t:....   Ng©n hµng nhµ níc A Sè tiÒn  b»ng sè   ......(1)..... KÕ to¸n (2)  TP.KÕ to¸n (3) (2).......VN§ NhËn lóc.....giê......phót           Ng©n hµng Nhµ níc  B Ngµy..../..../....... KÕ to¸n  TP.KÕ to¸n Ghi chó: * Trêng hîp Ngêi ph¸t lÖnh hoÆc Ngêi nhËn lÖnh kh«ng  cã  tµi kho¶n th×  ph¶i ghi râ   ®Þa chØ hoÆc Sè  chøng minh,  ngµy cÊp vµ n¬i cÊp.
 10. 10 *  (1)  C¸c yÕu tè do kÕ to¸n giao dÞch nhËp d÷ liÖu.        (2)   C¸c yÕu tè  do kÕ  to¸n chuyÓn tiÒn nhËp d÷   liÖu.     (3)  YÕu tè cña kiÓm so¸t, Trëng phßng. *     YÕu   tè  Tªn vµ  M∙ NH cña Ng©n hµng göi lÖnh/Ng©n   hµng nhËn lÖnh  ®îc ghi nh sau: Ng©n hµng göi lÖnh lµ ng©n  hµng hay Kho b¹c Nhµ  níc cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc A (NHNN A) vµ ®Ó NHNN A trÝch tµi kho¶n ®Ó chuyÓn ®i,   Ng©n hµng nhËn lÖnh lµ  ng©n hµng hay Kho b¹c Nhµ  níc cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc B (NHNN B) vµ   ®îc NHNN B  chuyÓn   tiÒn   vµo   tµi   kho¶n  cña  Ng©n   hµng   nhËn   lÖnh  nµy.   Tªn vµ  M∙ Ng©n hµng cña Ng©n hµng göi lÖnh vµ  Ng©n hµng  nhËn lÖnh ph¶i ghi  ®óng theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  1247/2003/Q§­NHNN ngµy 20/10/2003 cña Thèng  ®èc NHNN; vµ  Th«ng  b¸o  M∙ Ng©n  hµng  hiÖn hµnh cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc  (Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh).
 11. 11 Phô lôc sè 2 LÖnh huû lÖnh chuyÓn Nî Sè   LÖnh   ............(2)................   Ngµy  lËp   ..../...../.............. (2)................................. M∙   chøng   tõ   vµ   lo¹i   nghiÖp  vô:....................................... (2)................................. Ngµy   gi¸  trÞ:..................................................... ................(2)..................... .......... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   A:.........   (2)..................  M∙ NH:...(2)..... TK Nî:...(1)..... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   B:..........(2)...................  M∙ NH:...(2).....TK Cã:....(1)..... Ng©n   hµng   göi   lÖnh:................ (2)...................   M∙   NH:..........(1). (2)................. Ng©n   hµng   nhËn   lÖnh:............. (2)....................M∙   NH:..........(1). (2)................. Ngêi   ph¸t   lÖnh:..................... (1)...................................................... ................. §Þa   chØ/Sè   CMND:................. (1)...................................................... ................. Tµi   kho¶n:............................... (1)...................................................... ................. T¹i   Ng©n   hµng:....................... (1)...................................................... ................. Ngêi   nhËn   lÖnh:.................... (1)...................................................... ................. §Þa   chØ/Sè   CMND:.................. (1)...................................................... .................
 12. 12 Tµi   kho¶n:............................... (1)...................................................... ................. T¹i   Ng©n   hµng:....................... (1)...................................................... ................. M∙   sè   thuÕ   cña   ngêi   nép  thuÕ:............................. (1)....................................... Môc   lôc   Ng©n   s¸ch   cña   ngêi   nép   Ng©n   s¸ch:...... (1)...................................... Néi  dung:.................  (1).....  (Huû  lÖnh chuyÓn  Nî   sè:.......   Ký   hiÖu   lÖnh:........   lËp  ngµy.../..../..........   Lý   do  Huû...................................................... ................................  Sè   tiÒn   b»ng  ch÷:......................................  (1).................................................. ..................................................... ......................................................... ........... TruyÒn ®i lóc....... giê..... phót Ngµy....../......./......(2) ô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh V ­ X¸c nhËn ®∙ kiÓm so¸t. .  (Ký hiÖu). . ­ Ngêi kiÓm so¸t: . .  Sè tiÒn  b»ng sè Ng©n hµng nhµ níc A   .....(1).... (2)..... VN§ KÕ to¸n (2)  TP.KÕ to¸n (3) NhËn lóc.....giê......phót           Ng©n hµng Nhµ níc  B Ngµy..../..../....... KÕ to¸n  TP.KÕ to¸n
 13. 13 Ghi chó: * Trêng hîp Ngêi ph¸t lÖnh hoÆc Ngêi nhËn lÖnh kh«ng  cã  tµi kho¶n th×  ph¶i ghi râ   ®Þa chØ hoÆc Sè  chøng minh,  ngµy cÊp vµ n¬i cÊp. *  (1)  C¸c yÕu tè do kÕ to¸n giao dÞch nhËp d÷ liÖu.        (2)   C¸c yÕu tè  do kÕ  to¸n chuyÓn tiÒn nhËp d÷   liÖu.     (3)  YÕu tè cña kiÓm so¸t, Trëng phßng. *     YÕu   tè  Tªn vµ  M∙ NH cña Ng©n hµng göi lÖnh/Ng©n   hµng nhËn lÖnh  ®îc ghi nh sau: Ng©n hµng göi lÖnh lµ ng©n  hµng hay Kho b¹c Nhµ  níc cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc A (NHNN A) vµ ®Ó NHNN A trÝch tµi kho¶n ®Ó chuyÓn ®i,   Ng©n hµng nhËn lÖnh lµ  ng©n hµng hay Kho b¹c Nhµ  níc cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc B (NHNN B) vµ   ®îc NHNN B  chuyÓn   tiÒn   vµo   tµi   kho¶n  cña  Ng©n   hµng   nhËn   lÖnh  nµy.   Tªn vµ  M∙ Ng©n hµng cña Ng©n hµng göi lÖnh vµ  Ng©n hµng  nhËn lÖnh ph¶i ghi  ®óng theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  1247/2003/Q§­NHNN ngµy 20/10/2003 cña Thèng  ®èc NHNN; vµ  Th«ng  b¸o  M∙ Ng©n  hµng  hiÖn hµnh cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc  (Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh).
 14. 14 Phô lôc sè: 3 yªu cÇu huû lÖnh chuyÓn cã LËp ngµy.../.../...   Sè............. Ng©n   hµng   Nhµ   níc  A.......................................   M∙  NH.................................   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  B.......................................   M∙  NH.................................  C¨n   cø   vµo.........................  sè:...............................lËp  ngµy...../....../................ cña:................................................. ......................................................... .......... §Þa   chØ   /   Sè  CMT:..................................................... ........................................ Yªu   cÇu.....   (Ng©n   hµng   Nhµ   níc   B)....   Huû   LÖnh  chuyÓn Cã sè... LËp ngµy../../ vµ chuyÓn tr¶ l¹i theo ®Þa chØ sau:  Ngêi   nhËn  tiÒn:   ................................................... ........................................... §Þa   chØ   /   Sè  CMT:..................................................... ....................................... Tµi  kho¶n:................................................... ..................................................... T¹i   Ng©n  hµng:.................................................... ............................................ M∙   sè   thuÕ   cña   ngêi   nép  thuÕ:.................................................... ................... Môc   lôc   Ng©n   s¸ch   cña   ngêi   nép   Ng©n  s¸ch:...............................................
 15. 15 Lý   do  Huû:..................................................... ................................................. ..................................................... ......................................................... .......... ..................................................... ......................................................... .......... Sè tiÒn Yªu cÇu huû (b»ng ch÷):................. ..................................................... ............... Sè tiÒn Y/C Hñy  b»ng sè: TruyÒn ®i lóc..... giê..... phót  .............. Ngµy..../..../.... Ng©n hµng nhµ níc A KÕ to¸n  TP KÕ to¸n NhËn lóc.....giê......phót Ngµy..../..../.... Ng©n hµng nhµ níc B KÕ to¸n  sè tiÒn Y/C huû b»ng sè TP KÕ to¸n . . . . . . . . .  .  . . . . . . . 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2