Quyết định 102/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định 102/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 102/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về bãi bỏ phụ thu thép ống hàn nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 102/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 102/2004/Q§-BTC ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ b·i bá phô thu thÐp èng hµn nhËp khÈu C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§-CP ngµy 25/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Gi¸; QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: B·i bá phô thu thÐp èng hµn nhËp khÈu t¹i QuyÕt ®Þnh sè 121/VGCP-TLSX, ngµy 29/9/1997 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vÒ phô thu thÐp èng hµn nhËp khÈu (m· sè thuÕ 7306). §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 nµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản