intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 102/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

121
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 102/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong 2 năm 2005 - 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 102/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 102/2005/Q§­TTG  ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt Ph¬ng ¸n  s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc thuéc  Bé X©y dùng trong 2 n¨m 2005 ­ 2006 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP ngµy 28 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ   gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt Ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi doanh  nghiÖp nhµ  níc thuéc Bé  X©y dùng trong 2 n¨m 2005 ­ 2006  nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Bé trëng Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm:  1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung vµ  tiÕn  ®é  ®îc duyÖt nãi t¹i §iÒu 1.  2. X©y dùng §Ò  ¸n h×nh thµnh TËp  ®oµn C«ng nghiÖp Xi  m¨ng ViÖt Nam, trong  ®ã  Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam lµ  nßng cèt, cã  sù  tham gia cña c¸c Tæng c«ng ty ho¹t  ®éng  trong lÜnh vùc vËt liÖu, c¬  khÝ  x©y dùng, tr×nh Thñ  t íng  ChÝnh phñ trong quÝ III n¨m 2005; 3. Chñ   ®éng thùc hiÖn c¸c h×nh thøc s¾p xÕp kh¸c phï  hîp  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc diÖn cæ phÇn ho¸ nhng  kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc.
  2. 2 4. Trong quÝ  II n¨m 2005, lùa chän danh s¸ch vµ  x©y  dùng   ph¬ng   ¸n   thÝ   ®iÓm   cæ   phÇn   ho¸   mét   sè   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp thùc hiÖn. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  X©y dùng, Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Néi   vô,   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi,   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc Danh môc doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc  Bé X©y dùng tiÕn hµnh s¾p xÕp giai ®o¹n 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 102/2005/Q§­TTg  ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c doanh nghiÖp, Nhµ  níc gi÷  100% vèn (22 doanh  nghiÖp)  * Trùc thuéc Bé: (03 doanh nghiÖp)  1. Nhµ XuÊt b¶n x©y dùng. 2. C«ng ty Níc vµ m«i trêng ViÖt Nam. 3. C«ng ty Kh¶o s¸t vµ X©y dùng. * H¹ch  to¸n   ®éc lËp  thuéc  Tæng  c«ng ty  nhµ  níc  (19  doanh nghiÖp)  1.   C«ng   ty   Kho¸ng   s¶n   Vinaconex   (Tæng   c«ng   ty   XuÊt   nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam). 2. C«ng ty DÞch vô nhµ ë vµ khu c«ng nhiÖp (Tæng c«ng  ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ). 3. C«ng ty L¾p m¸y vµ  x©y dùng 69 ­ 3 (Tæng c«ng ty   L¾p m¸y ViÖt Nam). 4. C«ng ty L¾p m¸y vµ  x©y dùng sè  10 (Tæng c«ng ty  L¾p m¸y ViÖt Nam) 5. C«ng ty L¾p m¸y vµ  x©y dùng sè  18 (Tæng c«ng ty  L¾p m¸y ViÖt Nam).  6. C«ng ty L¾p m¸y vµ  x©y dùng sè  45 ­ 1 (Tæng c«ng   ty L¾p m¸y ViÖt Nam). 7.   C«ng   ty   ChÕ   t¹o   thiÕt   bÞ   vµ   ®ãng   tÇu   H¶i   Phßng  (Tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam). 8. C«ng ty Kü  thuËt nÒn mãng vµ  x©y dùng sè  20 (Tæng  c«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng). 9. C«ng ty C¬  khÝ  §«ng Anh (Tæng c«ng ty X©y dùng vµ  ph¸t triÓn h¹ tÇng). 10.   C«ng   ty   C¬   khÝ,   x©y   dùng   vµ   l¾p   m¸y   ®iÖn   níc  (Tæng c«ng ty C¬    khÝ x©y dùng). 11.   C«ng   ty   V©n   H¶i   ­   Viglacera   (Tæng   c«ng   ty   Thuû  tinh vµ gèm x©y dùng). 12.   C«ng   ty   Ph¸t   triÓn   ®«   thÞ   vµ   khu   c«ng   nghiÖp   (Tæng   c«ng   ty   §Çu   t  ph¸t   triÓn   ®«   thÞ   vµ   khu   c«ng   nghiÖp).
  4. 4 13. C«ng ty X©y dùng dÇu khÝ (Tæng c«ng ty §Çu t ph¸t  triÓn ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp). 14. C«ng ty X©y dùng Long An (Tæng c«ng ty §Çu t ph¸t  triÓn ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp). 15. C«ng ty §Çu t  ph¸t triÓn nhµ  vµ  khu c«ng nghiÖp  §ång Th¸p (Tæng c«ng ty §Çu t  ph¸t triÓn  ®« thÞ  vµ  khu  c«ng nghiÖp). 16. C«ng ty G¹ch men Cosevco (Tæng c«ng ty X©y dùng   MiÒn Trung). 17. C«ng ty S«ng §µ 1 (Tæng c«ng ty S«ng §µ). 18. C«ng ty S«ng §µ 4 (Tæng c«ng ty S«ng §µ). 19. C«ng ty S«ng §µ 8 (Tæng c«ng ty S«ng §µ). Bé  X©y dùng c¨n cø c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, thùc hiÖn  viÖc chuyÓn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc gi÷ 100% vèn nãi t¹i  môc nµy thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn. II. C¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ (72 doanh nghiÖp) 1. C«ng ty S«ng §µ 2.  2. C«ng ty S«ng §µ 3. 3. C«ng ty S«ng §µ 6. 4. C«ng ty S«ng §µ 7. 5. C«ng ty S«ng §µ 9. 6. C«ng ty S«ng §µ 10. 7. C«ng ty  S«ng §µ 25. 8. C«ng ty X©y dùng B¶o tµng Hå ChÝ Minh.  9. C«ng ty X©y dùng sè 1. 10. C«ng ty Ph¸t triÓn kü thuËt x©y dùng. 11. C«ng ty Bª t«ng x©y dùng Hµ Néi. 12. C«ng ty X©y dùng sè 6. 13. C«ng ty X©y dùng sè 4 Hµ Néi. 14. C«ng ty X©y dùng sè 4 Vinaconex. 15. C«ng ty Vinaconex QuyÕt Th¾ng. 16. C«ng ty Vinaconex 16. 17. C«ng ty Vinaconex 20. 18. C«ng ty Vinaconex §ång Th¸p. 19. C«ng ty T vÊn ®Çu t vµ x©y dùng. 20. C«ng ty  L¾p m¸y vµ x©y dùng 69 ­ 1. 21. C«ng ty  L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 3.
  5. 5 22. C«ng ty  L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 5. 23. C«ng ty  L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 7. 24. C«ng ty  L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 45 ­ 4. 25. C«ng ty  L¾p m¸y vµ x©y dùng sè 45 ­ 3. 26. C«ng ty C¬ khÝ l¾p m¸y. 27. C«ng ty X©y dùng sè 25. 28. C«ng ty C«ng nghiÖp bª t«ng vµ vËt liÖu x©y dùng. 29. C«ng ty X©y dùng sè 22. 30. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng. 31. C«ng ty X©y l¾p­VËt liÖu x©y dùng. 32. C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi. 33. C«ng ty X©y dùng sè 16. 34. C«ng ty X©y dùng sè 18. 35. C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng §¹i Mç. 36. C«ng ty Kho¸ Minh Khai. 37.   C«ng   ty   C¬   khÝ,   x©y   l¾p   ®iÖn   vµ   ph¸t   triÓn   h¹  tÇng. 38. C«ng ty X©y dùng sè 14. 39. C«ng ty X©y dùng MiÒn §«ng. 40. C«ng ty Trêng Giang. 41. C«ng ty Thi c«ng c¬ giíi. 42. C«ng ty Ph¸t triÓn vµ kinh doanh nhµ Cöu Long. 43. C«ng ty Sø Thiªn Thanh. 44. C«ng ty G¹ch ngãi §ång Nai. 45.   C«ng   ty   Khai   th¸c   vµ   chÕ   biÕn   kho¸ng   s¶n   T©n   Uyªn. 46. C«ng ty C¬ khÝ x©y dùng T©n §Þnh. 47. C«ng ty Kü thuËt x©y dùng vµ VËt liÖu x©y dùng. 48. C«ng ty Trêng An FICO. 49. C«ng ty X©y dùng 201. 50. C«ng ty X©y dùng 204. 51. C«ng ty T vÊn vµ thiÕt kÕ x©y dùng. 52. C«ng ty ThiÕt bÞ vµ x©y l¾p. 53. C«ng ty X©y dùng 203. 54. C«ng ty X©y dùng ­ VËt t vµ vËn t¶i.
  6. 6 55. C«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi. 56. C«ng ty ThiÕt bÞ vÖ sinh ViÖt ­ ý. 57. C«ng ty Sø Thanh Tr×. 58. C«ng ty Gèm x©y dùng H¹ ­ Long. 59. C«ng ty §Çu t x©y dùng sè 10. 60. C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ du lÞch. 61.  C«ng  ty X©y dùng  vµ  s¶n  xuÊt  vËt liÖu  x©y dùng  75. 62. C«ng ty X©y dùng vµ s¶n xuÊt nh«m Cosevco.  63. C«ng ty X©y dùng  vµ s¶n xuÊt gç MDF Cosevco. 64. C«ng ty X©y dùng 79. 65. C«ng ty S¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Cosevco 1. 66. C«ng ty   X©y dùng vµ  s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng  Cosevco 6. 67. C«ng ty Cosevco 9. 68. C«ng ty C¬ khÝ vµ l¾p m¸y sè 5. 69. C«ng ty X©y dùng sè 2. 70. C«ng ty §Çu t vµ x©y dùng Ph¬ng B¾c. 71. C«ng ty Thuû tinh Cosevco. 72. C«ng ty X©y dùng 72. Bé X©y dùng c¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg ngµy  24 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  ban hµnh  tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty  thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ  níc  x¸c   ®Þnh   c¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   nãi   t¹i   môc   nµy  thuéc   diÖn   Nhµ   níc   n¾m   gi÷   cæ   phÇn   chi   phèi   hay   ë   møc  thÊp hoÆc Nhµ níc kh«ng cÇn n¾m gi÷ cæ phÇn; chØ ®¹o thùc  hiÖn cæ phÇn ho¸ ®¶m b¶o lé tr×nh n¨m 2005 cæ phÇn ho¸ 40   doanh nghiÖp, n¨m 2006 cæ phÇn ho¸ 32 doanh nghiÖp.  III. Kho¸n kinh doanh (02 doanh nghiÖp)  1. C«ng ty VËt liÖu chÞu löa CÇu §uèng. 2. C«ng ty Nguyªn liÖu. IV . C¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc chuyÓn sang ho¹t  ®éng  theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con, nh sau: N¨m 2005: 06 tæng c«ng ty: 1. Tæng c«ng ty X©y dùng Hµ Néi. 2. Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng Hång.
  7. 7 3.   Tæng   c«ng   ty   Thuû   tinh   vµ   Gèm   x©y   dùng  (VIGLACERA). 4. Tæng c«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ (HUD). 5. Tæng c«ng ty C¬ khÝ x©y dùng (COMA).  6. Tæng c«ng ty X©y dùng Sè 1. N¨m 2006: 06 tæng c«ng ty: 1. Tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam (LILAMA). 2. Tæng c«ng ty X©y dùng B¹ch §»ng. 3.   Tæng   c«ng   ty   X©y   dùng     vµ   Ph¸t   triÓn   h¹   tÇng   (LICOGI). 4. Tæng c«ng ty X©y dùng MiÒn Trung (COSEVCO). 5. Tæng c«ng ty VËt liÖu x©y dùng sè 1 (FICO). 6. Tæng c«ng ty §Çu t  ph¸t triÓn  ®« thÞ  vµ  Khu c«ng  nghiÖp (IDICO).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2