intTypePromotion=1

Quyết định 1020/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 1020/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1020/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Trung tâm thông tin tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1020/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  1020/2002/Q§­N H N N  n g µ y  19  T th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   è i víi vi h l  c ®   Trun g  t © m  T h « n g  tin t Ý n d ô n g Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 88/1998/N§­   µy  CP ng 02/11/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ  chøc n¨ng  Òn  ¹n  µ  chøc  é  quy h v tæ  b m¸y  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt  c Ng h Nh n   Nam; ­ C¨n  NghÞ   Þnh    cø  d 100/1998/N§­   µy  CP ng 10/12/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Õ     µichÝnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; ch ®é t   c Ng h Nh n     ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch Qu¶n  ýtµi l    chÝnh  i víi ®è     Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông. tint d §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  2:  ®Þ n c hi l     t  1/1/2003. §i Ò u  Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c  3:  V¨n  Ng h Nh n   ®è Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông, Vô   ëng  ô   Õ   tint d   tr V K to¸n ­  µi chÝnh, Vô   ëng  ô    T     tr V Tæng   KiÓ m   so¸t, ñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícchÞu    Th tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ  q u ¶ n  l ý t µi h Ý n h  c ® è i v íi trung t © m  th«ng tin t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1020/2002/Q§­NHNN ngµy 19/9/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ  íc)   Th ®è ng h nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1. Trung  ©m   t Th«ng  Ýn  Ýn  ông  µ ®¬n  Þ  ù  ttd l  v s nghiÖp  éc  thu bé m¸y  ña  ©n   µng  µ  íc cã  c Ng h nh n   chøc  n¨ng  nhËn, ph©n  Ých,dù    thu    t   b¸o, khaith¸cvµ      cung  øng  Þch  ô  d v th«ng    tindoanh  nghiÖp  µ    v c¸c th«ng    tinkh¸c  cã  ªnquan  n   ¹t®éng  Òn tÖ,ng©n  µng  li   ®Õ ho   ti     h cho  ©n  µng  µ   íc,c¸c Ng h Nh n     tæ chøc  Ýn  ông,c¸c tæ  td     chøc  kh¸c,c¸c c¸ nh©n       trong vµ  µiníctheo      ngo     quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u 2. "Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  ã  tint d c b¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n   riªng,® îc Ng ©n   µng  µ   íc giao     h Nh n   qu¶n  ým ét  è  èn  µ  µis¶n  Çn  Õt l  s v v t  c thi   ®Ó   ¹t®éng, cã  ho     tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn  µ  µis¶n  îp lý,tiÕtkiÖm,  Öu    sd v v t  h     hi qu¶  theo quy  nh  Ò   Õ     µichÝnh  i  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt ®Þ v ch ®é t   ®è v   h Nh n     Nam. §i Ò u 3. Vô   ëng  ô   Õ     Tµi  Ýnh  Ðt  Öt  Õ   ¹ch  µi tr V K to¸n ­  ch x duy k ho t  chÝnh n¨m cho T'rung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  tint d trong  ¹m    Õ   ¹ch  µi ph vi k ho t  chÝnh  n¨m  ña  ©n  µng  µ   íc®∙  îcThèng  c    Öt. c Ng h Nh n   ®   ®è phª duy §i Ò u  4. Trung t©m  Th«ng tin Ýn dông ph¶i ¹ch to¸n ®Çy  ®ñ,   t  h chÝnh    µ  Þp  êivµo    x¸c v k th   sæ s¸ch  Õ   k to¸n tÊtc¶    ¹  èn, tµis¶n, c¸c     c¸c lo iv        kho¶n      thu,chitheo  ng  ®ó quy  nh  ña  µ   ícvµ  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Nh n   c Ng h Nh n   Hµng  n¨m,  sau    khi quyÕt to¸n,Trung  ©m     t Th«ng    Ýn  ông  tin t d chuyÓn  è  s chªnh  Öch      Ò   ©n  µng  µ  íc. l thu chiv Ng h nh n C h ¬ n g  II  C¸c k h o ¶ n  thu, hi c ñ a Trun g t © m  th«ng tin   c t Ý n d ô n g §i Ò u    kho¶n    ña  5. C¸c  thu c Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  å m   ã: tint d g c 1.Thu  Ý  Þch  ô    ph d v khaith¸csö  ông     d th«ng    Ýn  ông; tint d 2.Thu  Ý   Ên  ×m  Õm    ph tv t ki th«ng    ùachän  tin,   l kh¸ch hµng;   3. Thu  íng dÉn    h  nghiÖp  ô  v Th«ng    Ýn  ông  µ  éith¶o  tint d vh  chuyªn ®Ò,    qu¶ng  c¸o; 4. Thu  µitrîhç  î ü  Ët,c«ng  Ö   ña    chøc,c¸ nh©n    t     tr  thu   , k ngh c c¸c tæ     trong  vµ  µiníc; ngo  
  3. 3 5. C¸c    kho¶n    thu kh¸c (thuthõa  ü,thu tiÒn ph¹tviph¹m  îp ®ång, thu     qu          h    thanh  ýc«ng  ô    ng, vËtrÎtiÒn mau  áng.. ) l  c lao®é         h .. §i Ò u    kho¶n    ña  6: C¸c  chic Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  å m   ã: tint d g c  1.Chi ho¹tdéng      nghiÖp  ô: v a.Chi thuªc¸cdÞch  ô  µ  ícphÝ  Ò         vvc  v truyÒn  th«ng,viÔn    th«ng; b.Chi mua     tin; c.Chi hoa  ång  Ý  Þch  ô   Ên     h ph d v tv trongviÖc  ×m  Õm    t ki th«ng    tin; d.Chi dÞch  ô     v kh¸c; e. C¸c    kho¶n    chikh¸c (chinép  Õ, phÝ   µ  Ö  Ý):Chi     thu   v l ph   theo  ùc tÕ  th   ph¸tsinh vµ  ã      c chøng  õhîp ph¸p,hîp lÖ. t       2. Chi  Ý     ph qu¶n  ý:Thùc  Ön      n  Þ   ©n   µng  µ   íc vµ  l  hi nh c¸c ®¬ v Ng h Nh n   trongph¹m    ù    îcphª duyÖt.   vid to¸n®     a­ Chi cho    é,c«ng     c¸n b   chøc,viªnchøc  µ       v chikhen  ëng  óc  î  å m:  th ph l ig, ­Chi l ng  µ  ô  Êp ¬ng,    ¬ v ph c l ­      a,  Chi ¨n tr ­Chi trang phôc       giao dÞch;   ­ C¸c    kho¶n    ng  ãp  chi®ã g theo ¬ng:B¶o  Ó m   l   hi XH, b¶o  Ó m   tÕ,kinh hi y      phÝ  c«ng  oµn  µ    ® v c¸ckho¶n  ng  ãp  ®ã g kh¸ctheo chÕ   ;     ®é ­ Chi khen  ëng  µ  óc  î  îcchikhen  ëng  óc  î hµng     th v ph l i§     : th ph l  i th¸ng cho    c¸n bé,c«ng     chøc (0,87). Kho¶n    chi khen  ëng, phóc  î cho  th   l i c¸n  é, c«ng  b  chøc  ña  c Trung  ©m   t TTTD   îch¹ch to¸ntËp  ®      trungt¹ Vô  Õ      µichÝnh.     K to¸n­T   i ­ Chi trî Êp: chØ  îcthùc hiÖn    ã  íng ®Én  ô  Ó  ña  ô        c  ®    khic h   c th c V KTTC     ­ Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n ­Chi c«ng      éi.    t¸cx∙h b­ Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô,gå m: v  ­Chi vÒ   ËtliÖu,giÊy têin;     v       ­Chi c«ng    Ý;    t¸cph ­Chi ®µo  ¹o, Ên  Ön     t  hu luy nghiÖp  ô; v ­Chi nghiªncøu  µ       v øng  ông  d khoa  äc  h c«ng  Ö; ngh ­Chi bu  Ý  µ  iÖn  ¹i     ph v ® tho ; ­Chi tuyÒn     truyÒn  qu¶ng      c¸o,chimua  µiliÖu,s¸ch b¸o; t      ­Chi qu¶n  ýkh¸c.    l  c­Chi vÒ   µis¶n  å m:     t  g ­Chi khÊu     hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh; t  c ®Þ ­Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng; c lao®é
  4. 4 ­ ChØ     b¶o  ×phÇn  tr   cøng,phÇn  Ò m   ¹ng    m m Th«ng    Ýn  ông  µ    tint d v b¶o dìng vµ  ÷a  ÷a  µis¶n    s ch t   kh¸c; ­ Chi thuªtµis¶n:Kho¶n    µy          chin chØ  îcthùc hiÖn  ®    theo  th«ng  cña  b¸o  Vô  KTTC  sau  Ý  ∙  îcThèng  c    Öt. kh ® ®   ®è phª duy §i Ò u  7.ViÖc mua  s¾ m  tµi s¶n cè ®Þnh  (TSC§) cña Trung t©m     Th«ng    Ýn  ông  ùc hiÖn  tint d th   theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  ®Þ hi h c Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u 8. Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  ùc hiÖn  ¹ch  tint d th   h to¸n kÕ       to¸n theo  Ö   èng  µikho¶n  Õ   h th t  k to¸n cña  ©n   µng  µ   íc do  èng  c    ng h Nh n   Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícban  h Nh n   hanh. ViÖc  ¹ch    h to¸nph¶ic¨n  chøng  õ ho¸ ®¬n  îp    cø  t    h ph¸p,hîp  Ö    l theo   quy ®Þnh   ña  µ   íc. Gi¸m  c  c Nh n   ®è Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  Þu  tin t d ch tr¸ch  nhiÖ m  Ò   éidung    Õt, Ýnh  ng  n,  v n  chiti  t ®ó ®¾ trung thùc,chÝnh          x¸cc¸ckho¶n  thu,chitµichÝnh      theo  ng  Õ     µichÝnh  ña  µ  íc vµ  ©n   µng  ®ó ch ®é t   c nh n   Ng h Nhµ   ícquy  nh. n  ®Þ Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ng  îcsö  ông  µikho¶n  tint ®ô ® d t  591    ­ "Thanh    to¸n kh¸c gi÷a c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc"t¹  ë        v Ng h Nh n   i giao  Þch  ©n   µng  µ   S d Ng h Nh níc®Ó   ùc hiÖn      th   c¸cgiao dÞch    trongthanh    to¸n. §i Ò u    9. Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ng  ùc hiÖn  Õ     tint ®ô th   ch ®é th«ng    tin b¸o c¸o theo     quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Õ     ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   ch ®é th«ng  tinb¸o c¸o cña    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc.     c¸c®¬ v thu   h Nh n C h ¬ n g  III  L Ë p  d ù  to¸n v µ  q u y Õ t to¸n thu c hi t µi h Ý n h  c §i Ò u  10.  µng   H n¨m,  µo  v th¸ng thø  cña  ý  I(chËm   Êt  µ 2  qu II  nh l   20/8),Trung  ©m     t Th«ng    Ýn  ông  Ëp  Õ   ¹ch  tint d l k ho thu, chi tµichÝnh, kÕ         ho¹ch mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µ  ¬ng  Ön    äc  s t  c ®Þ v ph ti tinh cho  n¨m  sau  öi Vô  g  KÕ  to¸n ­ µi chÝnh    Ðt  Öt. K Õ   ¹ch   T   ®Ó x duy   ho thu,chi tµichÝnh  ©y  ùng      x d theo ®Þnh  íng dÇn  Çn  è    ính¬n  è    h  d s thu l   s chi. Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ù    îc duyÖt  tr th     d to¸n ®   kh«ng  ¶m   ® b¶o    c¸c nhu  Çu      îp  ýph¸tsinh.Trung  ©m   c chitiªuh l       t Th«ng    Ýn  ông  Ëp  ù    tint d l d to¸n bæ  sung  öiVô   Õ     Tµi chÝnh    g   K to¸n­   ®Ó xem   Ðt gi¶iquyÕt.ViÖc  Ðt duyÖt  x      x  bæ   sung  ù        îcthùc hiÖn  èiquý  I µng  d to¸nchitiªu®     cu   II h   n¨m. ViÖc  Ðt  x duyÖt  b¸o c¸o quyÕt to¸n thu    µichÝnh  µng    chi t   h n¨m   ña  c Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  îcthùc hiÖn    i víi n  Þ  ù    éc tint d ®    nh ®è     ®¬ v d to¸nthu   Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n
  5. 5 C h ¬ n g  IV  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    11. Gi¸m  c  ®è Trung  ©m  t Th«ng    Ýn  ông  ã  tint d c tr¸chnhiÖm      tæ chøc  ùc hiÖn  th   Quy  Õ   µy  ch n trong®¬n  Þ.   v Vô   ëng  ô   Õ     Tµi chÝnh  Þu  tr V K to¸n ­   ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm       h d  tra, duyÖt kÕ   ¹ch tµichÝnh    ho     n¨m  µ  Õt to¸nthu chitµichÝnh  ña  v quy           c Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông. tint d Vô   ëng  ô   tr V Tæng   Óm     ã  ki so¸tc tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm     éibé    tæ  ki to¸n n   ®èi  íiho¹t®éng  ña  v    c Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  tint d theo chøc n¨ng,nhiÖm     vô  îcgiao. ®  §i Ò u  12. Öc  öa  æi,     Vi s® bæ sung Quy   nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2